Αναζήτηση:

Type: Posts; Χρήστης: annubis; Λέξη(εις) Κλειδιά:

Σελ. 1 από 2 1 2

Αναζήτηση: Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε σε 0,23 δευτερόλεπτα

 1. Μηνύματα
  0
  Εμφανίσεις
  493

  LUKS root Grub Falls to shell

  Καλημερα!

  Ειπα να δοκιμασω (μετα απο 5 χρονια απουσιας απο linux :p) σε ενα virtual machine να εγκαταστησω gentoo με encrypted root partition .
  Ακολουθωντας διαφορα tutorials εχω φτιαξει τα εξης:

  partition scheme fdisk /dev/sda -l
  Device Start End Sectors Size Type
  /dev/sda1 2048 34815 32768 16M BIOS boot
  /dev/sda2 34816 649215 614400 300M EFI System
  /dev/sda3 649216 3106815 2457600 1.2G Linux swap
  /dev/sda4 3108864 16775167 13666304 6.5G Linux LVM


  parted

  Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
  Disk /dev/sda: 8590MB
  Sector size (logical/physical): 512B/512B
  Partition Table: gpt
  Disk Flags:

  Number Start End Size File system Name Flags
  1 1049kB 17.8MB 16.8MB bios_grub bios_grub
  2 17.8MB 332MB 315MB ext2 boot boot, esp
  3 332MB 1591MB 1258MB linux-swap(v1)
  4 1592MB 8589MB 6997MB gentoolvm lvm  blkid
  /dev/loop0: TYPE="squashfs"
  /dev/sda2: LABEL="boot" UUID="63241296-665a-40c8-b6ae-af53bb6742ab" TYPE="ext2" PARTLABEL="boot" PARTUUID="2c51cea9-1abe-4784-9f47-8a4ee9b24f71"
  /dev/sda3: UUID="d47cb4cd-8d4c-4bc0-8a48-2bf0038e35ce" TYPE="swap" PARTUUID="ea5d81d2-3cfb-40cd-b1f7-b659f6bfc8de"
  /dev/sda4: UUID="d7ce53b9-e94c-46d8-b5c2-d4a3f752ed8c" TYPE="crypto_LUKS" PARTLABEL="gentoolvm" PARTUUID="79923732-9a0b-47d0-9b53-305afe8eb60d"
  /dev/sr0: UUID="2020-02-10-08-47-28-10" LABEL="Gentoo amd64 20200209T214502Z" TYPE="iso9660" PTUUID="485200fe" PTTYPE="dos"
  /dev/mapper/crypto_LUKS: UUID="fTaMB0-nhr8-loEM-SXMZ-8vFR-SKVV-NElT0B" TYPE="LVM2_member"
  /dev/mapper/gentoo-root: UUID="aefd47dc-50f9-42c6-a934-1f9672193d1d" TYPE="ext4"
  /dev/sda1: PARTLABEL="bios_grub" PARTUUID="4ba8fd44-700e-4234-b149-a4441d851c4e"


  lsblk
  NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
  loop0 7:0 0 314.3M 1 loop
  sda 8:0 0 8G 0 disk
  ├─sda1 8:1 0 16M 0 part
  ├─sda2 8:2 0 300M 0 part
  ├─sda3 8:3 0 1.2G 0 part
  └─sda4 8:4 0 6.5G 0 part
  └─crypto_LUKS 252:0 0 6.5G 0 crypt
  └─gentoo-root 252:1 0 6.5G 0 lvm /
  sr0 11:0 1 348M 0 rom
  sr1 11:1 1 1024M 0 rom


  fstab

  UUID=63241296-665a-40c8-b6ae-af53bb6742ab /boot ext2 noatime 1 2
  UUID=d47cb4cd-8d4c-4bc0-8a48-2bf0038e35ce none swap sw 0 0
  UUID=aefd47dc-50f9-42c6-a934-1f9672193d1d / ext4 defaults 0 1  /etc/default/grub.cfg

  # Copyright 1999-2020 Gentoo Authors
  # Distributed under the terms of the GNU General Public License v2
  #
  # To populate all changes in this file you need to regenerate your
  # grub configuration file afterwards:
  # 'grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg'
  #
  # See the grub info page for documentation on possible variables and
  # their associated values.

  GRUB_DISTRIBUTOR="Gentoo"

  # Default menu entry
  #GRUB_DEFAULT=0

  # Boot the default entry this many seconds after the menu is displayed
  GRUB_TIMEOUT=5
  #GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu

  GRUB_PRELOAD_MODULES=lvm
  GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=y
  GRUB_DEVICE=/dev/ram0
  GRUB_CMDLINE_LINK="crypt_root=/dev/sda4 real_root=/dev/mapper/gentoo-root rootfstype=ext4 dolvm quiet"
  # Append parameters to the linux kernel command line
  #GRUB_CMDLINE_LINUX=""
  #
  # Examples:
  #
  # Boot with network interface renaming disabled
  # GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0"
  #
  # Boot with systemd instead of sysvinit (openrc)
  # GRUB_CMDLINE_LINUX="init=/usr/lib/systemd/systemd"

  # Append parameters to the linux kernel command line for non-recovery entries
  #GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""

  # Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
  #GRUB_TERMINAL=console

  # The resolution used on graphical terminal.
  # Note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE.
  # You can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'.
  #GRUB_GFXMODE=640x480

  # Set to 'text' to force the Linux kernel to boot in normal text
  # mode, 'keep' to preserve the graphics mode set using
  # 'GRUB_GFXMODE', 'WIDTHxHEIGHT' to set a particular
  # graphics mode, or a sequence of these separated by commas or
  # semicolons to try several modes in sequence.
  #GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=

  # Path to theme spec txt file.
  # The starfield is by default provided with use truetype.
  # NOTE: when enabling custom theme, ensure you have required font/etc.
  #GRUB_THEME="/boot/grub/themes/starfield/theme.txt"

  # Background image used on graphical terminal.
  # Can be in various bitmap formats.
  #GRUB_BACKGROUND="/boot/grub/mybackground.png"

  # Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to kernel
  #GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

  # Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
  #GRUB_DISABLE_RECOVERY=true

  # Uncomment to disable generation of the submenu and put all choices on
  # the top-level menu.
  # Besides the visual affect of no sub menu, this makes navigation of the
  # menu easier for a user who can't see the screen.
  #GRUB_DISABLE_SUBMENU=y

  # Uncomment to play a tone when the main menu is displayed.
  # This is useful, for example, to allow users who can't see the screen
  # to know when they can make a choice on the menu.
  #GRUB_INIT_TUNE="60 800 1"
  /boot/grubgrub.cfg

  #
  # DO NOT EDIT THIS FILE
  #
  # It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
  # from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
  #

  ### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
  insmod lvm
  if ; then
  load_env
  fi
  if ; then
  set default="${next_entry}"
  set next_entry=
  save_env next_entry
  set boot_once=true
  else
  set default="0"
  fi

  if ; then
  menuentry_id_option="--id"
  else
  menuentry_id_option=""
  fi

  export menuentry_id_option

  if ; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
  fi

  function savedefault {
  if ; then
  saved_entry="${chosen}"
  save_env saved_entry
  fi
  }

  function load_video {
  if ; then
  insmod all_video
  else
  insmod efi_gop
  insmod efi_uga
  insmod ieee1275_fb
  insmod vbe
  insmod vga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
  fi
  }

  if ; then
  font=unicode
  else
  insmod lvm
  insmod ext2
  set root='lvmid/owYkc3-N8V4-RaCo-gcoo-CbV6-KFu9-3diV10/erWg3P-z9dH-RD4Z-AMtv-peIV-uAl5-rNNsLQ'
  if ; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint='lvmid/owYkc3-N8V4-RaCo-gcoo-CbV6-KFu9-3diV10/erWg3P-z9dH-RD4Z-AMtv-peIV-uAl5-rNNsLQ' aefd47dc-50f9-42c6-a934-1f9672193d1d
  else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root aefd47dc-50f9-42c6-a934-1f9672193d1d
  fi
  font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
  fi

  if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=en_US
  insmod gettext
  fi
  terminal_output gfxterm
  if ; then
  set timeout_style=menu
  set timeout=5
  # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  else
  set timeout=5
  fi
  ### END /etc/grub.d/00_header ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
  menuentry 'Gentoo GNU/Linux' --class gentoo --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-/dev/ram0' {
  load_video
  if ; then
  set gfxpayload=keep
  fi
  insmod gzio
  insmod lvm
  insmod ext2
  set root='lvmid/owYkc3-N8V4-RaCo-gcoo-CbV6-KFu9-3diV10/erWg3P-z9dH-RD4Z-AMtv-peIV-uAl5-rNNsLQ'
  if ; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint='lvmid/owYkc3-N8V4-RaCo-gcoo-CbV6-KFu9-3diV10/erWg3P-z9dH-RD4Z-AMtv-peIV-uAl5-rNNsLQ' aefd47dc-50f9-42c6-a934-1f9672193d1d
  else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root aefd47dc-50f9-42c6-a934-1f9672193d1d
  fi
  echo 'Loading Linux 4.19.97-gentoo ...'
  linux /boot/vmlinuz-4.19.97-gentoo root=UUID=aefd47dc-50f9-42c6-a934-1f9672193d1d ro
  echo 'Loading initial ramdisk ...'
  initrd /boot/initramfs-4.19.97-gentoo.img
  }
  submenu 'Advanced options for Gentoo GNU/Linux' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-/dev/ram0' {
  menuentry 'Gentoo GNU/Linux, with Linux 4.19.97-gentoo' --class gentoo --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.19.97-gentoo-advanced-/dev/ram0' {
  load_video
  if ; then
  set gfxpayload=keep
  fi
  insmod gzio
  insmod lvm
  insmod ext2
  set root='lvmid/owYkc3-N8V4-RaCo-gcoo-CbV6-KFu9-3diV10/erWg3P-z9dH-RD4Z-AMtv-peIV-uAl5-rNNsLQ'
  if ; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint='lvmid/owYkc3-N8V4-RaCo-gcoo-CbV6-KFu9-3diV10/erWg3P-z9dH-RD4Z-AMtv-peIV-uAl5-rNNsLQ' aefd47dc-50f9-42c6-a934-1f9672193d1d
  else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root aefd47dc-50f9-42c6-a934-1f9672193d1d
  fi
  echo 'Loading Linux 4.19.97-gentoo ...'
  linux /boot/vmlinuz-4.19.97-gentoo root=UUID=aefd47dc-50f9-42c6-a934-1f9672193d1d ro
  echo 'Loading initial ramdisk ...'
  initrd /boot/initramfs-4.19.97-gentoo.img
  }
  menuentry 'Gentoo GNU/Linux, with Linux 4.19.97-gentoo (recovery mode)' --class gentoo --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.19.97-gentoo-recovery-/dev/ram0' {
  load_video
  if ; then
  set gfxpayload=keep
  fi
  insmod gzio
  insmod lvm
  insmod ext2
  set root='lvmid/owYkc3-N8V4-RaCo-gcoo-CbV6-KFu9-3diV10/erWg3P-z9dH-RD4Z-AMtv-peIV-uAl5-rNNsLQ'
  if ; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint='lvmid/owYkc3-N8V4-RaCo-gcoo-CbV6-KFu9-3diV10/erWg3P-z9dH-RD4Z-AMtv-peIV-uAl5-rNNsLQ' aefd47dc-50f9-42c6-a934-1f9672193d1d
  else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root aefd47dc-50f9-42c6-a934-1f9672193d1d
  fi
  echo 'Loading Linux 4.19.97-gentoo ...'
  linux /boot/vmlinuz-4.19.97-gentoo root=UUID=aefd47dc-50f9-42c6-a934-1f9672193d1d ro single
  echo 'Loading initial ramdisk ...'
  initrd /boot/initramfs-4.19.97-gentoo.img
  }
  }

  ### END /etc/grub.d/10_linux ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
  ### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
  ### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
  # This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
  # menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
  # the 'exec tail' line above.
  ### END /etc/grub.d/40_custom ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
  if ; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
  elif ; then
  source $prefix/custom.cfg;
  fi
  ### END /etc/grub.d/41_custom ###
  grub-install
  grub-install --modules="linux crypto search_fs_uuid luks lvm" /dev/sda

  initramfs generation
  genkernel --lvm --mdadm --luks --install initramfs

  Επισης βγαζει καποια warnings οτι δεν υπαρχει το lvmetad
  Τωρα οταν κανω boot με πεταει απευθειας σε grub shell. Τι μπορει να φταιει ;:hmm:

  Ευχαριστω!
 2. Μηνύματα
  6
  Εμφανίσεις
  3.752

  Απάντηση: Προγραμματισμός

  1. Και γω που ψαχνω δουλεια τους τελευταιους μηνες στην Ελλαδα , αυτα εχω δει να ζητανε. Αλλα δεν τα ζητανε ολα μαζι (τουλαχιστον οι σοβαρες εταιρειες)
  -Aν θες να ασχοληθεις με web development (τοσο back-end και front-end )τοτε για Ελλαδα χρειαζεσαι HTML,CSS,Javascript,jQuery,Ajax,PHP
  -Αν θες να ασχοληθεις με Java EE τοτε : JSP,JSF,Servlets, Hibernate,Spring
  -Για C++ πρεπει να μαθεις C++,Boost,C+11 κτλ.
  -Για mobile apps java,android,ios

  Καλο θα'ναι να μαθεις μια βαση δεδομενων γιατι χρησιμοποιειται σε παραπανω απο ενα πεδια.

  Tωρα μην περιμενεις απο το πανεπιστημιο να σου μαθει σε βαθος ολα αυτα.Ενα πασαλειμμα θα κανεις
  Θα πρεπει μονος σου σιγα-σιγα να μαθεις.

  Τελος εχω την εντυπωση οτι βγαινουν πολυ λιγες θεσεις για ατομα που δεν εχουν εμπειρια.
  Ειναι αδυνατον να τα ξερεις ολα αυτα που ζητανε με το που βγαινεις απο μια σχολη πληροφορικης.
 3. Μηνύματα
  810
  Εμφανίσεις
  116.855

  Απάντηση: Το thread του KDE SC

  Υπαρχει τροπος στο KDE οταν κανεις δεξι κλικ σε ενα συνολο αρχειων να σου βγαζει επιλογη send to usb disk οπως στα windows ;
 4. Μηνύματα
  11
  Εμφανίσεις
  1.780

  Απάντηση: Σε τι σχολή θα μου προτείνατε να πάω ;

  Αυτο το link παραπεμπει σε μαθηματα του Προπτυχιακου προγραμματος σπουδων της σχολης ΗΜΜΥ.  Για να σπουδασεις κατι πανω σε αυτα πρεπει να εχεις γνωσεις απο ηλεκτρικα κυκλωματα
 5. Μηνύματα
  4
  Εμφανίσεις
  1.861

  Απάντηση: Θέλω να διδαξω oop μεσω ολοκληρωμένης εφαρμογης

  Θυμαμαι στο 2ο ετος οταν ξεκιναγαμε να μαθαινουμε java και oop χρησιμοποιησαμε το http://www.bluej.org/
 6. Μηνύματα
  174
  Εμφανίσεις
  41.195

  Απάντηση: Πώς είναι η δουλειά του προγραμματιστή?

  Απο γλωσσες μονο C# και Java παιζει στην Ελλαδα;
 7. Θέμα: Blender & C++ & Opengl

  Από annubis
  Μηνύματα
  48
  Εμφανίσεις
  4.820

  Απάντηση: Blender & C++ & Opengl

  Μαλλον εννοεις οτι κανει export σε .obj
 8. Απάντηση: Τι πιστεύετε πως λείπει απο το Linux για να κατακτήσει το Desktop;

  υπαρχει μια επιλογη,
  λεγεται word wrap.

  Ειχα στειλει μια φορα σε μια μεταπτυχιακο ενα αρχειο με κωδικα C που τον ειχα γραψει με το kate και επειδη το notepad της τα εβγαζε ολα σε μια γραμμη αναγκαστηκα να της ξαναστειλω τον κωδικα σε pdf. :D
 9. Απάντηση: Τι πιστεύετε πως λείπει απο το Linux για να κατακτήσει το Desktop;

  πανεπιστημιακοι και δεν παιζουν με LaTeX;;;;;; Και θελουν Office!!!!!! Τι να πω!

  Η πτυχιακη μου δεν ειναι φυσικομαθηματικης φυσεως. (εχει να κανει με υλοποιηση web services).

  Και κατι αλλο σχετικα με ms office vs libreoffice. Ειχα επικολλησει εικονες σε .doc αρχειο που παρηγαγε το libre office και οταν το ανοιγε ο καθηγητης μου στο ms office οι εικονες πηδουσαν σε αλλη σελιδα και μετακινουνταν το κειμενο που ειχα γραψει κατω απο αυτη.
 10. Απάντηση: Τι πιστεύετε πως λείπει απο το Linux για να κατακτήσει το Desktop;

  Εμενα με υποχρεωσαν οι επιβλεποντες της πτυχιακης μου να την γραψω σε ms office και .docx γιατι μου πανε οτι δεν ανοιγει σωστα το ms office το .odt η το .doc που βγαζει το libreoffice.
 11. Μηνύματα
  5.357
  Εμφανίσεις
  424.524

  Απάντηση: Περί Arch Linux... (v6)

  Ναι!
  Το γραφει και στο wiki
  https://wiki.archlinux.org/index.php/Systemd#Pure_systemd_installation
 12. Μηνύματα
  5.357
  Εμφανίσεις
  424.524

  Απάντηση: Περί Arch Linux... (v6)

  Εχω την εντυπωση οτι δεν πρεπει να εχεις κατι στο rc.conf. Eγω εχω μονο το interface=eth0


  Για να ξεκινανε τα deamons πρεπει να γραψεις σε κονσολα systemctl enable ονομαservice
  Το ονομα της υπηρεσιας μπορεις να το βρεις τρεχοντας

  # systemctl list-unit-files
 13. Θέμα: partition order?

  Από annubis
  Μηνύματα
  27
  Εμφανίσεις
  1.861

  Απάντηση: partition order?

  Κοιτα, αν εχεις χωρο να διαθεσεις (για το swap, λεω), γιατι οχι; Καποιοι λενε οτι ο κανονας "2 x Ram" ειναι υπερβολικος (η και ξεπερασμενος, αν εχεις μεγαλη μνημη) και αλλοι επιμενουν οτι -τουλαχιστον- δεν βλαπτει. Τι να σου πω ...

  Σχετικα με το /boot, μπορει να μεγαλωνει με τις διαφορες αναβαθμισεις. Ετσι δεν ειναι;


  Ναι το /boot θα μεγαλωνει καθως εγκαθιστας νεες εκδοσεις πυρηνων. Αλλα κατα την γνωμη μου δεν χρειαζεται να εχεις πολλους πυρηνες εγκατεστημενους. Αρκει να εχεις μια-δυο εκδοσεις πιο παλιες απο αυτη που τρεχει το pc σου.
  Eπισης αντι για swap partition μπορεις να φτιαξεις και swapfile
 14. Θέμα: partition order?

  Από annubis
  Μηνύματα
  27
  Εμφανίσεις
  1.861

  Απάντηση: partition order?

  Θα συμφωνησω με τον pmav99. Λογου χαρη, μια καλη (*) κατανομη ειναι:

  1o: /boot σε Primary, με ext2 (η 3) και (περιπου) 1GB
  2o: swap σε Primary, διχως filesystem και (περιπου) 7GB (η, γενικα, 2 x RAM)
  .

  Δεν ειναι υπερβολικα πολλα τα 1gb για το boot και 7gb για swap ;
  Νομιζω για /boot ενα 200ΜΒ ειναι αρκετο.
 15. Μηνύματα
  6
  Εμφανίσεις
  815

  Απάντηση: arch linux repository problem

  Τι σου βγαζει το pacman -Syy
  Παραθεσε σε spoilers και το /etc/pacman.conf
 16. Μηνύματα
  810
  Εμφανίσεις
  116.855

  Απάντηση: Το thread του KDE SC 4.9

  To κοντινοτερο που βρηκα σε αυτο που ζητας ειναι (υποθετω πως εισαι σε folder view) δεξι κλικ στο desktop---> folderview settings --->display--->icon text , και αυξησε τον αριθμο των γραμμων μεχρι να φανουν τα ονοματα των αρχειων που θες.


  Ευχαριστω!
 17. Μηνύματα
  810
  Εμφανίσεις
  116.855

  Απάντηση: Το thread του KDE SC 4.9

  Εχω kde 4.9.1 Υπαρχει καπου επιλογη να εμφανιζονται ολοκληρα τα ονοματα αρχειων στην επιφανεια εργασιας;
 18. Μηνύματα
  5.357
  Εμφανίσεις
  424.524

  Απάντηση: Περί Arch Linux... (v6)

  Περιληπτικα θα πρεπει με ενα live-cd (ιδιας αρχιτεκτονικης με την linux εγκατασταση σου) να κανεις chroot και να προσθεσεις στο αρχειο ρυθμισης του grub την επιλογη να μπουταρει τα windows.
 19. Μηνύματα
  4
  Εμφανίσεις
  475

  Απάντηση: Πρόβλημα με εκτυπωτή

  Δεν τα εχω καλωδια για usb και ethernet μονο για παραλληλη ...

  Πριν κανα δυο μηνες καταφερα να τον σεταρω στο arch αλλα εκανα ενα φορματ γιατι ηθελα να ξαναστησω το pc και δεν κρατησα αντιγραφο των conf files ουτε και θυμαμαι πως καταφερα να τον σεταρω...
 20. Μηνύματα
  4
  Εμφανίσεις
  475

  Απάντηση: Πρόβλημα με εκτυπωτή

  Εγκατεστησε το πακετο hplip, μετα επισκεψου την σελιδα localhost:631 για να σεταρεις τον εκτυπωτη σου.

  Το εχω κανει και αυτο αλλα παλι τιποτε.
  Σαν connection URI εβαλα το hp:/par/DESKJET_640C?device=/dev/parport0 και driver τον hpijs αλλα και παλι δεν δουλεψε...

  Εχω ηδη προσθεσει τον εαυτο μου στα lp,lpadmin,sys groups...
 21. Μηνύματα
  4
  Εμφανίσεις
  475

  Πρόβλημα με εκτυπωτή

  Λοιπον εχω εναν εκτυπωτη HP deskjet 640c και προσπαθω να τον σεταρω σε arch linux αλλα ματαια .Οτι και αν κανω το cups βγαζει μηνυμα λαθους "/usr/lib/cups/backend/hp failed".

  Ο εκτυπωτης ειναι συνδεδεμενος στην παραλληλη θυρα.Προσπαθω να τον εγκαταστησω τρεχοντας την εντολη hp-setup -gi ως root αλλα χωρις επιτυχια.
  Δοκιμασα την ιδια ακριβως διαδικασια και με ενα ubuntu live cd και ο εκτυπωτης δουλεψε μια χαρα.Τι στο καλο παει στραβα;:hmm::hmm:

  Παραθετω τα rc.conf ,cupsd.conf


  #
  # /etc/rc.conf - Main Configuration for Arch Linux
  #

  # -----------------------------------------------------------------------
  # LOCALIZATION
  # -----------------------------------------------------------------------
  #
  # LOCALE: available languages can be listed with the 'locale -a' command
  # LANG in /etc/locale.conf takes precedence
  # DAEMON_LOCALE: If set to 'yes', use $LOCALE as the locale during daemon
  # startup and during the boot process. If set to 'no', the C locale is used.
  # HARDWARECLOCK: set to "", "UTC" or "localtime", any other value will result
  # in the hardware clock being left untouched (useful for virtualization)
  # Note: Using "localtime" is discouraged, using "" makes hwclock fall back
  # to the value in /var/lib/hwclock/adjfile
  # TIMEZONE: timezones are found in /usr/share/zoneinfo
  # Note: if unset, the value in /etc/localtime is used unchanged
  # KEYMAP: keymaps are found in /usr/share/kbd/keymaps
  # CONSOLEFONT: found in /usr/share/kbd/consolefonts (only needed for non-US)
  # CONSOLEMAP: found in /usr/share/kbd/consoletrans
  # USECOLOR: use ANSI color sequences in startup messages
  #
  LOCALE="en_US.UTF-8"
  DAEMON_LOCALE="no"
  HARDWARECLOCK="localtime"
  TIMEZONE="Europe/Athens"
  KEYMAP="us"
  CONSOLEFONT=
  CONSOLEMAP=
  USECOLOR="yes"

  # -----------------------------------------------------------------------
  # HARDWARE
  # -----------------------------------------------------------------------
  #
  # MODULES: Modules to load at boot-up. Blacklisting is no longer supported.
  # Replace every !module by an entry as on the following line in a file in
  # /etc/modprobe.d:
  # blacklist module
  # See "man modprobe.conf" for details.
  #
  MODULES=(vboxdrv vboxnetflt lp parport parport_pc)

  # Udev settle timeout (default to 30)
  UDEV_TIMEOUT=30

  # Scan for FakeRAID (dmraid) Volumes at startup
  USEDMRAID="no"

  # Scan for BTRFS volumes at startup
  USEBTRFS="no"

  # Scan for LVM volume groups at startup, required if you use LVM
  USELVM="no"

  # -----------------------------------------------------------------------
  # NETWORKING
  # -----------------------------------------------------------------------
  #
  # HOSTNAME: Hostname of machine. Should also be put in /etc/hosts
  #
  HOSTNAME="phoenixhost"

  # Use 'ip addr' or 'ls /sys/class/net/' to see all available interfaces.
  #
  # Wired network setup
  # - interface: name of device (required)
  # - address: IP address (leave blank for DHCP)
  # - netmask: subnet mask (ignored for DHCP) (optional, defaults to 255.255.255.0)
  # - broadcast: broadcast address (ignored for DHCP) (optional)
  # - gateway: default route (ignored for DHCP)
  #
  # Static IP example
  # interface=eth0
  # address=192.168.0.2
  # netmask=255.255.255.0
  # broadcast=192.168.0.255
  # gateway=192.168.0.1
  #
  # DHCP example
  # interface=eth0
  # address=
  # netmask=
  # gateway=

  interface=eth0
  address=
  netmask=
  broadcast=
  gateway=

  # Setting this to "yes" will skip network shutdown.
  # This is required if your root device is on NFS.
  NETWORK_PERSIST="no"

  # Enable these netcfg profiles at boot-up. These are useful if you happen to
  # need more advanced network features than the simple network service
  # supports, such as multiple network configurations (ie, laptop users)
  # - set to 'menu' to present a menu during boot-up (dialog package required)
  # - prefix an entry with a ! to disable it
  #
  # Network profiles are found in /etc/network.d
  #
  # This requires the netcfg package
  #
  #NETWORKS=(main)

  # -----------------------------------------------------------------------
  # DAEMONS
  # -----------------------------------------------------------------------
  #
  # Daemons to start at boot-up (in this order)
  # - prefix a daemon with a ! to disable it
  # - prefix a daemon with a @ to start it up in the background
  #
  # If you are sure nothing else touches your hardware clock (such as ntpd or
  # a dual-boot), you might want to enable 'hwclock'. Note that this will only
  # make a difference if the hwclock program has been calibrated correctly.
  #
  # If you use a network filesystem you should enable 'netfs'.
  #
  DAEMONS=(@syslog-ng @dbus @network @crond @fuse @alsa @avahi-daemon @cupsd kdm)  #
  #
  # Sample configuration file for the CUPS scheduler. See "man cupsd.conf" for a
  # complete description of this file.
  #

  # Log general information in error_log - change "warn" to "debug"
  # for troubleshooting...
  LogLevel Debug

  # Deactivate CUPS' internal logrotating, as we provide a better one, especially
  # LogLevel debug2 gets usable now
  MaxLogSize 0

  # Administrator user group...
  SystemGroup lpadmin lp root sys


  # Only listen for connections from the local machine.
  Listen localhost:631
  Listen /var/run/cups/cups.sock

  # Show shared printers on the local network.
  Browsing Off
  BrowseOrder allow,deny
  BrowseAllow all
  BrowseLocalProtocols CUPS dnssd
  BrowseAddress @LOCAL

  # Default authentication type, when authentication is required...
  DefaultAuthType Basic

  # Web interface setting...
  WebInterface Yes

  # Restrict access to the server...

  Order allow,deny


  # Restrict access to the admin pages...

  Order allow,deny


  # Restrict access to configuration files...

  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  Order allow,deny


  # Set the default printer/job policies...

  # Job/subscription privacy...
  JobPrivateAccess default
  JobPrivateValues default
  SubscriptionPrivateAccess default
  SubscriptionPrivateValues default

  # Job-related operations must be done by the owner or an administrator...

  Order deny,allow  Require user @OWNER @SYSTEM
  Order deny,allow


  # All administration operations require an administrator to authenticate...

  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  Order deny,allow


  # All printer operations require a printer operator to authenticate...

  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  Order deny,allow


  # Only the owner or an administrator can cancel or authenticate a job...

  Require user @OWNER @SYSTEM
  Order deny,allow  Order deny,allow  # Set the authenticated printer/job policies...

  # Job/subscription privacy...
  JobPrivateAccess default
  JobPrivateValues default
  SubscriptionPrivateAccess default
  SubscriptionPrivateValues default

  # Job-related operations must be done by the owner or an administrator...

  AuthType Default
  Order deny,allow  AuthType Default
  Require user @OWNER @SYSTEM
  Order deny,allow


  # All administration operations require an administrator to authenticate...

  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  Order deny,allow


  # All printer operations require a printer operator to authenticate...

  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  Order deny,allow


  # Only the owner or an administrator can cancel or authenticate a job...

  AuthType Default
  Require user @OWNER @SYSTEM
  Order deny,allow  Order deny,allow  #
  #
 22. Μηνύματα
  2.023
  Εμφανίσεις
  102.378

  Απάντηση: Περί Arch Linux... (v5)

  μενει να βρεις πως θα κανεις edit τον grub για να σε αφησει να μπεις κονσολα!


  Δεν νομιζω οτι χρειαζεται να κανεις κατι στον grub .Πρεπει μετα την εγκατασταση να σε βγαζει σε κονσολα εκτος και αν εχεις εγκαταστησει και ρυθμισει γραφικο περιβαλλον
 23. Μηνύματα
  573
  Εμφανίσεις
  32.665

  Απάντηση: Ενταξει, Linux! Αλλα ποιο και τι?!

  Στο cd της εγκαταστασης του mint.
  Λογικα πρεπει καπου να υπαρχει επιλογη να αλλαξεις τα boot options.


  Δεν ασχολουμαι με mint αλλα με arch ,εχω ομως και γω την intel gma 4500m και δουλεψε με το κολπο που σου πα παραπανω.

  Δεν ξερω πως γινεται αυτο σε mint.Στα options που σου βγαζει φανταζομαι θα λεει καπου edit boot options..
 24. Μηνύματα
  573
  Εμφανίσεις
  32.665

  Απάντηση: Ενταξει, Linux! Αλλα ποιο και τι?!

  Για δοκιμασε να βαλεις στα boots options το παρακατω

  i915.borken=1
 25. Μηνύματα
  10
  Εμφανίσεις
  811

  Απάντηση: Αποσυμπίεση και ελληνικά

  Για δες εδω το 2ο post
 26. Θέμα: Convert video

  Από annubis
  Μηνύματα
  46
  Εμφανίσεις
  2.955

  Απάντηση: Convert video

  Ξερω πως υπαρχει και το mencoder για μετατροπη βιντεο.
 27. Μηνύματα
  2.542
  Εμφανίσεις
  100.739

  Απάντηση: Περί Arch Linux... (v3)

  Ωραια λυθηκε το προβλημα.

  Μερικες φορες φαινεται να κολλαει στο waiting for udev uevents to be processed ενω αλλες φορες ολοκληρωνεται αμεσως.Τι μπορει να φταιει για αυτο ;
 28. Μηνύματα
  2.542
  Εμφανίσεις
  100.739

  Απάντηση: Περί Arch Linux... (v3)

  Intel GMA 4500M εχω.
  Drivers δεν εχω βαλει.

  Να δοκιμασω να βαλω το xf86-video-intel ;

  Ειμαι αρχαριος οσον αφορα τις DIY διανομες.Ειχα εγκαταστησει το arch σε desktop μηχανημα με nvidia και ολα επαιξαν μια χαρα.
 29. Μηνύματα
  2.542
  Εμφανίσεις
  100.739

  Απάντηση: Περί Arch Linux... (v3)

  Αυτη τη φορα δεν βγαζουν error οι hal,dbus αλλα παλι οταν παω να τρεξω τον kdm σαν root μου βγαζει μια μαυρη οθονη με δυο παυλες.
 30. Μηνύματα
  2.542
  Εμφανίσεις
  100.739

  Απάντηση: Περί Arch Linux... (v3)

  Καλησπερα.
  Εγκατεστησα το arch 64 bit σε εναν Acer Emachine E525-312G25Mn.

  Εκανα εγκατασταση των dbus,hal,xorg,gdm,gnome αλλα οι dbus,hal βγαζουν error οταν ξεκινανε.

  Error in file /etc/dbus-1/system.d/gdm.conf line 1 column 0:no element found

  To παραπανω αρχειο ομως ειναι εντελως αδειο.
  Τι πρεπει να κανω ;
 31. Μηνύματα
  348
  Εμφανίσεις
  37.663

  Εγώ είναι από την αντίπαλη σχολή :) ...

  Πατρα Μηχανικος Ηλεκτρονικων Υπολογιστων και Πληροφορικης.

  Εγω ειναι απο την αντιπαλη σχολη :)
  Hλεκτρολογος Μηχανικος κ Τεχνολογιας Υπολογιστων Πατρα
 32. Μηνύματα
  241
  Εμφανίσεις
  33.671

  Με τo F200 της Crypto μου δίνει η 4net κινδυνεύω...

  Με τo F200 της Crypto μου δινει η 4net κινδυνευω να πεσω θυμα dialer ;
 33. Μηνύματα
  2
  Εμφανίσεις
  850

  'Αλλαξε η IP μου

  Eιναι φυσιολογικο αυτο ;
  Με την PSTN ειχα μια τετοια IP : 150.140.***.****
  Τωρα που εβαλα DSL εγινε 62.*.***.**
  Ειναι λογω της DSL ;
 34. Μηνύματα
  2.586
  Εμφανίσεις
  164.035

  Eγώ έχω ακούσει από την Καρόλου μέχρι τον Τόφαλο....

  Το DSLAM Κων/πολεως καλυπτει τεραστια εκταση, δυστυχως. Φιλοι μου που μενουνε στα Μποζαιτικα (κοντα στην αντιπροσωπεια της Toyota για οποιον ξερει) ειναι στο ιδιο DSLAM. Απο τον Καστελοκαμπο και περα ειναι DSLAM Ριου.


  Eγω εχω ακουσει απο την Καρολου μεχρι τον Τοφαλο.
  Εγω με διαφορα ενος στενου ειμαι στον Πελοπα,το οποιο καλυπτει η Vivodi :)
 35. Μηνύματα
  3
  Εμφανίσεις
  1.219

  Plaisio.Ακριβό όμως.10 €

  Plaisio.Ακριβο ομως.10 €
 36. Μηνύματα
  291
  Εμφανίσεις
  19.824

  Καλύτερα να βάλεις το φίλτρο. Δοκίμασε να βάλεις...

  04/10/2006 Ενεργοποιηση υπηρεσιας
  02/10/2006 Βρισκεται σε τελικο σταδιο υλοποιησης απο ΟΤΕ
  28/09/2006 Βρισκεται σε τελικο σταδιο υλοποιησης απο ΟΤΕ
  27/09/2006 Αποστολη αιτησης προς ΟΤΕ
  27/09/2006 Καταχωρηση στο συστημα του ΟΤΕ
  26/09/2006 Παραλαβη και καταχωρηση της αιτησης απο FORTHnet

  Μολισ το ειδα και ειμαι και σε νετ καφε!!!!
  ρε παιδια το μεσημερι που το ειδα δεν σιχρονιζε!!!
  Οσο για το αν δουλευουν τα τηλεφωνα χωρις φιλτρο μαλον ναι αλλα μπορει μου φενεται με καποια παρασιτα!!!

  Καλυτερα να βαλεις το φιλτρο.
  Δοκιμασε να βαλεις στο aDSL Head End την επιλογη Globespan Inc.Εμενα εκει μου "κλειδωσε".
 37. Μηνύματα
  291
  Εμφανίσεις
  19.824

  [QUOTE=toRus;796114 Αυτό σημαίνει ότι είναι...

  Μηπως υπαρχει καμια βλαβη ;Δεν νομιζω το τηλεφωνο να λειτουργει χωρις φιλτρο.:hmm:
 38. Μηνύματα
  291
  Εμφανίσεις
  19.824

  jpchi Άσε τις βλάβες στην Forthnet Και πάρε το...

  jpchi

  Ασε τις βλαβες στην Forthnet Και παρε το 121 γιατι αλλιως δεν προκειτα να γινει τιποτα.
 39. Μηνύματα
  36
  Εμφανίσεις
  2.897

  Εγώ τους έστειλα την Πέμπτη ένα mail σχετικά με...

  Εγω τους εστειλα την Πεμπτη ενα mail σχετικα με ενα προβλημα που ειχε η γραμμη και με πηραν χτες ενω το προβλημα ειχε φτιαξει απο το Σαββατο. :rofl:
 40. Μηνύματα
  291
  Εμφανίσεις
  19.824

  Δεν έχεις το modem ; Και που δεν το έχεις δεν...

  η απλως τα εχουν κανει σκατα :)

  το modem/roouter και password ποτε τα περνουμε? την ιδια μερα ποθ γινετε η ενεργοποιηση η 8α περιμενοθμε κανα μηνα ακομα μεχρι να στειλουν?

  Δεν εχεις το modem ;

  Και που δεν το εχεις δεν χανεις τπτ.Μια πεταξια θελει.
 41. Μηνύματα
  261
  Εμφανίσεις
  14.739

  Ανέβα-κατέβα 768 ονομαστική Checking for...

  Ανεβα-κατεβα 768 ονομαστικη

  Checking for Middleboxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Done
  running 10s outbound test (client to server) . . . . . 166.23Kb/s
  running 10s inbound test (server to client) . . . . . . 620.19kb/s
  Your PC is connected to a Cable/DSL modem

  click START to re-test
  Checking for Middleboxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Done
  running 10s outbound test (client to server) . . . . . 167.24Kb/s
  running 10s inbound test (server to client) . . . . . . 661.60kb/s
  Your PC is connected to a Cable/DSL modem

  "Κανονικα΄" τι επρεπε να μου βγαζει αν ειχα πραγματικα 768;
 42. Μηνύματα
  291
  Εμφανίσεις
  19.824

  Nαι κι εμένα κόκκινο είναι.Πάρε αμέσως τηλέφωνο.

  Nαι κι εμενα κοκκινο ειναι.Παρε αμεσως τηλεφωνο.
 43. Μηνύματα
  291
  Εμφανίσεις
  19.824

  Έχω DSl.Υes.:) Tα αποτελέσματα του speedtest...

  Εχω DSl.Υes.:)
  Tα αποτελεσματα του speedtest πως σας φαινονται;
  Εχω 768

  Checking for Middleboxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Done
  running 10s outbound test (client to server) . . . . . 168.53Kb/s
  running 10s inbound test (server to client) . . . . . . 663.56kb/s
  Your PC is connected to a Cable/DSL modem
 44. Μηνύματα
  291
  Εμφανίσεις
  19.824

  Πως μπορώ να μάθω το τηλέφωνο του DSLAM μου ; To...

  Πως μπορω να μαθω το τηλεφωνο του DSLAM μου ;
  To 1242 τι ειναι ;Σαν το 121;
 45. Μηνύματα
  291
  Εμφανίσεις
  19.824

  Εγώ δήλωσα πάλι βλάβη.Αυτή τη φορά ως γραμμή DSL.

  Εγω δηλωσα παλι βλαβη.Αυτη τη φορα ως γραμμη DSL.
 46. Μηνύματα
  291
  Εμφανίσεις
  19.824

  Eμένα φτιάχτηκε η βλάβη αλλά το modem δεν...

  Eμενα φτιαχτηκε η βλαβη αλλα το modem δεν συγχρονιζεται.Πιστευω να μην ειναι λαθος του ΟΤΕ παλι.Θα χτυπησω κανα τηλεφωνο στο support της Forthnet.
 47. Μηνύματα
  831
  Εμφανίσεις
  59.777

  Η σύνδρομή δεν κρατά ένα χρόνο ; Γιατί μου...

  Η συνδρομη δεν κρατα ενα χρονο ;
  Γιατι μου βγαζει στα στοιχεια λογαριασμου οτι ληγει σε εξι μηνες ;
 48. Μηνύματα
  291
  Εμφανίσεις
  19.824

  Λοιπόν έρχεται σήμερα ο τεχνικός στις 8 το πρωι...

  Λοιπον ερχεται σημερα ο τεχνικος στις 8 το πρωι ελεγχει την γραμμη μου μου λεει η γραμμη δεν εχει βλαβη.Επικοινωνει με εναν συναδελφο του και μου λεει η γραμμη σας εχει καταργηθει..Παω ΟΤε μου λενε η γραμμη ειναι μια χαρα,βλεπουν και το DSL απο την Forthnet.Μου πανε να ξαναδηλωσω βλαβη.Ετσι ξαναδηλωσα και περιμενω.

  Τωρα γελαω και κλαιω μαζι.Να δουμε ποσο θα τραβηξει η κατασταση.Οταν ακουσα οτι καταργηθηκε η γραμμη μου σκεφτηκα να κανω και νια βολτα απο το site του INKA.Μαλλον θα το κανω.Δεν μπορω να καταλαβω τι εχει παθει η γραμμη μου.....
 49. Μηνύματα
  291
  Εμφανίσεις
  19.824

  πήρα το support τους εξήγησα την κατάσταση και...

  πηρα το support τους εξηγησα την κατασταση και ετσι δηλωσα βλαβη αυτη τη φορα επισημα μεσω Forthnet.Α μου στειλανε και το Password ;)


  Ωχ νομιζω αλλο username μου στειλανε στο κινητο αλλο στο e-mail...
 50. Μηνύματα
  291
  Εμφανίσεις
  19.824

  τους έστειλα mail σχετικά με το πρόβλημα το...

  τους εστειλα mail σχετικα με το προβλημα το διαβασανε αλλα δεν μου απαντησανε.Στο 121 μου λενε θα κοιταξουν αυριο την βλαβη.Για να δουμε...
  Τοσο κοντα στο aDSL κι ομως τοσο μακρια:cry:
Εμφάνιση 1-50 από 76
Σελ. 1 από 2 1 2