Δελτίο Τύπου:
Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στις αγορές:

• Τερματικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής [ΑΓΟΡΑ 4, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014 (χονδρική αγορά παροχής πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε σταθερή θέση (Wholesale high-quality access provided at a fixed location – WHQAFL)],
• Ζευκτικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής [ΑΓΟΡΑ 14, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003], • Μισθωμένων γραμμών λιανικής με χωρητικότητες έως και 2 Mbps [ΑΓΟΡΑ 7, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003], σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, 43 παρ. 3 και 45 παρ. 1 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 7 παρ. 3 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα ισχύει

Αναλυτικά : ΕΕΤΤ