Δελτίο Τύπου:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέταξε τη Broadcom να σταματήσει να εφαρμόζει ορισμένες διατάξεις που περιέχονται σε συμφωνίες με έξι από τους κύριους πελάτες της. Αυτό θα αποτρέψει τη σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη του ανταγωνισμού που ενδέχεται να προκληθεί από τη συμπεριφορά της Broadcom, η οποία εκ πρώτης όψεως ( εκ πρώτης όψεως) παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.

Η Margrethe Vestager , Επίτροπος αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: " Έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι η Broadcom, ο κορυφαίος προμηθευτής chipset στον κόσμο που χρησιμοποιείται για τηλεοπτικούς δέκτες και μόντεμ, ασκεί αντιανταγωνιστικές πρακτικές. Η συμπεριφορά της Broadcom είναι πιθανό, ελλείψει παρέμβασης, να προκαλέσει σοβαρή και μη αναστρέψιμη βλάβη στον ανταγωνισμό. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συμβεί αυτό, αλλιώς οι ευρωπαίοι πελάτες και καταναλωτές θα αντιμετωπίσουν υψηλότερες τιμές και λιγότερες επιλογές και καινοτομίες. Συνεπώς, διατάξαμε τη Broadcom να σταματήσει αμέσως τη συμπεριφορά της. "

Η Broadcom είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον εφοδιασμό με chipsets για αποκωδικοποιητές τηλεόρασης και μόντεμ, συμπεριλαμβανομένων των αποκαλούμενων συστημάτων-on-a-chip. Συστήματα-on-a-chip συνδυάζουν ηλεκτρονικά κυκλώματα διαφόρων εξαρτημάτων σε μια ενιαία μονάδα, τα οποία αποτελούν τον «εγκέφαλο» ενός αποκωδικοποιητή ή ενός μόντεμ. Έχουν ουσιαστική σημασία να φέρουν τα τηλεοπτικά σήματα και τη συνδεσιμότητα στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών.

Τον Ιούνιο του 2019 , η Επιτροπή κίνησε έρευνα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας για να εκτιμήσει κατά πόσον η Broadcom περιόρισε τον ανταγωνισμό σε διάφορες αγορές για αυτά τα chipset και τα συστατικά στοιχεία για το αποκαλούμενο κεντρικό εξοπλισμό / κεντρικό εξοπλισμό μέσω ορισμένων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικότητας, της δέσμευσης, της δέσμευσης, της υποβάθμισης της διαλειτουργικότητας καταχρηστική χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή εξέδωσε μια κοινοποίηση αιτιάσεων, όταν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να απαιτηθούν προσωρινά μέτρα όσον αφορά ορισμένες πτυχές της συμπεριφοράς της Broadcom για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε τελικής απόφασης που θα λάβει μελλοντικά η Επιτροπή.

Η απόφαση περί προσωρινών μέτρων

Η σημερινή απόφαση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δικαιολογούνται προσωρινά μέτρα για να αποφευχθεί η εμφάνιση σοβαρών και ανεπανόρθωτων ζημιών στον ανταγωνισμό σε ορισμένες αγορές συστημάτων-επί-τσιπ για τηλεοπτικούς δέκτες και μόντεμ. Αυτό βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία:

  • Η Broadcom είναι, εκ πρώτης όψεως, κυρίαρχη σε τρεις διαφορετικές αγορές, συγκεκριμένα στις αγορές συστημάτων-επί-τσιπ για (i) αποκωδικοποιητές τηλεόρασης, (ii) μόντεμ ινών και (iii) μόντεμ xDSL.
  • Η Broadcom, εκ πρώτης όψεως, παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού καταχρώντας την εκ πρώτης όψεως δεσπόζουσα θέση της. Ειδικότερα, η Broadcom συνήψε συμφωνίες με έξι κατασκευαστές συσκευών τηλεόρασης και μόντεμ, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες αντιανταγωνιστικές διατάξεις:


(i) Ενίσχυση της εκ πρώτης όψεως δεσπόζουσας θέσης της Broadcom στο σύστημα-on-a-chip για τους αποκωδικοποιητές τηλεόρασης, τα μόντεμ ινών και τους μόντεμ xDSL, ρήτρες που περιέχουν αποκλειστικές ή σχεδόν αποκλειστικές υποχρεώσεις αγοράς και εμπορικά πλεονεκτήματα, πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την τιμή (για παράδειγμα, έγκαιρη πρόσβαση στην τεχνολογία της και τεχνική υποστήριξη υψηλής ποιότητας) που εξαρτώνται από τον πελάτη να αγοράζει αυτά τα προϊόντα αποκλειστικά ή σχεδόν εξ ολοκλήρου από την Broadcom. και

(ii) Να εκμεταλλευτεί εκ πρώτης όψεως την κυριαρχία της Broadcom από τα συστήματα-on-a-chip για τους αποκωδικοποιητές τηλεόρασης, τα μόντεμ ινών και τα μόντεμ xDSL στη χωριστή αγορά συστημάτων για ένα καλώδιο για καλωδιακά μόντεμ, ρήτρες που παρέχουν στους πελάτες αυτές τις αγορές εμπορικά πλεονεκτήματα, όπως πλεονεκτήματα τιμών και μη τιμολογίων, τα οποία εξαρτώνται από τον πελάτη να αγοράζει συστήματα-σε-τσιπ για καλωδιακά μόντεμ αποκλειστικά ή σχεδόν εξ ολοκλήρου από την Broadcom.

Η Επιτροπή ανέλυσε μια σειρά αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους και της σπουδαιότητας των σχετικών πελατών, των όρων και της διάρκειας των συμφωνιών και των συγχρόνων αποδεικτικών στοιχείων που βρέθηκαν σε εσωτερικά έγγραφα που υπέβαλαν οι πελάτες και οι ανταγωνιστές της Broadcom.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εάν συνεχίσει η συνεχιζόμενη συμπεριφορά της Broadcom θα επηρεάσει πιθανώς ορισμένους διαγωνισμούς που θα ξεκινήσουν στο μέλλον, ακόμη και σε σχέση με την επικείμενη εισαγωγή του προτύπου WiFi 6 για τα modems και τους τηλεοπτικούς δέκτες . Αυτό θα οδηγούσε ενδεχομένως σε άλλους προμηθευτές chipset που δεν θα ήταν σε θέση να ανταγωνιστεί επί της ουσίας με την Broadcom και θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη του ανταγωνισμού με τη μορφή εξόδου ή περιθωριοποίησης των ανταγωνιστών της Broadcom.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των εξουσιών επιβολής του νόμου περί ανταγωνισμού της Επιτροπής και κάθε τελικής απόφασης σχετικά με τη νομιμότητα της συμπεριφοράς της Broadcom που μπορεί να λάβει στο μέλλον, η σημερινή απόφαση διατάσσει την Broadcom:

(i) παύει μονομερώς να εφαρμόζει τις αντιανταγωνιστικές διατάξεις που προσδιορίζονται από την Επιτροπή και να ενημερώνει τους πελάτες της ότι δεν θα εφαρμόζει πλέον τέτοιες διατάξεις · και

(ii) απέχουν από τη συμφωνία των ίδιων διατάξεων ή διατάξεων που έχουν ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα σε άλλες συμφωνίες με αυτούς τους πελάτες και απέχουν από την εφαρμογή ποινικών ή αντιποίνων πρακτικών που έχουν ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα.

Η Broadcom πρέπει να συμμορφωθεί με αυτά τα μέτρα εντός 30 ημερών. Τα προσωρινά μέτρα ισχύουν για την προηγούμενη τριετία ή για την ημερομηνία έκδοσης οριστικής απόφασης επί της ουσίας της συμπεριφοράς της Broadcom ή για το κλείσιμο της έρευνας της Επιτροπής σχετικά με τη συμπεριφορά αυτή.

Η ουσιαστική έρευνα επί της ουσίας όλων των τμημάτων της υπόθεσης συνεχίζεται.

Ιστορικό

Το άρθρο 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης που μπορεί να επηρεάσει το εμπόριο εντός της ΕΕ και να αποτρέψει ή να περιορίσει τον ανταγωνισμό. Η εφαρμογή αυτής της διάταξης ορίζεται στον κανονισμό αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας (κανονισμός του Συμβουλίου αριθ. 1/2003 ), ο οποίος μπορεί επίσης να εφαρμοστεί από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού για τα αντιμονοπωλιακά προϊόντα, προσωρινά μέτρα μπορούν να επιβληθούν εάν εκ πρώτης όψεως (" εκ πρώτης όψεως" ) υπάρχει παράβαση των κανόνων του δικαίου περί ανταγωνισμού, καθώς και επείγουσα ανάγκη λήψης προστατευτικών μέτρων λόγω του κινδύνου σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη στον ανταγωνισμό.

Δεν υπάρχει νόμιμη προθεσμία για την ολοκλήρωση μιας έρευνας αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Η διάρκεια της διερεύνησης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ο βαθμός στον οποίο οι ενδιαφερόμενες εταιρείες συνεργάζονται με την Επιτροπή και η άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης.

Πηγή : Europa