Εμφάνιση 1-14 από 14
 1. #1
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  72.898
  Downloads
  217
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor TG789 v2
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  E.U.
  Δελτίο Τύπου:
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Λουξεμβούργο χορήγησε αθέμιτα φορολογικά πλεονεκτήματα στην Amazon ύψους περίπου250 εκατ. EUR. Αυτό είναι παράνομο βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων διότι επέτρεψε στην Amazon να καταβάλλει σημαντικά λιγότερους φόρους από ό,τι οι άλλες επιχειρήσεις. Το Λουξεμβούργο πρέπει τώρα να ανακτήσει την παράνομη ενίσχυση.

  Η Επίτροπος Ανταγωνισμού, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, δήλωσε τα εξής: «Το Λουξεμβούργο χορήγησε παράνομα φορολογικά πλεονεκτήματα στην Amazon. Ως αποτέλεσμα, σχεδόν τα τρία τέταρτα των κερδών της Amazon παρέμειναν αφορολόγητα. Με άλλα λόγια, επιτράπηκε στην Amazon να καταβάλλει τέσσερις φορές λιγότερο φόρο από ό,τι άλλες τοπικές εταιρείες που υπόκεινται στους ίδιους εθνικούς φορολογικούς κανόνες. Αυτό είναι παράνομο βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να παρέχουν σε πολυεθνικούς ομίλους επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε άλλους.»
  Κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας που δρομολογήθηκε τον Οκτώβριο του 2014, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με φορολογική απόφαση που το Λουξεμβούργο εξέδωσε το 2003 και παρέτεινε το 2011 μειώθηκε ο φόρος που καταβάλλει η Amazon στο Λουξεμβούργο χωρίς βάσιμη αιτιολόγηση.
  Η φορολογική απόφαση επέτρεψε στην Amazon να μεταφέρει τη συντριπτική πλειονότητα των κερδών της από μια εταιρεία του ομίλου Amazon που υπόκειται σε φόρο στο Λουξεμβούργο (την Amazon EU)σε εταιρεία που δεν υπόκειται σε φόρο (την Amazon Europe Holding Technologies). Συγκεκριμένα, η φορολογική απόφαση ενέκρινε την καταβολή δικαιωμάτων από την Amazon EU στην Amazon Europe Holding Technologies, γεγονός που μείωσε σημαντικά τα φορολογητέα κέρδη της Amazon EU.
  Από την έρευνα της Επιτροπής προέκυψε ότι το ύψος των πληρωμών δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε με τη φορολογική απόφαση, διογκώθηκε και δεν αντιστοιχούσε στην οικονομική πραγματικότητα. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φορολογική απόφαση χορήγησε επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα στην Amazon, επιτρέποντας στον όμιλο να καταβάλλει λιγότερους φόρους από ό,τι άλλες εταιρείες οι οποίες υπόκεινται στους ίδιους εθνικούς φορολογικούς κανόνες. Πράγματι, η απόφαση έδωσε στην Amazon τη δυνατότητα να αποφύγει τη φορολογία επί των τριών τετάρτων των κερδών που πραγματοποίησε από όλες τις πωλήσεις της Amazon στην ΕΕ.

  Η διάρθρωση της Amazon στην Ευρώπη
  Η απόφαση της Επιτροπής αφορά τη φορολογική μεταχείριση που επεφύλαξε το Λουξεμβούργο σε δύο εταιρείες του ομίλου Amazon – την Amazon EU και την Amazon Europe Holding Technologies. Και οι δύο είναι εταιρείες που έχουν συσταθεί στο Λουξεμβούργο, ανήκουν εξ ολοκλήρου στον όμιλο Amazon και ελέγχονται τελικά από την αμερικανική μητρική, Amazon.com, Inc.

  • Η Amazon EU (η «εταιρεία εκμετάλλευσης») διαχειρίζεται το τμήμα λιανικής της Amazon σε όλη την Ευρώπη. Το 2014 απασχολούσε περισσότερους από 500 εργαζομένους, οι οποίοι επέλεγαν τα εμπορεύματα προς πώληση στους ιστοτόπους της Amazon στην Ευρώπη, τα αγόραζαν από τους κατασκευαστές και διαχειρίζονταν τη διαδικτυακή πώληση και την παράδοση των προϊόντων στους πελάτες. Η Amazon διοργάνωσε τις πωλήσεις της στην Ευρώπη κατά τρόπον ώστε οι πελάτες που αγοράζουν προϊόντα σε οποιονδήποτε από τους ιστοτόπους της Amazon στην Ευρώπη να αγοράζουν συμβατικώς προϊόντα από την εταιρεία εκμετάλλευσης στο Λουξεμβούργο. Με τον τρόπο αυτό, η Amazon καταλόγιζε στο Λουξεμβούργο όλες τις πωλήσεις στην Ευρώπη, καθώς και τα κέρδη που απέρρεαν από αυτές.


  • Η Amazon Europe Holding Technologies (η «εταιρεία χαρτοφυλακίου») είναι ετερόρρυθμη εταιρεία η οποία δεν απασχολεί υπαλλήλους, δεν έχει γραφεία και δεν ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η εταιρεία χαρτοφυλακίου λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ της εταιρείας εκμετάλλευσης και της Amazon στις ΗΠΑ. Κατέχει ορισμένα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την Ευρώπη βάσει της λεγόμενης «συμφωνίας επιμερισμού του κόστους» με την Amazon στις ΗΠΑ. Η εταιρεία χαρτοφυλακίου δεν κάνει η ίδια ενεργό χρήση αυτής της διανοητικής ιδιοκτησίας. Απλώς παραχωρεί αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης αυτού του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας στην εταιρεία εκμετάλλευσης, η οποία το χρησιμοποιεί για να πραγματοποιεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες λιανικής της Amazon στην Ευρώπη.

  Βάσει της συμφωνίας επιμερισμού του κόστους, η εταιρεία χαρτοφυλακίου καταβάλλει ετήσιες πληρωμές στην Amazon στις ΗΠΑ ως συνεισφορά στο κόστος ανάπτυξης της διανοητικής ιδιοκτησίας. Το κατάλληλο ύψος των εν λόγω πληρωμών καθορίστηκε πρόσφατα από αμερικανικό φορολογικό δικαστήριο.
  Βάσει της γενικής φορολογικής νομοθεσίας του Λουξεμβούργου, η εταιρεία εκμετάλλευσης υπόκειται σε εταιρική φορολόγηση στο Λουξεμβούργο, αλλά όχι και η εταιρεία χαρτοφυλακίου λόγω της νομικής της μορφής ως ετερόρρυθμης εταιρείας. Τα κέρδη που πραγματοποιούνται από την εταιρεία χαρτοφυλακίου φορολογούνται μόνο στο επίπεδο των εταίρων και όχι στο επίπεδο της ίδιας της εταιρείας χαρτοφυλακίου. Οι εταίροι της εταιρείας χαρτοφυλακίου βρίσκονταν στις ΗΠΑ και έχουν μέχρι στιγμής αναβάλει τη φορολογική τους υποχρέωση.
  Η Amazon εφάρμοσε τη δομή αυτή, η οποία εγκρίθηκε με την υπό εξέταση φορολογική απόφαση, μεταξύ Μαΐου 2006 και Ιουνίου 2014. Τον Ιούνιο του 2014, η Amazon άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας της στην Ευρώπη. Η νέα αυτή διάρθρωση βρίσκεται εκτός του πεδίου έρευνας της Επιτροπής για ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης.

  Το πεδίο έρευνας της Επιτροπής
  Σκοπός του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ είναι να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη δεν προσφέρουν σε επιλεγμένες εταιρείες καλύτερη φορολογική μεταχείριση από ό,τι σε άλλες, μέσω φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» ή με άλλο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, οι συναλλαγές μεταξύ εταιρειών ενός εταιρικού ομίλου πρέπει να τιμολογούνται κατά τρόπο που να αποτυπώνει την οικονομική πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι πληρωμές μεταξύ δύο εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο θα πρέπει να είναι σύμφωνες με ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται υπό τους όρους που ισχύουν στο εμπόριο μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων (η λεγόμενη «αρχή του πλήρους ανταγωνισμού»).
  Η έρευνα της Επιτροπής για ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης αφορούσε φορολογική απόφαση τύπου «tax ruling» που εκδόθηκε από το Λουξεμβούργο για την Amazon το 2003 και παρατάθηκε το 2011. Με την εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε η μέθοδος υπολογισμού της φορολογητέας βάσης της εταιρείας εκμετάλλευσης. Έμμεσα, εγκρίθηκε επίσης η μέθοδος υπολογισμού των ετήσιων πληρωμών από την εταιρεία εκμετάλλευσης στην εταιρεία χαρτοφυλακίου για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Amazon, των οποίων έκανε χρήση μόνον η εταιρεία εκμετάλλευσης.
  Οι πληρωμές αυτές υπερέβαιναν, κατά μέσο όρο, το 90 % των λειτουργικών κερδών της εταιρείας εκμετάλλευσης. Ήταν σημαντικά υψηλότερες (κατά 1,5 φορά) από τα ποσά που έπρεπε να καταβάλλει η εταιρεία χαρτοφυλακίου στην Amazon στις ΗΠΑ βάσει της συμφωνίας επιμερισμού του κόστους.
  Βεβαίως αυτή η έρευνα της Επιτροπής δεν αμφισβήτησε ούτε ότι η εταιρεία χαρτοφυλακίου είχε την κυριότητα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των οποίων την άδεια εκμετάλλευσης παραχωρούσε στην εταιρεία εκμετάλλευσης, ούτε ότι η εταιρεία χαρτοφυλακίου κατέβαλλε τακτικές πληρωμές στην Amazon στις ΗΠΑ για την ανάπτυξη αυτής της διανοητικής ιδιοκτησίας. Επίσης δεν αμφισβήτησε το εν γένει φορολογικό σύστημα του Λουξεμβούργου καθεαυτό.

  Αξιολόγηση της Επιτροπής
  Η έρευνα της Επιτροπής για ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με τη φορολογική απόφαση που εξέδωσε το Λουξεμβούργο εγκρίθηκε μια αδικαιολόγητη μέθοδος υπολογισμού των φορολογητέων κερδών της Amazon στο Λουξεμβούργο. Ειδικότερα, το ύψος των δικαιωμάτων που κατέβαλλε η εταιρεία εκμετάλλευσης στην εταιρεία χαρτοφυλακίου ήταν διογκωμένο και δεν αποτύπωνε την οικονομική πραγματικότητα.

  • Η εταιρεία εκμετάλλευσης ήταν η μόνη οντότητα που λάμβανε ενεργά αποφάσεις και διεξήγε δραστηριότητες σχετικές με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες λιανικής της Amazon στην Ευρώπη. Όπως προαναφέρθηκε, το προσωπικό της επέλεγε τα εμπορεύματα προς πώληση, τα αγόραζε από τους κατασκευαστές και διαχειριζόταν τη διαδικτυακή πώληση και την παράδοση των προϊόντων στους πελάτες. Η εταιρεία εκμετάλλευσης προσάρμοζε επίσης την τεχνολογία και το λογισμικό που χρησιμοποιούσε η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Amazon στην Ευρώπη, επένδυε στο μάρκετινγκ και συγκέντρωνε δεδομένα πελατών. Αυτό σημαίνει ότι διαχειριζόταν και προσέθετε αξία στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για τα οποία είχε λάβει άδεια εκμετάλλευσης.
  • Η εταιρεία χαρτοφυλακίου ήταν «κενό κέλυφος» που απλώς μετακύλιε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας προς την εταιρεία εκμετάλλευσης για αποκλειστική της χρήση. Η εταιρεία χαρτοφυλακίου δεν συμμετείχε η ίδια καθ' οιονδήποτε τρόπο ενεργά στη διαχείριση, την ανάπτυξη ή τη χρήση αυτής της διανοητικής ιδιοκτησίας. Δεν ασκούσε, ούτε δεν μπορούσε να ασκεί, δραστηριότητες, ώστε να δικαιολογείται το ύψος των δικαιωμάτων που εισέπραττε.

  Βάσει της μεθόδου που εγκρίθηκε με τη φορολογική απόφαση, τα φορολογητέα κέρδη της εταιρείας εκμετάλλευσης μειώθηκαν στο ένα τέταρτο των πραγματικών κερδών. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των κερδών της Amazon καταλογίζονταν αθέμιτα στην εταιρεία χαρτοφυλακίου, όπου παρέμεναν αφορολόγητα. Πράγματι, η απόφαση έδωσε στην Amazon τη δυνατότητα να αποφύγει τη φορολογία επί των τριών τετάρτων των κερδών που πραγματοποίησε από όλες τις πωλήσεις της Amazon στην ΕΕ.
  Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φορολογική απόφαση που εκδόθηκε από το Λουξεμβούργο ενέκρινε πληρωμές μεταξύ δύο εταιρειών του ίδιου ομίλου, πράγμα που δεν συνάδει με την οικονομική πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, η φορολογική απόφαση επέτρεψε στην Amazon να καταβάλλει σημαντικά λιγότερο φόρο από άλλες εταιρείες. Ως εκ τούτου, η απόφαση της Επιτροπής διαπίστωσε ότι η φορολογική μεταχείριση της Amazon από το Λουξεμβούργο βάσει της φορολογικής απόφασης είναι παράνομη σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: P035360000102-829699.jpg 
Εμφανίσεις: 121 
Μέγεθος: 36,3 KB 
ID: 186677


  Ανάκτηση
  Οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις απαιτούν καταρχήν την ανάκτηση των μη συμβιβάσιμων κρατικών ενισχύσεων προκειμένου να αρθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού που προκάλεσαν οι ενισχύσεις. Οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις δεν προβλέπουν πρόστιμα και η ανάκτηση δεν έχει τον χαρακτήρα επιβολής ποινής στην επίμαχη εταιρεία. Απλώς αποκαθιστά την ίση μεταχείριση με τις άλλες εταιρείες.
  Στη σημερινή απόφαση, η Επιτροπή ανέπτυξε τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό της αξίας του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που χορηγήθηκε στην Amazon, δηλαδή της διαφοράς μεταξύ του ποσού που η εταιρεία κατέβαλλε σε φόρους και του ποσού που θα όφειλε να καταβάλλει χωρίς τη φορολογική απόφαση (tax ruling). Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, το ποσό αυτό εκτιμάται σε περίπου 250 εκατ. EUR, συν τους τόκους. Οι φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου πρέπει τώρα να καθορίσουν το ακριβές ποσό του μη καταβληθέντος φόρου στο Λουξεμβούργο, με βάση τη μεθοδολογία που θεσπίζεται στην απόφαση.

  Ιστορικό
  Από τον Ιούνιο του 2013, η Επιτροπή διερευνά τις πρακτικές ευνοϊκών φορολογικών συμφωνιών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Τον Δεκέμβριο του 2014, επέκτεινε αυτή τη διερεύνηση σε όλα τα κράτη μέλη. Τον Οκτώβριο του 2015, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες χορήγησαν επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα στη Fiat και στη Starbucks, αντίστοιχα. Τον Ιανουάριο του 2016, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα που χορηγεί το Βέλγιο σε τουλάχιστον 35 πολυεθνικές εταιρείες, κυρίως από την ΕΕ, στο πλαίσιο του φορολογικού συστήματος «πλεοναζόντων κερδών» είναι παράνομα βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Τον Αύγουστο του 2016, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ιρλανδία χορήγησε αθέμιτα φορολογικά πλεονεκτήματα έως 13 δισ. EUR στην Apple. Βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη δύο διεξοδικές έρευνες της Επιτροπής, για τη McDonald's και τη GDF Suez (νυν Engie) στο Λουξεμβούργο, καθώς η Επιτροπή ανησυχεί ότι οι ευνοϊκές φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» ενδέχεται να θέσουν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων.
  Η Επιτροπή εφάρμοσε μια ευρεία στρατηγική προς την κατεύθυνση της δίκαιης φορολόγησης και της αύξησης της διαφάνειας και έχουμε διαπιστώσει πρόσφατα σημαντική πρόοδο. Σε συνέχεια των προτάσεων που εξέδωσε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2015 σχετικά με τη φορολογική διαφάνεια, νέοι κανόνες για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» τέθηκαν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2017. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν επίσης να επεκτείνουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στην ανά χώρα υποβολή εκθέσεων με χρηματοοικονομικές πληροφορίες φορολογικής φύσεως για τις πολυεθνικές εταιρείες. Συζητείται επί του παρόντος πρόταση να δημοσιοποιηθούν ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την πρόληψη της φοροαποφυγής μέσω τρίτων χωρών, οι οποίοι εγκρίθηκαν τον Μάιο του 2017, συμπληρώνουν την οδηγία κατά της φοροαποφυγής (ATAD), εξασφαλίζοντας την εφαρμογή δεσμευτικών και αυστηρών μέτρων κατά των καταχρήσεων στο σύνολο της ενιαίας αγοράς.
  Όσον αφορά τις νομοθετικές εργασίες που βρίσκονται εν εξελίξει, οι προτάσεις που υπέβαλε τον Οκτώβριο του 2016 η Επιτροπή για μια αναπροσαρμοσμένη κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής στην ΕΕ. Τον Ιούνιο του 2017, η Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για τη διαφάνεια των ενδιάμεσων φορέων, όπως οι φορολογικοί σύμβουλοι, οι οποίοι σχεδιάζουν και προωθούν μηχανισμούς φορολογικού σχεδιασμού για τους πελάτες τους. Η νομοθεσία αυτή θα συμβάλει στην επίτευξη πολύ περισσότερης διαφάνειας και θα αποτρέψει τη χρήση των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» ως μέσου φορολογικών καταχρήσεων. Τέλος, μόλις τον Σεπτέμβριο εφέτος, η Επιτροπή δρομολόγησε ένα νέο θεματολόγιο της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται ότι η ψηφιακή οικονομία θα φορολογείται με τρόπο δίκαιο και φιλικό προς την ανάπτυξη. Η ανακοίνωσή μας προσδιορίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη όταν χρειάζεται να αναλάβουν δράση για το φλέγον αυτό ζήτημα και σκιαγραφεί ενδεχόμενες λύσεις που θα πρέπει να διερευνηθούν ενόψει της πρότασης που θα υποβάλει η Επιτροπή το 2018. Όλες οι εργασίες της Επιτροπής βασίζονται στην απλή αρχή ότι όλες οι εταιρείες, μικρές και μεγάλες, οφείλουν να καταβάλλουν φόρο εκεί όπου πραγματοποιούν τα κέρδη τους.
  Η μη εμπιστευτική έκδοση των αποφάσεων θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.38944 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου. Στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο για τις κρατικές ενισχύσεις «State Aid Weekly e-News» καταχωρίζονται οι νέες αποφάσεις περί κρατικών ενισχύσεων που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

  Πηγή : Europa

 2. #2
  Εγγραφή
  03-03-2004
  Περιοχή
  Ankh-Morpork, Discworld
  Ηλικία
  34
  Μηνύματα
  20.217
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Άρθρα
  4
  Τύπος
  Cable
  Ταχύτητα
  200/12 Mbps
  ISP
  Vodafone (Deutshcland)
  Router
  FRITZ!Box 6490
  Το Λουξεμβούργο γιατί είναι ανεξάρτητη χώρα είπαμε;

 3. #3
  Εγγραφή
  16-02-2005
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  4.544
  Downloads
  13
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  14000/1024
  ISP
  Net One
  DSLAM
  Net One - ΦΑΛΗΡΟΥ
  Router
  Speedtouch 780WL
  Εκει στην ΕΕ μας δουλευουν μου φαινεται. Η χωρα του συντροφου Γιουνκερ δεν ειναι??? Η ιδια η ΕΕ δεν της επετρεψε να γινει φορολογικος παραδεισος με χαμηλοτατους εταιρικους συντελεστές και έχουν πάει ακομα και πολλες ελληνικες επιχειρησεις τις εδρες τους εκεί ή εχουν ιδρυσει holding εταιρείες εκει και εβαλαν ολες τις εταιρειες τους κατω απο την holding???

  Η ιδια ΕΕ που μεσω της Τροικας πιεσε και πετυχε να αυξηθει η φορολογια στην ελληνικη ναυτιλια που ειναι πρωτοπορος στον πλανητη (γιατι δεν μπορουσαν να την χτυπησουν αλλιως) γιατι λεει και καλα παραβιαζει τις συνθηκες ανταγωνισμου με χαμηλη εταιρικη φορολογηση, η ιδια που πιεσε να μπουν ενα καρο φοροι στον Τουρισμο μεσω αυξησεων ΦΠΑ, φορων καταλυματων κτλ, χτυπωντας δλδ τα δυο βασικα προιοντα της χωρας. Η ιδια η ΕΕ εχει κανει το Λουξεμβουργο Κέημαν και Παρθένες Νήσους και τώρα γκρινιάζει και ανακαλύπτει σκελετους στις ντουλαπες??

  Αλλα το Λουξεμβουργο και η Ιρλανδια επιτρεπεται να ειναι φορολογικοι παραδεισοι με γελιους φορολογικους συντελεστες επιχειρησεων??? Και στην Βουλγαρια που ειναι στην ΕΕ και οι Γερμανοι πιεζουν να μπει στο ευρω, γιατι και εκει επιτρεπεται γελοιος φορολογικος συντελεστης επιχειρησεων??

  Ουστ κ@πριτες και φαρισαιοι καρεκλοκενταυροι των Βρυξελλων

  Εφοσον εχουμε κοινη ευρωπαϊκη αγορα, κοινο νομισμα και ελευθερη μετακινηση αγαθων, υπηρεσιων και εργαζομενων εντος της ΕΕ θα επρεπε υποχρεωτικα και ολες οι χωρες μελη να εχουν κοινο συντελεστη ΦΠΑ (πχ 20%) και κοινο συντελεστη φορολογησης επιχειρησεων (πχ 20%). Ωστε να μην τρωει η μια χωρα την αλλη ζωντανη οπως ο Κρονος τα παιδια του. Ή ακομα καλυτερα σε περιφερειακες φτωχες χωρες που δεν εχουν βιομηχανικη παραγωγη πχ Ελλαδα, Βουλγαρια, Πορτογαλια κτλ να επιτρεψεις χαμηλοτερους συντελεστες φορολογησης για συγκεκριμενες κατηγοριες επιχειρησεων ωστε να μετεγκατασταθουν εκει, να δωσουν επενδυσεις, αναπτυξη και δουλειες.

  Αλλα ποιος θα τα προτεινει και θα τα διεκδικησει αυτα στο Ευρωκοινοβουλιο? Οι φωστηρες Ευρωβουλευτες μας που κοιτανε την παρτη τους και τσιμπανε το 8χιλιαρο το μηνα? Η Σπυρακη που εξαργυρωσε το Μεγκα και τωρα θελει να γυρισει βουλευτης στην Ελλαδα? Ο Ζαγορακης που δεν μιλαει Αγγλικά? Ο Παπαδημουλης με τις αριστερες παντιερες? Ή ο Φον Δημητρακης που αραξε εκει ως Επιτροπος (υπερυπουργος ΕΕ δλδ) και χρουτσου χρουτσου η τσουγκρανα?

 4. #4
  Εγγραφή
  30-04-2008
  Μηνύματα
  5.187
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lewton Εμφάνιση μηνυμάτων
  Το Λουξεμβούργο γιατί είναι ανεξάρτητη χώρα είπαμε;
  Για να λειτουργει ως πλυντηριο των μεγαλων...

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sebu Εμφάνιση μηνυμάτων
  Εφοσον εχουμε κοινη ευρωπαϊκη αγορα, κοινο νομισμα και ελευθερη μετακινηση αγαθων, υπηρεσιων και εργαζομενων εντος της ΕΕ θα επρεπε υποχρεωτικα και ολες οι χωρες μελη να εχουν κοινο συντελεστη ΦΠΑ (πχ 20%) και κοινο συντελεστη φορολογησης επιχειρησεων (πχ 20%). Ωστε να μην τρωει η μια χωρα την αλλη ζωντανη οπως ο Κρονος τα παιδια του. Ή ακομα καλυτερα σε περιφερειακες φτωχες χωρες που δεν εχουν βιομηχανικη παραγωγη πχ Ελλαδα, Βουλγαρια, Πορτογαλια κτλ να επιτρεψεις χαμηλοτερους συντελεστες φορολογησης για συγκεκριμενες κατηγοριες επιχειρησεων ωστε να μετεγκατασταθουν εκει, να δωσουν επενδυσεις, αναπτυξη και δουλειες.
  Αυτο που λες δεν συμβαινει ουτε στην Αμερικη... καθε πολιτεια εχει διαφορετικο sales tax κλπ.

 5. #5
  Εγγραφή
  16-02-2005
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  4.544
  Downloads
  13
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  14000/1024
  ISP
  Net One
  DSLAM
  Net One - ΦΑΛΗΡΟΥ
  Router
  Speedtouch 780WL
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από uncharted Εμφάνιση μηνυμάτων
  Αυτο που λες δεν συμβαινει ουτε στην Αμερικη... καθε πολιτεια εχει διαφορετικο sales tax κλπ.
  1) Η Αμερικη ειναι ενα μεγαλο ομοσπονδο κρατος με ενωμενη ιστορια 400+ χρονων. Η ΕΕ ειναι μονο μια εμπορικη και νομισματικη ενωση (Ευρωζωνη) χωρις ενωμενη ιστορια αντιθετα φαγωμαρα και σκοτωμους 2000+ χρονων. Πρεπει λοιπον να διαφοροποιηθει καπως και να αποκτησει περισσοτερα "κοινα" στοιχεια και συνιστωσες αν ελπιζει ποτε σε Ευρωπαικη ολοκληρωση καποιας ή απολυτης μορφης. Δεν πρεπει λοιπον να συγκρινεται με τις ΗΠΑ σε αυτο το κομματι.

  2) Επιπλεον ο ΦΠΑ ως μορφη φορου ειναι καθαρο ευρωπαικος φορος και ευρωπαικη νομοθεσια αρα το να ειναι κοινος σε ολα τα κρατη μελη της ΕΕ θα ηταν απολυτα λογικο και φυσικο απο το χαος που ισχυει σημερα. Δεν μπορεις δλδ να λες πρεπει να εχετε ολοι υποχρεωτικα ΦΠΑ, με την ιδια μορφη, τους ιδιους ορους και κανονες (ο ΦΠΑ ειναι κοινοτικη νομοθεσια) αλλα ο καθενας θα εχει οτι συντελεστες θελει γιατι τοτε δημιουργεις ανταγωνισμο αναμεσα στα κρατη μελη σου, την στιγμη που θεωρητικα τουλαχιστον θες καποια στιγμη να πας σε ενοποιηση.

  Γενικα η Ευρωπη επειδη διαφερει απο τις ΗΠΑ σε αυτα τα θεματα δεν πρεπει να συγκρινεται. Αν πχ φτασουμε ποτε σε Ευρωπαικη ολοκληρωση, σε Ευρωστρατο και Ευρωθητεια, δεν μπορουμε να λεμε οτι οι Ελληνες θα υπηρετουν 12 μηνες (γιατι εχουμε εξ Ανατολων κινδυνο), οι Γερμανοι 3 (γιατι βαριουνται) και οι Πορτογαλοι καθολου (γιατι δεν συνορευουν με εξωτερικους εχθρους). Θα πρεπει οι κανονες να ειναι κοινοι για να μπορεσουμε να ενωθουμε και αποκτησουν οι επομενες γενιες (υστερα απο 100+ χρονια) κοινο υποβαθρο και να ειναι 1. Αλλιως θα ειμαστε παντα διαιρεμένοι και θα μεινουμε απλα μια οικονομικο-τραπεζικη ενωση και ετσι δεν θα εχουμε κανενα κοινο μελλον.

  Κοινο νομισμα αλλα καθε χωρα το χρεος της δικο της, η φορολογια της δικια της, το ΦΠΑ δικο της, οι πολιτικες ανεργιας δικες της κτλ απλα θα σωρευονται τα πλεονασματα που γεννα το ισχυρο νομισμα στις πλουσιες παραγωγικες και εξαγωγικες χωρες (πχ Γερμανια) και τα ελλειμματα και τα χρεη θα πολλαπλασιαζονται στους φτωχοτερους και μη ανταγωνιστικους (π.χ. Ελλαδα, Πορτογαλια κτλ.).

 6. #6
  Εγγραφή
  30-04-2008
  Μηνύματα
  5.187
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sebu Εμφάνιση μηνυμάτων
  1) Η Αμερικη ειναι ενα μεγαλο ομοσπονδο κρατος με ενωμενη ιστορια 400+ χρονων. Η ΕΕ ειναι μονο μια εμπορικη και νομισματικη ενωση (Ευρωζωνη) χωρις ενωμενη ιστορια αντιθετα φαγωμαρα και σκοτωμους 2000+ χρονων. Πρεπει λοιπον να διαφοροποιηθει καπως και να αποκτησει περισσοτερα "κοινα" στοιχεια και συνιστωσες αν ελπιζει ποτε σε Ευρωπαικη ολοκληρωση καποιας ή απολυτης μορφης. Δεν πρεπει λοιπον να συγκρινεται με τις ΗΠΑ σε αυτο το κομματι.

  2) Επιπλεον ο ΦΠΑ ως μορφη φορου ειναι καθαρο ευρωπαικος φορος και ευρωπαικη νομοθεσια αρα το να ειναι κοινος σε ολα τα κρατη μελη της ΕΕ θα ηταν απολυτα λογικο και φυσικο απο το χαος που ισχυει σημερα. Δεν μπορεις δλδ να λες πρεπει να εχετε ολοι υποχρεωτικα ΦΠΑ, με την ιδια μορφη, τους ιδιους ορους και κανονες (ο ΦΠΑ ειναι κοινοτικη νομοθεσια) αλλα ο καθενας θα εχει οτι συντελεστες θελει γιατι τοτε δημιουργεις ανταγωνισμο αναμεσα στα κρατη μελη σου, την στιγμη που θεωρητικα τουλαχιστον θες καποια στιγμη να πας σε ενοποιηση.

  Γενικα η Ευρωπη επειδη διαφερει απο τις ΗΠΑ σε αυτα τα θεματα δεν πρεπει να συγκρινεται. Αν πχ φτασουμε ποτε σε Ευρωπαικη ολοκληρωση, σε Ευρωστρατο και Ευρωθητεια, δεν μπορουμε να λεμε οτι οι Ελληνες θα υπηρετουν 12 μηνες (γιατι εχουμε εξ Ανατολων κινδυνο), οι Γερμανοι 3 (γιατι βαριουνται) και οι Πορτογαλοι καθολου (γιατι δεν συνορευουν με εξωτερικους εχθρους). Θα πρεπει οι κανονες να ειναι κοινοι για να μπορεσουμε να ενωθουμε και αποκτησουν οι επομενες γενιες (υστερα απο 100+ χρονια) κοινο υποβαθρο και να ειναι 1. Αλλιως θα ειμαστε παντα διαιρεμένοι και θα μεινουμε απλα μια οικονομικο-τραπεζικη ενωση και ετσι δεν θα εχουμε κανενα κοινο μελλον.

  Κοινο νομισμα αλλα καθε χωρα το χρεος της δικο της, η φορολογια της δικια της, το ΦΠΑ δικο της, οι πολιτικες ανεργιας δικες της κτλ απλα θα σωρευονται τα πλεονασματα που γεννα το ισχυρο νομισμα στις πλουσιες παραγωγικες και εξαγωγικες χωρες (πχ Γερμανια) και τα ελλειμματα και τα χρεη θα πολλαπλασιαζονται στους φτωχοτερους και μη ανταγωνιστικους (π.χ. Ελλαδα, Πορτογαλια κτλ.).
  Εχασες το νοημα.

  Αν οι ΗΠΑ ειναι που ειναι ομοσπονδια εδω και 200+ χρονια, με ενιαια εθνικη ταυτοτητα, δεν εχουν ενιαια φορολογια, οι πολιτειες τους εχουν χασμα σε επιπεδο πλουτου κλπ. τι σε κανει να πιστευεις οτι μπορει να εφαρμοστει ενιαιο ΦΠΑ σε μια 1000διαιρεμενη Ευρωπη με 10αδες εθνικες ταυτοτητες?

  Οπως δεν θα εξισωθει ποτε η Αλαμπαμα με την Καλιφορνια, ετσι δεν θα εξισωθει ποτε η Ελλαδα με την Γερμανια, και σε φορους, αλλα και μισθους (βλ. κατα κεφαλην εισοδημα). Παντα θα υπαρχει χασμα σε αυτα. Αυτο δεν ειναι κακο, φυσικο ειναι. Ουτε το ποδι μπορει να εξισωθει ποτε με το κεφαλι, αλλα και τα 2 χρειαζονται σε εναν ενιαιο οργανισμο, δεν υπαρχει ανωτερο/κατωτερο. Αλλου ειναι το προβλημα...

  Εμεις ακριβως επειδη δεν ειμαστε ομοσπονδια (ακομα...) δεν εχουμε ουτε καν κυκλικα πλεονασματα, ουτε και μια ευελικτη ΕΚΤ να μας ξελασπωνει (οπως η FED), ουτε ευρωομολογα, ουτε, ουτε, ουτε... και με το εκλογικο αποτελεσμα στην Γερμανια θα αργησουν πολυ ολα αυτα.

  Επι της ουσιας δεν διαφωνω με οσα γραφεις, αλλα θα στην πεσουν πολλοι με αυτα που ζητας περι οικονομιας κλιμακας... εδω μερικοι δεν θελουν να χασουμε το διαμαντι μας την ΕΕΤΤ. Οταν ηδη η οικονομικη πολιτικη της χωρας οριζεται στις Βρυξελλες κατα ενα μεγαλο ποσοστο, for better or worse...

 7. #7
  Εγγραφή
  28-10-2003
  Ηλικία
  41
  Μηνύματα
  3.842
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  ISP
  Net One
  Αχαχαχαα μήπως νομίζετε ότι το μεγαλύτερο πλυντήριο είναι το Λουξεμβούργο;;
  Μαυροβούνιο is the king.

 8. #8
  Εγγραφή
  08-06-2016
  Μηνύματα
  121
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  pending
  Λεφτα Υπαρχουν

 9. #9
  Εγγραφή
  16-02-2005
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  4.544
  Downloads
  13
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  14000/1024
  ISP
  Net One
  DSLAM
  Net One - ΦΑΛΗΡΟΥ
  Router
  Speedtouch 780WL
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από turboirc Εμφάνιση μηνυμάτων
  Αχαχαχαα μήπως νομίζετε ότι το μεγαλύτερο πλυντήριο είναι το Λουξεμβούργο;;
  Μαυροβούνιο is the king.
  Το Μαυροβουνιο ομως ακομα δεν ειναι στην ΕΕ

  Το καλοκαίρι φέτος εξετάστηκε η πρόοδος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων αλλά δεν είναι ακόμα εκεί

  http://www.consilium.europa.eu/el/po...nt/montenegro/

  https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_el

  Άσχετα βέβαια ότι το Μαυροβούνιο είναι από τις πρώτες χώρες που έχουν και χρησιμοποιούν Ευρώ χωρίς να είναι καν στην ΕΕ ή την Ευρωζώνη

  http://newpost.gr/parapolitika/46406...ellip-eyrwzwnh

  Και όλα αυτά προς επιβεβαίωση των όσων ανέφερα νωρίτερα. Όσο η κατασταση παραμενει χυμαδιο και η "Ενωμενη" (μονο κατ'ονομα) Ευρωπη σφυριζει αδιαφορα και διοικείται οπως να ναι απο τις Βρυξελλες δεν υπαρχει μελλον. Αν εχεις χωρα εκτος ΕΕ και Ευρωζωνης με φθηνο ευρω (αρα δεν εκπληρωσε κανενα απο τα θεωρητικα κριτηρια εισοδου στο κοινο νομισμα), πως απαιτεις δημοσιονομικη πειθαρχία και τήρηση αυστηρων κανονων για το χρεος, τα ελλείμματα κ.α. απο τους "κακους" Ελληνες, τους Πορτογαλους κτλ.??

 10. #10
  Εγγραφή
  03-03-2004
  Περιοχή
  Ankh-Morpork, Discworld
  Ηλικία
  34
  Μηνύματα
  20.217
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Άρθρα
  4
  Τύπος
  Cable
  Ταχύτητα
  200/12 Mbps
  ISP
  Vodafone (Deutshcland)
  Router
  FRITZ!Box 6490
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sebu Εμφάνιση μηνυμάτων
  Και όλα αυτά προς επιβεβαίωση των όσων ανέφερα νωρίτερα. Όσο η κατασταση παραμενει χυμαδιο και η "Ενωμενη" (μονο κατ'ονομα) Ευρωπη σφυριζει αδιαφορα και διοικείται οπως να ναι απο τις Βρυξελλες δεν υπαρχει μελλον. Αν εχεις χωρα εκτος ΕΕ και Ευρωζωνης με φθηνο ευρω (αρα δεν εκπληρωσε κανενα απο τα θεωρητικα κριτηρια εισοδου στο κοινο νομισμα), πως απαιτεις δημοσιονομικη πειθαρχία και τήρηση αυστηρων κανονων για το χρεος, τα ελλείμματα κ.α. απο τους "κακους" Ελληνες, τους Πορτογαλους κτλ.??
  Μάλλον αγνοείς ότι το Μαυροβούνιο αγοράζει ευρώ στην αγορά συναλλάγματος για να τροφοδοτήσει τις ανάγκες του, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ξοδεύει μεγάλο μέρος του ΑΕΠ του για αυτό.
  Όπως το παρουσιάζεις είναι σαν να έχει όλα τα προνόμια της Ευρωζώνης χωρίς τα βάρη της συμμετοχής σε αυτήν.

 11. #11
  Εγγραφή
  30-04-2008
  Μηνύματα
  5.187
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lewton Εμφάνιση μηνυμάτων
  Μάλλον αγνοείς ότι το Μαυροβούνιο αγοράζει ευρώ στην αγορά συναλλάγματος για να τροφοδοτήσει τις ανάγκες του, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ξοδεύει μεγάλο μέρος του ΑΕΠ του για αυτό.
  Όπως το παρουσιάζεις είναι σαν να έχει όλα τα προνόμια της Ευρωζώνης χωρίς τα βάρη της συμμετοχής σε αυτήν.
  Ουτε εχει την παραμικρη εκπροσωπηση στην ΕΚΤ...

 12. #12
  Εγγραφή
  16-02-2005
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  4.544
  Downloads
  13
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  14000/1024
  ISP
  Net One
  DSLAM
  Net One - ΦΑΛΗΡΟΥ
  Router
  Speedtouch 780WL
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lewton Εμφάνιση μηνυμάτων
  Μάλλον αγνοείς ότι το Μαυροβούνιο αγοράζει ευρώ στην αγορά συναλλάγματος για να τροφοδοτήσει τις ανάγκες του, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ξοδεύει μεγάλο μέρος του ΑΕΠ του για αυτό.
  Όπως το παρουσιάζεις είναι σαν να έχει όλα τα προνόμια της Ευρωζώνης χωρίς τα βάρη της συμμετοχής σε αυτήν.
  Δεν ειπα οτι ειναι ευκολο. Ειναι ομως "αδικο" αν θες να εισαι στο ευρω χωρις να εχεις ιδρωσει για να πετυχεις κριτηρια ελλειμματος και χρεων που αλλοι πιεστηκαν εστω και με λογιστικα τερτιπια να φτασουν (πχ Ελλαδα) και εσυ να κανεις οτι θες με τα οικονομικα σου. Ναι αυτο ελειπε να σου δινουν το ευρω τσαμπα. Σκεψου ομως την Ελλαδα σε αντιστοιχη φαση. Να εχει ευρω χωρις να πιεζεται απο κριτηρια Μααστριχτ και συνθηκες Λισσαβωνας, να μπορει να παιζει μπαλα με το χρεος και τα ελλειμματα της οπως θελει (κοινως φουσκωνω συνταξεις, μισθους ΔΥ, εξοπλιστικα, κοινωνικες δαπανες και προγραμμα δημοσιων επενδυσεων κτλ), και απλα να αγοραζει το ευρω ως συναλλαγμα.

  Και με το ευρω ως νομισμα και τις επενδυσεις που εχουν γινει σε 5-6αστερα ξενοδοχεια, καζινο κτλ. το Μαυροβουνιο εχει γινει παραδεισος για τους λεφταδες που πανε και αφηνουν ευρω ή αλλο συναλλαγμα (πχ USD) και η ζωη συνεχιζεται και κανει κυκλο. Για αυτο εχει γινει οπως αναφερθηκε ενα μεγαλο ωραιο πλυντηριο. Με τις ευλογιες των μεγαλοευρωπαιων

  - - - Updated - - -

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από uncharted Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ουτε εχει την παραμικρη εκπροσωπηση στην ΕΚΤ...
  Μα αυτο απο την αλλη την εξυπηρετει γιατι συμμετοχη στην ΕΚΤ θα σημαινε οτι πρεπει να εφαρμοσει και το αυστηρο προγραμμα και πλαισιο εποπτειας στις εγχωριες τραπεζες της με SSM και EBA κέρβερους απο πανω. Ενω τωρα μενει απλα μονο στους εγχωριους τραπεζικους κανονες. Για ελα και ρωτα τους ελληνες τραπεζιτες αν προτιμουν την εποπτεια της ΕΚΤ, του SSM και της EBA ή αν θα προτιμουσαν να εχουν να κανουν μονο με τον καθε Στουρναρα (που συνηθως ειναι πρωην τραπεζιτης ) με οτι αυτο συνεπαγεται σε χαλαρωτερη εποπτεια.

  Αλλά ξεφύγαμε από το θέμα του thread.

 13. #13
  Εγγραφή
  30-04-2008
  Μηνύματα
  5.187
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sebu Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δεν ειπα οτι ειναι ευκολο. Ειναι ομως "αδικο" αν θες να εισαι στο ευρω χωρις να εχεις ιδρωσει για να πετυχεις κριτηρια ελλειμματος και χρεων που αλλοι πιεστηκαν εστω και με λογιστικα τερτιπια να φτασουν (πχ Ελλαδα) και εσυ να κανεις οτι θες με τα οικονομικα σου. Ναι αυτο ελειπε να σου δινουν το ευρω τσαμπα. Σκεψου ομως την Ελλαδα σε αντιστοιχη φαση. Να εχει ευρω χωρις να πιεζεται απο κριτηρια Μααστριχτ και συνθηκες Λισσαβωνας, να μπορει να παιζει μπαλα με το χρεος και τα ελλειμματα της οπως θελει (κοινως φουσκωνω συνταξεις, μισθους ΔΥ, εξοπλιστικα, κοινωνικες δαπανες και προγραμμα δημοσιων επενδυσεων κτλ), και απλα να αγοραζει το ευρω ως συναλλαγμα.
  Εδω υπαρχει μια αντιφαση.

  Πως γινεται απο την μια να χρησιμοποιεις σκληρο συναλλαγμα ως εθνικο νομισμα (και μαλιστα χωρις καν δικαιωμα εκδοσης -> εμεις τυπικα εχουμε πρεσα στο νομισματοκοπειο, αν και απαιτει εγκριση απο ΕΚΤ) και απο την αλλη να αυξανεις μισθους/συνταξεις/δημοσιες δαπανες κλπ?

  Το δευτερο μονο με δικο σου νομισμα μπορει να γινει, με κοστος στον πληθωρισμο...

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sebu Εμφάνιση μηνυμάτων
  Και με το ευρω ως νομισμα και τις επενδυσεις που εχουν γινει σε 5-6αστερα ξενοδοχεια, καζινο κτλ. το Μαυροβουνιο εχει γινει παραδεισος για τους λεφταδες που πανε και αφηνουν ευρω ή αλλο συναλλαγμα (πχ USD) και η ζωη συνεχιζεται και κανει κυκλο. Για αυτο εχει γινει οπως αναφερθηκε ενα μεγαλο ωραιο πλυντηριο. Με τις ευλογιες των μεγαλοευρωπαιων
  Απο το λινκ σου:

  "Τα χρήματα που κυκλοφορούσαν στις καθημερινές συναλλαγές γίνονταν αποκλειστικά με λεπτά του ευρώ και ο μέσος μηνιαίος μισθός κυμαινόταν ανάμεσα στα 160€ με 200€."

  Δεν το λες ακριβως "παραδεισο", ε? Ουτε καν σε συγκριση με την μνημονιακη Ελλαδα των περικοπων... μπορουμε να ακολουθησουμε κι εμεις αυτο τον δρομο, αλλα δεν νομιζω να μας αρεσει.

  Αυτος που βγαζει 160-200€ μονο απο μακρια μπορει να τα κοιταει τα 5στερα ξενοδοχεια... και αν ειναι τοσο οι μισθοι, φαντασου ποσο ειναι οι συνταξεις.

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sebu Εμφάνιση μηνυμάτων
  Μα αυτο απο την αλλη την εξυπηρετει γιατι συμμετοχη στην ΕΚΤ θα σημαινε οτι πρεπει να εφαρμοσει και το αυστηρο προγραμμα και πλαισιο εποπτειας στις εγχωριες τραπεζες της με SSM και EBA κέρβερους απο πανω. Ενω τωρα μενει απλα μονο στους εγχωριους τραπεζικους κανονες. Για ελα και ρωτα τους ελληνες τραπεζιτες αν προτιμουν την εποπτεια της ΕΚΤ, του SSM και της EBA ή αν θα προτιμουσαν να εχουν να κανουν μονο με τον καθε Στουρναρα (που συνηθως ειναι πρωην τραπεζιτης ) με οτι αυτο συνεπαγεται σε χαλαρωτερη εποπτεια.
  Ποιος σου ειπε οτι δεν εφαρμοζουν απο μονοι τους αυστηρο προγραμμα? Τα ευρωλεπτα στις καθημερινες συναλλαγες και οι μισθοι πεινας ακριβως αυτο δειχνουν -> απο μονοι τους, χωρις επισημη συμμετοχη στην ΕΕ επελεξαν αυστηρη λιτοτητα.

  Και τωρα ελπιζουν μπας και τους δεχτουν καποια στιγμη και επισημα οντας "φρονιμα/καλα παιδια"...

 14. #14
  Εγγραφή
  01-07-2003
  Περιοχή
  Θεσσαλλλλονίκη
  Μηνύματα
  65.042
  Downloads
  39
  Uploads
  14
  Τύπος
  Cable
  Ταχύτητα
  200000/200000
  ISP
  HCN - OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΡΟΣΤΑΝ
  Router
  asus,vigor
  SNR / Attn
  11.5(dB) / 30.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Να επιστρέψουμε πίσω στο λουξεμβουργο;
  επιχειρήματα 4ου τύπου

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 16
  Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-17, 19:08
 2. Μηνύματα: 5
  Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-17, 00:28
 3. Μηνύματα: 3
  Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-17, 00:56
 4. Μηνύματα: 6
  Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-17, 22:17

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας