Για όλους τους συνδρομητές συμβολαίου κινητής και Vodafone Home είναι διαθέσιμη χωρίς χρέωση η υπηρεσία «Ανώτατο Όριο Χρέωσης Λογαριασμού». Ειδικότερα, ο συνδρομητής δύναται να επιλέξει βάσει του προγράμματός του ένα από τα τρία προκαθορισμένα όρια χρέωσης για χρήση πέραν των ενσωματωμένων παροχών κατά τη διάρκεια του ιδίου κύκλου τιμολόγησης. Στην περίπτωση που η εν λόγω χρήση υπερβεί το όριο που έχει επιλέξει ο συνδρομητής, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών θα διακοπούν οι εξερχόμενες κλήσεις για τις οποίες εφαρμόζεται χρέωση πλέον του παγίου στις συνδέσεις σταθερής. Αντίστοιχα στις συνδέσεις κινητής, θα διακοπούν οι υπηρεσίες φωνής, sms και internet ανεξαρτήτως τυχόν διαθέσιμης υπολειπόμενης ενσωματωμένης χρήσης του προγράμματος ή άλλου επιπρόσθετου πακέτου.

Ακολουθεί πίνακας με τα διαθέσιμα όρια χρέωσης ανά σύνδεση

Ιδιώτες συνδρομητές συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας Επαγγελματίες συνδρομητές συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας & IoT Ιδιώτες συνδρομητές συμβολαίου σταθερής
Vodafone Home
  • 150 ευρώ
  • 220 ευρώ
  • 320 ευρώ
  • 150 ευρώ
  • 400 ευρώ
  • 800 ευρώ
  • 31,5 ευρώ
  • 105 ευρώ
  • 157,5 ευρώ

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και το τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου απαιτείται

Τα προκαθορισμένα όρια χρέωσης για τις υπηρεσίες σταθερής αφορούν τη χρήση τηλεφωνίας πλέον του πάγιου τέλους και αντίστοιχα για την κινητή, τη χρήση πέραν των ενσωματωμένων παροχών του προγράμματος ή τυχόν επιπρόσθετου πακέτου και συγκεκριμένα:

Κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, κλήσεις προς Vodafone, διεθνείς κλήσεις, κλήσεις προς υπηρεσίες Vodafone ή τρίτων, εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις περιαγωγής
SMS προς εθνικά και διεθνή δίκτυα, SMS περιαγωγής, SMS προς υπηρεσίες Vodafone ή τρίτων, εθνικά και διεθνή MMS
Δεδομένα για internet και υπηρεσίες Social /Chat / Video, δεδομένα περιαγωγής
Λοιπές υπηρεσίες (συνδρομές)

Σημ: Στον υπολογισμό του ορίου χρέωσης δεν συμπεριλαμβάνεται το βασικό πάγιο του προγράμματος χρήσης, τα πάγια από επιπρόσθετα πακέτα και το πάγιο της υπηρεσίας Vodafone Πας Παντού.

Ο συνδρομητής δύναται να (απ)ενεργοποιήσει την υπηρεσία ή να αιτηθεί την τροποποίηση του ορίου χρέωσης ανά πάσα στιγμή απευθυνόμενος προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Vodafone. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις της πρώτης ενεργοποίησης ή της μείωσης του ορίου όπου το όριο εφαρμόζεται με την έναρξη του επόμενου κύκλου τιμολόγησης, κάθε άλλη αλλαγή (ενδεικτικά αναφέρεται η αύξηση του ορίου ή η απενεργοποίηση της υπηρεσίας) εφαρμόζεται άμεσα.

Σε περίπτωση υπέρβασης του επιλεγέντος ορίου χρέωσης και διακοπής των υπηρεσιών, η διακοπή ισχύει μέχρι την έναρξη του επόμενου κύκλου τιμολόγησης, οπότε και αρχίζει εκ νέου ο υπολογισμός των χρεώσεων. Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει σύστημα τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο και η τιμολόγηση πραγματοποιείται με εύλογη χρονική καθυστέρηση (η οποία δεν θα ξεπερνά τις πέντε εργάσιμες ημέρες) ενδέχεται να πραγματοποιηθεί χρήση υπηρεσιών με τις συνεπαγόμενες χρεώσεις μέχρι την ενεργοποίηση της διακοπής. Ειδικά για τις συνδέσεις κινητής, σημειώνεται ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια της διακοπής των υπηρεσιών, λόγω αντικειμενικού τεχνικού περιορισμού, (α) οι εισερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ και (β) τα εισερχόμενα SMS από 5ψήφια ή συνδρομητικές υπηρεσίες, χρεώνονται κανονικά βάσει Τιμοκαταλόγου.

Στη περίπτωση που ο συνδρομητής επιθυμεί να συνεχίσει τη χρήση των υπηρεσιών Vodafone μετά τη διακοπή τους λόγω της υπέρβασης του ορίου χρέωσης, μπορεί να απευθύνεται στην Εξυπηρέτηση Πελατών για να κάνει άρση της διακοπής για τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου τιμολόγησης χωρίς απαραίτητα να απαιτείται η οριστική απενεργοποίηση της υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση οι χρεώσεις των υπηρεσιών Vodafone εφαρμόζονται κανονικά και σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της Vodafone.

Πηγή : Vodafone