Σελ. 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 31
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  78.015
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  HELLAS
  Δελτίο Τύπου:

  Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 (Απόφαση 2ης ετήσιας ανάθεσης) αναφορικά με την αλλαγή του χρόνου ενεργοποίησης 512 υπαίθριων καμπινών από αυτές που είχαν ανατεθεί στην ΟΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, με την ως άνω Απόφαση

  Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αφού έλαβε υπόψη:
  α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α’, ιστ’ και μγ, καθώς και τα άρθρα 16 παρ. 3, 38, 51 και 77 αυτού,
  β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη
  Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37,
  γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία
  Πλαίσιο),

  δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,

  ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του
  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2014/710/EΕ), EE L 295/79,

  στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002),

  ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),

  η. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 916/05/18.11.2019 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της 2ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ
  792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/ (Απόφαση Β’ Ετήσιας
  Ανάθεσης)»,

  θ. την επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ
  40278/10.12.2019 με θέμα «Τροποποίηση εγκριθέντος επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring στο πλαίσιο της 2ης ετήσιας ανάθεσης περιοχών»,

  ι. την επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 40534/11.12.2019 με θέμα «Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος 2ης ετήσιας ανάθεσης».

  ια. την Εισήγηση με αριθ. 33808/Φ600/18.11.2019 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

  και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου
  Βαρουτά)


  Εκτιμώντας ότι:

  1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ:

  «11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί. Αιτιολογημένα αιτήματα παράτασης της περιόδου υλοποίησης υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής μιας καμπίνας και αμελλητί στην περίπτωση όπου η ανάγκη παράτασης προκύπτει αργότερα για λόγους μη υπαιτιότητας του παρόχου. Η ΕΕΤΤ εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της καμπίνας κρίνει ανά περίπτωση και αποφασίζει σχετικά.»

  1. Το αίτημα της ΟΤΕ ΑΕ στο πλαίσιο της 2ης ετήσιας ανάθεσης υποβλήθηκε την 22α Μαΐου 2019. Στο υποβληθέν πλάνο της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ προβλεπόταν συνολικά η υλοποίηση 737 υπαίθριων καμπινών.
  2. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 916/05/18.11.2019 Απόφασή της (σχετ. η’ – απόφαση 2ης ετήσιας ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ 727 υπαίθριων καμπινών σε 238 ΑΚ για τα οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύου νέας γενιάς NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας της 2ης ετήσιας ανάθεσης περιοχών για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στο Παράρτημα 1 της ως άνω απόφασης Α’ Φάσης παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας των ΑΚ που ανατέθηκαν στην ΟΤΕ ΑΕ, ενώ στο Παράρτημα 2 παρατίθενται αναλυτικά οι υπαίθριες καμπίνες ανά ΑΚ.
  3. Η εταιρεία ΟΤΕ με τις υπό σχετ. θ’ και ι’ επιστολές της υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αλλαγής του χρόνου ενεργοποίησης στις 512 υπαίθριες καμπίνες σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα 1.

  Πίνακας 1
  Κώδικας:
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
  4-7256 4 ΔΑΒΙΑ 7256 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  10-7104 10 ΑΣΤΡΟΣ 7104 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  42-301 42 ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 301 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  42-4088 42 ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 4088 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  71-102 71 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 102 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  71-103 71 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  80-7222 80 ΚΑΛΙΑΝΟΙ 7222 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  82-104 82 ΙΡΙΩΝ 104 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  95-107 95 ΤΟΛΟΥ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  102-201 102 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  106-305 106 ΚΑΝΑΛΙΑ 305 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  124-159 124 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 159 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  124-161 124 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 161 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  124-181 124 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 181 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  124-183 124 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 183 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
  127-201 127 ΝΙΚΑΙΑ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  150-107 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  150-113 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 113 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  150-114 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 114 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  150-116 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 116 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  150-215 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 215 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  150-223 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 223 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  150-407 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 407 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  153-119 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 119 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  153-121 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 121 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  153-123 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 123 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  153-137 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 137 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  153-217 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 217 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  153-321 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 321 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  153-329 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 329 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  175-103 175 ΜΕΓ.ΚΕΡΑΣΙΑΣ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  185-105 185 ΕΛΕΩΝΑΣ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  197-7001 197 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 7001 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  204-111 204 ΙΤΕΑ 111 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  207-125 207 ΑΡΤΑΚΗ 125 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  208-117 208 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 117 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  208-119 208 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 119 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  208-121 208 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 121 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  208-201 208 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  217-319 217 ΑΛΙΒΕΡΙ 319 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  221-127 221 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 127 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  221-133 221 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 133 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  234-107 234 ΑΝΘΗΛΗ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  235-107 235 ΛΑΜΙΑ 107 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  235-111 235 ΛΑΜΙΑ 111 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  235-116 235 ΛΑΜΙΑ 116 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  235-117 235 ΛΑΜΙΑ 117 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  235-118 235 ΛΑΜΙΑ 118 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  235-119 235 ΛΑΜΙΑ 119 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  235-122 235 ΛΑΜΙΑ 122 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  235-135 235 ΛΑΜΙΑ 135 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  235-313 235 ΛΑΜΙΑ 313 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  235-316 235 ΛΑΜΙΑ 316 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  235-331 235 ΛΑΜΙΑ 331 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  235-339 235 ΛΑΜΙΑ 339 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  235-402 235 ΛΑΜΙΑ 402 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
  235-409 235 ΛΑΜΙΑ 409 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  235-415 235 ΛΑΜΙΑ 415 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  262-410 262 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 410 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  267-305 267 ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ 305 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  271-303 271 ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 303 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  271-305 271 ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 305 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  271-307 271 ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 307 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  279-291 279 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 291 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  279-295 279 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 295 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  288-205 288 ΜΕΤΑΞΑ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  292-101 292 ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ 101 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  292-107 292 ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  293-4157 293 ΓΡΕΒΕΝΑ 4157 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  305-107 305 ΤΟΙΧΙΟ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  310-215 310 ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ 215 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  311-310 311 ΦΛΩΡΙΝΑ 310 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  313-311 313 ΑΜΥΝΤΑΙΟ 311 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  315-109 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 109 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  315-115 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 115 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  315-219 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 219 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  315-221 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 221 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  315-223 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 223 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  315-225 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 225 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  315-315 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 315 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  315-320 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 320 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  315-321 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 321 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  315-323 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 323 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  315-325 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 325 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  315-405 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 405 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  315-407 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 407 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  315-415 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 415 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  316-304 316 Ν.ΙΩΝΙΑ 304 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  325-417 325 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 417 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  332-307 332 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 307 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  338-245 338 Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ 245 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  338-256 338 Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ 256 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  338-279 338 Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ 279 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  338-294 338 Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ 294 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  338-465 338 Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ 465 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  338-479 338 Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ 479 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  349-104 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 104 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
  349-113 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 113 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  349-205 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 205 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  349-219 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 219 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  349-416 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 416 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  349-418 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 418 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  349-419 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 419 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  349-1163 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1163 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  349-1171 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1171 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  349-1173 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1173 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  349-1175 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1175 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  352-403 352 ΟΡΦΑΝΙΟΥ 403 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  352-405 352 ΟΡΦΑΝΙΟΥ 405 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  352-407 352 ΟΡΦΑΝΙΟΥ 407 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  357-113 357 ΠΟΤΑΜΙΑΣ 113 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  377-205 377 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  408-210 408 ΙΑΣΜΟΣ 210 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  437-401 437 ΠΕΠΛΟΣ 401 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  437-403 437 ΠΕΠΛΟΣ 403 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  439-301 439 ΛΑΚΚΩΜΑ 301 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  440-303 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 303 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  440-331 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 331 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  440-339 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 339 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  440-344 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 344 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-116 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 116 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-120 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 120 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-305 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 305 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-307 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 307 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-309 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 309 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-310 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 310 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-420 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 420 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-421 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 421 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-422 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 422 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-423 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 423 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-425 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 425 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-426 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 426 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-428 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 428 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-434 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 434 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-435 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 435 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-436 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 436 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-437 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 437 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-438 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 438 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
  441-524 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 524 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-527 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 527 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-528 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 528 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-559 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 559 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-560 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 560 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-561 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 561 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  441-569 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 569 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  450-307 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 307 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-102 451 ΔΑΦΝΗΣ 102 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-104 451 ΔΑΦΝΗΣ 104 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-105 451 ΔΑΦΝΗΣ 105 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-106 451 ΔΑΦΝΗΣ 106 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-107 451 ΔΑΦΝΗΣ 107 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-108 451 ΔΑΦΝΗΣ 108 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-109 451 ΔΑΦΝΗΣ 109 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-111 451 ΔΑΦΝΗΣ 111 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-114 451 ΔΑΦΝΗΣ 114 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-115 451 ΔΑΦΝΗΣ 115 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-116 451 ΔΑΦΝΗΣ 116 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-117 451 ΔΑΦΝΗΣ 117 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-118 451 ΔΑΦΝΗΣ 118 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-119 451 ΔΑΦΝΗΣ 119 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-120 451 ΔΑΦΝΗΣ 120 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-121 451 ΔΑΦΝΗΣ 121 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-123 451 ΔΑΦΝΗΣ 123 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-125 451 ΔΑΦΝΗΣ 125 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-126 451 ΔΑΦΝΗΣ 126 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-127 451 ΔΑΦΝΗΣ 127 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-129 451 ΔΑΦΝΗΣ 129 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-130 451 ΔΑΦΝΗΣ 130 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-131 451 ΔΑΦΝΗΣ 131 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-132 451 ΔΑΦΝΗΣ 132 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-133 451 ΔΑΦΝΗΣ 133 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-134 451 ΔΑΦΝΗΣ 134 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-135 451 ΔΑΦΝΗΣ 135 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-136 451 ΔΑΦΝΗΣ 136 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-137 451 ΔΑΦΝΗΣ 137 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-138 451 ΔΑΦΝΗΣ 138 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-139 451 ΔΑΦΝΗΣ 139 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-142 451 ΔΑΦΝΗΣ 142 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-143 451 ΔΑΦΝΗΣ 143 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
  451-144 451 ΔΑΦΝΗΣ 144 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-146 451 ΔΑΦΝΗΣ 146 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-148 451 ΔΑΦΝΗΣ 148 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-149 451 ΔΑΦΝΗΣ 149 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-152 451 ΔΑΦΝΗΣ 152 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-154 451 ΔΑΦΝΗΣ 154 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-156 451 ΔΑΦΝΗΣ 156 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-160 451 ΔΑΦΝΗΣ 160 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-164 451 ΔΑΦΝΗΣ 164 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-166 451 ΔΑΦΝΗΣ 166 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-185 451 ΔΑΦΝΗΣ 185 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-204 451 ΔΑΦΝΗΣ 204 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  451-255 451 ΔΑΦΝΗΣ 255 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  455-116 455 ΚΑΛΥΒΙΑ 116 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  460-140 460 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 140 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  461-205 461 ΣΑΡΩΝΙΔΑ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  466-108 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 108 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  466-109 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 109 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  466-305 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 305 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  466-309 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 309 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  466-407 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 407 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  468-7775 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7775 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  491-401 491 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 401 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  514-309 514 ΓΟΥΒΙΑ 309 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  515-307 515 ΚΟΚΚΙΝΙΟ 307 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  516-105 516 ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  554-7223 554 ΣΧΙΝΟΣ 7223 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  556-7801 556 ΜΟΣΙΑ 7801 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  585-401 585 ΚΑΤΑΚΟΛΟ 401 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  610-7071 610 ΙΣΩΜΑ 7071 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  610-7073 610 ΙΣΩΜΑ 7073 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  613-7001 613 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 7001 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  620-4090 620 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 4090 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  622-201 622 ΒΛΥΧΟ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  623-104 623 ΛΥΓΙΑ 104 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  624-104 624 ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ 104 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  631-7115 631 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 7115 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  645-109 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 109 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  645-115 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 115 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  645-117 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 117 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  696-214 696 ΑΜΝΙΣΣΟΣ 214 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
  716-211 716 ΜΟΙΡΕΣ 211 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  716-310 716 ΜΟΙΡΕΣ 310 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  716-410 716 ΜΟΙΡΕΣ 410 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  716-415 716 ΜΟΙΡΕΣ 415 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  722-403 722 ΚΑΣΤΕΛΛΙ 403 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  736-107 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  736-203 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 203 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  736-209 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 209 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  736-227 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 227 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  736-229 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 229 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  739-203 739 ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 203 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  739-402 739 ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 402 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  741-301 741 ΜΑΛΕΜΕ 301 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  742-203 742 ΠΑΖΙΝΟΥ 203 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  742-207 742 ΠΑΖΙΝΟΥ 207 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  743-111 743 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 111 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  754-7138 754 ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ 7138 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  755-7127 755 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ 7127 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  785-301 785 ΚΡΙΤΣΑ 301 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  786-208 786 ΣΧΙΣΜΑ 208 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  788-303 788 ΣΙΣΙΟΥ 303 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  798-7142 798 ΣΗΤΕΙΑΣ 7142 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  809-8803 809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 8803 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  822-301 822 ΠΑΠΠΑΔΟΣ 301 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  823-7066 823 ΠΕΡΑΜΑ 7066 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  831-105 831 ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  847-109 847 ΙΑΛΥΣΟΥ 109 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  847-115 847 ΙΑΛΥΣΟΥ 115 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  847-403 847 ΙΑΛΥΣΟΥ 403 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  849-411 849 ΣΓΟΥΡΟΥ 411 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  854-211 854 ΛΙΝΔΟΥ 211 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  856-420 856 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 420 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  859-103 859 ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  863-222 863 ΠΑΤΜΟΣ 222 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  873-116 873 ΣΠΕΤΣΕΣ 116 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  875-202 875 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 202 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  877-114 877 ΘΗΡΑ 114 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  877-120 877 ΘΗΡΑ 120 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  877-122 877 ΘΗΡΑ 122 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  880-103 880 ΜΗΛΟΣ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  880-110 880 ΜΗΛΟΣ 110 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
  880-405 880 ΜΗΛΟΣ 405 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  881-108 881 ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 108 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  881-205 881 ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  881-211 881 ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 211 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  881-213 881 ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 213 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  881-215 881 ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 215 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  881-309 881 ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 309 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  887-307 887 ΧΑΛΚΕΙΟ 307 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  889-216 889 ΝΑΟΥΣΑΣ 216 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  889-220 889 ΝΑΟΥΣΑΣ 220 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  892-108 892 ΙΟΣ 108 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  892-201 892 ΙΟΣ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  898-102 898 ΝΕΑΠΟΛΗ 102 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  902-4068 902 ΕΜΠΕΣΟΣ 4068 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  928-7001 928 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 7001 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  934-111 934 ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ 111 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  935-111 935 ΠΕΛΟΠΙΟ 111 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  936-7610 936 ΘΟΛΟ 7610 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  937-103 937 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  937-106 937 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 106 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  943-304 943 ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 304 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  943-325 943 ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 325 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  964-303 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 303 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  964-331 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 331 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  965-102 965 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 102 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  965-105 965 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  965-304 965 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 304 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  966-103 966 ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΚΑ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  977-105 977 ΝΥΔΡΙ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  977-107 977 ΝΥΔΡΙ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1004-405 1004 ΛΑΓΚΑΔΑ 405 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1004-409 1004 ΛΑΓΚΑΔΑ 409 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1013-106 1013 ΑΓΧΙΑΛΟΣ 106 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1015-205 1015 ΓΕΦΥΡΑ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1026-123 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 123 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1026-137 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 137 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1078-9602 1078 ΚΟΡΩΜΟΥΔΑ 9602 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1080-9701 1080 ΜΕΣΣΙΑΝΟ 9701 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1086-110 1086 ΧΕΡΣΟ 110 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1098-101 1098 ΣΚΟΥΤΑΡΙ 101 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1098-103 1098 ΣΚΟΥΤΑΡΙ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
  1098-320 1098 ΣΚΟΥΤΑΡΙ 320 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1111-7114 1111 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 7114 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1118-103 1118 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1118-304 1118 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 304 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1118-305 1118 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 305 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1118-409 1118 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 409 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1128-445 1128 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 445 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1147-209 1147 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ 209 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1147-315 1147 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ 315 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1147-317 1147 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ 317 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1150-7137 1150 ΑΡΧΑΝΕΣ 7137 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1155-7111 1155 ΛΗΞΟΥΡΙ 7111 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1159-9822 1159 ΜΑΝΔΡΑ 9822 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1170-213 1170 Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ 213 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1170-214 1170 Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ 214 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1181-120 1181 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 120 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1189-207 1189 ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ 207 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1203-113 1203 ΚΙΣΣΑΜΟΣ 113 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1215-306 1215 ΠΕΡΔΙΚΑ 306 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1233-201 1233 Π.ΟΦΡΥΝΙΟΥ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1233-203 1233 Π.ΟΦΡΥΝΙΟΥ 203 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1254-113 1254 ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΕΝΗΣ 113 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1254-117 1254 ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΕΝΗΣ 117 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1256-107 1256 ΙΣΘΜΙΑ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1259-215 1259 ΖΙΠΑΡΙ 215 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1259-405 1259 ΖΙΠΑΡΙ 405 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1261-310 1261 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ 310 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1300-213 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 213 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1300-225 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 225 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1300-409 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 409 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1300-417 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 417 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1305-217 1305 ΚΙΝΕΤΤΑΣ 217 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1320-205 1320 ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1321-4093 1321 ΕΥΠΑΛΙΟ 4093 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1323-402 1323 ΚΟΠΑΝΟΣ 402 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1339-205 1339 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1339-207 1339 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ 207 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1339-209 1339 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ 209 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1339-211 1339 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ 211 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1341-312 1341 ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ 312 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1348-7001 1348 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 7001 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
  1351-105 1351 ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1351-203 1351 ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 203 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1351-209 1351 ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 209 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1359-206 1359 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 206 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1361-302 1361 ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ 302 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1363-7060 1363 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 7060 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1370-147 1370 ΡΑΦΗΝΑ Β 147 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1371-111 1371 ΡΟΔΟΣ 111 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1371-120 1371 ΡΟΔΟΣ 120 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1371-123 1371 ΡΟΔΟΣ 123 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1371-126 1371 ΡΟΔΟΣ 126 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1371-136 1371 ΡΟΔΟΣ 136 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1371-154 1371 ΡΟΔΟΣ 154 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1373-103 1373 ΜΥΡΘΙΟΥ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1373-201 1373 ΜΥΡΘΙΟΥ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1373-202 1373 ΜΥΡΘΙΟΥ 202 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1397-403 1397 ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ 403 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1397-7230 1397 ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ 7230 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1397-7242 1397 ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ 7242 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1402-101 1402 ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 101 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1402-103 1402 ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1402-105 1402 ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1402-201 1402 ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1403-7119 1403 ΤΥΛΙΣΣΟΥ 7119 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1404-201 1404 ΕΜΠΟΡΕΙΟ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1404-203 1404 ΕΜΠΟΡΕΙΟ 203 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1404-219 1404 ΕΜΠΟΡΕΙΟ 219 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1408-305 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 305 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1408-307 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 307 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1408-321 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 321 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1418-103 1418 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1418-302 1418 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 302 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1418-303 1418 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 303 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1418-405 1418 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 405 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1418-407 1418 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 407 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1421-410 1421 ΣΤΑΥΡΟΣ 410 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1431-7065 1431 ΚΙΑΤΟ 7065 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1433-9946 1433 ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ 9946 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1434-207 1434 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ 207 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1446-113 1446 ΦΕΡΕΣ 113 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1467-210 1467 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 210 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
  1467-211 1467 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 211 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1467-212 1467 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 212 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1478-208 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 208 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1478-209 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 209 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1478-210 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 210 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1478-212 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 212 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1478-239 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 239 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1478-240 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 240 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1478-307 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 307 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1478-1103 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1103 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1478-1201 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1201 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1478-1207 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1207 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1478-1305 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1305 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1478-1307 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1307 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1478-1309 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1309 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1478-1313 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1313 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1478-1321 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1321 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1488-101 1488 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 101 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1502-201 1502 ΜΕΣΑΙΟ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1502-203 1502 ΜΕΣΑΙΟ 203 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1503-131 1503 ΕΡΕΤΡΙΑ 131 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1507-105 1507 ΛΑΙΜΟΣ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1508-310 1508 ΜΕΛΙΤΗ 310 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1509-109 1509 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 109 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1515-111 1515 ΚΥΔΩΝΑ 111 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1515-113 1515 ΚΥΔΩΝΑ 113 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1515-115 1515 ΚΥΔΩΝΑ 115 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1515-121 1515 ΚΥΔΩΝΑ 121 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1515-123 1515 ΚΥΔΩΝΑ 123 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1515-124 1515 ΚΥΔΩΝΑ 124 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1515-125 1515 ΚΥΔΩΝΑ 125 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1515-127 1515 ΚΥΔΩΝΑ 127 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1515-129 1515 ΚΥΔΩΝΑ 129 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1515-137 1515 ΚΥΔΩΝΑ 137 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1517-110 1517 ΜΟΔΙ 110 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1536-ΟΣΓ1 1536 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΣΓ1 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1557-105 1557 ΑΝΘΟΧΩΡΙ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1565-201 1565 ΝΙΣΥΡΟΣ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1573-205 1573 ΙΤΕΑΣ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1582-203 1582 Π.ΡΑΧΩΝ 203 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1582-205 1582 Π.ΡΑΧΩΝ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
  1619-219 1619 ΒΙΒΛΟΣ 219 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1619-223 1619 ΒΙΒΛΟΣ 223 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1620-201 1620 Ν. ΦΑΛΗΡΟ 201 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1620-302 1620 Ν. ΦΑΛΗΡΟ 302 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1620-313 1620 Ν. ΦΑΛΗΡΟ 313 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1620-405 1620 Ν. ΦΑΛΗΡΟ 405 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1620-441 1620 Ν. ΦΑΛΗΡΟ 441 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1628-101 1628 ΔΡΥΟΠΙΔΑ 101 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1634-102 1634 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 102 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1640-104 1640 ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ 104 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1645-9647 1645 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 9647 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1665-223 1665 ΤΗΝΟΣ 223 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1665-309 1665 ΤΗΝΟΣ 309 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1665-311 1665 ΤΗΝΟΣ 311 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1680-304 1680 ΟΙΑ 304 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1689-208 1689 ΓΑΛΑΤΑ 208 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1689-403 1689 ΓΑΛΑΤΑ 403 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1693-402 1693 ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ 402 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1693-406 1693 ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ 406 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1693-408 1693 ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ 408 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1693-409 1693 ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ 409 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1693-410 1693 ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ 410 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1705-7071 1705 ΒΑΡΝΑΒΑΣ 7071 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1710-101 1710 ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 101 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1710-105 1710 ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1710-110 1710 ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 110 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1720-213 1720 ΕΡΜΙΟΝΗ 213 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1727-410 1727 ΠΑΛΗΟΣΤΑΝΗ 410 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1729-310 1729 ΕΛΑΦΟΣ 310 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1758-103 1758 ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 103 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1773-313 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 313 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1773-314 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 314 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1773-315 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 315 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1773-401 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 401 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1773-402 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 402 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1773-408 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 408 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1773-415 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 415 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1773-416 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 416 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1773-417 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 417 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1773-438 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 438 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1773-440 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 440 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
  1773-445 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 445 FTTH Q2/2020 Q1/2021
  1792-303 1792 ΤΥΧΕΡΟΥ 303 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1802-101 1802 ΜΗΘΥΜΝΑ 101 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1802-201 1802 ΜΗΘΥΜΝΑ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1805-117 1805 ΜΥΡΙΝΑ 117 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1805-207 1805 ΜΥΡΙΝΑ 207 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1811-6578 1811 ΕΥΔΗΛΟΣ 6578 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1813-7035 1813 ΧΙΟΣ 7035 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1820-213 1820 ΛΑΡΔΟΥ 213 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1830-201 1830 ΠΕΡΔΙΚΑ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1833-111 1833 ΒΑΡΗ 111 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1833-113 1833 ΒΑΡΗ 113 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1836-303 1836 ΕΞΩΓΩΝΙΑ 303 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1836-307 1836 ΕΞΩΓΩΝΙΑ 307 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1845-4301 1845 ΑΙΓΙΑΛΗ 4301 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1856-411 1856 ΔΙΣΠΗΛΙΟ 411 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1856-412 1856 ΔΙΣΠΗΛΙΟ 412 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1859-119 1859 ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ 119 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1861-207 1861 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 207 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1864-405 1864 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 405 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1864-7327 1864 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 7327 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1976-7125 1976 ΠΡΕΒΕΖΑ 7125 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1999-107 1999 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1999-205 1999 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 205 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1999-401 1999 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 401 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2008-7130 2008 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 7130 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2018-201 2018 ΣΚΟΥΡΑ 201 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2022-7239 2022 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 7239 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2028-301 2028 ΕΛΙΚΑ 301 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2040-406 2040 ΜΕΣΣΗΝΗ 406 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2040-407 2040 ΜΕΣΣΗΝΗ 407 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2047-7219 2047 ΑΘΙΚΙΑ 7219 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2049-7279 2049 ΚΑΙΣΑΡΙ 7279 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2055-7278 2055 ΔΕΡΒΕΝΙ 7278 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2055-9947 2055 ΔΕΡΒΕΝΙ 9947 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2057-303 2057 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 303 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2064-105 2064 ΔΡΥΜΟΥ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2067-6253 2067 ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ 6253 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2087-206 2087 ΚΟΣΚΙΝΟΥ 206 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2093-4155 2093 ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ 4155 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2095-503 2095 ΨΑΛΙΔΙ 503 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Τρίμηνο Ενεργοποίησης (νέο)
  2114-117 2114 ΑΣΤΡΙΔΑ ΘΑΣΟΥ 117 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2118-105 2118 ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 105 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2118-125 2118 ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 125 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2260-107 2260 ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ 107 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  2260-405 2260 ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ 405 VDSL-VECTORING Q2/2020 Q1/2021
  1. Με την ως άνω επιστολή της, η εταιρεία ΟΤΕ διευκρινίζει ότι «…έχει προκύψει ανάγκη παράτασης στην προθεσμία για 512 ΤΚΜ λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης, με αποτέλεσμα να μην καταστεί εφικτός ο έγκαιρος χρονοπρογραμματισμός του κατασκευαστικού έργου, σε συνεργασία με τους εξωτερικούς εργολάβους του ΟΤΕ.»
  2. Η ΕΕΤΤ, εξετάζοντας το αίτημα τροποποίησης της ΟΤΕ ΑΕ και λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολόγηση της εταιρείας, αποδέχεται στο σύνολό του το αίτημα για τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 512 υπαίθριων καμπινών.
  Αποφασίζει
  1. Τροποποιεί το Παράρτημα 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019, αναφορικά με το χρόνο ενεργοποίησης 512 υπαίθριων καμπινών, σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα 2.
  Πίνακας 2
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  4-7256 4 ΔΑΒΙΑ 7256 VDSL-VECTORING Q1/2021
  10-7104 10 ΑΣΤΡΟΣ 7104 VDSL-VECTORING Q1/2021
  42-301 42 ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 301 VDSL-VECTORING Q1/2021
  42-4088 42 ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 4088 VDSL-VECTORING Q1/2021
  71-102 71 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 102 VDSL-VECTORING Q1/2021
  71-103 71 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 103 VDSL-VECTORING Q1/2021
  80-7222 80 ΚΑΛΙΑΝΟΙ 7222 VDSL-VECTORING Q1/2021
  82-104 82 ΙΡΙΩΝ 104 VDSL-VECTORING Q1/2021
  95-107 95 ΤΟΛΟΥ 107 VDSL-VECTORING Q1/2021
  102-201 102 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ 201 VDSL-VECTORING Q1/2021
  106-305 106 ΚΑΝΑΛΙΑ 305 VDSL-VECTORING Q1/2021
  124-159 124 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 159 VDSL-VECTORING Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  124-161 124 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 161 VDSL-VECTORING Q1/2021
  124-181 124 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 181 VDSL-VECTORING Q1/2021
  124-183 124 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 183 VDSL-VECTORING Q1/2021
  127-201 127 ΝΙΚΑΙΑ 201 VDSL-VECTORING Q1/2021
  150-107 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 107 VDSL-VECTORING Q1/2021
  150-113 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 113 VDSL-VECTORING Q1/2021
  150-114 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 114 VDSL-VECTORING Q1/2021
  150-116 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 116 VDSL-VECTORING Q1/2021
  150-215 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 215 VDSL-VECTORING Q1/2021
  150-223 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 223 VDSL-VECTORING Q1/2021
  150-407 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 407 VDSL-VECTORING Q1/2021
  153-119 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 119 FTTH Q1/2021
  153-121 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 121 FTTH Q1/2021
  153-123 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 123 FTTH Q1/2021
  153-137 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 137 FTTH Q1/2021
  153-217 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 217 FTTH Q1/2021
  153-321 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 321 FTTH Q1/2021
  153-329 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 329 FTTH Q1/2021
  175-103 175 ΜΕΓ.ΚΕΡΑΣΙΑΣ 103 VDSL-VECTORING Q1/2021
  185-105 185 ΕΛΕΩΝΑΣ 105 VDSL-VECTORING Q1/2021
  197-7001 197 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 7001 VDSL-VECTORING Q1/2021
  204-111 204 ΙΤΕΑ 111 VDSL-VECTORING Q1/2021
  207-125 207 ΑΡΤΑΚΗ 125 VDSL-VECTORING Q1/2021
  208-117 208 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 117 VDSL-VECTORING Q1/2021
  208-119 208 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 119 VDSL-VECTORING Q1/2021
  208-121 208 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 121 VDSL-VECTORING Q1/2021
  208-201 208 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 201 VDSL-VECTORING Q1/2021
  217-319 217 ΑΛΙΒΕΡΙ 319 VDSL-VECTORING Q1/2021
  221-127 221 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 127 VDSL-VECTORING Q1/2021
  221-133 221 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 133 VDSL-VECTORING Q1/2021
  234-107 234 ΑΝΘΗΛΗ 107 VDSL-VECTORING Q1/2021
  235-107 235 ΛΑΜΙΑ 107 FTTH Q1/2021
  235-111 235 ΛΑΜΙΑ 111 FTTH Q1/2021
  235-116 235 ΛΑΜΙΑ 116 FTTH Q1/2021
  235-117 235 ΛΑΜΙΑ 117 FTTH Q1/2021
  235-118 235 ΛΑΜΙΑ 118 FTTH Q1/2021
  235-119 235 ΛΑΜΙΑ 119 FTTH Q1/2021
  235-122 235 ΛΑΜΙΑ 122 FTTH Q1/2021
  235-135 235 ΛΑΜΙΑ 135 FTTH Q1/2021
  235-313 235 ΛΑΜΙΑ 313 FTTH Q1/2021
  235-316 235 ΛΑΜΙΑ 316 FTTH Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  235-331 235 ΛΑΜΙΑ 331 FTTH Q1/2021
  235-339 235 ΛΑΜΙΑ 339 FTTH Q1/2021
  235-402 235 ΛΑΜΙΑ 402 FTTH Q1/2021
  235-409 235 ΛΑΜΙΑ 409 FTTH Q1/2021
  235-415 235 ΛΑΜΙΑ 415 FTTH Q1/2021
  262-410 262 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 410 VDSL-VECTORING Q1/2021
  267-305 267 ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ 305 VDSL-VECTORING Q1/2021
  271-303 271 ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 303 VDSL-VECTORING Q1/2021
  271-305 271 ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 305 VDSL-VECTORING Q1/2021
  271-307 271 ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 307 VDSL-VECTORING Q1/2021
  279-291 279 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 291 VDSL-VECTORING Q1/2021
  279-295 279 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 295 VDSL-VECTORING Q1/2021
  288-205 288 ΜΕΤΑΞΑ 205 VDSL-VECTORING Q1/2021
  292-101 292 ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ 101 VDSL-VECTORING Q1/2021
  292-107 292 ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ 107 VDSL-VECTORING Q1/2021
  293-4157 293 ΓΡΕΒΕΝΑ 4157 VDSL-VECTORING Q1/2021
  305-107 305 ΤΟΙΧΙΟ 107 VDSL-VECTORING Q1/2021
  310-215 310 ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ 215 VDSL-VECTORING Q1/2021
  311-310 311 ΦΛΩΡΙΝΑ 310 VDSL-VECTORING Q1/2021
  313-311 313 ΑΜΥΝΤΑΙΟ 311 VDSL-VECTORING Q1/2021
  315-109 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 109 FTTH Q1/2021
  315-115 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 115 FTTH Q1/2021
  315-219 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 219 FTTH Q1/2021
  315-221 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 221 FTTH Q1/2021
  315-223 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 223 FTTH Q1/2021
  315-225 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 225 FTTH Q1/2021
  315-315 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 315 FTTH Q1/2021
  315-320 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 320 FTTH Q1/2021
  315-321 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 321 FTTH Q1/2021
  315-323 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 323 FTTH Q1/2021
  315-325 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 325 FTTH Q1/2021
  315-405 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 405 FTTH Q1/2021
  315-407 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 407 FTTH Q1/2021
  315-415 315 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 415 FTTH Q1/2021
  316-304 316 Ν.ΙΩΝΙΑ 304 FTTH Q1/2021
  325-417 325 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 417 FTTH Q1/2021
  332-307 332 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 307 VDSL-VECTORING Q1/2021
  338-245 338 Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ 245 VDSL-VECTORING Q1/2021
  338-256 338 Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ 256 VDSL-VECTORING Q1/2021
  338-279 338 Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ 279 VDSL-VECTORING Q1/2021
  338-294 338 Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ 294 VDSL-VECTORING Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  338-465 338 Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ 465 VDSL-VECTORING Q1/2021
  338-479 338 Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ 479 VDSL-VECTORING Q1/2021
  349-104 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 104 FTTH Q1/2021
  349-113 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 113 FTTH Q1/2021
  349-205 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 205 FTTH Q1/2021
  349-219 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 219 FTTH Q1/2021
  349-416 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 416 FTTH Q1/2021
  349-418 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 418 FTTH Q1/2021
  349-419 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 419 FTTH Q1/2021
  349-1163 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1163 FTTH Q1/2021
  349-1171 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1171 FTTH Q1/2021
  349-1173 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1173 FTTH Q1/2021
  349-1175 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1175 FTTH Q1/2021
  352-403 352 ΟΡΦΑΝΙΟΥ 403 VDSL-VECTORING Q1/2021
  352-405 352 ΟΡΦΑΝΙΟΥ 405 VDSL-VECTORING Q1/2021
  352-407 352 ΟΡΦΑΝΙΟΥ 407 VDSL-VECTORING Q1/2021
  357-113 357 ΠΟΤΑΜΙΑΣ 113 VDSL-VECTORING Q1/2021
  377-205 377 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ 205 VDSL-VECTORING Q1/2021
  408-210 408 ΙΑΣΜΟΣ 210 VDSL-VECTORING Q1/2021
  437-401 437 ΠΕΠΛΟΣ 401 VDSL-VECTORING Q1/2021
  437-403 437 ΠΕΠΛΟΣ 403 VDSL-VECTORING Q1/2021
  439-301 439 ΛΑΚΚΩΜΑ 301 VDSL-VECTORING Q1/2021
  440-303 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 303 FTTH Q1/2021
  440-331 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 331 FTTH Q1/2021
  440-339 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 339 FTTH Q1/2021
  440-344 440 ΑΛΥΣΙΔΑ 344 FTTH Q1/2021
  441-116 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 116 FTTH Q1/2021
  441-120 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 120 FTTH Q1/2021
  441-305 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 305 FTTH Q1/2021
  441-307 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 307 FTTH Q1/2021
  441-309 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 309 FTTH Q1/2021
  441-310 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 310 FTTH Q1/2021
  441-420 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 420 FTTH Q1/2021
  441-421 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 421 FTTH Q1/2021
  441-422 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 422 FTTH Q1/2021
  441-423 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 423 FTTH Q1/2021
  441-425 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 425 FTTH Q1/2021
  441-426 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 426 FTTH Q1/2021
  441-428 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 428 FTTH Q1/2021
  441-434 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 434 FTTH Q1/2021
  441-435 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 435 FTTH Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  441-436 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 436 FTTH Q1/2021
  441-437 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 437 FTTH Q1/2021
  441-438 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 438 FTTH Q1/2021
  441-524 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 524 FTTH Q1/2021
  441-527 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 527 FTTH Q1/2021
  441-528 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 528 FTTH Q1/2021
  441-559 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 559 FTTH Q1/2021
  441-560 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 560 FTTH Q1/2021
  441-561 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 561 FTTH Q1/2021
  441-569 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 569 FTTH Q1/2021
  450-307 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 307 FTTH Q1/2021
  451-102 451 ΔΑΦΝΗΣ 102 FTTH Q1/2021
  451-104 451 ΔΑΦΝΗΣ 104 FTTH Q1/2021
  451-105 451 ΔΑΦΝΗΣ 105 FTTH Q1/2021
  451-106 451 ΔΑΦΝΗΣ 106 FTTH Q1/2021
  451-107 451 ΔΑΦΝΗΣ 107 FTTH Q1/2021
  451-108 451 ΔΑΦΝΗΣ 108 FTTH Q1/2021
  451-109 451 ΔΑΦΝΗΣ 109 FTTH Q1/2021
  451-111 451 ΔΑΦΝΗΣ 111 FTTH Q1/2021
  451-114 451 ΔΑΦΝΗΣ 114 FTTH Q1/2021
  451-115 451 ΔΑΦΝΗΣ 115 FTTH Q1/2021
  451-116 451 ΔΑΦΝΗΣ 116 FTTH Q1/2021
  451-117 451 ΔΑΦΝΗΣ 117 FTTH Q1/2021
  451-118 451 ΔΑΦΝΗΣ 118 FTTH Q1/2021
  451-119 451 ΔΑΦΝΗΣ 119 FTTH Q1/2021
  451-120 451 ΔΑΦΝΗΣ 120 FTTH Q1/2021
  451-121 451 ΔΑΦΝΗΣ 121 FTTH Q1/2021
  451-123 451 ΔΑΦΝΗΣ 123 FTTH Q1/2021
  451-125 451 ΔΑΦΝΗΣ 125 FTTH Q1/2021
  451-126 451 ΔΑΦΝΗΣ 126 FTTH Q1/2021
  451-127 451 ΔΑΦΝΗΣ 127 FTTH Q1/2021
  451-129 451 ΔΑΦΝΗΣ 129 FTTH Q1/2021
  451-130 451 ΔΑΦΝΗΣ 130 FTTH Q1/2021
  451-131 451 ΔΑΦΝΗΣ 131 FTTH Q1/2021
  451-132 451 ΔΑΦΝΗΣ 132 FTTH Q1/2021
  451-133 451 ΔΑΦΝΗΣ 133 FTTH Q1/2021
  451-134 451 ΔΑΦΝΗΣ 134 FTTH Q1/2021
  451-135 451 ΔΑΦΝΗΣ 135 FTTH Q1/2021
  451-136 451 ΔΑΦΝΗΣ 136 FTTH Q1/2021
  451-137 451 ΔΑΦΝΗΣ 137 FTTH Q1/2021
  451-138 451 ΔΑΦΝΗΣ 138 FTTH Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  451-139 451 ΔΑΦΝΗΣ 139 FTTH Q1/2021
  451-142 451 ΔΑΦΝΗΣ 142 FTTH Q1/2021
  451-143 451 ΔΑΦΝΗΣ 143 FTTH Q1/2021
  451-144 451 ΔΑΦΝΗΣ 144 FTTH Q1/2021
  451-146 451 ΔΑΦΝΗΣ 146 FTTH Q1/2021
  451-148 451 ΔΑΦΝΗΣ 148 FTTH Q1/2021
  451-149 451 ΔΑΦΝΗΣ 149 FTTH Q1/2021
  451-152 451 ΔΑΦΝΗΣ 152 FTTH Q1/2021
  451-154 451 ΔΑΦΝΗΣ 154 FTTH Q1/2021
  451-156 451 ΔΑΦΝΗΣ 156 FTTH Q1/2021
  451-160 451 ΔΑΦΝΗΣ 160 FTTH Q1/2021
  451-164 451 ΔΑΦΝΗΣ 164 FTTH Q1/2021
  451-166 451 ΔΑΦΝΗΣ 166 FTTH Q1/2021
  451-185 451 ΔΑΦΝΗΣ 185 FTTH Q1/2021
  451-204 451 ΔΑΦΝΗΣ 204 FTTH Q1/2021
  451-255 451 ΔΑΦΝΗΣ 255 FTTH Q1/2021
  455-116 455 ΚΑΛΥΒΙΑ 116 VDSL-VECTORING Q1/2021
  460-140 460 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 140 VDSL-VECTORING Q1/2021
  461-205 461 ΣΑΡΩΝΙΔΑ 205 VDSL-VECTORING Q1/2021
  466-108 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 108 FTTH Q1/2021
  466-109 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 109 FTTH Q1/2021
  466-305 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 305 FTTH Q1/2021
  466-309 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 309 FTTH Q1/2021
  466-407 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 407 FTTH Q1/2021
  468-7775 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7775 VDSL-VECTORING Q1/2021
  491-401 491 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 401 VDSL-VECTORING Q1/2021
  514-309 514 ΓΟΥΒΙΑ 309 VDSL-VECTORING Q1/2021
  515-307 515 ΚΟΚΚΙΝΙΟ 307 VDSL-VECTORING Q1/2021
  516-105 516 ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ 105 VDSL-VECTORING Q1/2021
  554-7223 554 ΣΧΙΝΟΣ 7223 VDSL-VECTORING Q1/2021
  556-7801 556 ΜΟΣΙΑ 7801 VDSL-VECTORING Q1/2021
  585-401 585 ΚΑΤΑΚΟΛΟ 401 VDSL-VECTORING Q1/2021
  610-7071 610 ΙΣΩΜΑ 7071 VDSL-VECTORING Q1/2021
  610-7073 610 ΙΣΩΜΑ 7073 VDSL-VECTORING Q1/2021
  613-7001 613 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 7001 VDSL-VECTORING Q1/2021
  620-4090 620 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 4090 VDSL-VECTORING Q1/2021
  622-201 622 ΒΛΥΧΟ 201 VDSL-VECTORING Q1/2021
  623-104 623 ΛΥΓΙΑ 104 VDSL-VECTORING Q1/2021
  624-104 624 ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ 104 VDSL-VECTORING Q1/2021
  631-7115 631 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 7115 VDSL-VECTORING Q1/2021
  645-109 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 109 VDSL-VECTORING Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  645-115 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 115 VDSL-VECTORING Q1/2021
  645-117 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 117 VDSL-VECTORING Q1/2021
  696-214 696 ΑΜΝΙΣΣΟΣ 214 VDSL-VECTORING Q1/2021
  716-211 716 ΜΟΙΡΕΣ 211 VDSL-VECTORING Q1/2021
  716-310 716 ΜΟΙΡΕΣ 310 VDSL-VECTORING Q1/2021
  716-410 716 ΜΟΙΡΕΣ 410 VDSL-VECTORING Q1/2021
  716-415 716 ΜΟΙΡΕΣ 415 VDSL-VECTORING Q1/2021
  722-403 722 ΚΑΣΤΕΛΛΙ 403 VDSL-VECTORING Q1/2021
  736-107 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 107 VDSL-VECTORING Q1/2021
  736-203 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 203 VDSL-VECTORING Q1/2021
  736-209 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 209 VDSL-VECTORING Q1/2021
  736-227 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 227 VDSL-VECTORING Q1/2021
  736-229 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 229 VDSL-VECTORING Q1/2021
  739-203 739 ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 203 VDSL-VECTORING Q1/2021
  739-402 739 ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 402 VDSL-VECTORING Q1/2021
  741-301 741 ΜΑΛΕΜΕ 301 VDSL-VECTORING Q1/2021
  742-203 742 ΠΑΖΙΝΟΥ 203 VDSL-VECTORING Q1/2021
  742-207 742 ΠΑΖΙΝΟΥ 207 VDSL-VECTORING Q1/2021
  743-111 743 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 111 VDSL-VECTORING Q1/2021
  754-7138 754 ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ 7138 VDSL-VECTORING Q1/2021
  755-7127 755 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ 7127 VDSL-VECTORING Q1/2021
  785-301 785 ΚΡΙΤΣΑ 301 VDSL-VECTORING Q1/2021
  786-208 786 ΣΧΙΣΜΑ 208 VDSL-VECTORING Q1/2021
  788-303 788 ΣΙΣΙΟΥ 303 VDSL-VECTORING Q1/2021
  798-7142 798 ΣΗΤΕΙΑΣ 7142 VDSL-VECTORING Q1/2021
  809-8803 809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 8803 VDSL-VECTORING Q1/2021
  822-301 822 ΠΑΠΠΑΔΟΣ 301 VDSL-VECTORING Q1/2021
  823-7066 823 ΠΕΡΑΜΑ 7066 VDSL-VECTORING Q1/2021
  831-105 831 ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 105 VDSL-VECTORING Q1/2021
  847-109 847 ΙΑΛΥΣΟΥ 109 FTTH Q1/2021
  847-115 847 ΙΑΛΥΣΟΥ 115 FTTH Q1/2021
  847-403 847 ΙΑΛΥΣΟΥ 403 FTTH Q1/2021
  849-411 849 ΣΓΟΥΡΟΥ 411 VDSL-VECTORING Q1/2021
  854-211 854 ΛΙΝΔΟΥ 211 VDSL-VECTORING Q1/2021
  856-420 856 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 420 VDSL-VECTORING Q1/2021
  859-103 859 ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ 103 VDSL-VECTORING Q1/2021
  863-222 863 ΠΑΤΜΟΣ 222 VDSL-VECTORING Q1/2021
  873-116 873 ΣΠΕΤΣΕΣ 116 VDSL-VECTORING Q1/2021
  875-202 875 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 202 VDSL-VECTORING Q1/2021
  877-114 877 ΘΗΡΑ 114 VDSL-VECTORING Q1/2021
  877-120 877 ΘΗΡΑ 120 VDSL-VECTORING Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  877-122 877 ΘΗΡΑ 122 VDSL-VECTORING Q1/2021
  880-103 880 ΜΗΛΟΣ 103 VDSL-VECTORING Q1/2021
  880-110 880 ΜΗΛΟΣ 110 VDSL-VECTORING Q1/2021
  880-405 880 ΜΗΛΟΣ 405 VDSL-VECTORING Q1/2021
  881-108 881 ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 108 VDSL-VECTORING Q1/2021
  881-205 881 ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 205 VDSL-VECTORING Q1/2021
  881-211 881 ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 211 VDSL-VECTORING Q1/2021
  881-213 881 ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 213 VDSL-VECTORING Q1/2021
  881-215 881 ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 215 VDSL-VECTORING Q1/2021
  881-309 881 ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ 309 VDSL-VECTORING Q1/2021
  887-307 887 ΧΑΛΚΕΙΟ 307 VDSL-VECTORING Q1/2021
  889-216 889 ΝΑΟΥΣΑΣ 216 VDSL-VECTORING Q1/2021
  889-220 889 ΝΑΟΥΣΑΣ 220 VDSL-VECTORING Q1/2021
  892-108 892 ΙΟΣ 108 VDSL-VECTORING Q1/2021
  892-201 892 ΙΟΣ 201 VDSL-VECTORING Q1/2021
  898-102 898 ΝΕΑΠΟΛΗ 102 VDSL-VECTORING Q1/2021
  902-4068 902 ΕΜΠΕΣΟΣ 4068 VDSL-VECTORING Q1/2021
  928-7001 928 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 7001 VDSL-VECTORING Q1/2021
  934-111 934 ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ 111 VDSL-VECTORING Q1/2021
  935-111 935 ΠΕΛΟΠΙΟ 111 VDSL-VECTORING Q1/2021
  936-7610 936 ΘΟΛΟ 7610 VDSL-VECTORING Q1/2021
  937-103 937 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 103 VDSL-VECTORING Q1/2021
  937-106 937 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 106 VDSL-VECTORING Q1/2021
  943-304 943 ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 304 FTTH Q1/2021
  943-325 943 ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 325 FTTH Q1/2021
  964-303 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 303 VDSL-VECTORING Q1/2021
  964-331 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 331 VDSL-VECTORING Q1/2021
  965-102 965 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 102 VDSL-VECTORING Q1/2021
  965-105 965 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 105 VDSL-VECTORING Q1/2021
  965-304 965 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 304 VDSL-VECTORING Q1/2021
  966-103 966 ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΚΑ 103 VDSL-VECTORING Q1/2021
  977-105 977 ΝΥΔΡΙ 105 VDSL-VECTORING Q1/2021
  977-107 977 ΝΥΔΡΙ 107 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1004-405 1004 ΛΑΓΚΑΔΑ 405 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1004-409 1004 ΛΑΓΚΑΔΑ 409 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1013-106 1013 ΑΓΧΙΑΛΟΣ 106 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1015-205 1015 ΓΕΦΥΡΑ 205 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1026-123 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 123 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1026-137 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 137 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1078-9602 1078 ΚΟΡΩΜΟΥΔΑ 9602 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1080-9701 1080 ΜΕΣΣΙΑΝΟ 9701 VDSL-VECTORING Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  1086-110 1086 ΧΕΡΣΟ 110 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1098-101 1098 ΣΚΟΥΤΑΡΙ 101 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1098-103 1098 ΣΚΟΥΤΑΡΙ 103 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1098-320 1098 ΣΚΟΥΤΑΡΙ 320 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1111-7114 1111 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 7114 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1118-103 1118 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 103 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1118-304 1118 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 304 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1118-305 1118 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 305 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1118-409 1118 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 409 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1128-445 1128 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 445 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1147-209 1147 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ 209 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1147-315 1147 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ 315 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1147-317 1147 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ 317 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1150-7137 1150 ΑΡΧΑΝΕΣ 7137 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1155-7111 1155 ΛΗΞΟΥΡΙ 7111 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1159-9822 1159 ΜΑΝΔΡΑ 9822 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1170-213 1170 Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ 213 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1170-214 1170 Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ 214 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1181-120 1181 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 120 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1189-207 1189 ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ 207 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1203-113 1203 ΚΙΣΣΑΜΟΣ 113 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1215-306 1215 ΠΕΡΔΙΚΑ 306 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1233-201 1233 Π.ΟΦΡΥΝΙΟΥ 201 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1233-203 1233 Π.ΟΦΡΥΝΙΟΥ 203 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1254-113 1254 ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΕΝΗΣ 113 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1254-117 1254 ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΕΝΗΣ 117 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1256-107 1256 ΙΣΘΜΙΑ 107 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1259-215 1259 ΖΙΠΑΡΙ 215 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1259-405 1259 ΖΙΠΑΡΙ 405 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1261-310 1261 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ 310 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1300-213 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 213 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1300-225 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 225 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1300-409 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 409 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1300-417 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ 417 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1305-217 1305 ΚΙΝΕΤΤΑΣ 217 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1320-205 1320 ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ 205 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1321-4093 1321 ΕΥΠΑΛΙΟ 4093 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1323-402 1323 ΚΟΠΑΝΟΣ 402 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1339-205 1339 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ 205 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1339-207 1339 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ 207 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1339-209 1339 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ 209 VDSL-VECTORING Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  1339-211 1339 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ 211 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1341-312 1341 ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ 312 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1348-7001 1348 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 7001 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1351-105 1351 ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 105 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1351-203 1351 ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 203 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1351-209 1351 ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 209 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1359-206 1359 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 206 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1361-302 1361 ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ 302 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1363-7060 1363 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 7060 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1370-147 1370 ΡΑΦΗΝΑ Β 147 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1371-111 1371 ΡΟΔΟΣ 111 FTTH Q1/2021
  1371-120 1371 ΡΟΔΟΣ 120 FTTH Q1/2021
  1371-123 1371 ΡΟΔΟΣ 123 FTTH Q1/2021
  1371-126 1371 ΡΟΔΟΣ 126 FTTH Q1/2021
  1371-136 1371 ΡΟΔΟΣ 136 FTTH Q1/2021
  1371-154 1371 ΡΟΔΟΣ 154 FTTH Q1/2021
  1373-103 1373 ΜΥΡΘΙΟΥ 103 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1373-201 1373 ΜΥΡΘΙΟΥ 201 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1373-202 1373 ΜΥΡΘΙΟΥ 202 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1397-403 1397 ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ 403 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1397-7230 1397 ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ 7230 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1397-7242 1397 ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ 7242 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1402-101 1402 ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 101 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1402-103 1402 ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 103 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1402-105 1402 ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 105 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1402-201 1402 ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 201 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1403-7119 1403 ΤΥΛΙΣΣΟΥ 7119 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1404-201 1404 ΕΜΠΟΡΕΙΟ 201 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1404-203 1404 ΕΜΠΟΡΕΙΟ 203 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1404-219 1404 ΕΜΠΟΡΕΙΟ 219 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1408-305 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 305 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1408-307 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 307 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1408-321 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 321 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1418-103 1418 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 103 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1418-302 1418 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 302 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1418-303 1418 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 303 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1418-405 1418 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 405 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1418-407 1418 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 407 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1421-410 1421 ΣΤΑΥΡΟΣ 410 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1431-7065 1431 ΚΙΑΤΟ 7065 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1433-9946 1433 ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ 9946 VDSL-VECTORING Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  1434-207 1434 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ 207 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1446-113 1446 ΦΕΡΕΣ 113 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1467-210 1467 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 210 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1467-211 1467 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 211 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1467-212 1467 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 212 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1478-208 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 208 FTTH Q1/2021
  1478-209 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 209 FTTH Q1/2021
  1478-210 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 210 FTTH Q1/2021
  1478-212 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 212 FTTH Q1/2021
  1478-239 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 239 FTTH Q1/2021
  1478-240 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 240 FTTH Q1/2021
  1478-307 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 307 FTTH Q1/2021
  1478-1103 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1103 FTTH Q1/2021
  1478-1201 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1201 FTTH Q1/2021
  1478-1207 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1207 FTTH Q1/2021
  1478-1305 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1305 FTTH Q1/2021
  1478-1307 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1307 FTTH Q1/2021
  1478-1309 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1309 FTTH Q1/2021
  1478-1313 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1313 FTTH Q1/2021
  1478-1321 1478 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1321 FTTH Q1/2021
  1488-101 1488 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 101 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1502-201 1502 ΜΕΣΑΙΟ 201 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1502-203 1502 ΜΕΣΑΙΟ 203 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1503-131 1503 ΕΡΕΤΡΙΑ 131 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1507-105 1507 ΛΑΙΜΟΣ 105 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1508-310 1508 ΜΕΛΙΤΗ 310 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1509-109 1509 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 109 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1515-111 1515 ΚΥΔΩΝΑ 111 FTTH Q1/2021
  1515-113 1515 ΚΥΔΩΝΑ 113 FTTH Q1/2021
  1515-115 1515 ΚΥΔΩΝΑ 115 FTTH Q1/2021
  1515-121 1515 ΚΥΔΩΝΑ 121 FTTH Q1/2021
  1515-123 1515 ΚΥΔΩΝΑ 123 FTTH Q1/2021
  1515-124 1515 ΚΥΔΩΝΑ 124 FTTH Q1/2021
  1515-125 1515 ΚΥΔΩΝΑ 125 FTTH Q1/2021
  1515-127 1515 ΚΥΔΩΝΑ 127 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1515-129 1515 ΚΥΔΩΝΑ 129 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1515-137 1515 ΚΥΔΩΝΑ 137 FTTH Q1/2021
  1517-110 1517 ΜΟΔΙ 110 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1536-ΟΣΓ1 1536 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΣΓ1 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1557-105 1557 ΑΝΘΟΧΩΡΙ 105 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1565-201 1565 ΝΙΣΥΡΟΣ 201 VDSL-VECTORING Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  1573-205 1573 ΙΤΕΑΣ 205 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1582-203 1582 Π.ΡΑΧΩΝ 203 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1582-205 1582 Π.ΡΑΧΩΝ 205 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1619-219 1619 ΒΙΒΛΟΣ 219 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1619-223 1619 ΒΙΒΛΟΣ 223 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1620-201 1620 Ν. ΦΑΛΗΡΟ 201 FTTH Q1/2021
  1620-302 1620 Ν. ΦΑΛΗΡΟ 302 FTTH Q1/2021
  1620-313 1620 Ν. ΦΑΛΗΡΟ 313 FTTH Q1/2021
  1620-405 1620 Ν. ΦΑΛΗΡΟ 405 FTTH Q1/2021
  1620-441 1620 Ν. ΦΑΛΗΡΟ 441 FTTH Q1/2021
  1628-101 1628 ΔΡΥΟΠΙΔΑ 101 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1634-102 1634 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 102 FTTH Q1/2021
  1640-104 1640 ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ 104 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1645-9647 1645 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 9647 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1665-223 1665 ΤΗΝΟΣ 223 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1665-309 1665 ΤΗΝΟΣ 309 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1665-311 1665 ΤΗΝΟΣ 311 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1680-304 1680 ΟΙΑ 304 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1689-208 1689 ΓΑΛΑΤΑ 208 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1689-403 1689 ΓΑΛΑΤΑ 403 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1693-402 1693 ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ 402 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1693-406 1693 ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ 406 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1693-408 1693 ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ 408 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1693-409 1693 ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ 409 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1693-410 1693 ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ 410 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1705-7071 1705 ΒΑΡΝΑΒΑΣ 7071 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1710-101 1710 ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 101 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1710-105 1710 ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 105 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1710-110 1710 ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 110 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1720-213 1720 ΕΡΜΙΟΝΗ 213 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1727-410 1727 ΠΑΛΗΟΣΤΑΝΗ 410 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1729-310 1729 ΕΛΑΦΟΣ 310 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1758-103 1758 ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 103 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1773-313 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 313 FTTH Q1/2021
  1773-314 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 314 FTTH Q1/2021
  1773-315 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 315 FTTH Q1/2021
  1773-401 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 401 FTTH Q1/2021
  1773-402 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 402 FTTH Q1/2021
  1773-408 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 408 FTTH Q1/2021
  1773-415 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 415 FTTH Q1/2021
  1773-416 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 416 FTTH Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  1773-417 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 417 FTTH Q1/2021
  1773-438 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 438 FTTH Q1/2021
  1773-440 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 440 FTTH Q1/2021
  1773-445 1773 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 445 FTTH Q1/2021
  1792-303 1792 ΤΥΧΕΡΟΥ 303 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1802-101 1802 ΜΗΘΥΜΝΑ 101 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1802-201 1802 ΜΗΘΥΜΝΑ 201 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1805-117 1805 ΜΥΡΙΝΑ 117 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1805-207 1805 ΜΥΡΙΝΑ 207 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1811-6578 1811 ΕΥΔΗΛΟΣ 6578 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1813-7035 1813 ΧΙΟΣ 7035 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1820-213 1820 ΛΑΡΔΟΥ 213 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1830-201 1830 ΠΕΡΔΙΚΑ 201 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1833-111 1833 ΒΑΡΗ 111 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1833-113 1833 ΒΑΡΗ 113 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1836-303 1836 ΕΞΩΓΩΝΙΑ 303 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1836-307 1836 ΕΞΩΓΩΝΙΑ 307 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1845-4301 1845 ΑΙΓΙΑΛΗ 4301 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1856-411 1856 ΔΙΣΠΗΛΙΟ 411 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1856-412 1856 ΔΙΣΠΗΛΙΟ 412 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1859-119 1859 ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ 119 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1861-207 1861 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 207 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1864-405 1864 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 405 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1864-7327 1864 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 7327 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1976-7125 1976 ΠΡΕΒΕΖΑ 7125 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1999-107 1999 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 107 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1999-205 1999 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 205 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1999-401 1999 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 401 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2008-7130 2008 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 7130 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2018-201 2018 ΣΚΟΥΡΑ 201 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2022-7239 2022 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 7239 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2028-301 2028 ΕΛΙΚΑ 301 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2040-406 2040 ΜΕΣΣΗΝΗ 406 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2040-407 2040 ΜΕΣΣΗΝΗ 407 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2047-7219 2047 ΑΘΙΚΙΑ 7219 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2049-7279 2049 ΚΑΙΣΑΡΙ 7279 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2055-7278 2055 ΔΕΡΒΕΝΙ 7278 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2055-9947 2055 ΔΕΡΒΕΝΙ 9947 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2057-303 2057 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 303 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2064-105 2064 ΔΡΥΜΟΥ 105 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2067-6253 2067 ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ 6253 VDSL-VECTORING Q1/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  2087-206 2087 ΚΟΣΚΙΝΟΥ 206 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2093-4155 2093 ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ 4155 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2095-503 2095 ΨΑΛΙΔΙ 503 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2114-117 2114 ΑΣΤΡΙΔΑ ΘΑΣΟΥ 117 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2118-105 2118 ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 105 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2118-125 2118 ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 125 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2260-107 2260 ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ 107 VDSL-VECTORING Q1/2021
  2260-405 2260 ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ 405 VDSL-VECTORING Q1/2021
  1. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019.
  2. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία ΟΤΕ.
  3. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος sdikr : 03-03-20 στις 22:36.

 2. #2
  Εγγραφή
  06-12-2002
  Μηνύματα
  3.640
  Downloads
  22
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Cosmote
  Υπομονη σύντροφοι, ένας χρόνος είναι, θα περάσει.


 3. #3
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  7.738
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Αυτό δεν το περίμενα από τον OTE !!!

  Πάνω που είχα καλό λόγο να τα χώνω στην Wind για τις καθυστερήσεις !!!

  Πάει.. χάλασε και ο OTE!
  Οι περισσότερες βέβαια είναι επαρχία..
  - Α/Κ Πατήσια : 24 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. και συνεχίζουμε!

  - FTTH : A/K Πατήσια - Wind (Πλ. Αμερικής - Κυψέλη)

 4. #4
  Εγγραφή
  23-08-2005
  Περιοχή
  ILION
  Μηνύματα
  3.345
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  232000/33000
  ISP
  Wind
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΙΛΙΟΝ
  Στο θέμα της Wind που οι περισσότεροι κραζαν τα έλεγα καιρό τώρα. Δεν είναι η Wind μονο που καθυστερούσε και δεν είναι η πρώτη φορά που καθυστερεί ο ΟΤΕ. Όλοι τα ίδια είναι και πιθανώς να μη φταίνε μόνο οι ίδιοι για τις καθυστερήσεις. Το θέμα γενικά είναι να αρχίσουν τα έργα. Αν αρχίσουν θα τελειώσουν. Όσοι περιλαμβάνονται στις παραπάνω περιοχές λίγη υπομονή..

 5. #5
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  7.738
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Βέβαια δεν μπορούν να συγκριθούν καθόλου τα έργα που έχει κάνει ο OTE ανά την Ελλάδα..
  με αυτά της Vodafone ή της Wind..

  Από την άλλη πλέον ο OTE κάνει πολλά έργα για FTTH εκτός ανάθεσης EETT..
  κοντά στα A/K..

  Άραγε πότε θα κάνουν τέτοια έργα οι άλλοι..
  - Α/Κ Πατήσια : 24 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. και συνεχίζουμε!

  - FTTH : A/K Πατήσια - Wind (Πλ. Αμερικής - Κυψέλη)

 6. #6
  Εγγραφή
  13-11-2002
  Περιοχή
  Αστρίς Θάσου
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  4.322
  Downloads
  37
  Uploads
  1
  Τύπος
  Other / Άλλο
  Ταχύτητα
  150/15
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΣΤΡΙΔΑ ΘΑΣΟΥ
  Router
  RB3011 & RB LHGG
  και πως βρίσκω αν είμαι εγώ σε αυτήν την καμπίνα?

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  2114-117 2114 ΑΣΤΡΙΔΑ ΘΑΣΟΥ 117 VDSL-VECTORING Q1/2021

 7. #7
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  7.738
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από baskon Εμφάνιση μηνυμάτων
  Στο θέμα της Wind που οι περισσότεροι κραζαν τα έλεγα καιρό τώρα. Δεν είναι η Wind μονο που καθυστερούσε και δεν είναι η πρώτη φορά που καθυστερεί ο ΟΤΕ. Όλοι τα ίδια είναι και πιθανώς να μη φταίνε μόνο οι ίδιοι για τις καθυστερήσεις. Το θέμα γενικά είναι να αρχίσουν τα έργα. Αν αρχίσουν θα τελειώσουν. Όσοι περιλαμβάνονται στις παραπάνω περιοχές λίγη υπομονή..
  Κάτσε να δεις πάντως..
  ούτε τώρα με 1.5 χρόνο παράταση δεν θα προλάβει τα έργα η Wind..

  Εδώ σε εμάς ακόμη δεν έκανε τίποτα νέο..

  - - - Updated - - -

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από puntomania Εμφάνιση μηνυμάτων
  και πως βρίσκω αν είμαι εγώ σε αυτήν την καμπίνα?

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM] Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  2114-117 2114 ΑΣΤΡΙΔΑ ΘΑΣΟΥ 117 VDSL-VECTORING Q1/2021
  Πηγαίνεις εδώ, σε αυτή την λίστα
  https://drive.google.com/open?id=1gi..._5ui0ybFgdJuNk

  και κάνε αναζήτηση (Ctrl-F) την διεύθυνση σου με κεφαλαία και αριθμό.

  και δες τον 1ο αριθμό στην σειρά που θα σε βγάλει.. εφόσων την βρεις..
  ή θα είναι αυτός.. ή μπορεί άλλος..

  * Να την ανοίξεις από PC ή Laptop γιατί είναι πολύ μεγάλη.
  * Προσοχή να δεις να λέει την περιοχή σου, μην πέσεις σε άλλο δρόμο με το ίδιο όνομα αλλού..

  - Επίσης αυτός ο αριθμός αναφέρεται και στο κουτί του OTE που είναι έξω από το σπίτι σου, εάν μπορείς να τον δεις.
  - Α/Κ Πατήσια : 24 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. και συνεχίζουμε!

  - FTTH : A/K Πατήσια - Wind (Πλ. Αμερικής - Κυψέλη)

 8. #8
  Εγγραφή
  11-07-2008
  Μηνύματα
  369
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  109956/10999
  ISP
  ΟΤΕ (Καμπίνα)
  Router
  Speedport Plus
  SNR / Attn
  16(dB) / 5(dB)
  Η καμπινα που με εχουν βαλει ειναι στη λιστα και επισημα δινουν 50αρι αλλα μπορει να πιασει και 130 σε προφιλ 17a.
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος ZaNteR : 04-03-20 στις 03:35.

 9. #9
  Εγγραφή
  09-06-2017
  Περιοχή
  Νάουσα
  Μηνύματα
  222
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  54999/5503
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  Cyta Hellas - ΝΑΟΥΣΑ
  Router
  H300S
  SNR / Attn
  19.3(dB) / 11.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Έχουν σκάψει την μισή Νάουσα, έχουν περάσει νέα ΚΑΦΑΟ για FTTH και για 5G, και εδώ αναφέρουν μόνο 2 ΚΑΦΑΟ;

 10. #10
  Εγγραφή
  13-11-2002
  Περιοχή
  Αστρίς Θάσου
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  4.322
  Downloads
  37
  Uploads
  1
  Τύπος
  Other / Άλλο
  Ταχύτητα
  150/15
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΣΤΡΙΔΑ ΘΑΣΟΥ
  Router
  RB3011 & RB LHGG
  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: Screenshot_252.png 
Εμφανίσεις: 34 
Μέγεθος: 73,7 KB 
ID: 212127

  την είχα ξανα δει την λίστα..και δεν γράφει τον αριθμό...τέρμα κάτω είναι...

  τελικά δεν ειναι η καμπίνα μου...που ειδα με τις συντεταγμένες... αλλα αποτι μου ειπε ο τεχνικός αυτή ειναι σε λειτουργία εδώ και καιρό.
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Κάτσε να δεις πάντως..
  ούτε τώρα με 1.5 χρόνο παράταση δεν θα προλάβει τα έργα η Wind..

  Εδώ σε εμάς ακόμη δεν έκανε τίποτα νέο..

  - - - Updated - - -
  Πηγαίνεις εδώ, σε αυτή την λίστα
  https://drive.google.com/open?id=1gi..._5ui0ybFgdJuNk

  και κάνε αναζήτηση (Ctrl-F) την διεύθυνση σου με κεφαλαία και αριθμό.

  και δες τον 1ο αριθμό στην σειρά που θα σε βγάλει.. εφόσων την βρεις..
  ή θα είναι αυτός.. ή μπορεί άλλος..

  * Να την ανοίξεις από PC ή Laptop γιατί είναι πολύ μεγάλη.
  * Προσοχή να δεις να λέει την περιοχή σου, μην πέσεις σε άλλο δρόμο με το ίδιο όνομα αλλού..

  - Επίσης αυτός ο αριθμός αναφέρεται και στο κουτί του OTE που είναι έξω από το σπίτι σου, εάν μπορείς να τον δεις.

 11. #11
  Εγγραφή
  17-09-2005
  Περιοχή
  ATHGR
  Μηνύματα
  2.358
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  ISP
  4G+
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από CaptainNickGR Εμφάνιση μηνυμάτων
  Έχουν σκάψει την μισή Νάουσα, έχουν περάσει νέα ΚΑΦΑΟ για FTTH και για 5G, και εδώ αναφέρουν μόνο 2 ΚΑΦΑΟ;
  Τι είναι τα καφαο για 5G;

 12. #12
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  7.738
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefanos1999 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τι είναι τα καφαο για 5G;
  https://www.thessnews.gr/article/159...-oli-ti-naousa
  - Α/Κ Πατήσια : 24 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. και συνεχίζουμε!

  - FTTH : A/K Πατήσια - Wind (Πλ. Αμερικής - Κυψέλη)

 13. #13
  Εγγραφή
  01-03-2005
  Περιοχή
  GR
  Μηνύματα
  4.897
  Downloads
  26
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  ~15/1 & ~13/2
  ISP
  Vodafone Hellas
  DSLAM
  Cyta Hellas - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
  Router
  "Adb"/Zte+~
  SNR / Attn
  2~6(dB) / ~23(dB)
  Path Level
  Interleaved
  5G για κινητή μιλάει; Δεν κατάλαβα..
  -GOVERNMENT ECONOMIST VIRUS: Nothing works, but all your diagnostic software says everything is fine. :x

  -Τα καμώματα των κυβερνώντων..: https://bit.ly/38QhSpH & https://bit.ly/2rQXnc1
  -Πάει κ αυτό: https://bit.ly/2yTx2gj

  -Και όχι που θα καθόταν αυτό!!: https://tinyurl.com/y2kr3dpm

  Απλά τραγικοί.. * & ο άλλος εύχεται να μη χρειαστεί να ζήσει με 800ε, Οκ..

 14. #14
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  7.738
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Ναι,
  Λογικά κάτι που είδα και πριν λίγο καιρό εδώ..

  http://www.proinos-typos.gr/anaptyxi...li-tin-ellada/
  - Α/Κ Πατήσια : 24 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. και συνεχίζουμε!

  - FTTH : A/K Πατήσια - Wind (Πλ. Αμερικής - Κυψέλη)

 15. #15
  Εγγραφή
  17-09-2005
  Περιοχή
  ATHGR
  Μηνύματα
  2.358
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  ISP
  4G+
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  δεν έχει καν δημοπρατηθεί το φάσμα.

Σελ. 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας