Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 20
 1. #1
  Το avatar του μέλους kronos911
  kronos911 Guest
  Μετά από ερώτημα του μέλους stelakis1914 στο thread FreePBX + dongle και λίγο Google, έχουμε αυτήν την δυνατότητα. Δηλαδή όταν καλούμε έναν αριθμό και είναι στο asterisk phonebook μπορεί να εμφανίζετε το όνομα του στη οθόνη του τηλεφώνου μας αντί για το CID:Αριθμός.

  Για να «ρυθμίσουμε» τον asterisk έτσι ώστε να μα εμφανίζει το όνομα θα πρέπει να παρακάμψουμε την φυσιολογική συμπεριφορά του freepbx κατά τις εξερχόμενες κλήσεις. Αυτό γίνετε βάζοντας αντίγραφα δυο μακρό-εντολών στο αρχείο /etc/asterisk/extensions_override_freepbx.conf. Κατά 99% αυτό το αρχείο πρέπει να είναι άδειο. Οι προχωρημένοι χρήστες του asterisk ή όσοι έχουν εγκαταστήσει το fop2 θα έχουν κάτι σε αυτό το αρχείο.

  Ο κώδικας που πρέπει να μπει σε αυτό το αρχείο είναι ο παρακάτω.

  Για asterisk 11
  Spoiler:
  Κώδικας:
  [macro-dialout-trunk]
  exten => s,1,Set(DIAL_TRUNK=${ARG1})
  exten => s,n,AGI(trunkbalance.php,${ARG1},${ARG2})
  exten => s,n,GosubIf($[$["${ARG3}" != ""] & $["${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/pinless)}" != "NOPASSWD"]]?sub-pincheck,s,1())
  exten => s,n,GotoIf($["x${OUTDISABLE_${DIAL_TRUNK}}" = "xon"]?disabletrunk,1)
  exten => s,n,Set(DIAL_NUMBER=${ARG2})
  exten => s,n,Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=${DIAL_OPTIONS})
  exten => s,n,Set(OUTBOUND_GROUP=OUT_${DIAL_TRUNK})
  exten => s,n,GotoIf($["${OUTMAXCHANS_${DIAL_TRUNK}}foo" = "foo"]?nomax)
  exten => s,n,GotoIf($[ ${GROUP_COUNT(OUT_${DIAL_TRUNK})} >= ${OUTMAXCHANS_${DIAL_TRUNK}} ]?chanfull)
  exten => s,n(nomax),GotoIf($["${INTRACOMPANYROUTE}" = "YES"]?skipoutcid)
  exten => s,n,Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=${IF($["${DB_EXISTS(TRUNK/${DIAL_TRUNK}/dialopts)}" = "1"]?${DB_RESULT}:${TRUNK_OPTIONS})})
  exten => s,n,Macro(outbound-callerid,${DIAL_TRUNK})
  exten => s,n(skipoutcid),GosubIf($["${PREFIX_TRUNK_${DIAL_TRUNK}}" != ""]?sub-flp-${DIAL_TRUNK},s,1())
  exten => s,n,Set(OUTNUM=${OUTPREFIX_${DIAL_TRUNK}}${DIAL_NUMBER})
  exten => s,n,Set(custom=${CUT(OUT_${DIAL_TRUNK},:,1)})
  exten => s,n,ExecIf($["${MOHCLASS}"!="default" & "${MOHCLASS}"!="" & "${FORCE_CONFIRM}"="" ]?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^${MOHCLASS})${DIAL_TRUNK_OPTIONS}))
  exten => s,n,ExecIf($["${FORCE_CONFIRM}"!="" ]?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=${DIAL_TRUNK_OPTIONS}M(confirm)))
  exten => s,n(gocall),Macro(dialout-trunk-predial-hook,)
  exten => s,n,GotoIf($["${PREDIAL_HOOK_RET}" = "BYPASS"]?bypass,1)
  exten => s,n,ExecIf($["${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname)}" != ""]?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=${DIAL_NUMBER}))
  exten => s,n,ExecIf($["${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname)}" != ""]?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:${CALLERID(number)}))
  ; -------- custom code starts here
  
  exten => s,n,ExecIf($["${DB(cidname/${DIAL_NUMBER:-10})}" != ""]?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=${DB(cidname/${DIAL_NUMBER:-10})}))
  
  ; -------- custom code ends here
  exten => s,n,GotoIf($["${custom}" = "AMP"]?customtrunk)
  exten => s,n,Dial(${OUT_${DIAL_TRUNK}}/${OUTNUM}${OUT_${DIAL_TRUNK}_SUFFIX},${TRUNK_RING_TIMER},${DIAL_TRUNK_OPTIONS})
  exten => s,n,Noop(Dial failed for some reason with DIALSTATUS = ${DIALSTATUS} and HANGUPCAUSE = ${HANGUPCAUSE})
  exten => s,n,GotoIf($["${ARG4}" = "on"]?continue,1:s-${DIALSTATUS},1)
  exten => s,n(customtrunk),Set(pre_num=${CUT(OUT_${DIAL_TRUNK},$,1)})
  exten => s,n,Set(the_num=${CUT(OUT_${DIAL_TRUNK},$,2)})
  exten => s,n,Set(post_num=${CUT(OUT_${DIAL_TRUNK},$,3)})
  exten => s,n,GotoIf($["${the_num}" = "OUTNUM"]?outnum:skipoutnum)
  exten => s,n(outnum),Set(the_num=${OUTNUM})
  exten => s,n(skipoutnum),Dial(${pre_num:4}${the_num}${post_num},${TRUNK_RING_TIMER},${DIAL_TRUNK_OPTIONS})
  exten => s,n,Noop(Dial failed for some reason with DIALSTATUS = ${DIALSTATUS} and HANGUPCAUSE = ${HANGUPCAUSE})
  exten => s,n,GotoIf($["${ARG4}" = "on"]?continue,1:s-${DIALSTATUS},1)
  exten => s,n(chanfull),Noop(max channels used up)
  
  exten => s-BUSY,1,Noop(Dial failed due to trunk reporting BUSY - giving up)
  exten => s-BUSY,n,Playtones(busy)
  exten => s-BUSY,n,Busy(20)
  
  exten => s-ANSWER,1,Noop(Call successfully answered - Hanging up now)
  exten => s-ANSWER,n,Macro(hangupcall,)
  
  exten => s-NOANSWER,1,Noop(Dial failed due to trunk reporting NOANSWER - giving up)
  exten => s-NOANSWER,n,Progress
  exten => s-NOANSWER,n,Playback(number-not-answering,noanswer)
  exten => s-NOANSWER,n,Congestion(20)
  
  exten => s-INVALIDNMBR,1,Noop(Dial failed due to trunk reporting Address Incomplete - giving up)
  exten => s-INVALIDNMBR,n,Progress
  exten => s-INVALIDNMBR,n,Playback(ss-noservice,noanswer)
  exten => s-INVALIDNMBR,n,Busy(20)
  
  exten => s-CHANGED,1,Noop(Dial failed due to trunk reporting Number Changed - giving up)
  exten => s-CHANGED,n,Playtones(busy)
  exten => s-CHANGED,n,Busy(20)
  
  exten => _s-.,1,Set(RC=${IF($[${ISNULL(${HANGUPCAUSE})}]?0:${HANGUPCAUSE})})
  exten => _s-.,n,Goto(${RC},1)
  
  exten => 17,1,Goto(s-BUSY,1)
  
  exten => 18,1,Goto(s-NOANSWER,1)
  
  exten => 22,1,Goto(s-CHANGED,1)
  
  exten => 23,1,Goto(s-CHANGED,1)
  
  exten => 1,1,Goto(s-INVALIDNMBR,1)
  
  exten => 28,1,Goto(s-INVALIDNMBR,1)
  
  exten => _X,1,Goto(continue,1)
  
  exten => _X.,1,Goto(continue,1)
  
  exten => continue,1(noreport),Noop(TRUNK Dial failed due to ${DIALSTATUS} HANGUPCAUSE: ${HANGUPCAUSE} - failing through to other trunks)
  exten => continue,n,Set(CALLERID(number)=${AMPUSER})
  
  exten => disabletrunk,1,Noop(TRUNK: ${OUT_${DIAL_TRUNK}} DISABLED - falling through to next trunk)
  
  exten => bypass,1,Noop(TRUNK: ${OUT_${DIAL_TRUNK}} BYPASSING because dialout-trunk-predial-hook)
  
  exten => h,1,Macro(hangupcall,)
  
  ;--== end of [macro-dialout-trunk] ==--;
  
  [macro-outbound-callerid]
  exten => s,1,ExecIf($["${CALLINGPRES_SV}" != ""]?Set(CALLERPRES()=${CALLINGPRES_SV}))
  exten => s,n,ExecIf($["${REALCALLERIDNUM:1:2}" = ""]?Set(REALCALLERIDNUM=${CALLERID(number)}))
  ; -------------- custom code starts here
  
  exten => s,n,ExecIf($["${DB(cidname/${DIAL_NUMBER:-10})}" != ""]?Set(CDR(userfield)=${DB(cidname/${DIAL_NUMBER:-10})}))
  
  ; -------------- custom code ends here
  exten => s,n(start),GotoIf($[ $["${REALCALLERIDNUM}" = ""] | $["${KEEPCID}" != "TRUE"] | $["${OUTKEEPCID_${ARG1}}" = "on"] ]?normcid)
  exten => s,n,Set(USEROUTCID=${REALCALLERIDNUM})
  exten => s,n,GotoIf($["foo${DB(AMPUSER/${REALCALLERIDNUM}/device)}" = "foo"]?bypass)
  exten => s,n(normcid),Set(USEROUTCID=${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/outboundcid)})
  exten => s,n(bypass),Set(EMERGENCYCID=${DB(DEVICE/${REALCALLERIDNUM}/emergency_cid)})
  exten => s,n,Set(TRUNKOUTCID=${OUTCID_${ARG1}})
  exten => s,n,GotoIf($["${EMERGENCYROUTE:1:2}" = "" | "${EMERGENCYCID:1:2}" = ""]?trunkcid)
  exten => s,n,Set(CALLERID(all)=${EMERGENCYCID})
  exten => s,n,Set(CDR(outbound_cnum)=${CALLERID(num)})
  exten => s,n,Set(CDR(outbound_cnam)=${CALLERID(name)})
  exten => s,n(exit),MacroExit()
  exten => s,n(trunkcid),ExecIf($[${LEN(${TRUNKOUTCID})} != 0]?Set(CALLERID(all)=${TRUNKOUTCID}))
  exten => s,n(usercid),ExecIf($[${LEN(${USEROUTCID})} != 0]?Set(CALLERID(all)=${USEROUTCID}))
  exten => s,n,ExecIf($[${LEN(${TRUNKCIDOVERRIDE})} != 0 | ${LEN(${FORCEDOUTCID_${ARG1}})} != 0]?Set(CALLERID(all)=${IF($[${LEN(${FORCEDOUTCID_${ARG1}})}=0]?${TRUNKCIDOVERRIDE}:${FORCEDOUTCID_${ARG1}})}))
  exten => s,n(hidecid),ExecIf($["${CALLERID(name)}"="hidden"]?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen))
  exten => s,n,Set(CDR(outbound_cnum)=${CALLERID(num)})
  exten => s,n,Set(CDR(outbound_cnam)=${CALLERID(name)})
  
  ;--== end of [macro-outbound-callerid] ==--;


  Για asterisk 13*
  Spoiler:
  Κώδικας:
  [macro-dialout-trunk]
  include => macro-dialout-trunk-custom
  exten => s,1,Set(DIAL_TRUNK=${ARG1})
  exten => s,n,GosubIf($[$["${ARG3}" != ""] & $["${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/pinless)}" != "NOPASSWD"]]?sub-pincheck,s,1())
  exten => s,n,GotoIf($["x${OUTDISABLE_${DIAL_TRUNK}}" = "xon"]?disabletrunk,1)
  exten => s,n,Set(DIAL_NUMBER=${ARG2})
  exten => s,n,Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=${DIAL_OPTIONS})
  exten => s,n,Set(OUTBOUND_GROUP=OUT_${DIAL_TRUNK})
  exten => s,n,GotoIf($["${OUTMAXCHANS_${DIAL_TRUNK}}foo" = "foo"]?nomax)
  exten => s,n,GotoIf($[ ${GROUP_COUNT(OUT_${DIAL_TRUNK})} >= ${OUTMAXCHANS_${DIAL_TRUNK}} ]?chanfull)
  exten => s,n(nomax),GotoIf($["${INTRACOMPANYROUTE}" = "YES"]?skipoutcid)
  exten => s,n,Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=${IF($["${DB_EXISTS(TRUNK/${DIAL_TRUNK}/dialopts)}" = "1"]?${DB_RESULT}{TRUNK_OPTIONS})})
  exten => s,n,Macro(outbound-callerid,${DIAL_TRUNK})
  exten => s,n(skipoutcid),GosubIf($["${PREFIX_TRUNK_${DIAL_TRUNK}}" != ""]?sub-flp-${DIAL_TRUNK},s,1())
  exten => s,n,Set(OUTNUM=${OUTPREFIX_${DIAL_TRUNK}}${DIAL_NUMBER})
  exten => s,n,Set(custom=${CUT(OUT_${DIAL_TRUNK},:,1)})
  exten => s,n,ExecIf($["${MOHCLASS}"!="default" & "${MOHCLASS}"!="" & "${FORCE_CONFIRM}"="" ]?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^${MOHCLASS})${DIAL_TRUNK_OPTIONS}))
  exten => s,n,ExecIf($["${FORCE_CONFIRM}"!="" ]?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=${DIAL_TRUNK_OPTIONS}M(confirm)))
  exten => s,n(gocall),Macro(dialout-trunk-predial-hook,)
  exten => s,n,GotoIf($["${PREDIAL_HOOK_RET}" = "BYPASS"]?bypass,1)
  exten => s,n,ExecIf($["${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname)}" != ""]?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=${DIAL_NUMBER}))
  exten => s,n,ExecIf($[$["${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname)}" != ""] & $["${CALLERID(name)}"!="hidden"]]?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID{CALLERID(number)}))
  exten => s,n,ExecIf($[$["${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/cidname)}" != ""] & $["${CALLERID(name)}"="hidden"]]?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CIDHidden)${CALLERID(number)}))
  ; -------- custom code starts here
  
  exten => s,n,ExecIf($["${DB(cidname/${DIAL_NUMBER:-10})}" != ""]?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=${DB(cidname/${DIAL_NUMBER:-10})}))
  
  ; -------- custom code ends here
  exten => s,n,GotoIf($["${custom}" = "AMP"]?customtrunk)
  exten => s,n,Dial(${OUT_${DIAL_TRUNK}}/${OUTNUM}${OUT_${DIAL_TRUNK}_SUFFIX},${TRUNK_RING_TIMER},${DIAL_TRUNK_OPTIONS})
  exten => s,n,Noop(Dial failed for some reason with DIALSTATUS = ${DIALSTATUS} and HANGUPCAUSE = ${HANGUPCAUSE})
  exten => s,n,GotoIf($["${ARG4}" = "on"]?continue,1:s-${DIALSTATUS},1)
  exten => s,n(customtrunk),Set(pre_num=${CUT(OUT_${DIAL_TRUNK},$,1)})
  exten => s,n,Set(the_num=${CUT(OUT_${DIAL_TRUNK},$,2)})
  exten => s,n,Set(post_num=${CUT(OUT_${DIAL_TRUNK},$,3)})
  exten => s,n,GotoIf($["${the_num}" = "OUTNUM"]?outnum:skipoutnum)
  exten => s,n(outnum),Set(the_num=${OUTNUM})
  exten => s,n(skipoutnum),Dial(${pre_num:4}${the_num}${post_num},${TRUNK_RING_TIMER},${DIAL_TRUNK_OPTIONS})
  exten => s,n,Noop(Dial failed for some reason with DIALSTATUS = ${DIALSTATUS} and HANGUPCAUSE = ${HANGUPCAUSE})
  exten => s,n,GotoIf($["${ARG4}" = "on"]?continue,1:s-${DIALSTATUS},1)
  exten => s,n(chanfull),Noop(max channels used up)
  
  exten => s-BUSY,1,Noop(Dial failed due to trunk reporting BUSY - giving up)
  exten => s-BUSY,n,Playtones(busy)
  exten => s-BUSY,n,Busy(20)
  
  exten => s-ANSWER,1,Noop(Call successfully answered - Hanging up now)
  exten => s-ANSWER,n,Macro(hangupcall,)
  
  exten => s-NOANSWER,1,Noop(Dial failed due to trunk reporting NOANSWER - giving up)
  exten => s-NOANSWER,n,Progress
  exten => s-NOANSWER,n,Playback(number-not-answering,noanswer)
  exten => s-NOANSWER,n,Congestion(20)
  
  exten => s-INVALIDNMBR,1,Noop(Dial failed due to trunk reporting Address Incomplete - giving up)
  exten => s-INVALIDNMBR,n,Progress
  exten => s-INVALIDNMBR,n,Playback(ss-noservice,noanswer)
  exten => s-INVALIDNMBR,n,Busy(20)
  
  exten => s-CHANGED,1,Noop(Dial failed due to trunk reporting Number Changed - giving up)
  exten => s-CHANGED,n,Playtones(busy)
  exten => s-CHANGED,n,Busy(20)
  
  exten => _s-.,1,Set(RC=${IF($[${ISNULL(${HANGUPCAUSE})}]?0{HANGUPCAUSE})})
  exten => _s-.,n,Goto(${RC},1)
  
  exten => 17,1,Goto(s-BUSY,1)
  
  exten => 18,1,Goto(s-NOANSWER,1)
  
  exten => 22,1,Goto(s-CHANGED,1)
  
  exten => 23,1,Goto(s-CHANGED,1)
  
  exten => 1,1,Goto(s-INVALIDNMBR,1)
  
  exten => 28,1,Goto(s-INVALIDNMBR,1)
  
  exten => _X,1,Goto(continue,1)
  
  exten => _X.,1,Goto(continue,1)
  
  exten => continue,1(noreport),Noop(TRUNK Dial failed due to ${DIALSTATUS} HANGUPCAUSE: ${HANGUPCAUSE} - failing through to other trunks)
  exten => continue,n,ExecIf($["${AMPUSER}"!="" ]?Set(CALLERID(number)=${AMPUSER}))
  
  exten => disabletrunk,1,Noop(TRUNK: ${OUT_${DIAL_TRUNK}} DISABLED - falling through to next trunk)
  
  exten => bypass,1,Noop(TRUNK: ${OUT_${DIAL_TRUNK}} BYPASSING because dialout-trunk-predial-hook)
  
  exten => h,1,Macro(hangupcall,)
  
  ;--== end of [macro-dialout-trunk] ==--;
  
  
  [macro-outbound-callerid]
  include => macro-outbound-callerid-custom
  exten => s,1,ExecIf($["${CALLINGNAMEPRES_SV}" != ""]?Set(CALLERPRES(name-pres)=${CALLINGNAMEPRES_SV}))
  exten => s,n,ExecIf($["${CALLINGNUMPRES_SV}" != ""]?Set(CALLERPRES(num-pres)=${CALLINGNUMPRES_SV}))
  exten => s,n,ExecIf($["${REALCALLERIDNUM:1:2}" = ""]?Set(REALCALLERIDNUM=${CALLERID(number)}))
  ; -------------- custom code starts here
  
  exten => s,n,ExecIf($["${DB(cidname/${DIAL_NUMBER:-10})}" != ""]?Set(CDR(userfield)=${DB(cidname/${DIAL_NUMBER:-10})}))
  
  ; -------------- custom code ends here
  exten => s,n(start),GotoIf($[ $["${REALCALLERIDNUM}" = ""] | $["${KEEPCID}" != "TRUE"] | $["${OUTKEEPCID_${ARG1}}" = "on"] ]?normcid)
  exten => s,n,Set(USEROUTCID=${REALCALLERIDNUM})
  exten => s,n,GotoIf($["foo${DB(AMPUSER/${REALCALLERIDNUM}/device)}" = "foo"]?bypass)
  exten => s,n(normcid),Set(USEROUTCID=${DB(AMPUSER/${AMPUSER}/outboundcid)})
  exten => s,n(bypass),Set(EMERGENCYCID=${DB(DEVICE/${REALCALLERIDNUM}/emergency_cid)})
  exten => s,n,Set(TRUNKOUTCID=${OUTCID_${ARG1}})
  exten => s,n,GotoIf($["${EMERGENCYROUTE:1:2}" = "" | "${EMERGENCYCID:1:2}" = ""]?trunkcid)
  exten => s,n,Set(CALLERID(all)=${EMERGENCYCID})
  exten => s,n,Set(CDR(outbound_cnum)=${CALLERID(num)})
  exten => s,n,Set(CDR(outbound_cnam)=${CALLERID(name)})
  exten => s,n(exit),MacroExit()
  exten => s,n(trunkcid),ExecIf($[${LEN(${TRUNKOUTCID})} != 0]?Set(CALLERID(all)=${TRUNKOUTCID}))
  exten => s,n(usercid),ExecIf($[${LEN(${USEROUTCID})} != 0]?Set(CALLERID(all)=${USEROUTCID}))
  exten => s,n,ExecIf($[${LEN(${TRUNKCIDOVERRIDE})} != 0 | ${LEN(${FORCEDOUTCID_${ARG1}})} != 0]?Set(CALLERID(all)=${IF($[${LEN(${FORCEDOUTCID_${ARG1}})}=0]?${TRUNKCIDOVERRIDE}:${FORCEDOUTCID_${ARG1}})}))
  exten => s,n(hidecid),ExecIf($["${CALLERID(name)}"="hidden"]?Set(CALLERPRES(name-pres)=prohib_passed_screen))
  exten => s,n,ExecIf($["${CALLERID(name)}"="hidden"]?Set(CALLERPRES(num-pres)=prohib_passed_screen))
  exten => s,n,Set(CDR(outbound_cnum)=${CALLERID(num)})
  exten => s,n,Set(CDR(outbound_cnam)=${CALLERID(name)})
  
  ;--== end of [macro-outbound-callerid] ==--;


  Με το πρόγραμμα winscp πηγαίνουμε στον κατάλογο /etc/asterisk, βρίσκουμε το αρχείο extensions_override_freepbx.conf και πατάμε το πλήκτρο F4. Θα μας ανοίξει το σημειωματάριο ή όποιο άλλο πρόγραμμα έχουμε για την επεξεργασία αρχείων απλού κειμένου. Αν είναι άδειο τότε απλά κάνουμε επικόλληση του κώδικα. Αλλιώς πηγαίνουμε στο τέλος του αρχείου και με μια τουλάχιστον κενή γραμμή ανάμεσα στο προηγούμενο μπλοκ κώδικα, κάνουμε επικόλληση του δικού μας κώδικα. Αποθηκεύουμε και κλείνουμε το αρχείο.

  Μπαίνουμε με putty σαν root και δίνουμε την εντολή rasterisk –x “dialplan reload” Αν όλα έχουν πάει καλά τότε με την επομένη εξερχόμενη κλήση που θα κάνετε και εφόσον ο αριθμός βρεθεί στο asterisk phonebook τότε στην οθόνη του sip τηλεφώνου σας θα εμφανίζετε το όνομα αντί για το CID:Αριθμός. Επίσης στο CDR θα εμφανίζετε το όνομα στο πεδίο userfield.

  *γραμμές τύπου
  Κώδικας:
  WARNING[1819]: func_cdr.c:377 cdr_write_callback: CDR requires a value (CDR(variable)=value)
  στο log είναι φυσιολογικές λόγου πιθανού bug που έχει το cdr

 2. #2
  Εγγραφή
  18-08-2004
  Περιοχή
  Θεσσαλονίκη
  Μηνύματα
  140
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Καταρχήν kronos911 τις ευχαριστίες μου γι αυτό το post. Φοβερά χρήσιμο.
  Μία ερώτηση: Τα dialout-trunk & outbound-trunk που παραθέτεις, πρέπει να μπουν ως έχουν ή να βάλουμε αυτά που έχει ο καθένας στη distro του. Π.χ το δικό μου dialout-trunk είναι διαφορετικο από αυτό με το οποίο πρέπει να κάνω την αντικατάσταση. Τί γίνεται σε αυτή την περίπτωση?

 3. #3
  Το avatar του μέλους kronos911
  kronos911 Guest
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dino_sauro00 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Καταρχήν kronos911 τις ευχαριστίες μου γι αυτό το post. Φοβερά χρήσιμο.
  Μία ερώτηση: Τα dialout-trunk & outbound-trunk που παραθέτεις, πρέπει να μπουν ως έχουν ή να βάλουμε αυτά που έχει ο καθένας στη distro του. Π.χ το δικό μου dialout-trunk είναι διαφορετικο από αυτό με το οποίο πρέπει να κάνω την αντικατάσταση. Τί γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
  Τα macro που παραθετω είναι από καθαρο freepbx (το 11 από distro και το 13 από raspbx).

  Η δικάσου διανομή πια είναι?

  Η όλη δουλεία γίνετε με τις δυο γραμμές που μπαίνουν στα macro αντίστοιχα. Αν μπορείς να καταλάβεις σε πιο σημείο μπαίνουν προσαρμόζεις τα δικά σου αναλόγως. Αλλιώς στείλε μου τα μαζί με την έκδοση που φοράς.

 4. #4
  Εγγραφή
  18-08-2004
  Περιοχή
  Θεσσαλονίκη
  Μηνύματα
  140
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Να 'σαι καλά. Είναι πολύ εύκολη η προσθήκη απλά επειδή χρησιμοποιώ την PBXIAF και είχα κάνει και κάποια ψιλο-customisation δεν ήμουν σίγουρος για τον τρόπο.
  Έκανα ήδη την αλλαγή και περιμένω να δω αν δουλεύει και στο τηλέφωνο (το cdr δουλεύει μια χαρά και το bug στο οποίο αναφέρθηκες επίσης )

  Για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθειά σου

 5. #5
  Εγγραφή
  02-04-2015
  Μηνύματα
  45
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Καλησπερα,

  ακολουθησα τα βηματα και περνω error pbx.c:12485 ast_context_verify_includes: Context 'macro-dialout-trunk' tries to include nonexistent context 'macro-dialout-trunk-custom'


  kai

  [2017-05-18 23:28:23] WARNING[5793][C-00000017]: res_agi.c:1681 launch_script: Failed to execute '/var/lib/asterisk/agi-bin/trunkbalance.php': File does not exist.

  Παρατηρησα οτι στο cdr στο πεδιο userfield πλεον μου εμφανιζει το ονομα αλλα δεν μου το εμφανιζει στην συσκευη
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος italianrulez : 18-05-17 στις 22:35.

 6. #6
  Το avatar του μέλους kronos911
  kronos911 Guest
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από italianrulez Εμφάνιση μηνυμάτων
  Καλησπερα,

  ακολουθησα τα βηματα και περνω error pbx.c:12485 ast_context_verify_includes: Context 'macro-dialout-trunk' tries to include nonexistent context 'macro-dialout-trunk-custom'


  kai

  [2017-05-18 23:28:23] WARNING[5793][C-00000017]: res_agi.c:1681 launch_script: Failed to execute '/var/lib/asterisk/agi-bin/trunkbalance.php': File does not exist.

  Παρατηρησα οτι στο cdr στο πεδιο userfield πλεον μου εμφανιζει το ονομα αλλα δεν μου το εμφανιζει στην συσκευη

  Από το /etc/asterisk/extensions_override_freepbx.conf μπορείς να σβήσεις την γραμμή
  Κώδικας:
   exten => s,n,AGI(trunkbalance.php,${ARG1},${ARG2})
  Είναι κομμάτι από το δικό μου κέντρο που δεν το έχεις εσύ.

  Όσο για το Context 'macro-dialout-trunk' tries to include nonexistent context 'macro-dialout-trunk-custom' είναι απλή προειδοποίηση.

  Ποια έκδοση του asterisk τρέχεις;

 7. #7
  Εγγραφή
  02-04-2015
  Μηνύματα
  45
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  αστεριας 11

 8. #8
  Το avatar του μέλους kronos911
  kronos911 Guest
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από italianrulez Εμφάνιση μηνυμάτων
  αστεριας 11

  Οι ρυθμίσεις των συσκευών σου όσο αναφορά το caller id έχουν ρυθμιστεί για να δέχονται αλλαγές κατά την διάρκεια της κλήσης (remote pai pai κτλ)

 9. #9
  Εγγραφή
  02-04-2015
  Μηνύματα
  45
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Δεν νομιζω οτι εχω ρυθμισει κατι τετοιο πως γινετε?

 10. #10
  Το avatar του μέλους kronos911
  kronos911 Guest
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από italianrulez Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δεν νομιζω οτι εχω ρυθμισει κατι τετοιο πως γινετε?

  Ποιες συσκευές έχεις (μάρκα, μοντέλο).

  Επίσης στα Advanced settings του FreePBX θα βρεις τις επιλογές send rpid και trust rpid. Το πρώτο θα το βάλεις σε PAI και το δεύτερο σε yes. Θα πρέπει να κάνεις την ρύθμιση σε κάθε εσωτερικό που έχεις ήδη φτιάξει (στα νέα θα μπει αυτόματα μετά την αλλαγή στα advanced settings)

 11. #11
  Εγγραφή
  02-04-2015
  Μηνύματα
  45
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Yealink T23G. Πρεπει να του κανω καποιες ρυθμισεις η θα τις παρει τις αλαγες μολις κανω reboot στο κεντρο?

  Εχω βαλει και την αναζητηση απο το threat για το 11888 καπου αναφερεις οτι το superfecta κραταει τους αριθμους υπαρχει περιπτωση για μαζικη αποθηκευση η να κανει ανακτηση οτι εχει βρει απο το 11888 και να το εμφανιζει οταν το καλουμε?


  Εβαλα στις ρυθμισεις του yealink απο την καρτελα advanced Caller ID Source = RPID-PAI-FROM και θα κανω δοκιμες
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος italianrulez : 19-05-17 στις 12:52.

 12. #12
  Το avatar του μέλους kronos911
  kronos911 Guest
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από italianrulez Εμφάνιση μηνυμάτων
  Yealink T23G. Πρεπει να του κανω καποιες ρυθμισεις η θα τις παρει τις αλαγες μολις κανω reboot στο κεντρο?

  Εχω βαλει και την αναζητηση απο το threat για το 11888 καπου αναφερεις οτι το superfecta κραταει τους αριθμους υπαρχει περιπτωση για μαζικη αποθηκευση η να κανει ανακτηση οτι εχει βρει απο το 11888 και να το εμφανιζει οταν το καλουμε?


  Εβαλα στις ρυθμισεις του yealink απο την καρτελα advanced Caller ID Source = RPID-PAI-FROM και θα κανω δοκιμες
  Σωστά ρύθμισες το yealink.

  Αν βάλεις με την σειρά τις πηγές στο superfecta (superfecta cache, asterisk phonebook, greece whitepages) τότε όπου βρει πρώτα το όνομα θα σταματήσει. Συνήθως είναι το superfecta cache αλλά θέλει λίγο χρόνο να γεμίσει μια μια τις εγγραφές.

 13. #13
  Εγγραφή
  02-04-2015
  Μηνύματα
  45
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Εβαλα τις ρυθμισεις τα εκανα ολα reboot τα εσβησα τα ξαναπερασα τπτ!! To yealink αρνειτε να βγαλει το ονομα στις εξερχομενες. Στο cdr-->userfield μου εμφανιζει κανονικοτα το ονομα στα ελληνικα οπως το εχω στο phonebook.

  Εβαλα σε καθε παλιο extension μεσα απο το frepbx

  Trust RPID -->yes
  Send RPID--> Send Remote-Party-ID header

  και παλι τιποτα το yealink
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος italianrulez : 19-05-17 στις 16:08.

 14. #14
  Το avatar του μέλους kronos911
  kronos911 Guest
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από italianrulez Εμφάνιση μηνυμάτων
  Εβαλα τις ρυθμισεις τα εκανα ολα reboot τα εσβησα τα ξαναπερασα τπτ!! To yealink αρνειτε να βγαλει το ονομα στις εξερχομενες. Στο cdr-->userfield μου εμφανιζει κανονικοτα το ονομα στα ελληνικα οπως το εχω στο phonebook.

  Εβαλα σε καθε παλιο extension μεσα απο το frepbx

  Trust RPID -->yes
  Send RPID--> Send Remote-Party-ID header

  και παλι τιποτα το yealink


  Δοκίμασε στα yealink το PAI-RPID-FROM

 15. #15
  Εγγραφή
  02-04-2015
  Μηνύματα
  45
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Λοιπον το δοκιμασα και αυτο και μου βγαζει το ονομα πανω στην lcd αφου το σηκωσει ο αλλος. Ετσι πρεπει να δουλευει? η και κατα την διαρκεια της κλησης πρεπει να μου βγαζει το ονομα ασχετα αν απαντησει?

  Επισης οταν δεν εχω περασμενο ονομα μεσα στο phonebook μου βγαζει το CID του TRUNK και διπλα το νουμερο που καλω για την εξερχομενη
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος italianrulez : 19-05-17 στις 20:42.

Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

 1. εμφανιση σειρας αρθρων σε wp
  Από TATSHS στο φόρουμ Internet, web surfing και online υπηρεσίες
  Μηνύματα: 0
  Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-16, 17:33
 2. Μηνύματα: 6
  Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-16, 15:47
 3. Πρόβλημα με αλλαγή ονόματος Facebook Page.
  Από Agg3los στο φόρουμ Internet, web surfing και online υπηρεσίες
  Μηνύματα: 4
  Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-16, 02:32
 4. Μηνύματα: 5
  Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-16, 17:18
 5. Αλλαγή αριθμού κινητού Cosmote
  Από Rookie στο φόρουμ Κινητή Ευρυζωνικότητα
  Μηνύματα: 4
  Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-16, 12:15

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας