Εμφάνιση 1-6 από 6
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  75.406
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  OTE
  Δελτίο Τύπου:
  • Ελεύθερες ταμειακές ροές έτους σύμφωνες με τις προβλέψεις
  • Ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα, χάρη στις επενδύσεις σε δίκτυα και στο ισχυρό brand
  o Αύξηση συνολικών εσόδων κατά 1,9%, κυρίως λόγω των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των δεδομένων κινητής
  o Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 2,6% στο Δ΄ τρίμηνο και κατά 4% στο έτος
  • Στη Ρουμανία οι επιδόσεις επηρεάστηκαν από έκτακτες προβλέψεις
  • Εστιασμένες επενδύσεις σε στρατηγικές περιοχές που δημιουργούν έσοδα
  • Συμφωνία πώλησης της Telekom Albania στις αρχές του 2019, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες
  • Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να αυξηθούν κατά 31% σε σύγκριση με το 2018
  • Προτεινόμενο μέρισμα: €0,46 ανά μετοχή - πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών με ποσό στόχο τα €129 εκατ. για το 2019


  (Εκατ. €) Δ’τρίμηνο 2018 Δ’τρίμηνο 2017 +/- % Δωδεκάμηνο 2018 Δωδεκάμηνο 2017 +/- %
  Κύκλος Εργασιών 973,0 983,5 -1,1% 3.798,7 3.796,9 +0,0%
  Προσαρμοσμένο EBITDA 325,2 333,8 -2,6% 1.316,8 1.295,1 +1,7%
  Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 33,4% 33,9% -0,5μον 34,7% 34,1% +0,6μον
  Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 114,4 52,6 +117,5% 495,2 396,7 +24,8%
  Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας 23,0 38,3 -39,9% 256,5 169,3 +51,5%
  Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 53,1 41,4 +28,3% 281,0 208,4 +34,8%
  Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,0479 0,0784 -38,9% 0,5285 0,3464 +52,6%
  Σύνολο Ενεργητικού 6.699,9 7.102,2 -5,7% 6.699,9 7.102,2 -5,7%
  Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 226,1 209,2 +8,1% 706,4 781,8 -9,6%
  Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές 111,0 95,6 +16,1% 344,7 92,2 +273,9%
  Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία 1.089,8 1.303,6 -16,4% 1.089,8 1.303,6 -16,4%
  Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 738,8 737,1 +0,2% 738,8 737,1 +0,2%
  Σημείωση 1: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 9 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία για το 2017 δεν επαναδιατυπώνεται.

  Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εξαιρουμένων των στοιχείων του Ισολογισμού 2017) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

  Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο του 2018, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου και του έτους 2018, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Είμαι ικανοποιημένος με όσα πετύχαμε το 2018. Διατηρήσαμε τα έσοδά μας σταθερά και ενισχύσαμε την κερδοφορία μας. Επενδύσαμε στο μέλλον και στις υπηρεσίες που θέλουν οι πελάτες μας, ενώ παράλληλα ενισχύσαμε τις ταμειακές μας ροές τηρώντας τις υποσχέσεις μας στις αγορές. Στην Ελλάδα, τα ετήσια έσοδα και το EBITDA αυξήθηκαν κατά 1,5% και 4,0% αντίστοιχα, χάρη στην ενίσχυση των επιδόσεών μας σε βασικούς τομείς της λειτουργίας μας: στις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και οπτικής ίνας, στη συνδρομητική τηλεόραση, στην κίνηση δεδομένων κινητής, στη διείσδυση του mobile app, καθώς και στη διαχείριση του κόστους. Τα αποτελέσματα στη Ρουμανία αντικατοπτρίζουν έκτακτες προβλέψεις και μέτρα που ελήφθησαν για την επαναφορά της εταιρείας σε σταθερή πορεία.»

  Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Τον προηγούμενο μήνα, ανακοινώσαμε την επίτευξη συμφωνίας για την πώληση της Telekom Albania, τα καθαρά έσοδα από την οποία θα διανεμηθούν στους μετόχους μας. Επενδύουμε σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα που θα ενισχύσουν τις επιδόσεις μας σε επίπεδο έτους, και παράλληλα αναμένουμε σημαντική βελτίωση των ελεύθερων ταμειακών ροών το 2019. Σε αυτή τη βάση, και σύμφωνα με την πολιτική μας, εκτιμούμε ότι και το 2019 θα είμαστε αρκετά ισχυροί ώστε να ανταμείψουμε τους μετόχους μας για την εμπιστοσύνη τους.»

  Προοπτικές

  Στην Ελλάδα, όπου η σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί, ο ΟΤΕ προσβλέπει ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική στην οποία οφείλεται η αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη. Τα έσοδα στη Ρουμανία αναμένεται να σταθεροποιηθούν μετά από τις έκτακτες προβλέψεις και τα μέτρα αναδιοργάνωσης που ελήφθησαν το 2018. Ο Όμιλος συστηματικά αναζητεί τρόπους μείωσης του κόστους ώστε να στηρίξει την κερδοφορία σε όλες τις δραστηριότητές του.

  Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις του ΟΤΕ, οι οποίες μειώθηκαν 10% το 2018, αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω τη φετινή χρονιά, καθώς σταδιακά επιστρέφουν σε κανονικά επίπεδα. Το 2019, η διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε €650 εκατ. περίπου. Αντανακλώντας κυρίως τις χαμηλότερες επενδύσεις και περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας, ο ΟΤΕ αναμένει το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε €450 εκατ. περίπου ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα αγγίξουν τα €350 εκατ. περίπου, αυξάνοντας σημαντικά τις αμοιβές των μετόχων του ΟΤΕ, όπως ορίζονται από την Πολιτική.

  Το Δ’ τρίμηνο του 2018, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE διαμορφώθηκαν σε €973,0 εκατ., συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά €24,1 εκατ. στα έσοδα της Ρουμανίας, η οποία αντιστάθμισε τα ισχυρά έσοδα στην Ελλάδα, τα οποία σημείωσαν αύξηση €13,7 εκατ.

  Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), διαμορφώθηκαν σε €675,4 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,4% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2017. Η αύξηση αντανακλά κυρίως προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στη Ρουμανία. Αντίθετα, το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 12% σε σύγκριση με το Δ΄τρίμηνο του περσινού έτους, αντικατοπτρίζοντας τις θετικές επιπτώσεις των πρόσφατων προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης και των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

  Το Δ’ τρίμηνο του 2018, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου μειώθηκε κατά 2,6% σε €325,2 εκατ. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σημείωσε αύξηση κατά 2,6%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 40,8% αυξημένο κατά 30 μονάδες βάσης.

  Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €114,4 εκατ., σε σύγκριση με €52,6 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο του 2017. Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας αντικατοπτρίζει τη μείωση των αποσβέσεων σε σύγκριση με το Δ΄τρίμηνο του 2017, η οποία περιελάμβανε σημαντικές απομειώσεις που σχετίζονταν με τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου.

  Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €69,9 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2018, από €21,6 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο του 2017, αντικατοπτρίζοντας το μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην Ελλάδα για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις του Ομίλου.

  Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 28,3% και ανήλθαν σε €53,1 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο του 2018, από €41,4 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2017.

  Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Δ΄ τρίμηνο του 2018, ανήλθαν σε €226,1 εκατ., αυξημένες κατά 8,1%, με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και τη Ρουμανία να ανέρχονται σε €175,7 εκατ. και €50,4 εκατ., αντίστοιχα.

  Το Δ’ τρίμηνο του 2018, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €111,0 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση €15,4 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, λόγω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών.

  Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν €0,7 δισ., σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου του 2017. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.


  ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
  Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
  Κύκλος Εργασιών
  Τρίμηνο (Εκατ. € )
  Δ’τρίμηνο 2018 Δ’τρίμηνο 2017 +/- % Δ’τρίμηνο 2018 +/- %
  Ελλάδα 736,4 722,7 +1,9% 733,1 +1,4%
  Ρουμανία 242,2 266,3 -9,0% 243,0 -8,7%
  Ενδοομιλικές απαλοιφές (5,6) (5,5) +1,8% (5,6) +1,8%
  Όμιλος ΟΤΕ 973,0 983,5 -1,1% 970,5 -1,3%


  Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
  Κύκλος Εργασιών
  Δωδεκάμηνο (Εκατ. € )
  Δωδεκάμηνο
  2018
  Δωδεκάμηνο 2017 +/- % Δωδεκάμηνο 2018 +/- %
  Ελλάδα 2.887,6 2.845,9 +1,5% 2.882,9 +1,3%
  Ρουμανία 933,2 972,0 -4,0% 932,2 -4,1%
  Ενδοομιλικές απαλοιφές (22,1) (21,0) +5,2% (22,1) +5,2%
  Όμιλος ΟΤΕ 3.798,7 3.796,9 +0,0% 3.793,0 -0,1%

  Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
  Προσαρμοσμένο EBITDA Τρίμηνο (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2018 Δ’τρίμηνο 2017 +/- % Δ’τρίμηνο 2018 +/- %
  Ελλάδα 300,5 293,0 +2,6% 296,6 +1,2%
  Περιθώριο EBITDA 40,8% 40,5% +0,3μον 40,5% 0 μον
  Ρουμανία 24,7 40,8 -39,5% 21,9 -46,3%
  Περιθώριο EBITDA 10,2% 15,3% -5,1μον 9,0% -6,3μον
  Όμιλος ΟΤΕ 325,2 333,8 -2,6% 318,5 -4,6%
  Περιθώριο EBITDA 33,4% 33,9% -0,5μον 32,8% -1,1μον


  Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
  Προσαρμοσμένο EBITDA Δωδεκάμηνο (Εκατ. € ) Δωδεκάμηνο 2018 Δωδεκάμηνο 2017 +/- % Δωδεκάμηνο 2018 +/- %
  Ελλάδα 1.180,5 1.135,0 +4,0% 1.176,3 +3,6%
  Περιθώριο EBITDA 40,9% 39,9% +1,0μον 40,8% +0,9μον
  Ρουμανία 136,3 160,1 -14,9% 126,1 -21,2%
  Περιθώριο EBITDA 14,6% 16,5% -1,9μον 13,5% -3,0pμον
  Όμιλος ΟΤΕ 1.316,8 1.295,1 +1,7% 1.302,4 +0,6%
  Περιθώριο EBITDA 34,7% 34,1% +0,6μον 34,3% +0,2μον


  ΕΛΛΑΔΑ  Access Lines Δ’ τρίμηνο
  2018
  Δ’ τρίμηνο
  2017
  Ετήσια
  +/- %
  Δ’ τρίμηνο
  2018
  +/-(000)
  Συνδέσεις Λιανικής 2.650.995 2.639.132 +0,4% 9.016
  Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής 1.896.336 1.759.752 +7,8% 38.948
  εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών* 531.334 354.257 +50,0% 48.681
  Συνδρομητές τηλεόρασης 541.907 524.770 +3,3% 7.814
  Συνδρομητές κινητής 7.905.021 7.981.236 -1,0% (217.581)
  *Συμπεριλαμβανομένων VDSL, Vectoring & Super Vectoring

  Το Δ’ τρίμηνο του 2018, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 20 χιλιάδων γραμμών, με τον Όμιλο ΟΤΕ να καταγράφει αύξηση 9 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

  Ο ΟΤΕ κατέγραψε 39 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής κατά το Δ΄τρίμηνο 2018, με τον συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.896 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο, προσελκύοντας 49 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο, υποστηριζόμενες από την επέκταση του δικτύου και δικαιώνοντας τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς. Στο τέλος του τριμήνου, 531 χιλιάδες συνδρομητές ή το 28,0% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής του ΟΤΕ είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η ζήτηση για υπηρεσίες ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας του ΟΤΕ συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων του ΟΤΕ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, οι ενεργές καμπίνες VDSL/Vectoring ανήλθαν σε 14 χιλιάδες, αυξημένες κατά πάνω από 800 στο τρίμηνο και κατά 2,3 χιλιάδες στο έτος. Στο τέλος του 2018, το 52% των πελατών του ΟΤΕ που είχε υιοθετήσει υπηρεσίες οπτικής ίνας απολάμβανε ταχύτητες των 50 Mbps ή και μεγαλύτερες έναντι 30% ένα χρόνο νωρίτερα.

  Ο ΟΤΕ πέτυχε επίσης ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης της τηλεόρασης , με καθαρές προσθήκες 8 χιλιάδων συνδρομητών Cosmote TV. Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV ανήλθε σε 542 χιλιάδες, αυξημένος κατά 3,3% σε ετήσια βάση.
  Ο ΟΤΕ συνεχίζει τις επενδύσεις του σε πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο και πρόσφατα επέκτεινε την αποκλειστική του σύμβαση με την αγγλική Premier League για άλλα τρία χρόνια.


  Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
  Τρίμηνο (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2018 Δ’τρίμηνο 2017 +/- % Δ’τρίμηνο 2018 +/- %
  Κύκλος Εργασιών 736,4 722,7 +1,9% 733,1 +1,4%
  - Έσοδα λιανικής σταθερής 230,9 228,2 +1,2% 231,8 +1,6%
  - Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 222,4 236,1 -5,8% 229,3 -2,9%
  - Έσοδα χονδρικής 131,1 127,0 +3,2% 131,1 +3,2%
  -Λοιπά Έσοδα 152,0 131,4 +15,7% 140,9 +7,2%
  Προσαρμοσμένο EBITDA 300,5 293,0 +2,6% 296,6 +1,2%
  Περιθώριο EBITDA % 40,8% 40,5% +0,3μον 40,5% 0μον


  Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
  Δωδεκάμηνο (Εκατ. € ) Δωδεκάμηνο 2018 Δωδεκάμηνο 2017 +/- % Δωδεκάμηνο 2018 +/- %
  Κύκλος Εργασιών 2.887,6 2.845,9 +1,5% 2.882,9 +1,3%
  - Έσοδα λιανικής σταθερής 915,5 903,2 +1,4% 919,1 +1,8%
  - Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 926,3 941,7 -1,6% 953,7 +1,3%
  - Έσοδα χονδρικής 553,6 544,5 +1,7% 553,5 +1,7%
  -Λοιπά Έσοδα 492,2 456,5 +7,8% 456,6 0,0%
  Προσαρμοσμένο EBITDA 1.180,5 1.135,0 +4,0% 1.176,3 +3,6%
  Περιθώριο EBITDA % 40,9% 39,9% +1,0μον 40,8% 0,9μον

  Στην Ελλάδα, το Δ΄ τρίμηνο του 2018 τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,9% σε €736,4 εκατ. Η αύξηση εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής οφείλεται κυρίως στη διψήφια άνοδο των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες.

  Μετά την ανάκαμψή τους το Β’ τρίμηνο του 2018, το έσοδα χονδρικής σημείωσαν άνοδο και κατά το Δ’ τρίμηνο του έτους.

  Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατά το τρίμηνο παρουσίασαν μείωση 5,8%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 15. Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 2,9%. Η πτώση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη χρονική διαφορά στην αναγνώριση των εσόδων περιαγωγής σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ τα έσοδα από τις υπηρεσίες δεδομένων αυξήθηκαν κατά 18%.

  Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 2,6%, και ανήλθε στα €300,5 εκατ. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 40,8%, σημειώνοντας αύξηση κατά 30 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.


 2. #2
  Εγγραφή
  09-06-2007
  Περιοχή
  ΗΜΑΘΙΑ
  Ηλικία
  35
  Μηνύματα
  10.793
  Downloads
  15
  Uploads
  6
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  20266/939
  ISP
  Conn-x OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
  Router
  Sweex MO300N (300Mbps N)
  SNR / Attn
  3.2(dB) / 6.7(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Τα έσοδα από τις υπηρεσίες δεδομένων αυξήθηκαν.
  Παρόλα αυτά χρεώνουν ακόμη 1 ευρώ για 100ΜΒ το 2019 στην συμβολαιακή καρτοκινητή πλέον.
  Το δικαίωμά σου να μιλάς δεν περιλαμβάνει την υποχρέωσή μου να σε πάρω στα σοβαρά.

 3. #3
  Εγγραφή
  22-05-2007
  Ηλικία
  36
  Μηνύματα
  3.175
  Downloads
  19
  Uploads
  0
  ISP
  HOL
  DSLAM
  HOL - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
  Ε αν μείωναν τη χρέωση πώς θα αύξαναν τα έσοδα
  - How does a linux geek make love??
  - unzip; strip; touch; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep;


  BasketForum

 4. #4
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  6.188
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Με τις αυξήσεις στα καρτοκινητά θα τα αυξήσουν και άλλο τα κέρδη τώρα!
  - Πρόβλεψη Α/Κ Πατήσια : Q3 2021 - 200 Χρόνια από την επανάσταση του 1821 !!

 5. #5
  Εγγραφή
  28-05-2009
  Ηλικία
  34
  Μηνύματα
  201
  Downloads
  5
  Uploads
  0
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ
  Router
  ASUS DSL-AC88U
  Δεν τους υπερασπίζομαι, αλλά από την στιγμή που θες ταχύτητες στο ιντερνετ (τόσα χρόνια μουρμουράγαμε για το ADSL) και μέσα σε 3 χρόνια μπήκαν σχεδόν παντού καμπίνες με vectoring τουλάχιστον στην περιοχή μου από τον οτε και τώρα πάμε και το 5G δεν πρέπει να κατηγορούμε τόσο εύκολα!!!
  Έχει και τόσο κόσμο για προσωπικό και έναν στόλο από οχήματα να συντηρήσει μακάρι να ήταν όλα εύκολα και να ήταν πιο φθήνοι, πάντως σε μένα όποτε τους χρειάστηκα ήταν άψογοι επαγγελματίες απέναντι μ!!

 6. #6
  Εγγραφή
  22-09-2004
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  2.371
  Downloads
  80
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  26500/2500
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  Ο.Τ.Ε. - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  Router
  ZTE 931 VII
  1ον θέλουμε κερδοφόρες εταιρίες στην Ελλάδα για να προσφέρουν θέσεις εργασίας, να πληρώνουν φόρους και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη

  2ον θέλουμε υγιείες εταιρίες τηλεπικοινωνιών για να μπορούν να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και να συμβαδίζουμε με τον υπόλοιπο αναπτυγμένο κόσμο...

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας