Εμφάνιση 1-1 από 1
 1. #1
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  73.535
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  EETT
  Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διεξάγεται από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της από το ν.4070/2012, ως ισχύει τροποποιηθείς και ιδίως το άρθρο 17 και τα αναφερόμενα στην Απόφαση 792/07/22.12.2016, ειδικότερα στο Κεφάλαιο Α, Υποκεφάλαιο ΙΙΙ, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, ενότητα 5.

  Με την παρούσα τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό μέτρο της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Χονδρική Τοπική Πρόσβαση, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30-12-2016), το οποίο αφορά και σε συνέχεια της ΑΠ ΕΕΤΤ 876/5/17-12-2018 «Προσωρινά μέτρα της
  ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 6 του Ν. 4070/2012, για την Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Σχετικές Υπηρεσίες, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)» (ΦΕΚ 180/Β/31-1-2019) και κατόπιν των τροποποιήσεων που προκύπτουν από τις προτάσεις του ΟΤΕ βάσει των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο των μεταβατικών διατάξεων της ΑΠ ΕΕΤΤ 876/5/17-12-2018, καθώς και της υποχρέωσής του συμμόρφωσης με την ΑΠ ΕΕΤΤ 859/6/16-7-2018 «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – VLU), όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), σε συνέχεια των προσωρινών μέτρων της ΑΠ ΕΕΤΤ 808/02/27.04.2017». Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τα σχόλια τους αποκλειστικά για τα σημεία στα οποία τροποποποιείται η ΑΠ ΕΕΤΤ 876/5/17-12-2018 με το παρόν. Ως ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 24η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και λήξης η 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3:00 μ.μ.. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην ελληνική γλώσσα, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή μέχρι και την ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δηµοσιευτούν αυτούσιες και επωνύµως στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εµπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα, προκειµένου να µη δηµοσιευθούν.

  Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:
  «∆ηµόσια διαβούλευση αναφορικά με την Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2017 για το τελικό μέτρο της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Χονδρική Τοπική Πρόσβαση»
  Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται τόσο Α) στην ακόλουθη διεύθυνση:
  ΕΕΤΤ
  Λ. Κηφισίας 60,
  15125 Μαρούσι
  Αττική

  Όσο και Β) στη διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : ruo@eett.gr.
  Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατόν να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα και με σαφήνεια µόνο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: ruo@eett.gr. Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης που θα επακολουθήσει.

  Κύρια Σημεία Διαβούλευσης

  Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τα σχόλια τους αποκλειστικά για τα σημεία της ΑΠ ΕΕΤΤ 876/5/17-12-2018 «Προσωρινά μέτρα της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 6 του Ν. 4070/2012, για την Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Σχετικές Υπηρεσίες, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-122016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)» τα οποία τίθενται σε διαβούλευση στο πλαίσιο της παρούσας. Τα σημεία τα οποία τίθενται προς διαβούλευση σε εφαρμογή των υποχρεώσεων της ΟΤΕ Α.Ε. από το σημείο Δ του διατακτικού της ΑΠ ΕΕΤΤ
  876/5/17-12-2018 καθώς και της υποχρέωσής του συμμόρφωσης με την ΑΠ ΕΕΤΤ 859/6/16-7-2018 και κατόπιν των προτάσεων που υπέβαλλε ο ΟΤΕ στην ΕΕΤΤ, παρουσιάζονται κατωτέρω:

  1. Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα 23 (VPU light) και 27 (VPU FTTH) για την κάλυψη της υποχρέωσής του ΟΤΕ, ως Πάροχος Πρόσβασης στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης υλοποίησης τεχνολογίας VDSL vectoring σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22-12-

  2019, να δημοσιεύσει προσφορά αναφοράς σύμφωνη με τις προδιαγραφές της ΑΠ ΕΕΤΤ 859/6/16-7-2018 «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – VLU), όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της
  ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), σε συνέχεια των προσωρινών μέτρων της ΑΠ ΕΕΤΤ 808/02/27.04.2017».

  1. Τροποποιήσεις που βρίσκονται σε άλλα κεφάλαια/παραρτήματα αλλά σχετίζονται με την ανωτέρω υποχρέωση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του VLU ή προκύπτουν από τον κοινό τρόπο διαχείρισης των προϊόντων χονδρικής:
   1. Το χρονικό διάστημα για δοκιμές των παρόχων σε περίπτωση ενημέρωσης της λειτουργικότητας του Π.Σ. ΟΤΕ ορίζεται ως «εύλογο», όπως αναφέρεται στο VLU, κατ’ αναλογία των προϋποθέσεων με αυτές των άλλων παρόχων, καθώς η πλειονότητα των υλοποιήσεων αφορούν το VPU light και το

  FTTH και οι υλοποιήσεις γίνονται παράλληλα (§ 3.9.1 κεφαλαίου
  3)

  1. Η διεύθυνση του συνδρομητή προσδιορίζεται στα Παραρτήματα 1 και 2 ομοίως με του VLU και των Παραρτημάτων 23 και 27.
  2. Προσθήκη του λόγου απόρριψης στις § 1.7 και 2.7 των

  Παραρτημάτων 1 και 2 αντίστοιχα: «Ο συνδρομητής δεν λαμβάνει υπηρεσία μέσω δικτύου χαλκού» για τις περιπτώσεις αιτήματος μετάβασης από υπηρεσία συνδρομητή FTTH σε FTTC.

  1. Προσθήκη «συμβάντων» όπου η καθυστέρηση θεωρείται μη υπαιτιότητας ΟΤΕ, όπως αναφέρεται στο VLU (§ 4.4.1 και 4.4.2 Παραρτήματος 4).


  1. Λεκτικές βελτιώσεις:
   1. Διαγραφή της §2.9 του Παραρτήματος 2 «Αίτημα βελτίωσης συγχρονισμού» καθώς αποτελούσε παραπομπή που δεν υφίσταται πλέον
   2. Διόρθωση τυπογραφικού λάθους στο δεύτερο bullet της πρώτης παραγράφου του Παραρτήματος 23.1.1
   3. Επαναφορά του λόγου απόρριψης «Παροχή υπηρεσιών στο συνδρομητή από υπαίθρια καμπίνα» (§ 1.7 Παραρτήματος 1)

  2. Διαγραφή των ενδεικτικών φορμών αιτήσεων ΤοΒ/ΤοΥΒ (§ 1.13 και

  2.10 Παραρτημάτων 1 και 2 αντίστοιχα) στα πλαίσια ενημέρωσης αιτήσεων, πρωτοκόλλων, δελτίων κ.α. βάσει της υποχρέωσής του όπως προκύπτει από το σημείο Δ.8 του διατακτικού της ΑΠ ΕΕΤΤ 876/5/17-12-2018.

  1. Προσθήκη διαδικασίας απομακρυσμένης συνεγκατάστασης μεμονωμένων αιτημάτων ΤοΥΒ με ΦΥΤΠ (Παράρτημα 12) μαζί με τις σχετικές προσθήκες στο Παράρτημα 15 (SLA) βάσει της υποχρέωσής του όπως προκύπτει από το σημείο Δ.10 του διατακτικού της ΑΠ ΕΕΤΤ 876/5/17-12-2018.
  2. Προσθήκη λίστας δεικτών αποδοτικότητας (§ 3.9.4 του κεφαλαίου 3) οι οποίοι θα επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται στο λιανικό άκρο του ΟΤΕ και των υπηρεσιών που παρέχονται εξωτερικά, σε τρίτα μέρη που αιτούνται πρόσβαση, βάσει της υποχρέωσής του όπως προκύπτει από το σημείο Δ.9 του διατακτικού της ΑΠ ΕΕΤΤ 876/5/17-12-2018.
  3. Επιπρόσθετα, ο ΟΤΕ πρότεινε τις ακόλουθες τροποποιήσεις:


  1. Τροποποίηση της διαδικασίας υποβολής ερωτημάτων των παρόχων σχετικά με διευκρινίσεις αιτημάτων/βλαβών (§3.9.1

  Κεφαλαίου 3)

  1. Τροποποίηση της διαδικασίας επισύναψης φωτογραφίας στο ΠΣ ΟΤΕ σε περίπτωση λανθασμένης ή ασαφούς διεύθυνσης (§ 1.7 και

  2.7.2.1 των Παραρτημάτων 1 και 2 αντίστοιχα)
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails PC_WLA_2018.pdf  


Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας