Εμφάνιση 1-9 από 9
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  78.219
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  EETT
  Δελτίο Τύπου:
  Τροποποίηση του Παραρτήματος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης), ως προς την τεχνολογία/αρχιτεκτονική του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση
  Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

  Αφού έλαβε υπόψη:
  α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
  82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α’, ιστ’ και μγ, καθώς και τα άρθρα 16 παρ. 3, 38, 51 και 77 αυτού,
  β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37,

  γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο),

  δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,


  ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2014/710/EΕ), EE L 295/79,

  στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002),

  ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),

  η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Α’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)»,


  θ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 807/005A/20.04.2017 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για τη Β Φάση της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης»,

  ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ
  4505/Β/30.12.2016) / (Β’ Απόφαση Ανάθεσης)»,


  ια. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 16602/14.06.2017 επιστολή της εταιρείας WIND με θέμα «Δήλωση αλλαγής τεχνολογίας στο πλάνο υλοποίησης NGA της
  WIND»,


  ιβ. το υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 19167/07.07.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας WIND με θέμα «Διευκρίνιση επί του αιτήματος αλλαγής τεχνολογίας»,

  ιγ. την Εισήγηση με αριθ. 31593/Φ600/7.7.2017 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

  και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κ.κ. Καθηγητή Δημ. Τσαμάκη και Δρ. Νικόλαου Χ. Παπαουλάκη) Εκτιμώντας ότι:

  1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ:

  «11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί. Αιτιολογημένα αιτήματα παράτασης της περιόδου υλοποίησης υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής μιας καμπίνας και αμελλητί στην περίπτωση όπου η ανάγκη παράτασης προκύπτει αργότερα για λόγους μη υπαιτιότητας του παρόχου. Η ΕΕΤΤ εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της καμπίνας κρίνει ανά περίπτωση και αποφασίζει σχετικά.»Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 813/004/07.06.2017 Απόφασή της (B’ Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες Vodafone και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL
  Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ
  792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρώντας τα εν λόγω ΑΚ από τη Γ’ Φάση Ανάθεσης. Στο Παράρτημα 2Β της ως άνω απόφασης Β Ανάθεσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND

  1. Η εταιρεία Wind με την υπό σχετ. ια’ επιστολή της υπέβαλε στην ΕΕΤΤ δήλωση αλλαγής τεχνολογίας του πλάνου υλοποίησης NGA, όπως αυτό εγκρίθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, Παράρτημα 2Β. Συγκεκριμένα, η δήλωση της Wind αφορά στις υπαίθριες καμπίνες του ακόλουθου πίνακα:


  Κωδικός
  Α/Κ
  ΟΤΕ
  Οικείο ΑΚ ΟΤΕ Αριθμός
  Υπαίθριας
  Καμπίνας ΟΤΕ
  Δηλωθείσα Τεχνολογία / Αρχιτεκτονική NGA Εγκατεστημένη
  Τεχνολογία/
  Αρχιτεκτονική
  NGA
  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ ΟΤΕ
  Δηλωθέν
  Τρίμηνο
  Ενεργοποίησης
  Υπηρεσιών
  Χονδρικής
  47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 247 VDSL_VECTORING/V.plus G.Fast/Vectoring 47-247 2017 Q3
  47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 249 VDSL_VECTORING/V.plus G.Fast/Vectoring 47-249 2017 Q3
  47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 251 VDSL_VECTORING/V.plus G.Fast/Vectoring 47-251 2017 Q3


  1. Σύμφωνα με την εταιρεία Wind, η αλλαγή τεχνολογίας προέκυψε λόγω της ειδικής χωροταξίας και πυκνότητας των εν λόγω περιοχών κάλυψης και με γνώμονα τη δυνατότητα παροχής υψηλών ταχυτήτων στους τελικούς χρήστες μέσω της τεχνολογίας G.Fast.  1. Η νέα αρχιτεκτονική/ τεχνολογία δεν αντίκειται στο γράμμα ή/και το πνεύμα της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/007/22.12.2016, δεδομένου ότι προσφέρει ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps.


  Αποφασίζει:

  1. Τροποποιεί το Παράρτημα 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 ως προς την τεχνολογία/αρχιτεκτονική του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε στις τρεις (3) υπαίθριες καμπίνες του Αστικού Κέντρου

  Καλαμάτας (Κωδικός ΑΚ 47), με κωδικούς: 47-247, 47-249 και 47-251, σύμφωνα με το σημείο ΙΙ της παρούσας.

  1. Εγκρίνει την αντικατάσταση των σειρών 61, 63 και 65 του Παραρτήματος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, οι οποίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Vectoring
  47-247 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 247 VDSL_VECTORING/V.plus 2017 Q3
  47-249 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 249 VDSL_VECTORING/V.plus 2017 Q3
  47-251 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 251 VDSL_VECTORING/V.plus 2017 Q3
  Με τις σειρές:
  47-247 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 247 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2017 Q3
  47-249 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 249 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2017 Q3
  47-251 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 251 VDSL_VECTORING/V.plus/G.fast 2017 Q3


  1. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017.
  2. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.
  3. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.
  4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ να προβαίνει εφεξής με απόφασή του στην έγκριση, μετά από αιτιολογημένο αίτημα των παρόχων, τροποποίησης των εγκεκριμένων πλάνων των παρόχων για την εισαγωγή αρχιτεκτονικών/ τεχνολογιών NGA στο δίκτυο πρόσβασης στο πλαίσιο των αποφάσεων της ΕΕΤΤ για την Α’, Β΄ και Γ’ Φάση ανάθεσης, αναφορικά με την αρχιτεκτονική/τεχνολογία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης NGA σε επιμέρους υπαίθριες καμπίνες, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν μεταβάλλει το συνολικό εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική απόφαση ανάθεσης.
  5. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας το Κωδικοποιημένο Παράρτημα 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, ως ισχύει τροποποιηθέν δια της παρούσας .


  Attached Files Attached Files

 2. #2
  Εγγραφή
  30-04-2008
  Μηνύματα
  8.650
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τυχεροι οσοι παρουν G.Fast. Αντε να δουμε και εμπειριες εδω μεσα.

 3. #3
  Εγγραφή
  06-03-2012
  Περιοχή
  Ρόδος
  Ηλικία
  36
  Μηνύματα
  286
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  99976/9999
  ISP
  Cosmote - VDSL2
  DSLAM
  Forthnet - ΡΟΔΟΣ
  Router
  Speedport W724
  SNR / Attn
  14.2(dB) / 5.7(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από uncharted Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τυχεροι οσοι παρουν G.Fast. Αντε να δουμε και εμπειριες εδω μεσα.
  Τι είναι το G.Fast αδερφέ?.

 4. #4
  Εγγραφή
  30-04-2008
  Μηνύματα
  8.650
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fearhome21 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τι είναι το G.Fast αδερφέ?.
  https://en.wikipedia.org/wiki/G.fast

 5. #5
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  7.843
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Πωπωπω τρέλα!

  Είμαι στα <100 m από το καφάο και περιμένω και εδώ Wind.. μας έχει και εμάς για G.Fast!!

  Κάτι καμπίνες εδώ σε εμάς.. τις βάζουν δίπλα στο παράθυρο του σπιτιού σου!!
  Τρυπάς τον τοίχο και βγαίνεις μέσα στην καμπίνα!!

 6. #6
  Εγγραφή
  20-12-2011
  Περιοχή
  ►Planet Earth◄
  Ηλικία
  28
  Μηνύματα
  4.364
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  45000/6200
  ISP
  ►WIND◄
  DSLAM
  Wind - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
  Router
  ZTE H288A
  SNR / Attn
  6(dB) / 12(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fearhome21 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τι είναι το G.Fast αδερφέ?.
  Μάλλον θα δώσει 300 Mbps η WIND, στις καμπίνες που έχουν G.Fast. Αργότερα ίσως αυξηθεί κι άλλο.

  - - - Updated - - -

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Πωπωπω τρέλα!

  Είμαι στα <100 m από το καφάο και περιμένω και εδώ Wind.. μας έχει και εμάς για G.Fast!!

  Κάτι καμπίνες εδώ σε εμάς.. τις βάζουν δίπλα στο παράθυρο του σπιτιού σου!!
  Τρυπάς τον τοίχο και βγαίνεις μέσα στην καμπίνα!!
  Κι ο αδερφός μου που σπουδάζει Καλαμάτα, έχει κοντά του καμπίνα WIND με τεχνολογία G.Fast. Ανυπομονεί να "ξεφύγει" από τα 10 Mbps του ΟΤΕ που έχει τώρα.

 7. #7
  Εγγραφή
  05-11-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  457
  Downloads
  8
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  55000/5500
  ISP
  Tellas
  DSLAM
  Wind - ΤΟΛΟ
  Router
  Fritz.box 7140
  SNR / Attn
  8(dB) / 16(dB)
  πότε θα αρχίσουν να δίνουν εδώ στην Καλαμάτα; ξέρουμε τίποτα από τιμές;
  ευχαριστώ
  Επιτελικό κράτος is a state of mind...
  Παράθεση Παράθεση Posted from Android app

 8. #8
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  7.843
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Μέσα στον Νοέμβρη οι τιμές!

  και τότε θα αρχίσουν να δίνουν..

 9. #9
  Εγγραφή
  09-02-2004
  Περιοχή
  ΚΑΛΑΜΑΤΑ
  Μηνύματα
  1.638
  Downloads
  21
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  OTEnet
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
  Router
  Speedport 724
  Κάθε μήνα ρωτάω στην wind και μου λένε κάτι αστείες δικαιολογίες . Μόνο την τελευταία φορά κάποιος μου είπε ότι οι καμπίνες δεν έχουν ρεύμα Θα αργήσει μάλλον
  CPU : i5770K , mobo : Gigabyte Z77 , ram : Corsair 16GB
  GPU : ATI 7950 , Case : HAF932

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 177
  Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-17, 20:43
 2. Μηνύματα: 44
  Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-17, 17:55
 3. Μηνύματα: 25
  Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-17, 16:35
 4. Μηνύματα: 3
  Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-17, 22:29
 5. Μηνύματα: 100
  Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-16, 20:45

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας