«Σε συνέχεια της από 2/1/2019 ανακοίνωσης της Vodafone-ΠΑΝΑΦΟΝ AEET, σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή των τιμολογιακών τροποποιήσεων που αναφέρονται στο σημείο Γ’ της εν λόγω ανακοίνωσης, αναβάλλεται για την 20η Φεβρουαρίου 2019 και συνεπώς οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως εντός δύο μηνών από την ως άνω ημερομηνία»

Πηγή : Vodafone