Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 17
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  78.857
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  HELLAS
  Δελτίο Τύπου:
  Τροποποίηση: (α) του Παραρτήματος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 503 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση και (β) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 31 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση

  Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αφού έλαβε υπόψη:

  α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α’, ιστ’ και μγ, καθώς και τα άρθρα 16 παρ. 3, 38, 51 και 77 αυτού,
  β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37,
  γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο),
  δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 –
  0020,
  ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «Σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2014/710/EΕ), EE L 295/79,
  στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2018/C 159/01) και το συνοδευτικό κείμενο C(2018) 2374 final,
  ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
  η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ
  ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Β’ Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει τροποποιηθείσα,
  θ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ
  ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Γ’ Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει τροποποιηθείσα,
  ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 903/3/19.07.20.19 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α’ Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ
  813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ’ Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις».
  ια. την ΑΠ.ΕΕΤΤ 911/1/14.10.20.19 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α’ Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ
  813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ’ Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις»την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 7375/Φ.960/29.03.2019 επιστολή της εταιρείας

  «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» με θέμα «Αιτιολογημένη τροποποίηση
  Επιχειρηματικού Σχεδίου / Αίτημα αλλαγής τριμήνου υλοποίησης δικτύου NGA στις περιοχές ΑΚ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΒΑΡΝΑΣ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ»,
  ιβ.
  την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 7780/Φ.960/28.04.2020 επιστολή της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» με θέμα «Αίτηση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του εγκεκριμένου πλάνου NGA της WIND που αφορά στους Δήμους Αθηναίων και Σπάτων-Αρτέμιδας»,
  ιγ.
  την Εισήγηση με αριθ. 34365/Φ.600/10.06.2020 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,
  και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά)

  Εκτιμώντας ότι:


  1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ:
  «11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί. Αιτιολογημένα αιτήματα παράτασης της περιόδου υλοποίησης υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής μιας καμπίνας και αμελλητί στην περίπτωση όπου η ανάγκη παράτασης προκύπτει αργότερα για λόγους μη υπαιτιότητας του παρόχου. Η ΕΕΤΤ εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της καμπίνας κρίνει ανά περίπτωση και αποφασίζει σχετικά..».
  2. Σύμφωνα με τα σημεία 17-18 του εν λόγω Παραρτήματος:
  «17. Με κάθε απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ κατά την πρώτη ανάθεση τίθεται προθεσμία στον πάροχο, για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εντός προθεσμίας που θα τίθεται, επί ποινή αποκλεισμού, στην απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Η εν λόγω εγγυητική έχει διάρκεια μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά το τέλος του χρόνου υλοποίησης που τίθεται στην απόφαση ανάθεσης με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.
  18. […]Ειδικά στην γ΄ φάση, επιπλέον εγγυητική επιστολή προσκομίζεται μόνο εάν, βάσει του αριθμού των συνολικών καμπινών της πρώτης ανάθεσης (α’, β΄και γ΄φάση), υπολογίζεται μεγαλύτερο ποσό εγγυητικής επιστολής από αυτό που έχει ήδη προσκομιστεί. Σε αυτή την περίπτωση η εγγυητική επιστολή της γ’ φάσης θα ισούται με τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που υπολογίζεται βάσει του αριθμού των συνολικών καμπινών της πρώτης ανάθεσης και του ύψους της εγγυητικής επιστολής που έχει ήδη προσκομιστεί.» Επειδή:
  3. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 813/004/07.06.2017 Απόφασή της (B’ Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες Vodafone και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρώντας τα εν λόγω ΑΚ από τη Γ’ Φάση Ανάθεσης. Στο Παράρτημα 2Β της ως άνω απόφασης Β Ανάθεσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND. Η εν λόγω Απόφαση επιδόθηκε στις εταιρείες την 14η Ιουνίου 2017.
  4. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 828/12/28.09.2017 Απόφασή της (Γ’ Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες ΟΤΕ και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στο Παράρτημα 4 της ως άνω απόφασης Γ’ Φάσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND. Η εν λόγω Απόφαση επιδόθηκε στις εταιρείες την 19η Οκτωβρίου 2017.
  5. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. ι’ απόφασή της, ενέκρινε την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας WIND κατά 14,5 μήνες για την Φάση Β΄ και 13 μήνες για την Φάση Γ΄ Ανάθεσης και κάλεσε την εν λόγω εταιρεία να υποβάλει στην ΕΕΤΤ επιστολή επέκτασης της διάρκειας ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που είχε καταθέσει στην ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του έργου υλοποίησης τεχνολογίας Vectoring (Β’ και Γ’ Ανάθεση), κατά τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε η λήξη ισχύος τους να τοποθετείται τρεις μήνες μετά την τελευταία (μεταγενέστερη) λήξη των επιχειρηματικών τους πλάνων.
  6. Δεδομένου ότι η υπ’ αριθμ. LD/17171/00001 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους €3.000.000 που είχε προσκομίσει η εταιρεία Wind στο πλαίσιο της Β’ Απόφασης ανάθεσης περιοχών ισχύει μέχρι την επιστροφή της, δεν απαιτείτο η ανανέωσή της ώστε να καλύπτεται η νέα διάρκεια υλοποίησης του έργου.
  7. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. ια’ απόφασή της, τροποποίησε το Παράρτημα 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Β’ Απόφαση Ανάθεσης), ως ίσχυε τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς 1.160 υπαίθριων καμπινών και το Παράρτημα 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Γ’ Απόφαση Ανάθεσης), ως ίσχυε τροποποιηθέν, ως προς την ημερομηνία ενεργοποίησης 266 υπαίθριων καμπινών.
  8. Η εταιρεία Wind με την υπό σχετ. ιβ’ επιστολή της υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αλλαγής τριμήνου ενεργοποίησης για 503 υπαίθριες καμπίνες (ΥΚ) που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση Β Ανάθεσης και 31 ΥΚ που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση Β Ανάθεσης. Συγκεκριμένα, το αίτημα της WIND αφορά:

  • 31 ΥΚ στο ΑΚ ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β (Γ’ Απόφαση Ανάθεσης)
  • 40 ΥΚ στο ΑΚ ΚΑΡΟΛΟΣ (Β’ Απόφαση Ανάθεσης)
  • 121ΥΚ στο ΑΚ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ (Β’ Απόφαση Ανάθεσης)
  • 125 ΥΚ στο ΑΚ ΚΟΛΩΝΟΣ (Β’ Απόφαση Ανάθεσης)
  • 11 ΥΚ στο ΑΚ ΚΩΛΛΕΤΗ (Β’ Απόφαση Ανάθεσης)
  • 164 ΥΚ στο ΑΚ ΠΑΤΗΣΙΑ (Β’ Απόφαση Ανάθεσης)
  • 3 ΥΚ στο ΑΚ ΡΑΦΗΝΑ Α (Β’ Απόφαση Ανάθεσης)
  • 39 ΥΚ στο ΑΚ ΣΟΛΩΝΟΣ (Β’ Απόφαση Ανάθεσης)

  9. Οι ως άνω ΥΚ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο των Αποφάσεων ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 και 828/12/28.09.2017, όπως ισχύουν τροποποιηθείσες, ήταν προγραμματισμένες να υλοποιηθούν το τέταρτο τρίμηνο του 2020 και η εταιρεία αιτείται την παράταση στην προθεσμία ενεργοποίησή τους μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2021. Αναλυτικά το αίτημα της εταιρείας αφορά τις ΥΚ που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 1:

  Spoiler:

  Πίνακας 1
  ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΦΑΣΗΣ
  (σχετ. ιβ’)
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Phase
  331-211
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-217
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-221
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-223
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-225
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-229
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-231
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-239
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-241
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-243
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-245
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Phase
  331-247
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-253
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-255
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-257
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-259
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-261
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-265
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-269
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-281
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-283
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-285
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-287
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-289
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-291
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-311
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-313
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-319
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-321
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-411
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  331-413
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND Γ ΦΑΣΗ
  444-122
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-132
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-133
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-134
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-135
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-136
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-137
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-138
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-139
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-140
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-141
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-142
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-143
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-144
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-145
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-146
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-148
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Phase
  444-149
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-150
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-157
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-158
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-159
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-161
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-164
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-165
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-166
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-167
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-229
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-231
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-232
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-233
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-234
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-235
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-236
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-237
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-238
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-239
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-240
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-241
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-244
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-245
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-246
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-247
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-248
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-249
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-250
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-251
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-252
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-253
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-254
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-255
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-256
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-257
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-258
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Phase
  444-259
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-260
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-261
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-262
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-263
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-264
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-265
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-266
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-267
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-268
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-269
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-270
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-271
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-272
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-273
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-275
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-276
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-277
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-278
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-279
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-280
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-282
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-285
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-287
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-288
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-289
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-290
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-291
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-292
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-293
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-295
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-297
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-298
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-299
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-318
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-320
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-322
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Phase
  444-323
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-324
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-326
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-327
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-329
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-330
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-332
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-333
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-335
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-338
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-340
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-342
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-344
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-346
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-348
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-350
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-351
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-352
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-354
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-356
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-358
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-364
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-366
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-369
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-372
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-374
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-380
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-384
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-385
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-387
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-392
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-396
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-518
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-521
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-525
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-531
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-534
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Phase
  444-535
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-537
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-538
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-539
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1152
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1248
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1249
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1253
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1254
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1255
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1257
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1258
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1260
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1263
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1264
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1265
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1266
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1268
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1269
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1272
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1273
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1274
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1275
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1276
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1277
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1278
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1283
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1284
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1285
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1288
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1289
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1290
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1292
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1297
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1298
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  444-1299
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-103
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Phase
  445-106
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-113
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-117
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-127
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-128
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-132
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-134
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-156
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-301
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-302
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-303
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-309
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-311
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-312
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-325
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-328
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-341
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-343
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-344
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-346
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-348
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-372
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-374
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-402
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-407
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-410
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-411
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-420
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-421
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-424
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-429
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-437
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-439
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-440
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-9509
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-9609
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-9611
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Phase
  445-9625
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  445-9727
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-118
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-119
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-121
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-123
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-125
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-126
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-127
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-128
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-129
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-131
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-132
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-133
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-134
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-135
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-137
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-139
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-141
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-143
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-145
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-146
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-147
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-148
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-149
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-151
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-152
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-153
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-154
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-155
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-157
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-213
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-217
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-220
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-221
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-223
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-224
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Phase
  446-225
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-227
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-228
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-229
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-233
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-234
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-235
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-236
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-237
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-239
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-241
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-244
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-246
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-305
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-309
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-310
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-313
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-316
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-321
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-322
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-324
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-325
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-326
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-331
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-332
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-333
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-334
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-336
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-337
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-338
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-339
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-341
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-344
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-345
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-346
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-347
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-351
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Phase
  446-352
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-353
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-355
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-356
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-357
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-358
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-359
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-361
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-369
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-371
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-381
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-382
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-383
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-407
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-408
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-415
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-418
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-419
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-420
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-423
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-424
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-425
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-426
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-427
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-429
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-430
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-431
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-433
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-434
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-435
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-436
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-437
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-438
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-439
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-440
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-441
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-442
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Phase
  446-443
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-444
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-445
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-446
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-447
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-448
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-449
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-450
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-452
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-453
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-455
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-457
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-459
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-461
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-462
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  446-466
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-102
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-103
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-105
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-106
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-107
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-108
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-109
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-110
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-113
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-117
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-118
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-119
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-120
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-121
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-123
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-127
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-128
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-130
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-134
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-136
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  448-137
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Κωδικός Οικείου ΑΚ Ονομασία Οικείου ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική Τρίμηνο ενεργοποίησης Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης Phase
  448-146 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-148 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-149 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-150 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-151 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-152 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-153 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-154 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-158 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-161 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-162 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-204 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-206 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-207 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-208 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-210 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-211 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-212 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-213 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-214 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-215 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-216 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-217 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-218 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-219 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-220 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-221 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-223 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-224 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-225 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-226 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-227 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-229 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-230 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-231 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-232 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-233 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Κωδικός Οικείου ΑΚ Ονομασία Οικείου ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική Τρίμηνο ενεργοποίησης Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης Phase
  448-234 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-235 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-237 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-238 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-250 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-253 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-255 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-256 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-257 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-258 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-259 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-260 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-261 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-262 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-263 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-264 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-265 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-266 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-267 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-268 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-269 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-270 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-271 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-272 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-273 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-275 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-276 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-277 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-278 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-279 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-285 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-288 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-290 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-291 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-292 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-294 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-295 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Κωδικός Οικείου ΑΚ Ονομασία Οικείου ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική Τρίμηνο ενεργοποίησης Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης Phase
  448-296 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-297 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-298 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-299 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-303 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-304 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-305 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-308 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-318 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-319 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-320 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-321 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-322 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-323 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-505 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-507 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-509 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-511 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-513 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-514 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-521 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTC Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-527 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-529 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-533 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-535 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  448-537 448 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  660-234 660 ΚΩΛΛΕΤΗ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  660-242 660 ΚΩΛΛΕΤΗ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  660-243 660 ΚΩΛΛΕΤΗ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  660-249 660 ΚΩΛΛΕΤΗ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  660-253 660 ΚΩΛΛΕΤΗ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  660-254 660 ΚΩΛΛΕΤΗ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  660-9515 660 ΚΩΛΛΕΤΗ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  660-9719 660 ΚΩΛΛΕΤΗ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  660-9741 660 ΚΩΛΛΕΤΗ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  660-9749 660 ΚΩΛΛΕΤΗ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ
  660-9755 660 ΚΩΛΛΕΤΗ FTTH Q4/2020 Q3/2021 WIND B ΦΑΣΗ

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Phase
  661-207
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-225
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-235
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-238
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-240
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-241
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-244
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-245
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-246
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-247
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-248
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-250
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-251
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-252
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-255
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-256
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-257
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-258
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-265
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-266
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-270
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-274
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-315
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-316
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-329
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-330
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-332
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-334
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-336
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-337
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-338
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-355
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-360
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-9605
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-9615
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-9623
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-9629
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
  Phase
  661-9635
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  661-9819
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  1654-209
  1654
  ΡΑΦΗΝΑ Α
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  1654-211
  1654
  ΡΑΦΗΝΑ Α
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ
  1654-231
  1654
  ΡΑΦΗΝΑ Α
  FTTC
  Q4/2020
  Q3/2021
  WIND B ΦΑΣΗ


  Αιτιολόγηση αιτημάτων αλλαγής στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

  1. Σύμφωνα με την εταιρεία WIND (σχετ. ιβ’) η αλλαγή απαιτείται για λόγους που δεν υπόκεινται στον έλεγχό της και οφείλονται σε σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες υλοποίησης αιτημάτων ευκολιών αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης & αδειοδότησης εκσκαφής και εγκατάστασης υπαίθριων καμπίνων (Υπεύθυνοι Φορείς: Δήμοι & Περιφέρειες) από τους Δήμους Αθηναίων και Σπάτων – Αρτέμιδας.
  2. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αίτημα της εταιρείας:  Ο Δήμος Αθηναίων επιβάλλει παράνομα και καταχρηστικά δυνητικό τέλος χορήγησης άδειας τομής στις οδεύσεις οπτικών ινών που επιχειρεί η εταιρεία στο πλαίσιο της ανάπτυξης δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, επιπρόσθετα των νόμιμων τελών διέλευσης, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ. Για το εν λόγω ζήτημα η εταιρεία έχει υποβάλλει στην ΕΕΤΤ, το με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 17812/24.05.2019 αίτημα επίλυσης διαφοράς, έχει διεξαχθεί σχετική ακρόαση στις 4.11.2019, και αναμένεται η έκδοση απόφασης επί της ακροάσεως. Η εταιρεία, δεδομένης δε της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς για την ομαλή εξέλιξη της υλοποίησης του πλάνου της εταιρείας μας, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ, τη με αρ.πρωτ. ΕΕΤΤ 9856/20.3.20 επιστολή με θέμα «Επίσπευση έκδοσης απόφασης επί της από 4.11.2019 διεξαχθείσης ακρόασης (αίτημα επίλυσης διαφοράς Wind & Δ. Αθηναίων σχετικά με την επιβολή δυνητικού τέλους)».

   Σχετικά με τον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας, η εταιρεία αναφέρει ότι έχει επίσης προκύψει θέμα, το οποίο αφορά, σε σημαντικές καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και στην επιβολή επιπλέον απαιτήσεων επί των εργασιών αποκατάστασης εκσκαφής που διενεργούνται στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάπτυξης δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ. Για το εν λόγω ζήτημα η εταιρεία επίσης υπέβαλε στην ΕΕΤΤ, το με αρ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ.
  10209/26.3.2020 αίτημα επίλυσης διαφοράς.

  1. Στο αίτημά της η εταιρεία σημειώνει ότι έχει ήδη προβεί επανειλημμένως στις δέουσες ενέργειες προς την επίλυση των προαναφερθέντων θεμάτων τόσο σε επίπεδο κατ’ ιδίαν επαφών και συζητήσεων με αρμόδια στελέχη των Δήμων καθώς και με την υποβολή ενώπιον της ΕΕΤΤ σχετικών αιτημάτων επίλυσης. Ωστόσο λόγω της δεδομένης καθυστέρησης που έχει προκύψει κατά τη διαδικασία αδειοδότησης αναγκάζεται να αιτηθεί την παράταση της υλοποίησης του πλάνου ανάπτυξης VDSL vectoring στους εν λόγω δήμους κατά τουλάχιστον εννέα (9) μήνες, δηλαδή έως τις 30.09.2021.
  2. Σύμφωνα με την εταιρεία, βάσει των δεικτών αποδοτικότητας ενεργοποίησης των καμπινών που έχουν προσκομιστεί στην ΕΕΤΤ κατά τη διαδικασία της συνολικής ολίσθησης του πλάνου NGA, ο απαιτούμενος χρόνος ηλεκτροδότησης μιας κατασκευασμένης καμπίνας FTTC – που αποτελεί συνήθως και τον κύριο παράγοντα καθυστέρησης - προσεγγίζει τους 9 μήνες, ενώ στην περίπτωση FTTH καμπίνας ο μέσος χρόνος κατασκευής προσεγγίζει τους 9,6 μήνες. Οι χρόνοι αυτοί δύναται να επιμηκυνθούν αν ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που πιθανόν ανακύψουν στην υλοποίηση εξαιτίας της κυκλοφοριακής κίνησης σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπως είναι το κέντρο της Αθήνας.
  3. Επιπλέον, η εταιρεία σημειώνει πως από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 παρατηρείται περαιτέρω επιβράδυνση στη διαδικασία ηλεκτροδοτήσεων των καμπινών τεχνολογίας FTTC, αναφέροντας ενδεικτικά πως από τις δεκαπέντε (15) περίπου ηλεκτροδοτήσεις σε εβδομαδιαία βάση πριν την πανδημία, πραγματοποιείται πλέον περίπου μία (1) μεσοσταθμικά. Επιπρόσθετα, σε κάποιες περιοχές έχει γίνει, σύμφωνα με την εταιρεία, αναστολή των εργασιών από τους εργολάβους στο πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από την πανδημία. Oι συνθήκες αυτές διαμορφώνουν τουλάχιστον μια κατάσταση αβεβαιότητας, όσον αφορά στους χρόνους ενεργοποίησης των ΥΚΚ.
  4. Βάσει των ανωτέρω, το αίτημα για τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 534 υπαίθριων καμπινών για τα αστικά κέντρα: ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β, ΚΑΡΟΛΟΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΚΩΛΛΕΤΗ, ΠΑΤΗΣΙΑ, ΡΑΦΗΝΑ Α και ΣΟΛΩΝΟΣ κρίνεται εύλογο, η αιτιολόγηση από την WIND ήταν επαρκής και το σχετικό αίτημα υπεβλήθη αμελλητί.
  5. Σύμφωνα με τις υπό σχετ. ζ’, η’, θ, ι’ και ια’ αποφάσεις της ΕΕΤΤ, το επιχειρηματικό σχέδιο για τις Β’ και Γ’ φάσεις της πρώτης ανάθεσης καλύπτει χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Δεδομένης της ως άνω προθεσμίας, η εταιρεία αιτείται παράταση η οποία επεκτείνει το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τον Σεπτέμβριο του 2021.  Αποφασίζει


  1. Τροποποιεί το Παράρτημα 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε να προβεί σε ενεργοποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς στις πεντακόσιες τρεις (503) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων ΚΑΡΟΛΟΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΚΩΛΛΕΤΗ, ΠΑΤΗΣΙΑ, ΡΑΦΗΝΑ Α και ΣΟΛΩΝΟΣ σύμφωνα με τον Πίνακα 4 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 4:

  Spoiler:

  Πίνακας 4
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Κωδικός Οικείου ΑΚ Ονομασία Οικείου ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική Τρίμηνο ενεργοποίησης
  444-122 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-132 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-133 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-134 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-135 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-136 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-137 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-138 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-139 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-140 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-141 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-142 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-143 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-144 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-145 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-146 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-148 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-149 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-150 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-157 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-158 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-159 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-161 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-164 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-165 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-166 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-167 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-229 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-231 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-232 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-233 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Κωδικός Οικείου ΑΚ Ονομασία Οικείου ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική Τρίμηνο ενεργοποίησης
  444-234 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-235 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-236 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-237 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-238 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-239 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-240 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-241 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-244 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-245 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-246 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-247 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-248 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-249 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-250 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-251 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-252 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-253 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-254 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-255 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-256 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-257 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-258 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-259 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-260 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-261 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-262 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-263 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-264 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-265 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-266 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-267 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-268 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-269 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-270 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-271 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-272 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Κωδικός Οικείου ΑΚ Ονομασία Οικείου ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική Τρίμηνο ενεργοποίησης
  444-273 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-275 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-276 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-277 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-278 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-279 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-280 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-282 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-285 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-287 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-288 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-289 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-290 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-291 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-292 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-293 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-295 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-297 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-298 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-299 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  444-318 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-320 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-322 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-323 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-324 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-326 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-327 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-329 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-330 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-332 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-333 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-335 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-338 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-340 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-342 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-344 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTH Q3/2021
  444-346 444 ΠΑΤΗΣΙΑ FTTC Q3/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  444-348
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-350
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-351
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-352
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-354
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-356
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-358
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-364
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-366
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-369
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-372
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-374
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-380
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-384
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-385
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-387
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-392
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-396
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-518
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-521
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-525
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-531
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-534
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-535
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-537
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-538
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-539
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1152
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1248
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1249
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1253
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1254
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1255
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1257
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1258
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1260
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1263
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  444-1264
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1265
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1266
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1268
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1269
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1272
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1273
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1274
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1275
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1276
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1277
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1278
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1283
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1284
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1285
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1288
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1289
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1290
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1292
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTH
  Q3/2021
  444-1297
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-1298
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  444-1299
  444
  ΠΑΤΗΣΙΑ
  FTTC
  Q3/2021
  445-103
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-106
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-113
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-117
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-127
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-128
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-132
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-134
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-156
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-301
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-302
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-303
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-309
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-311
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-312
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  445-325
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-328
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-341
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-343
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-344
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-346
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-348
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-372
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-374
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-402
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-407
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-410
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-411
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-420
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-421
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-424
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-429
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-437
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-439
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-440
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-9509
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-9609
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-9611
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-9625
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  445-9727
  445
  ΚΑΡΟΛΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-118
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-119
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-121
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-123
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-125
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-126
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-127
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-128
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-129
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-131
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-132
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-133
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  446-134
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-135
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-137
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-139
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-141
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-143
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-145
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-146
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-147
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-148
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-149
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-151
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-152
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-153
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-154
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-155
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-157
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-213
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-217
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-220
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-221
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-223
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-224
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-225
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-227
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-228
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-229
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-233
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-234
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-235
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-236
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-237
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-239
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-241
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-244
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-246
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-305
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  446-309
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-310
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-313
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-316
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-321
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-322
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-324
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-325
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-326
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-331
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-332
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-333
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-334
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-336
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-337
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-338
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-339
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-341
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-344
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-345
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-346
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-347
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-351
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-352
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-353
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-355
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-356
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-357
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-358
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-359
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-361
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-369
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-371
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-381
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-382
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-383
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-407
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  446-408
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-415
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-418
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-419
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-420
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-423
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-424
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-425
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-426
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-427
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-429
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-430
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-431
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-433
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-434
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-435
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-436
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-437
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  446-438
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-439
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-440
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-441
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-442
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-443
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-444
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-445
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-446
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-447
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-448
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-449
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-450
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-452
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-453
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-455
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-457
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-459
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-461
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  446-462
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  446-466
  446
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  448-102
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-103
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-105
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-106
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-107
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-108
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-109
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-110
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-113
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-117
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-118
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-119
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-120
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-121
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-123
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-127
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-128
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-130
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-134
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-136
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-137
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-146
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-148
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-149
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-150
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-151
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-152
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-153
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-154
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-158
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-161
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-162
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-204
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-206
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-207
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  448-208
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-210
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-211
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-212
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-213
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-214
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-215
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-216
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-217
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-218
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-219
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-220
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-221
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-223
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-224
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-225
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-226
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-227
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-229
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-230
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-231
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-232
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-233
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-234
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-235
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-237
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-238
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-250
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-253
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-255
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-256
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-257
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-258
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-259
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-260
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-261
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-262
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  448-263
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-264
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-265
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-266
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-267
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-268
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-269
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-270
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-271
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-272
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-273
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-275
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-276
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-277
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-278
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-279
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-285
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-288
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-290
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-291
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-292
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-294
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-295
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-296
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-297
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-298
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-299
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-303
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-304
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-305
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-308
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-318
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-319
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-320
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-321
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-322
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-323
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  448-505
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-507
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-509
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-511
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-513
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-514
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-521
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTC
  Q3/2021
  448-527
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-529
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-533
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-535
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  448-537
  448
  ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
  FTTH
  Q3/2021
  660-234
  660
  ΚΩΛΛΕΤΗ
  FTTH
  Q3/2021
  660-242
  660
  ΚΩΛΛΕΤΗ
  FTTH
  Q3/2021
  660-243
  660
  ΚΩΛΛΕΤΗ
  FTTH
  Q3/2021
  660-249
  660
  ΚΩΛΛΕΤΗ
  FTTH
  Q3/2021
  660-253
  660
  ΚΩΛΛΕΤΗ
  FTTH
  Q3/2021
  660-254
  660
  ΚΩΛΛΕΤΗ
  FTTH
  Q3/2021
  660-9515
  660
  ΚΩΛΛΕΤΗ
  FTTH
  Q3/2021
  660-9719
  660
  ΚΩΛΛΕΤΗ
  FTTH
  Q3/2021
  660-9741
  660
  ΚΩΛΛΕΤΗ
  FTTH
  Q3/2021
  660-9749
  660
  ΚΩΛΛΕΤΗ
  FTTH
  Q3/2021
  660-9755
  660
  ΚΩΛΛΕΤΗ
  FTTH
  Q3/2021
  661-207
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-225
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-235
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  661-238
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-240
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-241
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-244
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-245
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-246
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-247
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-248
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  661-250
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  661-251
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-252
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  661-255
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  661-256
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-257
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-258
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-265
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-266
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-270
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-274
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  661-315
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-316
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-329
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  661-330
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  661-332
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  661-334
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  661-336
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-337
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-338
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  661-355
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-360
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-9605
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  661-9615
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-9623
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  661-9629
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  661-9635
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTC
  Q3/2021
  661-9819
  661
  ΣΟΛΩΝΟΣ
  FTTH
  Q3/2021
  1654-209
  1654
  ΡΑΦΗΝΑ Α
  FTTC
  Q3/2021
  1654-211
  1654
  ΡΑΦΗΝΑ Α
  FTTC
  Q3/2021
  1654-231
  1654
  ΡΑΦΗΝΑ Α
  FTTC
  Q3/2021


  II. Τροποποιεί το Παράρτημα 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε να προβεί σε ενεργοποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς στις τριάντα μία (31) υπαίθριες καμπίνες του Αστικού Κέντρου ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, ως ισχύει τροποποιηθέν, σύμφωνα με τον Πίνακα 5:

  Spoiler:

  Πίνακας 5
  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  Κωδικός Οικείου ΑΚ
  Ονομασία Οικείου ΑΚ
  Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  331-211
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-217
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-221
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-223
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-225
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-229
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-231
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-239
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-241
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-243
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-245
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-247
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-253
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-255
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-257
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-259
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-261
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-265
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-269
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-281
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-283
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-285
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-287
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-289
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-291
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-311
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-313
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-319
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-321
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-411
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021
  331-413
  331
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β
  FTTC
  Q3/2021


  I. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των ΑΠ ΕΕΤΤ
  813/004/07.06.2017 και 828/12/28.09.2017.
  II. Εντέλλεται την κοινοποίηση της Απόφασης που θα εκδοθεί με βάση την παρούσα στην εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.

  Εντέλλεται τη δημοσίευση της Απόφασης που θα εκδοθεί με βάση την παρούσα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου


  Attached Thumbnails Attached Thumbnails AP941-008.pdf  


 2. #2
  Εγγραφή
  10-10-2007
  Περιοχή
  Ιωάννινα
  Ηλικία
  43
  Μηνύματα
  133
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  HOL - 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  SNR / Attn
  11.1(dB) / 9.0(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Να περιμένουμε κάτι ανάλογο και για την Vodafone; Τελειώνει το 2ο τρίμηνο του 2020 και ακόμα πολλές καμπίνες δεν έχουν ενεργοποιηθεί στα Ιωάννινα.

 3. #3
  Εγγραφή
  14-04-2016
  Περιοχή
  Ηράκλειο K.
  Μηνύματα
  321
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  12288/1024
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΦΟΡΤΕΤΖΑ
  Router
  Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  11(dB) / 25(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Thumbs down
  Κοντά ένα χρόνο μετά έτσι μπαμ δηλαδή...
  Καλή υπομονή και ας ελπίσουμε σε όσες δεν έχει γίνει εκ νέου παράταση έως τώρα να μην γίνει!

 4. #4
  Εγγραφή
  06-02-2005
  Περιοχή
  Θεσσαλονίκη
  Ηλικία
  41
  Μηνύματα
  1.294
  Downloads
  10
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  OTE
  Router
  PFSense
  Path Level
  Interleaved
  Πολλά προβλήματα με τους Δήμους. Αναμενόμενο αλλά θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη απο πλευράς ΕΕΤΤ για να μην υπάρχουν αυτά τα θέματα.

 5. #5
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  8.782
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Το κακό εδώ είναι ότι αργεί πολύ η EETT να βγάλει απόφαση για την διαφορά μεταξύ των 2 πλευρών..

  Αν και όπως φαίνεται έχει περιθώριο λίγο ακόμη από αυτά που προβλέπονται..
  - Α/Κ Πατήσια : Ζητείται συνεργείο Ζεύξις για να περάσει οπτικές ίνες στην Άνω Κυψέλη!

  - FTTH : A/K Πατήσια - Wind (Πλ. Αμερικής - Κυψέλη)

 6. #6
  Εγγραφή
  24-03-2020
  Περιοχή
  πρώην Ιωάννινα
  Ηλικία
  26
  Μηνύματα
  567
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Κανένας
  Τα συλλυπητήριά μου σε όποιους περιμένουν Wind... (vodafone αργούν και αυτοί αλλά όχι τόσο). 1+ χρόνο αναμονής εδώ (από την ολοκλήρωση των έργων, για να μη παω πιο πίσω).

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ArXiLaMaS Εμφάνιση μηνυμάτων
  Να περιμένουμε κάτι ανάλογο και για την Vodafone; Τελειώνει το 2ο τρίμηνο του 2020 και ακόμα πολλές καμπίνες δεν έχουν ενεργοποιηθεί στα Ιωάννινα.
  Εάν δεν τις δώσουν πολύ σύντομα, ίσως και να περάσει κανάς μήνας μέχρι να βγει σχετική ανακοίνωση παράτασης (η τελευταία παράταση βγήκε 1μιση μήνα μετά) η οποία εάν βγει θα τις πάει όλες για 3o τρίμηνο (άρα καλό Σεπτέμβρη ).

 7. #7
  Εγγραφή
  30-03-2012
  Περιοχή
  Κεφαλλονιά Αργοστόλι
  Μηνύματα
  1.156
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL
  Ταχύτητα
  21287 kbps /1020 kbps
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
  Router
  TP-LINK TD-W9970 V1
  SNR / Attn
  6.2(dB) / 12.0(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Star Link is coming
  Πραγματικά θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιήσω το Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας άλλα για το star link

 8. #8
  Εγγραφή
  24-03-2020
  Περιοχή
  πρώην Ιωάννινα
  Ηλικία
  26
  Μηνύματα
  567
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Κανένας
  Starlink... απέχει πολύ ακόμη από εδώ, καλά καλά δεν ξεκίνησε το private beta στις ΗΠΑ. Επίσης αν δεν επιτραπεί από την κυβέρνηση/αρμόδιο δεν θα παρέχει υπηρεσία εδώ. Επίσης δεν ξέρεις τιμές και ταχύτητες. Είναι πολύ νωρίς ακόμη.

 9. #9
  Εγγραφή
  11-06-2003
  Περιοχή
  Καμίνια
  Ηλικία
  41
  Μηνύματα
  652
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  Gprs/3G
  ISP
  Cosmote LTE
  Router
  MikroTik Chateau lte12
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maarinos Εμφάνιση μηνυμάτων
  Star Link is coming
  Πραγματικά θα ήθελα να μπορώ να χρησιμοποιήσω το Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας άλλα για το star link

  Ω ναι. Το Starlink θα είναι σωτήριο ειδικά σε rural περιοχές.
  Ζήτημα χρόνου είναι να ξεκινήσει το beta testing. Το επομενο έτος θα πρέπει να υπάρχει στοιχειώδη κάλυψη και σε εμάς.

 10. #10
  Εγγραφή
  30-04-2008
  Μηνύματα
  8.650
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από CptBill Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ω ναι. Το Starlink θα είναι σωτήριο ειδικά σε rural περιοχές.
  Ζήτημα χρόνου είναι να ξεκινήσει το beta testing. Το επομενο έτος θα πρέπει να υπάρχει στοιχειώδη κάλυψη και σε εμάς.
  Τι latency θα έχει αυτό;

 11. #11
  Εγγραφή
  28-12-2005
  Περιοχή
  Μαρούσι, Αττική
  Μηνύματα
  507
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  54998/5499
  ISP
  COSMOTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΜΑΡΟΥΣΙ
  Router
  SpeedPort Plus
  SNR / Attn
  9(dB) / 35(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από CptBill Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ω ναι. Το Starlink θα είναι σωτήριο ειδικά σε rural περιοχές.
  Ζήτημα χρόνου είναι να ξεκινήσει το beta testing. Το επομενο έτος θα πρέπει να υπάρχει στοιχειώδη κάλυψη και σε εμάς.
  Τα παιδιά σας μπορεί να το προλάβουν.. (για την Ελλάδα αναφέρομαι)

 12. #12
  Εγγραφή
  14-04-2016
  Περιοχή
  Ηράκλειο K.
  Μηνύματα
  321
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  12288/1024
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΦΟΡΤΕΤΖΑ
  Router
  Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  11(dB) / 25(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από CptBill Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ω ναι. Το Starlink θα είναι σωτήριο ειδικά σε rural περιοχές.
  Ζήτημα χρόνου είναι να ξεκινήσει το beta testing. Το επομενο έτος θα πρέπει να υπάρχει στοιχειώδη κάλυψη και σε εμάς.
  Too good to be true.

 13. #13
  Εγγραφή
  24-03-2020
  Περιοχή
  πρώην Ιωάννινα
  Ηλικία
  26
  Μηνύματα
  567
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Κανένας
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από uncharted Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τι latency θα έχει αυτό;
  Ισχυρίζεται (ο Μασκ) 25-35ms.

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από prometheas Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τα παιδιά σας μπορεί να το προλάβουν.. (για την Ελλάδα αναφέρομαι)
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από UltraB Εμφάνιση μηνυμάτων
  Too good to be true.
  Είναι πολύ νωρίς να πούμε για κάτι τέτοιο. Ας δούμε τι αποτελέσματα θα έχει η beta.

 14. #14
  Εγγραφή
  27-05-2006
  Περιοχή
  Άγιοι Ανάργυροι
  Ηλικία
  50
  Μηνύματα
  3.846
  Downloads
  20
  Uploads
  1
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  109980/10990
  ISP
  Wind
  DSLAM
  Wind - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
  Router
  UntangleVM on esxi
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BeyondMAD Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ισχυρίζεται (ο Μασκ) 25-35ms.
  Είναι πολύ νωρίς να πούμε για κάτι τέτοιο. Ας δούμε τι αποτελέσματα θα έχει η beta.
  Με απλή μέθοδο των 3ων μάλλον έχει δίκιο αν σκεφτείς πως οι γεωστατικοι δορυφόροι των τηλεπικοινωνιών είναι αυτά 35000χλμ ενώ της starlink στα 550χλμ.
  Ping είχα γύρω στα 250ms όσο είχα το δορυφορικό στη δουλειά οπότε το starlink που είναι στο ένα δέκατο ή πιο κοντά θα είναι γύρω στα 25ms.

  ΥΓ. Αν δεν είναι λάθος το 35000χλμ που λέει η Wikipedia για τους κανονικούς δορυφόρους.
  There's no substitute for experience
  CorollaClub

 15. #15
  Εγγραφή
  13-10-2018
  Μηνύματα
  1.396
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  109999/10999
  ISP
  Nova
  Router
  ZTE H168N/TP-LINK VR600
  SNR / Attn
  8.9(dB) / 4.9(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Ίσως και να είναι το ακόμα λιγότερο λόγο κβαντικής
  https://www.google.com/amp/s/m.nafte...ki-se-doruforo

Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία