Εμφάνιση 1-1 από 1
 1. #1
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  72.021
  Downloads
  217
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  130/30
  ISP
  Wind
  Router
  ZTE
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  EETT
  Δελτίο Τύπου:
  Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διεξάγεται από την ΕΕΤΤ και αφορά στην τροποποίηση και κωδικοποίηση του υφιστάμενου και σε ισχύ Κανονισμού Συνεγκατάστασης (ΑΠ ΕΕΤΤ 750/7/19.2.15), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
  4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/30-03-2017) και ιδίως των άρθρων 3 και 4 αυτού.

  Ως ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 30η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και λήξης η 4η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα σχόλια τους κάνοντας σαφή αναφορά στα σημεία του κειμένου για τα οποία υποβάλλονται τα σχόλια. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ.. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό παράρτημα, προκειμένου να µην δημοσιευθούν.

  Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:
  «∆ημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού
  Συνεγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/30-032017) και ιδίως των άρθρων 3 και 4 αυτού.»


  Άρθρο 1
  Αντικείμενο

  1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Συνεγκατάστασης καθορίζουν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για τη συνεγκατάσταση εξοπλισµού ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/ και την από κοινού χρήση συναφών ευκολιών από τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

  2. Οι διατάξεις του Κανονισμού Συνεγκατάστασης ισχύουν δυνάμει του άρθρου 47 του νόμου 4070/2012 και των άρθρων 3 και 4 του νόμου 4463/2017, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι έχουν ορισθεί ή πρόκειται να ορισθούν ως επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ (ΣΙΑ) σε μία ή περισσότερες σχετικές αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όσον αφορά στην παροχή πρόσβασης/ συνεγκατάστασης στην εν λόγω αγορά.


  Άρθρο 2
  Ορισμοί

  1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού Συνεγκατάστασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

  α) «Πάροχος»: επιχείρηση που συνιστά, λειτουργεί, ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις.

  β) «Δικαιούχος πάροχος»: κάθε πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιθυμεί να του παρασχεθεί συνεγκατάσταση.

  γ) «Υπόχρεος πάροχος»: κάθε πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών που κατέχει/εκμεταλλεύεται υποδομή και δέχεται αίτημα παροχής συνεγκατάστασης.

  δ) «Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών»: η παροχή (από έναν Υπόχρεο πάροχο) επί υφιστάμενης ή νέας υποδομής του φυσικού χώρου και των τεχνικών προϋποθέσεων, καθώς και η από κοινού χρήση συστημάτων και υποδομών οι οποίες είναι απαραίτητες για την µε εύλογο τρόπο τοποθέτηση, σύνδεση και λειτουργία του σχετικού εξοπλισµού ενός άλλου παρόχου (Δικαιούχου).

  ε) «Ευκολίες»: κάθε εγκατάσταση, υποδομή (περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κτιρίων ή εισόδων σε κτίρια, καλωδιώσεων κτιρίων, ιστών, κεραιών, πύργων και άλλων φερουσών κατασκευών, αγωγών, σωληνώσεων, φρεατίων, κυτίων σύνδεσης, υπαίθριων μονάδων δικτύου, οικίσκων, και στύλων), ή τεχνικό μέσο που σχετίζεται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστά δυνατή ή υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου (π.χ. δυνατότητα παροχής ρεύματος).

  στ) «Κατασκευή Κεραίας»: Το σύστημα των Κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους εξαρτημάτων και παρελκόμενων, συμπεριλαμβανομένων ιστών και πύργων. Το παθητικό κάτοπτρο ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρείται επίσης ως Κατασκευή Κεραίας. Στο ύψος της Κατασκευής Κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή/και το αλεξικέραυνο. Οι νωτεπίνωτες (back to back) διατάξεις περιλαμβάνονται στα παθητικά κάτοπτρα.


  ζ) «Υψίρρυθμο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ικανό να παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης σε ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps.

  η) «Εθνικό Όργανο Επίλυσης διαφορών»: Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

  2. Λέξεις ή φράσεις, οι οποίες δεν ορίζονται στο παρόν άρθρο και χρησιμοποιούνται στην παρούσα Απόφαση έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται στο Ν.4070/2012 και στο Ν.4463/2017. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κανονισμό δεν αναφέρεται στο Ν.4070/2012 και στο Ν.4463/2017, η αντίστοιχη λέξη ή φράση ερμηνεύεται σύμφωνα με τον ορισμό ο οποίος περιλαμβάνεται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Άρθρο 3
  Πεδίο εφαρμογής

  1. Ο παρών Κανονισμός Συνεγκατάστασης εφαρμόζεται σε Συνεγκατάσταση εξοπλισµού ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/ και την από κοινού χρήση ευκολιών, όπως ιδίως των ακολούθων υποδομών:

  (α) Κτίρια και γήπεδα
  i. Συνεγκατάσταση εντός του κτιρίου (Φυσική σε ξεχωριστό χώρο, σύμμικτη) ii. Συνεγκατάσταση στον περιβάλλοντα χώρο.
  iii. Κοινή χρήση καλωδιώσεων σε κτίρια
  iv. Κοινή χρήση εισόδων σε κτίρια

  (β) Οικίσκοι και καμπίνες ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου).

  (γ) Σωληνώσεις, Μικροσωληνώσεις, Αγωγοί και Φρεάτια.

  (δ) Κεραίες με τους ιστούς/πύργους στήριξής τους και εν γένει κατασκευές κεραιών, εξαιρουμένων των κατασκευών κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας ούτε η υποβολή Δήλωσης στην ΕΕΤΤ σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ν. 2801/2000 και 4070/2012 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις της ΕΕΤΤ.

  Οι παραπάνω υποδομές μπορεί να βρίσκονται: α. σε ιδιόκτητα ή μη κτίρια,
  β. σε κοινόχρηστους χώρους,
  γ. σε δημόσιους χώρους,
  δ. σε χώρους ΟΤΑ,
  ε. σε χώρους ιδιωτών (με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.4463).

  Attached Thumbnails Attached Thumbnails PConColocationReg.pdf  


Παρόμοια Θέματα

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας