Υπολογισμός θεωρητικής μέγιστης ταχύτητας ADSL και ADSL2+
Εισαγωγή Downstream Attenuation (dB)
Εισάγετε την τιμή του downstream attenuation που αναφέρει το router σας.

(1.0 - 67.0)

Περισσότερες πληροφορίες:


* Όλα τα αποτελέσματα είναι κατά προσέγγιση και ως θεωρητικά ισχύουν μόνο κάτω από ιδανικές συνθήκες, χωρίς διακυμάνσεις στον θόρυβο/παράσιτα ή παρεμβολές. Συνήθως η πραγματική ταχύτητα κλειδώματος είναι μικρότερη.


Για τους υπολογισμούς έχει χρησιμοποιηθεί η θεωρητική τιμή Cable Loss (db/km): 13.81 db. Δηλαδή 13.81 db εξασθένισης αντιστοιχούν σε 1 km απόστασης από το DSLAM σας.