Εμφάνιση 1-9 από 9
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  79.656
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  EETT
  Δελτίο Τύπου:
  Έλεγχος συμμόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε. με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 κατά την ολοκλήρωση της πρώτης ετήσιας ανάθεσης περιοχών στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Απόφασης ΕΕΤΤ 861/03/30.07.2018 (Απόφαση 1ης Ετήσιας Ανάθεσης).

  Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αφού έλαβε υπόψη:
  α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
  82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α’, ιστ’ και μγ, καθώς και τα άρθρα 38 και 51 αυτού,
  β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη
  Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37,
  γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία
  Πλαίσιο),

  δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,

  ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2014/710/EΕ), EE L 295/79,

  στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002),

  ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),

  η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 861/03/30.07.2018 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της πρώτης ετήσιας ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο
  Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ
  4505/Β/30.12.2016) / (Απόφαση 1ης Ετήσιας Ανάθεσης)»,

  θ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της 2ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο
  Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ
  4505/Β/30.12.2016)/ (Απόφαση 2ης Ετήσιας Ανάθεσης)»,

  ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 924/01/24.02.2020 «Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 (Απόφαση 2ης ετήσιας ανάθεσης) αναφορικά με την αλλαγή του χρόνου ενεργοποίησης 512 υπαίθριων καμπινών από αυτές που είχαν ανατεθεί στην ΟΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, με την ως άνω Απόφαση»,

  ια. την ΑΠ ΕΕΤΤ 870/02/29.10.2018 «Κανονισμός υποβολής περιοδικών αναφορών των παρόχων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)» και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 7319/Φ.960/8.2.2019, 7516/Φ.960/29.7.2019 6μηνιαίες αναφορές του ΟΤΕ,

  ιβ.
  την απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ με αριθ. 31056/27.12.2018
  «Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ
  4505/Β/30.12.2016)»,
  ιγ.
  την απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ με αριθ. 34397/19.11.2019 «Παράταση των εργασιών των Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ
  792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)»,
  ιδ.
  την Έκθεση Ελέγχου της ΕΕΤΤ σχετικά με τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ
  4505/Β/30.12.2016) με αρ. πρωτ. 01/03-01-2020,
  ιε.
  την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 10621/30.03.2020 «Ολοκλήρωση 1ης ετήσιας ανάθεσης Vectoring »,
  ιστ. την Εισήγηση με αριθ. 34364/Φ.600/10.06.2020 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

  και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά)


  Εκτιμώντας ότι:

  1. Με την ανωτέρω σχετ. ζ απόφασή της, η ΕΕΤΤ αφού όρισε μια διακριτή σχετική αγορά χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση που περιλαμβάνει τόσο το δίκτυο πρόσβασης χαλκού, όσο και το δίκτυο πρόσβασης οπτικών ινών, για το σκοπό παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, και διαπίστωσε ότι η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ κατέχει σημαντική ισχύ σε αυτή, της επέβαλε μια σειρά αναλογικών και κατάλληλων ρυθμιστικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων την υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου.
  2. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «B. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ», σημεία 6 και 7, της ανωτέρω σχετ. ζ’ απόφασης της ΕΕΤΤ:
  «6. O OTE και οι πάροχοι, εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών του Μαΐου κάθε έτους, υποβάλουν στην ΕΕΤΤ τα επιχειρηματικά τους σχέδια αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύου VDSL vectoring ή άλλης NGA τεχνολογίας/ αρχιτεκτονικής σε υπαίθριες καμπίνες/ κατανεμητές, στις οποίες δεν έχει αναπτυχθεί δίκτυο NGA σύμφωνα με τις Αποφάσεις Ανάθεσης της ΕΕΤΤ, για το έτος που εκκινεί από τον Απρίλιο του επομένου ημερολογιακού έτους με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.
  Η πρόταση κάθε παρόχου γίνεται ανά Αστικό Κέντρο (ΑΚ), αναφέροντας αναλυτικά τις υπαίθριες καμπίνες/κατανεμητές με καλωδιακή απόσταση μεγαλύτερη των 550 μέτρων από το ΑΚ στις οποίες προτίθεται να υλοποιήσει δίκτυο NGA υπό τον όρο ότι η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική/τεχνολογία προσφέρει ταχύτητα πρόσβασης 100 Mbps ή μεγαλύτερη σε όλους τους τελικούς χρήστες, την αρχιτεκτονική/ τεχνολογία του δικτύου (λ.χ. FTTC/ VDSL Vectoring, FTTB, κλπ) καθώς και το τρίμηνο ενεργοποίησης της συγκεκριμένης NGA αρχιτεκτονικής στην περιοχή κάλυψης κάθε υπαίθριας καμπίνας/υπαίθριου κατανεμητή, δηλαδή το τρίμηνο κατά το οποίο ο πάροχος ή ο ΟΤΕ θα μπορεί να δώσει στους τελικούς χρήστες οι οποίοι εμπίπτουν στα όρια της/του καμπίνας/κατανεμητή αυτής/ού λιανικά προϊόντα.
  Οι πάροχοι και ο ΟΤΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για περιοχές οι οποίες ανήκουν σε ΑΚ που μέρος τους έχει ήδη ανατεθεί σε άλλον πάροχο/ΟΤΕ σε προηγούμενη φάση ανάθεσης. Τα σχέδια που υποβάλουν ο ΟΤΕ και οι πάροχοι κατά την πρώτη ετήσια ανάθεση περιοχών, και τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα για το οποίο υπάρχει χρονική επικάλυψη με την διαδικασία πρώτης ανάθεσης, είναι συμπληρωματικά των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν ήδη εγκριθεί με τις προγενέστερες Αποφάσεις Ανάθεσης της ΕΕΤΤ.
  7. Η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα όλων των παρόχων, εκδίδει απόφαση ανάθεσης εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με τα παρακάτω:
  − Η κατανομή των υπαίθριων καμπινών στους παρόχους γίνεται, ανά ΑΚ, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης του ΑΚ βάσει του αριθμού υπαίθριων καμπινών.
  − Σε περίπτωση ίσου προτεινόμενου ποσοστού κάλυψης σε ένα ΑΚ, η ανάθεση θα γίνεται με κριτήριο το χρόνο ενεργοποίησης του δικτύου που καλύπτει τους τελικούς χρήστες του 50% των υπαίθριων καμπινών/κατανεμητών του ΑΚ.
  − Η ανάθεση γίνεται ανά ΑΚ, χωρίς να υπάρχει προτεραιότητα του παρόχου που ενδεχομένως έχει ήδη αναπτύξει δίκτυο πρόσβασης NGA στο ίδιο ΑΚ από προηγούμενο κύκλο ανάθεσης. Για το λόγο αυτό, στη συνολική κάλυψη δεν λαμβάνεται υπόψη η κάλυψη που έχει προκύψει από τους προηγούμενους κύκλους ανάθεσης.»
  3. Σύμφωνα με τα σημεία 12-14 του εν λόγω Παραρτήματος: «12. Κάθε πάροχος ο οποίος υπαίτια δεν υλοποίησε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί στερείται το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για υλοποίηση δικτύου πρόσβασης στην αμέσως επόμενη διαδικασία ανάθεσης. Τυχόν αιτήματά του θα μπορούν να υποβληθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης από την ΕΕΤΤ στους υπόλοιπους παρόχους, και μόνο αναφορικά με τα Αστικά Κέντρα που δεν έχουν ανατεθεί σε κάποιο άλλο πάροχο.
  13. Η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί την υλοποίηση των σχεδίων του ΟΤΕ και των παρόχων όσον αφορά την υλοποίηση των δικτύων πρόσβασης NGA. Για το λόγο αυτό ο ΟΤΕ και οι πάροχοι που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα, υποχρεούνται να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ, σε τακτά χρονικά διαστήματα που δε δύναται να υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες, τυποποιημένες αναφορές σχετικά με την πορεία υλοποίησης του σχεδίου και τυχόν αποκλίσεις σύμφωνα με Κανονισμό που θα εκδώσει η ΕΕΤΤ αναφορικά με την περιοδικότητα, το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής των εν λόγω αναφορών, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως αναφορικά με την υποχρέωση εθνικής δημόσιας διαβούλευσης και κοινοτικής κοινοποίησης.
  14. Υπαίτια μη υλοποίηση, από τον πάροχο ή τον ΟΤΕ του πλάνου ανάπτυξης δικτύου, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% επί του συνόλου των υπαίθριων καμπινών που του έχουν ανατεθεί, συνιστά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία δύναται να επισύρει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει.»
  4. Σύμφωνα με τα σημεία 17-19 και 21 του εν λόγω Παραρτήματος:
  «17. Με κάθε απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ κατά την πρώτη ανάθεση τίθεται προθεσμία στον πάροχο, για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εντός προθεσμίας που θα τίθεται, επί ποινή αποκλεισμού, στην απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Η εν λόγω εγγυητική έχει διάρκεια μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά το τέλος του χρόνου υλοποίησης που τίθεται στην απόφαση ανάθεσης με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.
  18. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται ως εξής:
  − Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) στην περίπτωση επιχειρηματιών σχεδίων που προβλέπουν ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης σε μέχρι και 500 υπαίθριες καμπίνες,
  − Ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 501 και λιγότερες ή ίσες από 1.000 καμπίνες,
  − Δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 1.001 και λιγότερες ή ίσες από 2.000 καμπίνες και − Τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 2.001 καμπίνες.
  Τα ως άνω ποσά κρίνονται εύλογα και αναλογικά, ενόψει της ανάγκης μη αδικαιολόγητου περιορισμού των διαθέσιμων προς επενδύσεις σε τεχνολογίες vectoring, κεφαλαίων των παρόχων.
  …..
  19. Η/Οι εγγυητική/ές επιστολή/ές καταπίπτει/ουν υπέρ της ΕΕΤΤ με απλή ειδοποίηση του παρόχου από την ΕΕΤΤ στις κάτωθι διαζευκτικά προβλεπόμενες περιπτώσεις:
  − ο πάροχος υπαίτια δεν υλοποίησε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί, το οποίο θα κριθεί κατά το τέλος του χρονικού ορίζοντα του έργου (συνολικά για τις φάσεις α’, β’ και γ’ της πρώτης ανάθεσης), ή
  − εφόσον αποχωρήσει από το έργο μετά την θέση σε ισχύ της απόφασης ανάθεσης.

  21. Η ΕΕΤΤ δύναται εφόσον κριθεί αναγκαίο να ζητήσει εγγυητική καλής εκτέλεσης και για τους επόμενους κύκλους ανάθεσης.»

  Απόφαση ΕΕΤΤ για την 1η Ετήσια Ανάθεση
  5. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. η’ απόφασή της (απόφαση 1ης ετήσιας ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στην ΟΤΕ ΑΕ των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της 1ης ετήσιας ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της υπό σχετ. ζ’, με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, και επέβαλε στην ΟΤΕ ΑΕ την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιήσει το υποβληθέν στην ΕΕΤΤ επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης VDSL vectoring, μέχρι την 31η Μαρτίου 2020.
  6. H EETT, με την ως άνω απόφαση, ανάθεσε στον ΟΤΕ την κατασκευή δικτύου πρόσβασης NGA σε 865 υπαίθριες καμπίνες σε 161 Αστικά Κέντρα και κάλεσε τον ΟΤΕ να προσκομίσει στην ΕΕΤΤ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000) μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019.
  7. Ο ΟΤΕ, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 11273/27.03.2019, προσκόμισε την υπ’ αριθμ. PEBMLG190125 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €).

  Απόφαση ΕΕΤΤ για την 2η Ετήσια Ανάθεση
  8. Με την υπό σχετ. θ’ απόφασή της (απόφαση Β’ ετήσιας ανάθεσης) η ΕΕΤΤ ανάθεσε στον ΟΤΕ την κατασκευή δικτύου πρόσβασης NGA σε 727 υπαίθριες καμπίνες σε 236 Α/Κ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 3 της υπό σχετ. ζ’, με τους εκεί αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις και επέβαλε στην ΟΤΕ ΑΕ την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιήσει το υποβληθέν στην ΕΕΤΤ επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης VDSL vectoring, μέχρι την 31η Μαρτίου 2021.
  9. Με την ίδια απόφασή της, η ΕΕΤΤ κάλεσε την ΟΤΕ ΑΕ να της προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) στην περίπτωση όπου η εγγυητική επιστολή του ενός εκατομμυρίου ευρώ που υπέβαλε η εταιρία OTE στο πλαίσιο της πρώτης ετήσιας ανάθεσης λήξει και οι καμπίνες που ανατίθενται στον ΟΤΕ με την ίδια ως άνω Απόφαση δεν έχουν ολοκληρωθεί.
  10. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. ι’ απόφασή της, μετά από αίτημα της ΟΤΕ ΑΕ, ενέκρινε την αλλαγή του χρόνου ενεργοποίησης 512 υπαίθριων καμπινών που της είχαν ανατεθεί στο πλαίσιο της Β’ ετήσιας ανάθεσης (σχετ. θ΄). Σύμφωνα με το νέο εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο της ΟΤΕ ΑΕ, η Β’ ετήσια ανάθεση θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021.


  11. Με την υπό σχετ. ιβ’ απόφασή του, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ εντάλθηκε «τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας εφαρμογής των κείμενων κανονιστικών διατάξεων σχετικών με τις υποχρεώσεις των παρόχων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης στο πλαίσιο εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης ….
  Οι εν λόγω έλεγχοι συνίστανται, μεταξύ άλλων, σε επιτόπιο έλεγχο στις περιοχές που οι πάροχοι υλοποιούν δίκτυα πρόσβασης ή όπου άλλου αυτό χρειαστεί, προκειμένου να διερευνηθεί εάν η κάθε Εταιρεία συμμορφώνεται με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία.».
  Η συγκεκριμένη απόφαση όριζε διάστημα για τους ελέγχους από
  27/12/2018 έως 27/12/2019, ενώ με την υπό σχετ. ιγ’ απόφαση του Προέδρου η διάρκεια ισχύος της ως άνω απόφασης παρατάθηκε έως την 31η /12/2020.
  12. Στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης, η ΕΕΤΤ, κατά το διάστημα 1/1/2019 – 29/2/2020 διεξήγαγε επιτόπιους ελέγχους σε 16 υπαίθριες καμπίνες της 1ης ετήσιας ανάθεσης, σε δύο Αστικά Κέντρα ΟΤΕ. Στους εν λόγω ελέγχους διαπιστώθηκε η υλοποίηση από τoν OTE του δικτύου νέας γενιάς στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης στις συγκεκριμένες υπαίθριες καμπίνες (σχετ. ιδ’). Αναλυτικά η κατάσταση με τις υπαίθριες καμπίνες στις οποίες η ΕΕΤΤ διεξήγαγε επιτόπιο έλεγχο παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ.


  13. Με την υπό σχετ. ιε’ επιστολή του, ο ΟΤΕ ενημέρωσε την ΕΕΤΤ αναφορικά με την ολοκλήρωση της 1ης ετήσιας ανάθεσης, υποβάλοντας παράλληλα:
  • Πίνακα για τις υπαίθριες καμπίνες που έχουν ανατεθεί στον ΟΤΕ με βάση το υπόδειγμα του Κανονισμού υποβολής περιοδικών αναφορών των παρόχων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης. Οι καμπίνες οι οποίες ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς στο πλαίσιο της 1ης ετήσιας ανάθεσης παρατίθενται στο Παράρτημα Ι.
  • Πίνακα με 49 υπαίθριες καμπίνες της 1ης ετήσιας ανάθεσης, τις οποίες δεν υλοποίησε ο ΟΤΕ για σειρά λόγων, όπως τεχνική αδυναμία και μη έγκαιρη αδειοδότηση. Η αναλυτική κατάσταση των καμπινών που δεν υλοποίησε ο ΟΤΕ παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ. 14. Με την ίδια επιστολή του ο ΟΤΕ αιτείται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€), που αφορά την 1η Ετήσια Ανάθεση.


  15. Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε ο ΟΤΕ στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της 1ης ετήσιας ανάθεσης (σχετ. ιε’), τις υπό σχετ. ια’ περιοδικές αναφορές του ΟΤΕ στο πλαίσιο του Κανονισμού Παρακολούθησης της ΕΕΤΤ καθώς και τις υπό σχετ. ιδ’ εκθέσεις ελέγχων της ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι ο ΟΤΕ, ως όφειλε, έως τις 31/3/2020, ενεργοποίησε την τεχνολογία VDSL vectoring σε 816 από τις 865 αρχικά ανατεθειμένες υπαίθριες καμπίνες της 1ης ετήσιας ανάθεσης (ποσοστό 94,3%).
  16. Δεδομένου ότι το ποσοστό απόκλισης είναι μικρότερο του 10%, δεν συντρέχει λόγος ελέγχου της υπαιτιότητας της απόκλισης από το αρχικά εγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης με τις υπό σχετ. η’ απόφασης της ΕΕΤΤ, ώστε να εξεταστεί από την ΕΕΤΤ το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στον ΟΤΕ σύμφωνα με τα σημεία 12 και 14 του Παραρτήματος 3 της υπό σχετ.
  ζ’ απόφασης της ΕΕΤΤ.

  Αποφασίζει
  I. Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση από τον ΟΤΕ της ανάπτυξης δικτύου νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring για την 1η ετήσια ανάθεση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).
  II. Καλεί την ΟΤΕ ΑΕ να προσκομίσει στην ΕΕΤΤ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000), η οποία θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV.
  III. Εντέλλεται την επιστροφή της υπ’ αριθμ. PEBMLG 190125 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 1.000.000 € στην ΟΤΕ, με την παραλαβή της νέας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από την ΟΤΕ ΑΕ.
  IV. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία ΟΤΕ.
  V. Εντέλλεται τη δημοσίευση της Απόφασης που θα εκδοθεί με βάση την παρούσα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/
  Αρχιτεκτονική
  NGA
  7-114 7 ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ 114 VDSL-VECTORING
  7-115 7 ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ 115 VDSL-VECTORING
  8-101 8 ΜΗΛΙΑ 101 VDSL-VECTORING
  38-301 38 ΑΡΕΟΠΟΛΗ 301 VDSL-VECTORING
  47-182 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 182 VDSL-VECTORING
  47-191 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 191 VDSL-VECTORING
  47-193 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 193 VDSL-VECTORING
  47-194 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 194 VDSL-VECTORING
  47-195 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 195 VDSL-VECTORING
  47-197 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 197 VDSL-VECTORING
  47-198 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 198 VDSL-VECTORING
  47-199 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 199 VDSL-VECTORING
  47-263 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 263 VDSL-VECTORING
  47-267 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 267 VDSL-VECTORING
  47-269 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 269 VDSL-VECTORING
  47-271 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 271 VDSL-VECTORING
  47-273 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 273 VDSL-VECTORING
  47-275 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 275 VDSL-VECTORING
  47-437 47 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 437 VDSL-VECTORING
  68-201 68 ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 201 VDSL-VECTORING
  69-146 69 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 146 VDSL-VECTORING
  69-195 69 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 195 VDSL-VECTORING
  69-199 69 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 199 VDSL-VECTORING
  69-270 69 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 270 VDSL-VECTORING
  69-285 69 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 285 VDSL-VECTORING
  69-295 69 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 295 VDSL-VECTORING
  105-149 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 149 VDSL-VECTORING
  105-154 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 154 VDSL-VECTORING
  105-155 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 155 VDSL-VECTORING
  105-157 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 157 VDSL-VECTORING
  105-159 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 159 VDSL-VECTORING
  105-161 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 161 VDSL-VECTORING
  105-163 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 163 VDSL-VECTORING
  105-165 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 165 VDSL-VECTORING
  105-166 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 166 VDSL-VECTORING
  105-167 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 167 VDSL-VECTORING
  105-169 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 169 VDSL-VECTORING
  105-171 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 171 VDSL-VECTORING
  105-173 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 173 VDSL-VECTORING

  105-175 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 175 VDSL-VECTORING
  105-177 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 177 VDSL-VECTORING
  105-179 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 179 VDSL-VECTORING
  105-181 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 181 VDSL-VECTORING
  105-183 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 183 VDSL-VECTORING
  105-185 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 185 VDSL-VECTORING
  105-187 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 187 VDSL-VECTORING
  105-189 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 189 VDSL-VECTORING
  105-191 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 191 VDSL-VECTORING
  105-193 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 193 VDSL-VECTORING
  105-195 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 195 VDSL-VECTORING
  105-199 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 199 VDSL-VECTORING
  105-291 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 291 VDSL-VECTORING
  105-295 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 295 VDSL-VECTORING
  115-153 115 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 153 VDSL-VECTORING
  119-301 119 Κ.ΑΙΓΑΝΗΣ 301 VDSL-VECTORING
  132-303 132 ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 303 VDSL-VECTORING
  156-103 156 ΞΥΝΟΝΕΡΙ 103 VDSL-VECTORING
  266-139 266 ΚΟΖΑΝΗΣ 139 VDSL-VECTORING
  266-141 266 ΚΟΖΑΝΗΣ 141 VDSL-VECTORING
  266-263 266 ΚΟΖΑΝΗΣ 263 VDSL-VECTORING
  266-265 266 ΚΟΖΑΝΗΣ 265 VDSL-VECTORING
  266-267 266 ΚΟΖΑΝΗΣ 267 VDSL-VECTORING
  266-271 266 ΚΟΖΑΝΗΣ 271 VDSL-VECTORING
  266-312 266 ΚΟΖΑΝΗΣ 312 VDSL-VECTORING
  266-355 266 ΚΟΖΑΝΗΣ 355 VDSL-VECTORING
  266-357 266 ΚΟΖΑΝΗΣ 357 VDSL-VECTORING
  266-362 266 ΚΟΖΑΝΗΣ 362 VDSL-VECTORING
  266-427 266 ΚΟΖΑΝΗΣ 427 VDSL-VECTORING
  266-435 266 ΚΟΖΑΝΗΣ 435 VDSL-VECTORING
  301-110 301 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 110 VDSL-VECTORING
  301-452 301 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 452 VDSL-VECTORING
  301-453 301 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 453 VDSL-VECTORING
  329-107 329 ΣΠΑΤΩΝ 107 VDSL-VECTORING
  347-113 347 ΠΕΡΓΑΜΟΥ 113 VDSL-VECTORING
  347-115 347 ΠΕΡΓΑΜΟΥ 115 VDSL-VECTORING
  347-117 347 ΠΕΡΓΑΜΟΥ 117 VDSL-VECTORING
  347-119 347 ΠΕΡΓΑΜΟΥ 119 VDSL-VECTORING
  347-203 347 ΠΕΡΓΑΜΟΥ 203 VDSL-VECTORING
  347-313 347 ΠΕΡΓΑΜΟΥ 313 VDSL-VECTORING
  347-319 347 ΠΕΡΓΑΜΟΥ 319 VDSL-VECTORING
  349-105 349 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 105 VDSL-VECTORING
  372-247 372 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 247 VDSL-VECTORING

  372-255 372 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 255 VDSL-VECTORING
  372-266 372 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 266 VDSL-VECTORING
  372-268 372 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 268 VDSL-VECTORING
  372-270 372 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 270 VDSL-VECTORING
  372-352 372 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 352 VDSL-VECTORING
  372-354 372 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 354 VDSL-VECTORING
  380-111 380 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 111 VDSL-VECTORING
  380-142 380 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 142 VDSL-VECTORING
  380-153 380 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 153 VDSL-VECTORING
  380-156 380 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 156 VDSL-VECTORING
  380-160 380 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 160 VDSL-VECTORING
  380-162 380 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 162 VDSL-VECTORING
  380-163 380 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 163 VDSL-VECTORING
  380-166 380 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 166 VDSL-VECTORING
  380-170 380 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 170 VDSL-VECTORING
  380-176 380 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 176 VDSL-VECTORING
  380-212 380 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 212 VDSL-VECTORING
  380-213 380 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 213 VDSL-VECTORING
  380-214 380 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 214 VDSL-VECTORING
  380-409 380 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 409 VDSL-VECTORING
  401-403 401 Ν.ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ 403 VDSL-VECTORING
  406-403 406 ΦΙΛΥΡΑ 403 VDSL-VECTORING
  408-301 408 ΙΑΣΜΟΣ 301 VDSL-VECTORING
  415-9300 415 ΕΧΙΝΟΣ 9300 VDSL-VECTORING
  417-283 417 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 283 VDSL-VECTORING
  417-287 417 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 287 VDSL-VECTORING
  424-107 424 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 107 VDSL-VECTORING
  424-139 424 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 139 VDSL-VECTORING
  424-213 424 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 213 VDSL-VECTORING
  424-315 424 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 315 VDSL-VECTORING
  424-326 424 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 326 VDSL-VECTORING
  424-327 424 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 327 VDSL-VECTORING
  424-329 424 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 329 VDSL-VECTORING
  445-9507 445 ΚΑΡΟΛΟΣ 9507 VDSL-VECTORING
  445-9511 445 ΚΑΡΟΛΟΣ 9511 VDSL-VECTORING
  445-9513 445 ΚΑΡΟΛΟΣ 9513 VDSL-VECTORING
  445-9523 445 ΚΑΡΟΛΟΣ 9523 VDSL-VECTORING
  445-9527 445 ΚΑΡΟΛΟΣ 9527 VDSL-VECTORING
  445-9529 445 ΚΑΡΟΛΟΣ 9529 VDSL-VECTORING
  445-9533 445 ΚΑΡΟΛΟΣ 9533 VDSL-VECTORING
  445-9607 445 ΚΑΡΟΛΟΣ 9607 VDSL-VECTORING
  445-9617 445 ΚΑΡΟΛΟΣ 9617 VDSL-VECTORING
  445-9637 445 ΚΑΡΟΛΟΣ 9637 VDSL-VECTORING

  445-9641 445 ΚΑΡΟΛΟΣ 9641 VDSL-VECTORING
  445-9651 445 ΚΑΡΟΛΟΣ 9651 VDSL-VECTORING
  445-9655 445 ΚΑΡΟΛΟΣ 9655 VDSL-VECTORING
  445-9657 445 ΚΑΡΟΛΟΣ 9657 VDSL-VECTORING
  445-9659 445 ΚΑΡΟΛΟΣ 9659 VDSL-VECTORING
  445-9661 445 ΚΑΡΟΛΟΣ 9661 VDSL-VECTORING
  445-9665 445 ΚΑΡΟΛΟΣ 9665 VDSL-VECTORING
  445-9731 445 ΚΑΡΟΛΟΣ 9731 VDSL-VECTORING
  446-9751 446 ΚΟΛΩΝΟΣ 9751 VDSL-VECTORING
  446-9753 446 ΚΟΛΩΝΟΣ 9753 VDSL-VECTORING
  446-9755 446 ΚΟΛΩΝΟΣ 9755 VDSL-VECTORING
  447-9535 447 ΑΘΗΝΑΣ 9535 VDSL-VECTORING
  447-9539 447 ΑΘΗΝΑΣ 9539 VDSL-VECTORING
  447-9543 447 ΑΘΗΝΑΣ 9543 VDSL-VECTORING
  447-9544 447 ΑΘΗΝΑΣ 9544 VDSL-VECTORING
  447-9545 447 ΑΘΗΝΑΣ 9545 VDSL-VECTORING
  447-9549 447 ΑΘΗΝΑΣ 9549 VDSL-VECTORING
  447-9551 447 ΑΘΗΝΑΣ 9551 VDSL-VECTORING
  447-9553 447 ΑΘΗΝΑΣ 9553 VDSL-VECTORING
  447-9575 447 ΑΘΗΝΑΣ 9575 VDSL-VECTORING
  447-9621 447 ΑΘΗΝΑΣ 9621 VDSL-VECTORING
  447-9631 447 ΑΘΗΝΑΣ 9631 VDSL-VECTORING
  447-9645 447 ΑΘΗΝΑΣ 9645 VDSL-VECTORING
  448-139 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 139 VDSL-VECTORING
  448-340 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 340 VDSL-VECTORING
  448-341 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 341 VDSL-VECTORING
  448-343 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 343 VDSL-VECTORING
  448-355 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 355 VDSL-VECTORING
  456-242 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 242 VDSL-VECTORING
  461-108 461 ΣΑΡΩΝΙΔΑ 108 VDSL-VECTORING
  461-305 461 ΣΑΡΩΝΙΔΑ 305 VDSL-VECTORING
  461-306 461 ΣΑΡΩΝΙΔΑ 306 VDSL-VECTORING
  461-405 461 ΣΑΡΩΝΙΔΑ 405 VDSL-VECTORING
  463-145 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 145 VDSL-VECTORING
  463-149 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 149 VDSL-VECTORING
  463-151 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 151 VDSL-VECTORING
  463-153 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 153 VDSL-VECTORING
  463-155 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 155 VDSL-VECTORING
  463-157 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 157 VDSL-VECTORING
  463-159 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 159 VDSL-VECTORING
  463-161 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 161 VDSL-VECTORING
  463-163 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 163 VDSL-VECTORING
  463-166 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 166 VDSL-VECTORING

  463-167 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 167 VDSL-VECTORING
  463-168 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 168 VDSL-VECTORING
  463-172 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 172 VDSL-VECTORING
  463-174 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 174 VDSL-VECTORING
  463-180 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 180 VDSL-VECTORING
  463-181 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 181 VDSL-VECTORING
  463-182 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 182 VDSL-VECTORING
  463-184 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 184 VDSL-VECTORING
  463-185 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 185 VDSL-VECTORING
  463-187 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 187 VDSL-VECTORING
  463-188 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 188 VDSL-VECTORING
  463-190 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 190 VDSL-VECTORING
  463-191 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 191 VDSL-VECTORING
  463-192 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 192 VDSL-VECTORING
  463-193 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 193 VDSL-VECTORING
  463-195 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 195 VDSL-VECTORING
  463-475 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 475 VDSL-VECTORING
  463-478 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 478 VDSL-VECTORING
  463-480 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 480 VDSL-VECTORING
  463-9729 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 9729 VDSL-VECTORING
  463-9863 463 ΑΙΓΑΛΕΩ 9863 VDSL-VECTORING
  464-206 464 ΧΑΙΔΑΡΙ 206 VDSL-VECTORING
  464-210 464 ΧΑΙΔΑΡΙ 210 VDSL-VECTORING
  464-215 464 ΧΑΙΔΑΡΙ 215 VDSL-VECTORING
  464-216 464 ΧΑΙΔΑΡΙ 216 VDSL-VECTORING
  464-217 464 ΧΑΙΔΑΡΙ 217 VDSL-VECTORING
  464-219 464 ΧΑΙΔΑΡΙ 219 VDSL-VECTORING
  464-221 464 ΧΑΙΔΑΡΙ 221 VDSL-VECTORING
  464-222 464 ΧΑΙΔΑΡΙ 222 VDSL-VECTORING
  464-223 464 ΧΑΙΔΑΡΙ 223 VDSL-VECTORING
  464-225 464 ΧΑΙΔΑΡΙ 225 VDSL-VECTORING
  464-229 464 ΧΑΙΔΑΡΙ 229 VDSL-VECTORING
  464-231 464 ΧΑΙΔΑΡΙ 231 VDSL-VECTORING
  464-233 464 ΧΑΙΔΑΡΙ 233 VDSL-VECTORING
  464-234 464 ΧΑΙΔΑΡΙ 234 VDSL-VECTORING
  477-9599 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9599 VDSL-VECTORING
  477-9701 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9701 VDSL-VECTORING
  477-9702 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9702 VDSL-VECTORING
  477-9801 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9801 VDSL-VECTORING
  477-9802 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9802 VDSL-VECTORING
  477-9803 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9803 VDSL-VECTORING
  477-9804 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9804 VDSL-VECTORING
  477-9805 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9805 VDSL-VECTORING

  477-9806 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9806 VDSL-VECTORING
  477-9807 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9807 VDSL-VECTORING
  477-9808 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9808 VDSL-VECTORING
  477-9809 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9809 VDSL-VECTORING
  477-9810 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9810 VDSL-VECTORING
  477-9811 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9811 VDSL-VECTORING
  477-9812 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9812 VDSL-VECTORING
  477-9813 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9813 VDSL-VECTORING
  477-9814 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9814 VDSL-VECTORING
  477-9815 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9815 VDSL-VECTORING
  477-9816 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9816 VDSL-VECTORING
  477-9817 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9817 VDSL-VECTORING
  477-9818 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9818 VDSL-VECTORING
  477-9819 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9819 VDSL-VECTORING
  477-9820 477 ΑΧΑΡΝΩΝ 9820 VDSL-VECTORING
  495-239 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 239 VDSL-VECTORING
  495-428 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 428 VDSL-VECTORING
  495-435 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 435 VDSL-VECTORING
  495-436 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 436 VDSL-VECTORING
  495-437 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 437 VDSL-VECTORING
  495-462 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 462 VDSL-VECTORING
  495-465 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 465 VDSL-VECTORING
  495-468 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 468 VDSL-VECTORING
  495-470 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 470 VDSL-VECTORING
  495-471 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 471 VDSL-VECTORING
  495-472 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 472 VDSL-VECTORING
  495-473 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 473 VDSL-VECTORING
  495-474 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 474 VDSL-VECTORING
  495-478 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 478 VDSL-VECTORING
  495-480 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 480 VDSL-VECTORING
  495-481 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 481 VDSL-VECTORING
  495-484 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 484 VDSL-VECTORING
  495-485 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 485 VDSL-VECTORING
  495-491 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 491 VDSL-VECTORING
  495-492 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 492 VDSL-VECTORING
  495-493 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 493 VDSL-VECTORING
  495-494 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 494 VDSL-VECTORING
  495-495 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 495 VDSL-VECTORING
  495-496 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 496 VDSL-VECTORING
  495-497 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 497 VDSL-VECTORING
  495-498 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 498 VDSL-VECTORING
  495-499 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 499 VDSL-VECTORING
  495-9891 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9891 VDSL-VECTORING

  532-201 532 ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ 201 VDSL-VECTORING
  538-409 538 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 409 VDSL-VECTORING
  538-501 538 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 501 VDSL-VECTORING
  540-205 540 ΣΑΓΙΑΔΑΣ 205 VDSL-VECTORING
  541-109 541 ΦΙΛΙΑΤΕΣ 109 VDSL-VECTORING
  541-111 541 ΦΙΛΙΑΤΕΣ 111 VDSL-VECTORING
  541-113 541 ΦΙΛΙΑΤΕΣ 113 VDSL-VECTORING
  541-413 541 ΦΙΛΙΑΤΕΣ 413 VDSL-VECTORING
  562-105 562 ΚΟΣΤΑ 105 VDSL-VECTORING
  562-107 562 ΚΟΣΤΑ 107 VDSL-VECTORING
  562-109 562 ΚΟΣΤΑ 109 VDSL-VECTORING
  562-115 562 ΚΟΣΤΑ 115 VDSL-VECTORING
  562-119 562 ΚΟΣΤΑ 119 VDSL-VECTORING
  562-209 562 ΚΟΣΤΑ 209 VDSL-VECTORING
  562-307 562 ΚΟΣΤΑ 307 VDSL-VECTORING
  562-409 562 ΚΟΣΤΑ 409 VDSL-VECTORING
  562-411 562 ΚΟΣΤΑ 411 VDSL-VECTORING
  586-107 586 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛ 107 VDSL-VECTORING
  586-208 586 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛ 208 VDSL-VECTORING
  586-306 586 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛ 306 VDSL-VECTORING
  586-308 586 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛ 308 VDSL-VECTORING
  586-324 586 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛ 324 VDSL-VECTORING
  586-338 586 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛ 338 VDSL-VECTORING
  586-340 586 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛ 340 VDSL-VECTORING
  586-406 586 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛ 406 VDSL-VECTORING
  586-407 586 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛ 407 VDSL-VECTORING
  586-410 586 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛ 410 VDSL-VECTORING
  586-415 586 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛ 415 VDSL-VECTORING
  586-417 586 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛ 417 VDSL-VECTORING
  598-103 598 ΕΓΛΥΚΑΔΑ 103 VDSL-VECTORING
  598-105 598 ΕΓΛΥΚΑΔΑ 105 VDSL-VECTORING
  598-201 598 ΕΓΛΥΚΑΔΑ 201 VDSL-VECTORING
  598-303 598 ΕΓΛΥΚΑΔΑ 303 VDSL-VECTORING
  598-313 598 ΕΓΛΥΚΑΔΑ 313 VDSL-VECTORING
  619-103 619 ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ 103 VDSL-VECTORING
  620-120 620 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 120 VDSL-VECTORING
  620-138 620 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 138 VDSL-VECTORING
  620-7141 620 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 7141 VDSL-VECTORING
  631-101 631 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 101 VDSL-VECTORING
  631-102 631 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 102 VDSL-VECTORING
  659-352 659 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 352 VDSL-VECTORING
  659-354 659 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 354 VDSL-VECTORING
  659-356 659 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 356 VDSL-VECTORING

  659-358 659 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 358 VDSL-VECTORING
  659-359 659 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 359 VDSL-VECTORING
  659-362 659 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 362 VDSL-VECTORING
  659-9607 659 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 9607 VDSL-VECTORING
  659-9613 659 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 9613 VDSL-VECTORING
  659-9803 659 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 9803 VDSL-VECTORING
  660-9745 660 ΚΩΛΛΕΤΗ 9745 VDSL-VECTORING
  660-9827 660 ΚΩΛΛΕΤΗ 9827 VDSL-VECTORING
  661-9613 661 ΣΟΛΩΝΟΣ 9613 VDSL-VECTORING
  661-9645 661 ΣΟΛΩΝΟΣ 9645 VDSL-VECTORING
  661-9827 661 ΣΟΛΩΝΟΣ 9827 VDSL-VECTORING
  662-9515 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9515 VDSL-VECTORING
  662-9525 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9525 VDSL-VECTORING
  662-9527 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9527 VDSL-VECTORING
  662-9537 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9537 VDSL-VECTORING
  662-9539 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9539 VDSL-VECTORING
  662-9541 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9541 VDSL-VECTORING
  662-9543 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9543 VDSL-VECTORING
  662-9545 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9545 VDSL-VECTORING
  662-9547 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9547 VDSL-VECTORING
  662-9549 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9549 VDSL-VECTORING
  662-9551 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9551 VDSL-VECTORING
  662-9553 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9553 VDSL-VECTORING
  662-9555 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9555 VDSL-VECTORING
  662-9557 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9557 VDSL-VECTORING
  662-9559 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9559 VDSL-VECTORING
  662-9721 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9721 VDSL-VECTORING
  662-9723 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9723 VDSL-VECTORING
  662-9725 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9725 VDSL-VECTORING
  662-9733 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9733 VDSL-VECTORING
  662-9735 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9735 VDSL-VECTORING
  662-9737 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9737 VDSL-VECTORING
  662-9739 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9739 VDSL-VECTORING
  662-9741 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9741 VDSL-VECTORING
  662-9743 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9743 VDSL-VECTORING
  662-9745 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9745 VDSL-VECTORING
  662-9747 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9747 VDSL-VECTORING
  662-9749 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9749 VDSL-VECTORING
  662-9751 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9751 VDSL-VECTORING
  662-9753 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9753 VDSL-VECTORING
  662-9755 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9755 VDSL-VECTORING
  697-129 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 129 VDSL-VECTORING
  697-130 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 130 VDSL-VECTORING

  697-132 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 132 VDSL-VECTORING
  697-133 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 133 VDSL-VECTORING
  697-134 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 134 VDSL-VECTORING
  697-135 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 135 VDSL-VECTORING
  697-136 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 136 VDSL-VECTORING
  697-137 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 137 VDSL-VECTORING
  697-165 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 165 VDSL-VECTORING
  697-167 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 167 VDSL-VECTORING
  697-168 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 168 VDSL-VECTORING
  697-169 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 169 VDSL-VECTORING
  697-170 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 170 VDSL-VECTORING
  697-172 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 172 VDSL-VECTORING
  697-174 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 174 VDSL-VECTORING
  697-175 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 175 VDSL-VECTORING
  697-176 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 176 VDSL-VECTORING
  697-177 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 177 VDSL-VECTORING
  697-178 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 178 VDSL-VECTORING
  697-179 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 179 VDSL-VECTORING
  697-180 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 180 VDSL-VECTORING
  697-182 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 182 VDSL-VECTORING
  697-185 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 185 VDSL-VECTORING
  697-186 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 186 VDSL-VECTORING
  697-187 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 187 VDSL-VECTORING
  697-188 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 188 VDSL-VECTORING
  697-9505 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 9505 VDSL-VECTORING
  697-9609 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 9609 VDSL-VECTORING
  697-9617 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 9617 VDSL-VECTORING
  697-9621 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 9621 VDSL-VECTORING
  697-9625 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 9625 VDSL-VECTORING
  697-9707 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 9707 VDSL-VECTORING
  697-9713 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 9713 VDSL-VECTORING
  697-9717 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 9717 VDSL-VECTORING
  697-9721 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 9721 VDSL-VECTORING
  697-9725 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 9725 VDSL-VECTORING
  697-9729 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 9729 VDSL-VECTORING
  697-9733 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 9733 VDSL-VECTORING
  697-9737 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 9737 VDSL-VECTORING
  697-9741 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 9741 VDSL-VECTORING
  697-9745 697 ΑΡΙΑΔΝΗΣ 9745 VDSL-VECTORING
  731-9701 731 ΓΑΖΙΟΥ 9701 VDSL-VECTORING
  731-9703 731 ΓΑΖΙΟΥ 9703 VDSL-VECTORING
  731-9805 731 ΓΑΖΙΟΥ 9805 VDSL-VECTORING
  737-103 737 ΑΓ. ΣΥΛΛΑ 103 VDSL-VECTORING

  737-104 737 ΑΓ. ΣΥΛΛΑ 104 VDSL-VECTORING
  756-103 756 ΣΟΥΔΑ 103 VDSL-VECTORING
  762-203 762 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΡΕΘ 203 VDSL-VECTORING
  786-230 786 ΣΧΙΣΜΑ 230 VDSL-VECTORING
  789-109 789 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 109 VDSL-VECTORING
  789-141 789 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 141 VDSL-VECTORING
  789-221 789 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 221 VDSL-VECTORING
  798-7143 798 ΣΗΤΕΙΑΣ 7143 VDSL-VECTORING
  806-431 806 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 431 VDSL-VECTORING
  808-213 808 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 213 VDSL-VECTORING
  808-219 808 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 219 VDSL-VECTORING
  808-221 808 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 221 VDSL-VECTORING
  809-318 809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 318 VDSL-VECTORING
  828-407 828 ΚΟΡΝΟΣ 407 VDSL-VECTORING
  828-411 828 ΚΟΡΝΟΣ 411 VDSL-VECTORING
  831-109 831 ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 109 VDSL-VECTORING
  837-303 837 ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ 303 VDSL-VECTORING
  847-301 847 ΙΑΛΥΣΟΥ 301 VDSL-VECTORING
  847-404 847 ΙΑΛΥΣΟΥ 404 VDSL-VECTORING
  847-405 847 ΙΑΛΥΣΟΥ 405 VDSL-VECTORING
  847-407 847 ΙΑΛΥΣΟΥ 407 VDSL-VECTORING
  847-411 847 ΙΑΛΥΣΟΥ 411 VDSL-VECTORING
  847-416 847 ΙΑΛΥΣΟΥ 416 VDSL-VECTORING
  847-417 847 ΙΑΛΥΣΟΥ 417 VDSL-VECTORING
  847-481 847 ΙΑΛΥΣΟΥ 481 VDSL-VECTORING
  849-213 849 ΣΓΟΥΡΟΥ 213 VDSL-VECTORING
  849-221 849 ΣΓΟΥΡΟΥ 221 VDSL-VECTORING
  849-223 849 ΣΓΟΥΡΟΥ 223 VDSL-VECTORING
  849-403 849 ΣΓΟΥΡΟΥ 403 VDSL-VECTORING
  849-404 849 ΣΓΟΥΡΟΥ 404 VDSL-VECTORING
  849-405 849 ΣΓΟΥΡΟΥ 405 VDSL-VECTORING
  849-407 849 ΣΓΟΥΡΟΥ 407 VDSL-VECTORING
  849-409 849 ΣΓΟΥΡΟΥ 409 VDSL-VECTORING
  854-101 854 ΛΙΝΔΟΥ 101 VDSL-VECTORING
  854-103 854 ΛΙΝΔΟΥ 103 VDSL-VECTORING
  861-111 861 ΚΩΣ 111 VDSL-VECTORING
  861-305 861 ΚΩΣ 305 VDSL-VECTORING
  861-324 861 ΚΩΣ 324 VDSL-VECTORING
  861-405 861 ΚΩΣ 405 VDSL-VECTORING
  885-403 885 ΚΑΣΤΡΑΚΙ 403 VDSL-VECTORING
  886-109 886 ΝΑΞΟΣ 109 VDSL-VECTORING
  886-130 886 ΝΑΞΟΣ 130 VDSL-VECTORING
  886-190 886 ΝΑΞΟΣ 190 VDSL-VECTORING

  943-213 943 ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 213 VDSL-VECTORING
  943-450 943 ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 450 VDSL-VECTORING
  946-307 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 307 VDSL-VECTORING
  946-308 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 308 VDSL-VECTORING
  946-314 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 314 VDSL-VECTORING
  946-319 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 319 VDSL-VECTORING
  946-323 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 323 VDSL-VECTORING
  946-324 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 324 VDSL-VECTORING
  946-325 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 325 VDSL-VECTORING
  946-348 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 348 VDSL-VECTORING
  946-350 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 350 VDSL-VECTORING
  946-351 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 351 VDSL-VECTORING
  946-352 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 352 VDSL-VECTORING
  946-353 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 353 VDSL-VECTORING
  946-354 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 354 VDSL-VECTORING
  946-356 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 356 VDSL-VECTORING
  946-391 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 391 VDSL-VECTORING
  946-411 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 411 VDSL-VECTORING
  946-413 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 413 VDSL-VECTORING
  946-415 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 415 VDSL-VECTORING
  946-424 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 424 VDSL-VECTORING
  946-426 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 426 VDSL-VECTORING
  946-428 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 428 VDSL-VECTORING
  946-430 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 430 VDSL-VECTORING
  946-439 946 ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 439 VDSL-VECTORING
  947-109 947 ΡΙΟ 109 VDSL-VECTORING
  947-204 947 ΡΙΟ 204 VDSL-VECTORING
  947-214 947 ΡΙΟ 214 VDSL-VECTORING
  947-217 947 ΡΙΟ 217 VDSL-VECTORING
  947-9930 947 ΡΙΟ 9930 VDSL-VECTORING
  964-219 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 219 VDSL-VECTORING
  964-225 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 225 VDSL-VECTORING
  964-317 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 317 VDSL-VECTORING
  975-7001 975 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 7001 VDSL-VECTORING
  988-108 988 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 108 VDSL-VECTORING
  988-110 988 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 110 VDSL-VECTORING
  988-115 988 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 115 VDSL-VECTORING
  988-118 988 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 118 VDSL-VECTORING
  988-120 988 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 120 VDSL-VECTORING
  991-167 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 167 VDSL-VECTORING
  991-193 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 193 VDSL-VECTORING
  991-194 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 194 VDSL-VECTORING
  991-195 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 195 VDSL-VECTORING

  991-196 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 196 VDSL-VECTORING
  991-197 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 197 VDSL-VECTORING
  995-330 995 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 330 VDSL-VECTORING
  995-331 995 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 331 VDSL-VECTORING
  995-340 995 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 340 VDSL-VECTORING
  995-342 995 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 342 VDSL-VECTORING
  995-344 995 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 344 VDSL-VECTORING
  995-407 995 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 407 VDSL-VECTORING
  1026-110 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 110 VDSL-VECTORING
  1026-111 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 111 VDSL-VECTORING
  1026-118 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 118 VDSL-VECTORING
  1026-119 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 119 VDSL-VECTORING
  1026-132 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 132 VDSL-VECTORING
  1026-170 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 170 VDSL-VECTORING
  1026-173 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 173 VDSL-VECTORING
  1026-409 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 409 VDSL-VECTORING
  1026-421 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 421 VDSL-VECTORING
  1026-435 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 435 VDSL-VECTORING
  1026-472 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 472 VDSL-VECTORING
  1026-476 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 476 VDSL-VECTORING
  1026-492 1026 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 492 VDSL-VECTORING
  1029-183 1029 ΒΕΡΟΙΑ 183 VDSL-VECTORING
  1029-185 1029 ΒΕΡΟΙΑ 185 VDSL-VECTORING
  1029-187 1029 ΒΕΡΟΙΑ 187 VDSL-VECTORING
  1029-189 1029 ΒΕΡΟΙΑ 189 VDSL-VECTORING
  1029-190 1029 ΒΕΡΟΙΑ 190 VDSL-VECTORING
  1029-191 1029 ΒΕΡΟΙΑ 191 VDSL-VECTORING
  1029-265 1029 ΒΕΡΟΙΑ 265 VDSL-VECTORING
  1029-275 1029 ΒΕΡΟΙΑ 275 VDSL-VECTORING
  1029-276 1029 ΒΕΡΟΙΑ 276 VDSL-VECTORING
  1037-330 1037 ΕΠΙΣΚΟΠΗ 330 VDSL-VECTORING
  1041-106 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 106 VDSL-VECTORING
  1041-107 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 107 VDSL-VECTORING
  1041-109 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 109 VDSL-VECTORING
  1041-111 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 111 VDSL-VECTORING
  1041-112 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 112 VDSL-VECTORING
  1041-114 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 114 VDSL-VECTORING
  1041-118 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 118 VDSL-VECTORING
  1041-121 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 121 VDSL-VECTORING
  1041-122 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 122 VDSL-VECTORING
  1041-123 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 123 VDSL-VECTORING
  1041-124 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 124 VDSL-VECTORING
  1041-128 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 128 VDSL-VECTORING

  1041-139 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 139 VDSL-VECTORING
  1041-145 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 145 VDSL-VECTORING
  1041-207 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 207 VDSL-VECTORING
  1041-209 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 209 VDSL-VECTORING
  1041-261 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 261 VDSL-VECTORING
  1041-310 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 310 VDSL-VECTORING
  1041-316 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 316 VDSL-VECTORING
  1041-408 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 408 VDSL-VECTORING
  1041-421 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 421 VDSL-VECTORING
  1041-422 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 422 VDSL-VECTORING
  1041-423 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 423 VDSL-VECTORING
  1041-433 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 433 VDSL-VECTORING
  1041-453 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 453 VDSL-VECTORING
  1041-458 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 458 VDSL-VECTORING
  1041-460 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 460 VDSL-VECTORING
  1041-462 1041 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 462 VDSL-VECTORING
  1044-110 1044 ΡΗΤΙΝΗ 110 VDSL-VECTORING
  1044-115 1044 ΡΗΤΙΝΗ 115 VDSL-VECTORING
  1050-410 1050 ΑΡΝΙΣΣΑ 410 VDSL-VECTORING
  1066-410 1066 ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 410 VDSL-VECTORING
  1088-210 1088 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 210 VDSL-VECTORING
  1088-220 1088 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 220 VDSL-VECTORING
  1093-414 1093 ΑΓ ΠΝΕΥΜΑ 414 VDSL-VECTORING
  1097-205 1097 ΠΑΡΑΛΗΜΝΙΟ 205 VDSL-VECTORING
  1097-207 1097 ΠΑΡΑΛΗΜΝΙΟ 207 VDSL-VECTORING
  1137-210 1137 ΜΕΤΑΓΚΙΤΣΙΟΥ 210 VDSL-VECTORING
  1159-133 1159 ΜΑΝΔΡΑ 133 VDSL-VECTORING
  1159-135 1159 ΜΑΝΔΡΑ 135 VDSL-VECTORING
  1160-114 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 114 VDSL-VECTORING
  1160-128 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 128 VDSL-VECTORING
  1167-117 1167 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 117 VDSL-VECTORING
  1167-317 1167 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 317 VDSL-VECTORING
  1167-406 1167 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 406 VDSL-VECTORING
  1189-115 1189 ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ 115 VDSL-VECTORING
  1189-209 1189 ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ 209 VDSL-VECTORING
  1189-211 1189 ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ 211 VDSL-VECTORING
  1218-205 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 205 VDSL-VECTORING
  1218-206 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 206 VDSL-VECTORING
  1218-207 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 207 VDSL-VECTORING
  1218-208 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 208 VDSL-VECTORING
  1218-241 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 241 VDSL-VECTORING
  1218-243 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 243 VDSL-VECTORING
  1218-244 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 244 VDSL-VECTORING

  1218-247 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 247 VDSL-VECTORING
  1218-249 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 249 VDSL-VECTORING
  1218-251 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 251 VDSL-VECTORING
  1218-252 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 252 VDSL-VECTORING
  1218-253 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 253 VDSL-VECTORING
  1218-254 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 254 VDSL-VECTORING
  1218-255 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 255 VDSL-VECTORING
  1218-256 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 256 VDSL-VECTORING
  1218-257 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 257 VDSL-VECTORING
  1218-259 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 259 VDSL-VECTORING
  1218-261 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 261 VDSL-VECTORING
  1218-262 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 262 VDSL-VECTORING
  1218-263 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 263 VDSL-VECTORING
  1218-264 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 264 VDSL-VECTORING
  1218-266 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 266 VDSL-VECTORING
  1218-267 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 267 VDSL-VECTORING
  1218-305 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 305 VDSL-VECTORING
  1218-306 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 306 VDSL-VECTORING
  1218-307 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 307 VDSL-VECTORING
  1225-102 1225 ΣΟΥΡΠΗ 102 VDSL-VECTORING
  1273-9801 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 9801 VDSL-VECTORING
  1273-9805 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 9805 VDSL-VECTORING
  1273-9807 1273 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 9807 VDSL-VECTORING
  1294-201 1294 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 201 VDSL-VECTORING
  1297-9942 1297 ΚΑΣΤΡΟ 9942 VDSL-VECTORING
  1323-103 1323 ΚΟΠΑΝΟΣ 103 VDSL-VECTORING
  1323-105 1323 ΚΟΠΑΝΟΣ 105 VDSL-VECTORING
  1361-309 1361 ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ 309 VDSL-VECTORING
  1373-203 1373 ΜΥΡΘΙΟΥ 203 VDSL-VECTORING
  1375-105 1375 ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 105 VDSL-VECTORING
  1375-106 1375 ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 106 VDSL-VECTORING
  1394-106 1394 ΣΑΜΟΥ 106 VDSL-VECTORING
  1394-204 1394 ΣΑΜΟΥ 204 VDSL-VECTORING
  1394-208 1394 ΣΑΜΟΥ 208 VDSL-VECTORING
  1398-363 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 363 VDSL-VECTORING
  1398-364 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 364 VDSL-VECTORING
  1398-365 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 365 VDSL-VECTORING
  1398-366 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 366 VDSL-VECTORING
  1398-384 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 384 VDSL-VECTORING
  1398-386 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 386 VDSL-VECTORING
  1398-387 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 387 VDSL-VECTORING
  1398-389 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 389 VDSL-VECTORING
  1398-395 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 395 VDSL-VECTORING

  1398-449 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 449 VDSL-VECTORING
  1398-453 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 453 VDSL-VECTORING
  1398-455 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 455 VDSL-VECTORING
  1398-457 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 457 VDSL-VECTORING
  1398-461 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 461 VDSL-VECTORING
  1398-463 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 463 VDSL-VECTORING
  1398-465 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 465 VDSL-VECTORING
  1398-467 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 467 VDSL-VECTORING
  1398-469 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 469 VDSL-VECTORING
  1398-470 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 470 VDSL-VECTORING
  1398-471 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 471 VDSL-VECTORING
  1398-475 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 475 VDSL-VECTORING
  1398-479 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 479 VDSL-VECTORING
  1398-9705 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 9705 VDSL-VECTORING
  1398-9709 1398 ΘΕΡΙΣΣΟΥ 9709 VDSL-VECTORING
  1405-203 1405 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 203 VDSL-VECTORING
  1405-305 1405 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 305 VDSL-VECTORING
  1406-321 1406 ΘΗΒΑ 321 VDSL-VECTORING
  1406-325 1406 ΘΗΒΑ 325 VDSL-VECTORING
  1406-327 1406 ΘΗΒΑ 327 VDSL-VECTORING
  1406-331 1406 ΘΗΒΑ 331 VDSL-VECTORING
  1406-333 1406 ΘΗΒΑ 333 VDSL-VECTORING
  1406-9611 1406 ΘΗΒΑ 9611 VDSL-VECTORING
  1408-223 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 223 VDSL-VECTORING
  1417-198 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 198 VDSL-VECTORING
  1417-200 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 200 VDSL-VECTORING
  1417-220 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 220 VDSL-VECTORING
  1417-224 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 224 VDSL-VECTORING
  1417-234 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 234 VDSL-VECTORING
  1417-271 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 271 VDSL-VECTORING
  1417-273 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 273 VDSL-VECTORING
  1417-275 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 275 VDSL-VECTORING
  1417-278 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 278 VDSL-VECTORING
  1417-280 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 280 VDSL-VECTORING
  1417-282 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 282 VDSL-VECTORING
  1417-284 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 284 VDSL-VECTORING
  1417-285 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 285 VDSL-VECTORING
  1417-286 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 286 VDSL-VECTORING
  1417-287 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 287 VDSL-VECTORING
  1417-288 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 288 VDSL-VECTORING
  1417-289 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 289 VDSL-VECTORING
  1417-290 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 290 VDSL-VECTORING
  1417-292 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 292 VDSL-VECTORING

  1417-293 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 293 VDSL-VECTORING
  1417-294 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 294 VDSL-VECTORING
  1417-295 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 295 VDSL-VECTORING
  1417-296 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 296 VDSL-VECTORING
  1417-297 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 297 VDSL-VECTORING
  1417-298 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 298 VDSL-VECTORING
  1417-299 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 299 VDSL-VECTORING
  1417-601 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 601 VDSL-VECTORING
  1417-603 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 603 VDSL-VECTORING
  1417-605 1417 ΤΟΥΜΠΑΣ 605 VDSL-VECTORING
  1440-217 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 217 VDSL-VECTORING
  1440-243 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 243 VDSL-VECTORING
  1440-265 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 265 VDSL-VECTORING
  1440-267 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 267 VDSL-VECTORING
  1440-308 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 308 VDSL-VECTORING
  1440-317 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 317 VDSL-VECTORING
  1440-321 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 321 VDSL-VECTORING
  1440-323 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 323 VDSL-VECTORING
  1440-325 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 325 VDSL-VECTORING
  1440-327 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 327 VDSL-VECTORING
  1440-328 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 328 VDSL-VECTORING
  1440-329 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 329 VDSL-VECTORING
  1440-330 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 330 VDSL-VECTORING
  1440-375 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 375 VDSL-VECTORING
  1440-405 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 405 VDSL-VECTORING
  1440-407 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 407 VDSL-VECTORING
  1440-411 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 411 VDSL-VECTORING
  1440-412 1440 ΑΓΡΙΝΙΟ 412 VDSL-VECTORING
  1471-303 1471 ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ 303 VDSL-VECTORING
  1482-203 1482 ΛΑΒΑΡΩΝ 203 VDSL-VECTORING
  1484-102 1484 Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 102 VDSL-VECTORING
  1484-401 1484 Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 401 VDSL-VECTORING
  1515-322 1515 ΚΥΔΩΝΑ 322 VDSL-VECTORING
  1533-210 1533 ΣΟΥΡΩΤΗΣ 210 VDSL-VECTORING
  1536-120 1536 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 120 VDSL-VECTORING
  1540-301 1540 ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 301 VDSL-VECTORING
  1540-305 1540 ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 305 VDSL-VECTORING
  1540-307 1540 ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 307 VDSL-VECTORING
  1546-117 1546 ΕΥΡΩΠΟΥ 117 VDSL-VECTORING
  1546-119 1546 ΕΥΡΩΠΟΥ 119 VDSL-VECTORING
  1546-121 1546 ΕΥΡΩΠΟΥ 121 VDSL-VECTORING
  1546-123 1546 ΕΥΡΩΠΟΥ 123 VDSL-VECTORING
  1560-275 1560 ΚΝΩΣΣΟΥ 275 VDSL-VECTORING

  1560-277 1560 ΚΝΩΣΣΟΥ 277 VDSL-VECTORING
  1560-280 1560 ΚΝΩΣΣΟΥ 280 VDSL-VECTORING
  1560-283 1560 ΚΝΩΣΣΟΥ 283 VDSL-VECTORING
  1562-205 1562 ΒΡΑΧΑΤΙ 205 VDSL-VECTORING
  1562-223 1562 ΒΡΑΧΑΤΙ 223 VDSL-VECTORING
  1562-225 1562 ΒΡΑΧΑΤΙ 225 VDSL-VECTORING
  1562-7221 1562 ΒΡΑΧΑΤΙ 7221 VDSL-VECTORING
  1566-101 1566 ΣΕΡΒΙΩΝ 101 VDSL-VECTORING
  1569-4282 1569 ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 4282 VDSL-VECTORING
  1569-4283 1569 ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 4283 VDSL-VECTORING
  1569-4284 1569 ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 4284 VDSL-VECTORING
  1595-315 1595 ΛΕΥΚΑΔΑ 315 VDSL-VECTORING
  1601-365 1601 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 365 VDSL-VECTORING
  1621-274 1621 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 274 VDSL-VECTORING
  1628-301 1628 ΔΡΥΟΠΙΔΑ 301 VDSL-VECTORING
  1645-9615 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9615 VDSL-VECTORING
  1645-9619 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9619 VDSL-VECTORING
  1645-9621 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9621 VDSL-VECTORING
  1645-9625 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9625 VDSL-VECTORING
  1645-9629 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9629 VDSL-VECTORING
  1645-9631 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9631 VDSL-VECTORING
  1645-9633 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9633 VDSL-VECTORING
  1645-9641 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9641 VDSL-VECTORING
  1645-9645 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9645 VDSL-VECTORING
  1645-9651 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9651 VDSL-VECTORING
  1645-9653 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9653 VDSL-VECTORING
  1645-9655 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9655 VDSL-VECTORING
  1645-9657 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9657 VDSL-VECTORING
  1645-9703 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9703 VDSL-VECTORING
  1645-9705 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9705 VDSL-VECTORING
  1645-9713 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9713 VDSL-VECTORING
  1645-9715 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9715 VDSL-VECTORING
  1645-9717 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9717 VDSL-VECTORING
  1645-9721 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9721 VDSL-VECTORING
  1645-9723 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9723 VDSL-VECTORING
  1645-9725 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9725 VDSL-VECTORING
  1645-9731 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9731 VDSL-VECTORING
  1645-9733 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9733 VDSL-VECTORING
  1645-9735 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9735 VDSL-VECTORING
  1645-9737 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9737 VDSL-VECTORING
  1645-9739 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9739 VDSL-VECTORING
  1645-9741 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9741 VDSL-VECTORING
  1645-9743 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9743 VDSL-VECTORING

  1645-9745 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9745 VDSL-VECTORING
  1645-9747 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9747 VDSL-VECTORING
  1645-9749 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9749 VDSL-VECTORING
  1645-9751 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9751 VDSL-VECTORING
  1645-9753 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9753 VDSL-VECTORING
  1645-9755 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9755 VDSL-VECTORING
  1645-9757 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9757 VDSL-VECTORING
  1645-9759 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9759 VDSL-VECTORING
  1645-9813 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9813 VDSL-VECTORING
  1645-9815 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9815 VDSL-VECTORING
  1645-9819 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9819 VDSL-VECTORING
  1645-9821 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9821 VDSL-VECTORING
  1645-9823 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9823 VDSL-VECTORING
  1645-9825 1645 ΠΕΙΡΑΙΑ 9825 VDSL-VECTORING
  1655-111 1655 ΡΕΝΤΗΣ 111 VDSL-VECTORING
  1666-107 1666 ΥΣΤΕΡΝΙΑ 107 VDSL-VECTORING
  1672-209 1672 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 209 VDSL-VECTORING
  1676-103 1676 ΚΕΦΑΛΑΡΙ 103 VDSL-VECTORING
  1685-155 1685 ΤΡΙΚΑΛΑ 155 VDSL-VECTORING
  1699-316 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 316 VDSL-VECTORING
  1699-318 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 318 VDSL-VECTORING
  1699-319 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 319 VDSL-VECTORING
  1699-320 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 320 VDSL-VECTORING
  1699-322 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 322 VDSL-VECTORING
  1699-324 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 324 VDSL-VECTORING
  1699-338 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 338 VDSL-VECTORING
  1700-103 1700 ΒΥΖΑΝΤΙΟ 103 VDSL-VECTORING
  1703-9940 1703 ΒΕΛΟ 9940 VDSL-VECTORING
  1718-501 1718 ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 501 VDSL-VECTORING
  1745-201 1745 ΜΑΡΑΘΕΑΣ 201 VDSL-VECTORING
  1745-203 1745 ΜΑΡΑΘΕΑΣ 203 VDSL-VECTORING
  1807-305 1807 ΚΟΚΚΑΡΙ 305 VDSL-VECTORING
  1809-115 1809 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 115 VDSL-VECTORING
  1813-112 1813 ΧΙΟΣ 112 VDSL-VECTORING
  1836-413 1836 ΕΞΩΓΩΝΙΑ 413 VDSL-VECTORING
  1836-419 1836 ΕΞΩΓΩΝΙΑ 419 VDSL-VECTORING
  1836-427 1836 ΕΞΩΓΩΝΙΑ 427 VDSL-VECTORING
  1844-103 1844 ΠΑΡΟΥ 103 VDSL-VECTORING
  1844-111 1844 ΠΑΡΟΥ 111 VDSL-VECTORING
  1844-118 1844 ΠΑΡΟΥ 118 VDSL-VECTORING
  1844-122 1844 ΠΑΡΟΥ 122 VDSL-VECTORING
  1844-227 1844 ΠΑΡΟΥ 227 VDSL-VECTORING
  1844-229 1844 ΠΑΡΟΥ 229 VDSL-VECTORING

  1844-231 1844 ΠΑΡΟΥ 231 VDSL-VECTORING
  1844-233 1844 ΠΑΡΟΥ 233 VDSL-VECTORING
  1844-235 1844 ΠΑΡΟΥ 235 VDSL-VECTORING
  1849-207 1849 ΦΙΛΩΤΑΣ 207 VDSL-VECTORING
  1860-201 1860 ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ 201 VDSL-VECTORING
  1860-301 1860 ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ 301 VDSL-VECTORING
  1860-303 1860 ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ 303 VDSL-VECTORING
  1864-7328 1864 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 7328 VDSL-VECTORING
  1878-201 1878 ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ 201 VDSL-VECTORING
  1891-201 1891 ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΟ 201 VDSL-VECTORING
  1935-105 1935 ΜΕΣΑΓΓΑΛΩΝ 105 VDSL-VECTORING
  2012-127 2012 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 127 VDSL-VECTORING
  2019-213 2019 ΣΠΑΡΤΗ 213 VDSL-VECTORING
  2019-215 2019 ΣΠΑΡΤΗ 215 VDSL-VECTORING
  2019-217 2019 ΣΠΑΡΤΗ 217 VDSL-VECTORING
  2019-221 2019 ΣΠΑΡΤΗ 221 VDSL-VECTORING
  2019-229 2019 ΣΠΑΡΤΗ 229 VDSL-VECTORING
  2019-318 2019 ΣΠΑΡΤΗ 318 VDSL-VECTORING
  2019-321 2019 ΣΠΑΡΤΗ 321 VDSL-VECTORING
  2019-323 2019 ΣΠΑΡΤΗ 323 VDSL-VECTORING
  2051-115 2051 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 115 VDSL-VECTORING
  2051-205 2051 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 205 VDSL-VECTORING
  2051-206 2051 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 206 VDSL-VECTORING
  2060-279 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 279 VDSL-VECTORING
  2060-9703 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 9703 VDSL-VECTORING
  2060-9711 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 9711 VDSL-VECTORING
  2060-9715 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 9715 VDSL-VECTORING
  2060-9717 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 9717 VDSL-VECTORING
  2060-9805 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 9805 VDSL-VECTORING
  2060-9815 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 9815 VDSL-VECTORING
  2060-9819 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 9819 VDSL-VECTORING
  2060-9821 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 9821 VDSL-VECTORING
  2060-9823 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 9823 VDSL-VECTORING
  2060-9825 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 9825 VDSL-VECTORING
  2060-9827 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 9827 VDSL-VECTORING
  2060-9829 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 9829 VDSL-VECTORING
  2060-9831 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 9831 VDSL-VECTORING
  2060-9833 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 9833 VDSL-VECTORING
  2060-9835 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 9835 VDSL-VECTORING
  2060-9837 2060 ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ. 9837 VDSL-VECTORING
  2082-203 2082 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΥΡΟΥ 203 VDSL-VECTORING
  2099-7139 2099 ΠΑΛΑΓΙΑ 7139 VDSL-VECTORING
  2261-101 2261 ΠΟΥΝΤΑ 101 VDSL-VECTORING
  2261-102 2261 ΠΟΥΝΤΑ 102 VDSL-VECTORING
  2269-105 2269 ΚΑΝΤΙΑ 105 VDSL-VECTORING
  2269-109 2269 ΚΑΝΤΙΑ 109 VDSL-VECTORING

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ
  Ονομασία ΑΚ
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA
  293-6546
  293
  ΓΡΕΒΕΝΑ
  6546
  VDSL-VECTORING
  415-101
  415
  ΕΧΙΝΟΣ
  101
  VDSL-VECTORING
  415-103
  415
  ΕΧΙΝΟΣ
  103
  VDSL-VECTORING
  415-105
  415
  ΕΧΙΝΟΣ
  105
  VDSL-VECTORING
  584-241
  584
  ΒΥΡΩΝΑΣ
  241
  VDSL-VECTORING
  584-242
  584
  ΒΥΡΩΝΑΣ
  242
  VDSL-VECTORING
  584-245
  584
  ΒΥΡΩΝΑΣ
  245
  VDSL-VECTORING
  584-273
  584
  ΒΥΡΩΝΑΣ
  273
  VDSL-VECTORING
  584-275
  584
  ΒΥΡΩΝΑΣ
  275
  VDSL-VECTORING
  584-277
  584
  ΒΥΡΩΝΑΣ
  277
  VDSL-VECTORING
  584-285
  584
  ΒΥΡΩΝΑΣ
  285
  VDSL-VECTORING
  584-286
  584
  ΒΥΡΩΝΑΣ
  286
  VDSL-VECTORING
  584-287
  584
  ΒΥΡΩΝΑΣ
  287
  VDSL-VECTORING
  584-288
  584
  ΒΥΡΩΝΑΣ
  288
  VDSL-VECTORING
  584-289
  584
  ΒΥΡΩΝΑΣ
  289
  VDSL-VECTORING
  584-292
  584
  ΒΥΡΩΝΑΣ
  292
  VDSL-VECTORING
  584-294
  584
  ΒΥΡΩΝΑΣ
  294
  VDSL-VECTORING
  584-297
  584
  ΒΥΡΩΝΑΣ
  297
  VDSL-VECTORING
  584-298
  584
  ΒΥΡΩΝΑΣ
  298
  VDSL-VECTORING
  584-299
  584
  ΒΥΡΩΝΑΣ
  299
  VDSL-VECTORING
  586-106
  586
  ΠΥΡΓΟΣ ΗΛ
  106
  VDSL-VECTORING
  586-212
  586
  ΠΥΡΓΟΣ ΗΛ
  212
  VDSL-VECTORING
  724-320
  724
  ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
  320
  VDSL-VECTORING
  725-113
  725
  ΜΑΛΙΑ
  113
  VDSL-VECTORING
  849-201
  849
  ΣΓΟΥΡΟΥ
  201
  VDSL-VECTORING
  861-9002
  861
  ΚΩΣ
  9002
  VDSL-VECTORING
  1037-320
  1037
  ΕΠΙΣΚΟΠΗ
  320
  VDSL-VECTORING
  1155-207
  1155
  ΛΗΞΟΥΡΙ
  207
  VDSL-VECTORING
  1155-209
  1155
  ΛΗΞΟΥΡΙ
  209
  VDSL-VECTORING
  1155-213
  1155
  ΛΗΞΟΥΡΙ
  213
  VDSL-VECTORING
  1160-303
  1160
  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
  303
  VDSL-VECTORING
  1160-304
  1160
  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
  304
  VDSL-VECTORING
  1209-401
  1209
  ΒΟΛΙΣΣΟΣ
  401
  VDSL-VECTORING
  1273-451
  1273
  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
  451
  VDSL-VECTORING
  1273-477
  1273
  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
  477
  VDSL-VECTORING
  1273-478
  1273
  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
  478
  VDSL-VECTORING
  1273-479
  1273
  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
  479
  VDSL-VECTORING
  1273-480
  1273
  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
  480
  VDSL-VECTORING
  1273-482
  1273
  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
  482
  VDSL-VECTORING
  1273-487
  1273
  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
  487
  VDSL-VECTORING
  1273-488
  1273
  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
  488
  VDSL-VECTORING
  1273-489
  1273
  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
  489
  VDSL-VECTORING
  1273-491
  1273
  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
  491
  VDSL-VECTORING
  1370-138
  1370
  ΡΑΦΗΝΑ Β
  138
  VDSL-VECTORING
  1595-107
  1595
  ΛΕΥΚΑΔΑ
  107
  VDSL-VECTORING
  1595-114
  1595
  ΛΕΥΚΑΔΑ
  114
  VDSL-VECTORING
  2075-313
  2075
  ΦΟΡΤΕΤΖΑ
  313
  VDSL-VECTORING
  2075-315
  2075
  ΦΟΡΤΕΤΖΑ
  315
  VDSL-VECTORING
  2075-317
  2075
  ΦΟΡΤΕΤΖΑ
  317
  VDSL-VECTORING


  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ]
  Κωδικός ΥΚΕΕ
  Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ
  Τρίμηνο ενεργοποίησης βάσει της σχετικής απόφασης ανάθεσης της ΕΕΤΤ
  445-9637
  445
  9637
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  Q3/2019
  445-9641
  445
  9641
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  Q2/2019
  445-9651
  445
  9651
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  Q2/2019
  445-9651
  445
  9651
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  Q2/2019
  445-9655
  445
  9655
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  Q3/2019
  445-9657
  445
  9657
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  Q3/2019
  445-9659
  445
  9659
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  Q3/2019
  445-9661
  445
  9661
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  Q3/2019
  445-9665
  445
  9665
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  Q3/2019
  447-9539
  447
  9539
  ΑΘΗΝΑΣ
  Q2/2019
  447-9543
  447
  9543
  ΑΘΗΝΑΣ
  Q2/2019
  447-9544
  447
  9544
  ΑΘΗΝΑΣ
  Q2/2019
  447-9545
  447
  9545
  ΑΘΗΝΑΣ
  Q2/2019
  447-9549
  447
  9549
  ΑΘΗΝΑΣ
  Q2/2019
  447-9551
  447
  9551
  ΑΘΗΝΑΣ
  Q2/2019
  447-9553
  447
  9553
  ΑΘΗΝΑΣ
  Q2/2019
 2. #2
  Εγγραφή
  11-06-2003
  Περιοχή
  Καμίνια
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  669
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  Gprs/3G
  ISP
  Cosmote LTE
  Router
  MikroTik Chateau lte12
  κατι σχετικο ασχετο με αυτα.
  Η καμπινα 105-151 (Γυμναστηριο) ειχε ανατεθει στη vodafone. Δυστυχως αν και ολες οι καμπινες της υλοποιηθηκαν η συγκεκριμενη εμεινε στα αζητητα και η vodafone ανακοινωσε προσφορα οτι δεν θα προχωρησει στην υλοποιηση σε vdsl λογο μη ευρεσης χωρου για να στηθει η καμπινα και αδυναμιας του δημου Βολου να βρει θεση για τη καμπινα.
  Σε αυτη τη περιπτωση τι γινεται? Η καμπινες που δεν υλοποιουνται βγαινουν πχ σε πληστηριασμο or something? Θα μπορουσε πχ η cosmote να αναλαβει πχ τη συγκεκριμενη καμπινα? (πραγμα οχι και τοσο ανεφικτο φανταζομαι γιατι εκει κοντα υπαρχει δικια της καμπινα ηδη).

 3. #3
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  11.722
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11 + 55/5
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! 7590 ΑX, 6850 5G
  SNR / Attn
  34(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Πιθανόν αυτή να ήταν η "μόνη" λύση..
  να βγάλει ο OTE το καφάο ADSL και να βάλει νέα καμπίνα στην θέση του που να είναι και VDSL..

  Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται να φέρει οπτικές ίνες εκεί..
  πράγμα πολύ δύσκολο για μία και μόνο καμπίνα..
  εκτός και περνάει καμία οπτική του εκεί κοντά..

  Στο Ηράκλειο Κρήτης π.χ νομίζω ο OTE έχει βάλει 3 μόνο καμπίνες VDSL σε περιοχή άλλου παρόχου..
  - My Line : Fritz! 7590 AX + 4060 ΑΧ / 6850 5G + ZTE H267A -> TP-Link TL-R605 (MultiWAN)

  - A/K Πατήσια : VDSL - Wind - FTTH - Wind - 5G Mobile - Inalan

 4. #4
  Εγγραφή
  08-04-2016
  Μηνύματα
  2.380
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Wind
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Πιθανόν αυτή να ήταν η "μόνη" λύση..
  να βγάλει ο OTE το καφάο ADSL και να βάλει νέα καμπίνα στην θέση του που να είναι και VDSL..

  Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται να φέρει οπτικές ίνες εκεί..
  πράγμα πολύ δύσκολο για μία και μόνο καμπίνα..
  εκτός και περνάει καμία οπτική του εκεί κοντά..

  Στο Ηράκλειο Κρήτης π.χ νομίζω ο OTE έχει βάλει 3 μόνο καμπίνες VDSL σε περιοχή άλλου παρόχου..
  Πως γίνεται να έχει ΚΑΦΑΟ ADSL χωρίς να έχει οπτικές ίνες;

 5. #5
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  11.722
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11 + 55/5
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! 7590 ΑX, 6850 5G
  SNR / Attn
  34(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Όλα τα παλιά, απλά.. καφάο του OTE που δίνανε συνδέσεις ADSL έως 24 Mbps..
  ενώνονται με τα Αστικά Κέντρα κάθε περιοχής με γραμμές χαλκού..
  όπως και μετά από τα καφάο αυτά μέχρι τα σπίτια μας.

  Γι' αυτό και τώρα μπαίνουν νέες καμπίνες για VDSL ή FTTH και περνάνε νέες γραμμές με οπτικές ίνες από τα A/K..
  - My Line : Fritz! 7590 AX + 4060 ΑΧ / 6850 5G + ZTE H267A -> TP-Link TL-R605 (MultiWAN)

  - A/K Πατήσια : VDSL - Wind - FTTH - Wind - 5G Mobile - Inalan

 6. #6
  Εγγραφή
  08-04-2016
  Μηνύματα
  2.380
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Wind
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Όλα τα παλιά, απλά.. καφάο του OTE που δίνανε συνδέσεις ADSL έως 24 Mbps..
  ενώνονται με τα Αστικά Κέντρα κάθε περιοχής με γραμμές χαλκού..
  όπως και μετά από τα καφάο αυτά μέχρι τα σπίτια μας.

  Γι' αυτό και τώρα μπαίνουν νέες καμπίνες για VDSL ή FTTH και περνάνε νέες γραμμές με οπτικές ίνες από τα A/K..
  Α τώρα σε κατάλαβα. Αναφέρεσε στα απλά ΚΑΦΑΟ. Σε μερικά απομακρυσμένα ΚΑΦΑΟ γυρω στο 2006 με 2010 είχαν βάλει mini DSLAM για ADSL και νόμιζα πως αναφερόσουν σε αυτά.

 7. #7
  Εγγραφή
  11-06-2003
  Περιοχή
  Καμίνια
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  669
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  Gprs/3G
  ISP
  Cosmote LTE
  Router
  MikroTik Chateau lte12
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Πιθανόν αυτή να ήταν η "μόνη" λύση..
  να βγάλει ο OTE το καφάο ADSL και να βάλει νέα καμπίνα στην θέση του που να είναι και VDSL..

  Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται να φέρει οπτικές ίνες εκεί..
  πράγμα πολύ δύσκολο για μία και μόνο καμπίνα..
  εκτός και περνάει καμία οπτική του εκεί κοντά..

  Στο Ηράκλειο Κρήτης π.χ νομίζω ο OTE έχει βάλει 3 μόνο καμπίνες VDSL σε περιοχή άλλου παρόχου..
  Στα 200μ απεχει η καμπινα του οτε οποτε θεωρω οτι υπαρχει ελπιδα.

 8. #8
  Εγγραφή
  14-04-2008
  Μηνύματα
  20
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  47500/5500
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  9,3(dB) / 10,5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Το vdsl που αναφερει η ανακοίνωση για τον κεραμικό δεν ερχεται σε σύγκρουση με το ftth της wind για το ιδιο ΑΚ?

 9. #9
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  11.722
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11 + 55/5
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! 7590 ΑX, 6850 5G
  SNR / Attn
  34(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Όχι..

  Όσα καφάο OTE δεν έβαλε η Wind στην λίστα της όταν πήρε την ανάθεση για την περιοχή,
  είναι ελεύθερα να τις πάρει μετά όποιος άλλος πάροχος θέλει, και να βάλει ότι τεχνολογία θέλει αυτός..

  Εξάλου και η Wind βάζει στην περιοχή εκεί και FTTH και VDSL..
  - My Line : Fritz! 7590 AX + 4060 ΑΧ / 6850 5G + ZTE H267A -> TP-Link TL-R605 (MultiWAN)

  - A/K Πατήσια : VDSL - Wind - FTTH - Wind - 5G Mobile - Inalan

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας