Δελτίο Τύπου:
Η ΕΕΤΤ χορηγεί παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτημάτων στο πλαίσιο της τρίτης ετήσιας ανάθεσης, όπως ορίζεται στη διαδικασία εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της Απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.16 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2017). Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών καλούνται να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ αιτήματα ανάθεσης περιοχών για ανάπτυξη αρχιτεκτονικών/ τεχνολογιών δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, μέχρι και την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020, ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι μπορούν να λάβουν την αναγκαία, για τη διαμόρφωση του επιχειρηματικού τους πλάνου, επικαιροποιημένη πληροφορία αναφορικά με το δίκτυο πρόσβασης του ΟΤΕ, υποβάλλοντας στον ΟΤΕ σχετικό αίτημα, τηρουμένων των διατάξεων περί επιχειρηματικού απορρήτου επί τη βάσει των οποίων δύναται να απαιτηθεί προηγούμενη υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας.

Αναφορικά με δικαιολογητικά/ αποδεικτικά έγγραφα / στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν μαζί με το αίτημα συμμετοχής στην τρίτη ετήσια ανάθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 3, Ενότητα Α της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), η ΕΕΤΤ σας ενημερώνει ότι, δεν απαιτείται η υποβολή εκ νέου τυχόν δικαιολογητικών / αποδεικτικών εγγράφων / στοιχείων (π.χ. εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις), τα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Α', Β' ή Γ Φάσης της πρώτης ανάθεσης, καθώς και της πρώτης και δεύτερης ετήσιας ανάθεσης, με την προϋπόθεση ότι στο αίτημα της ετήσιας ανάθεσης γίνεται ρητή και σαφής αναφορά στα συγκεκριμένα έγγραφα και τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσής τους στην ΕΕΤΤ και βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι τα εν λόγω στοιχεία ισχύουν και δεν έχουν μεταβληθεί στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την υποβολή τους στην ΕΕΤΤ.