Δελτίο Τύπου:
Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του τελικού μέτρου της ΕΕΤΤ σχετικά με την Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Χονδρική Τοπική Πρόσβαση, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)

Αναλυτικά στο pdf της ΕΕΤΤ