Δελτίο Τύπου:
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» (στο εξής «Forthnet») ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία «Vodafone-PanafonΑνώνυμη Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» για τη χονδρική πρόσβαση στο ραδιοδίκτυο της τελευταίας με σκοπό η Forthnet να διαθέσει στο κοινό υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και mobile internet, ως Mobile Virtual Network Operator (MVNO).

H συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές θα είναι τετραετούς διάρκειας από την ημερομηνία έναρξης εμπορικής διάθεσης από τη Forthnet των ανωτέρω υπηρεσιών, που προβλέπεται για το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Η παρούσα ανακοίνωση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR), το Ν. 3556/2007 και την παρ. 4.1.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πηγή : Forthnet