Η εταιρία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Vodafone) ανακοινώνει ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 παύει η εμπορική διάθεση της υπηρεσίας Vodafone ΚαρτοΙnternet και των αντίστοιχων πακέτων σύνδεσης για όλους τους συνδρομητές της. Τυχόν διαθέσιμο υπόλοιπο χρήσης, νέων και υφιστάμενων συνδρομητών της υπηρεσίας, θα πρέπει να καταναλωθεί το αργότερο μέχρι και την 31η/12/2019 οπότε και θα επέλθει η οριστική κατάργηση της υπηρεσίας.

Πηγή : Vodafone