Πρόστιμο 150 χιλιάδων ευρώ, επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην εταιρεία «Price Waterhouse Coopers Business Α.Ε.» (PWC BS), για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων. Το πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων - GDPR.

Η ΑΠΔΠ μετά από καταγγελίες -αυτεπάγγελτα- εξέτασε τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων της εταιρείας PWC BS.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι εργαζόμενοι εξαναγκάσθηκαν στην παροχή συγκατάθεσης προκειμένου να γίνει επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην PWC BS επιβλήθηκαν διορθωτικά μέτρα, με προθεσμία υλοποίησης τριών μηνών.

Ολόκληρη η απόφαση (pdf): http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdo...144,200,95,114
Περίληψη της απόφασης (pdf): http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdo...33,170,211,156