Εμφάνιση 1-8 από 8
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  80.438
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  HELLAS
  Δελτίο Τύπου:
  Τροποποίηση του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης) ως ισχύει τροποποιηθείσα από την ΑΠ ΕΕΤΤ 911/01/14.10.2019, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση

  Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αφού έλαβε υπόψη:

  α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α’, ιστ’ και μγ, καθώς και τα άρθρα 16 παρ. 3, 38, 51 και 77 αυτού,
  β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη
  Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37,
  γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες
  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο),
  δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,

  ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία
  2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»
  (2014/710/EΕ), EE L 295/79, στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 117-2002),
  ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ
  4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
  η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Α’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016
  (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)»,
  θ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ
  4505/Β/30.12.2016) / (Β’ Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει,
  ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 903/03/19.07.2019 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α’ Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ’ Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω
  Αποφάσεις»,
  ια. την ΑΠ ΕΕΤΤ 911/01/14.10.2019 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α’ Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ’ Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις»,
  ιβ. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 20876/25.06.2020 επιστολή της εταιρείας Vodafone «Υποβολή αιτήματος επικαιροποίησης του πλάνου ενεργοποίησης καμπινών που έχουν ανατεθεί στην Εταιρεία μας για ανάπτυξη τεχνολογίας/αρχιτεκτονικής VDSL Vectoring σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07/06/2017, ως ισχύει
  τροποποιηθείσα»,
  ιγ. την Εισήγηση με αριθ. 34495/Φ.600/08.07.2020 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά)


  Εκτιμώντας ότι:

  1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ:

  «11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί.
  ………….»

  1. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 813/004/07.06.2017 Απόφασή της (B’ Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες Vodafone και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρώντας τα εν λόγω ΑΚ από τη Γ’ Φάση Ανάθεσης. Στο Παράρτημα 1Β της ως άνω απόφασης Β Ανάθεσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA Vodafone.
  2. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. ι’ απόφασή της, μετά από σχετικό αίτημα των παρόχων ΟΤΕ, Vodafone και Wind ενέκρινε την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων τουw στο πλαίσιο των Φάσεων Α΄, B’ και Γ΄ Ανάθεσης. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, η ΕΕΤΤ ενέκρινε την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων της Vodafone κατά 12 μήνες.
  3. Ακολούθως, με την υπό σχετ. ια’ απόφασή της, η EETT ενέκρινε την αλλαγή του χρόνου ενεργοποίησης, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα των παρόχων. Το αίτημα της εταιρείας Vodafone αφορούσε παράταση στον χρόνο ενεργοποίησης για 1.029 υπαίθριες καμπίνες της φάσης Β.
  4. Η εταιρεία Vodafone, με την υπό σχετ. ιβ’ επιστολή της, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα επικαιροποίησης του εγκεκριμένου πλάνου υλοποίησης κάλυψης πενήντα δύο (52) ΤΚΜ ΟΤΕ των ΑΚ 28ης Οκτωβρίου, Περίβλεπτος και Βέροιας, των οποίων η ενεργοποίηση, βάση του υποβληθέντος και εγκεκριμένου από την ΕΕΤΤ επιχειρηματικού πλάνου της Εταιρείας, είχε οριστεί για το 2ο τρίμηνο του 2020.
  5. Σύμφωνα με την επιστολή της εταιρείας, η αλλαγή του τριμήνου ενεργοποίησης οφείλεται σε καθυστέρηση ηλεκτροδότησή τους από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα, κατά την ημερομηνία υποβολής του υπό σχετ. ιβ’ αιτήματός της (25/6/2020), η εταιρεία ενημερώνει για τα ακόλουθα:
   • Ως προς το ΑΚ Περίβλεπτος, η επικαιροποίηση του πλάνου αφορά στην κάλυψη δεκαπέντε (15) ΤΚΜ ΟΤΕ με νέο αιτούμενο τρίμηνο ολοκλήρωσης, το 3ο τρίμηνο του 2020. Για 3 ΤΚΜ, εκκρεμούσε η ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ για 12 ΤΚΜ, υπήρξε σημαντική καθυστέρηση ηλεκτροδότησης από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ και ήταν σε εξέλιξη η ολοκλήρωση των εργασιών συνδεσιμότητας.
   • Ως προς το ΑΚ Βέροια, η επικαιροποίηση του πλάνου αφορά στην κάλυψη δύο (2) ΤΚΜ ΟΤΕ, καθώς εκκρεμούσε η ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ.
   • Ως προς το ΑΚ 28η Οκτωβρίου, η επικαιροποίηση του πλάνου αφορά στην κάλυψη τριάντα πέντε (35) ΤΚΜ ΟΤΕ με νέο τρίμηνο ολοκλήρωσης το 3ο τρίμηνο του 2020. Για 5 ΤΚΜ, εκκρεμούσε η ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ για 30 ΤΚΜ, υπήρξε σημαντική καθυστέρηση ηλεκτροδότησης από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ και ήταν σε εξέλιξη η ολοκλήρωση των εργασιών συνδεσιμότητας.

  6. Αναλυτικά το αίτημα της εταιρείας αφορά τις υπαίθριες Καμπίνες που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 1.

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/
  Αρχιτεκτονική
  NGA
  Τρίμηνο ενεργοποίησης Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης
  495-107 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 107 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-112 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 112 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-159 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 159 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-215 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 215 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-216 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 216 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-219 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 219 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-249 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 249 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-250 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 250 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-253 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 253 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-255 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 255 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-320 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 320 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-321 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 321 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-322 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 322 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-326 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 326 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-336 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 336 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-406 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 406 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-408 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 408 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-412 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 412 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-415 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 415 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-418 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 418 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-421 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 421 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-422 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 422 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-423 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 423 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-424 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 424 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-430 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 430 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-433 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 433 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-440 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 440 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-444 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 444 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-445 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 445 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-453 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 453 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-454 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 454 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-460 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 460 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-461 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 461 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-467 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 467 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  1029-138 1029 ΒΕΡΟΙΑ 138 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  1029-421 1029 ΒΕΡΟΙΑ 421 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  1218-102 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 102 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  1218-104 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 104 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  1218-116 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 116 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  1218-149 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 149 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  1218-155 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 155 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  1218-427 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 427 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  1218-429 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 429 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  1218-431 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 431 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  1218-433 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 433 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  1218-439 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 439 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  1218-441 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 441 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  1218-442 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 442 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  1218-445 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 445 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  1218-449 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 449 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  1218-453 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 453 VDSL Vectoring Q2/2020 Q3/2020
  495-469 495 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 469 VDSL VECTORING Q3/2020


  1. Ειδικά η υπαίθρια καμπίνα με κωδικό 495-469, στο Α/Κ 28ης Οκτωβρίου, η οποία δεν είχε ανατεθεί στην εταιρεία με την υπό σχετ. θ απόφαση της ΕΕΤΤ, προέκυψε λόγω διάσπασης της υπαίθριας καμπίνας με κωδικό 495-467 στο ίδιο Α/Κ και ως εκ τούτου συμπεριελήφθη στο πλάνο της εταιρείας εκ των υστέρων.
  2. Στο υλικό που προσκόμισε η εταιρεία στην επιστολή της (σχετ. ιβ’) αναφορικά με το ιστορικό και τις διαδικασίες ανά φορέα υλοποίησης των αιτημάτων που αφορούν στις 52 υπαίθριες καμπίνες για τα ΑΚ 28ης Οκτωβρίου, Περίβλεπτος και Βέροιας περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με το ιστορικό και τους λόγους καθυστέρησης ανά υπαίθρια καμπίνα του αιτήματός της. Συγκεκριμένα, τα αρχικά αιτήματα ηλεκτροδότησης υπεβλήθησαν κατά το διάστημα 28/8/2018 – 6/8/2019 και οι αντίστοιχες πληρωμές της εταιρείας έγιναν έως τις 25/11/2019. Η ηλεκτροδότηση δε 42 από τις 52 καμπίνες έγινε στις 31.5.2020.
  3. Σημειώνεται δε ότι το αίτημα της εταιρείας υπεβλήθη εγκαίρως, πριν την προβλεπόμενη από την Απόφαση 813/004/07.06.2017 ημερομηνία ενεργοποίησής τους, ήτοι εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στις διατάξεις του Παραρτήματος 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με την οποία η υποβολή του αιτήματος παράτασης πρέπει να γίνεται αμελλητί, όταν ο πάροχος διαπιστώνει ότι δεν θα μπορέσει να τηρήσει το εγκεκριμένο τρίμηνο ενεργοποίησης.
  4. Βάσει των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ αποδέχεται στο σύνολό του το αίτημα για τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 52 υπαίθριων καμπινών για τα για τα ΑΚ 28ης Οκτωβρίου, Περίβλεπτος και Βέροιας.


  Αποφασίζει

  I. Τροποποιεί το Παράρτημα 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone για τις πενήντα δύο (52) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων 28ης Οκτωβρίου, Περίβλεπτος και Βέροιας, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 2:

  ΠΙΝΑΚΑΣ 2

  Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/
  Αρχιτεκτονική
  NGA
  Τρίμηνο ενεργοποίησης
  495-107 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 107 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-112 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 112 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-159 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 159 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-215 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 215 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-216 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 216 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-219 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 219 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-249 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 249 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-250 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 250 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-253 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 253 VDSL Vectoring Q3/2020

  495-255 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 255 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-320 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 320 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-321 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 321 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-322 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 322 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-326 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 326 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-336 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 336 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-406 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 406 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-408 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 408 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-412 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 412 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-415 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 415 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-418 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 418 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-421 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 421 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-422 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 422 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-423 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 423 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-424 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 424 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-430 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 430 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-433 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 433 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-440 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 440 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-444 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 444 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-445 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 445 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-453 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 453 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-454 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 454 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-460 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 460 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-461 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 461 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-467 495 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 467 VDSL Vectoring Q3/2020
  1029-138 1029 ΒΕΡΟΙΑ 138 VDSL Vectoring Q3/2020
  1029-421 1029 ΒΕΡΟΙΑ 421 VDSL Vectoring Q3/2020
  1218-102 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 102 VDSL Vectoring Q3/2020
  1218-104 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 104 VDSL Vectoring Q3/2020
  1218-116 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 116 VDSL Vectoring Q3/2020
  1218-149 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 149 VDSL Vectoring Q3/2020
  1218-155 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 155 VDSL Vectoring Q3/2020
  1218-427 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 427 VDSL Vectoring Q3/2020
  1218-429 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 429 VDSL Vectoring Q3/2020
  1218-431 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 431 VDSL Vectoring Q3/2020
  1218-433 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 433 VDSL Vectoring Q3/2020
  1218-439 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 439 VDSL Vectoring Q3/2020
  1218-441 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 441 VDSL Vectoring Q3/2020
  1218-442 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 442 VDSL Vectoring Q3/2020
  1218-445 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 445 VDSL Vectoring Q3/2020
  1218-449 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 449 VDSL Vectoring Q3/2020
  1218-453 1218 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 453 VDSL Vectoring Q3/2020
  495-469 495 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 469 VDSL VECTORING Q3/2020


  1. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017.
  2. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία Vodafone.
  3. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.
 2. #2
  Εγγραφή
  24-03-2020
  Περιοχή
  πρώην Ιωάννινα
  Ηλικία
  28
  Μηνύματα
  578
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Κανένας
  Το Σεπτέμβρη ξανά.

 3. #3
  Εγγραφή
  04-06-2006
  Περιοχή
  Στην μαφία των τηλεπικοινωνιών
  Μηνύματα
  161
  Downloads
  10
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  33 kbps
  ISP
  ΕΕΤΤ
  Path Level
  Interleaved
  VDSL Vectoring in the year 2020

 4. #4
  Εγγραφή
  24-03-2020
  Περιοχή
  πρώην Ιωάννινα
  Ηλικία
  28
  Μηνύματα
  578
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Κανένας
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από TEXNIKOS Εμφάνιση μηνυμάτων
  VDSL Vectoring in the year 2020
  Ελλάδα... τι ψάχνεις... έχουμε και ένα χαλκό να κάνουμε απόσβεση...

 5. #5
  Εγγραφή
  09-12-2006
  Περιοχή
  Αθήνα
  Ηλικία
  36
  Μηνύματα
  2.586
  Downloads
  28
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  COSMOTE
  Router
  ZTE H1600

  Δεν θέλω να πικάρω κανέναν, αλλά μόνο με το FTTH θα σωθεί ο κόσμος
  Case:Nemesis NZXT PSU: HEC WinPower 550UB Mobo: ASUS P5K PREMIUM WiFi/AP CPU: C2D E6750 2.66Ghz RAM: 4x1GB DDR2 @ 1066Mhz GPU: ALBATRON ATi RADEON HD4870 1GB [PCI-E] HDD: 1x320GB WD3200YS 2x640GB WD6400AAKS 1x750GB Seagate ST3750330AS 2x1TB SAMSUNG HD103UJ 1x2TB Seagate ST32000542AS Other: Logitech X-530 Sound

 6. #6
  Εγγραφή
  01-02-2016
  Περιοχή
  ΚΟΛΩΝΟΣ
  Μηνύματα
  1.838
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  200 D/20 Up
  ISP
  WIND(aka NOVA)
  Router
  ZTE H288A
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Andreaslar Εμφάνιση μηνυμάτων

  Δεν θέλω να πικάρω κανέναν, αλλά μόνο με το FTTH θα σωθεί ο κόσμος
  Τι...ποιός...που..πότε...πως...γιατί...έλα...δεν άκουσα...!

 7. #7
  Εγγραφή
  24-03-2020
  Περιοχή
  πρώην Ιωάννινα
  Ηλικία
  28
  Μηνύματα
  578
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Κανένας
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Andreaslar Εμφάνιση μηνυμάτων

  Δεν θέλω να πικάρω κανέναν, αλλά μόνο με το FTTH θα σωθεί ο κόσμος
  Δεν τα'μαθες; Το FTTH είναι ξεπερασμένο, δεν έχει κανένα μέλλον. Οι κινέζοι και οι ευρωπαίοι που επενδύουν είναι χαζοί και σπαταλάνε τα λεφτά τους. Να ζήσει ο χαλκός. Με τις ευχές των παρόχων και της ΕΕΤΤ.

 8. #8
  Εγγραφή
  18-02-2006
  Περιοχή
  Πάτρα
  Ηλικία
  57
  Μηνύματα
  3.455
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  56320/5640
  ISP
  Vodafone OneNet VDSL
  Router
  Fritz!Box 7530
  SNR / Attn
  9,5(dB) / 8,5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από TEXNIKOS Εμφάνιση μηνυμάτων
  VDSL Vectoring in the year 2020
  Δεν λες καλά που υπάρχει κι αυτό;
  Αν δεν υπήρχε δεν θα είχα ούτε τρία.

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας