Σελ. 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 58
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  78.237
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  OTE
  Δελτίο Τύπου:
  · Έσοδα Ομίλου στα €918 εκατ., μειωμένα κατά 3,0%, λόγω επίδρασης της πανδημίας σε ορισμένες γραμμές εσόδων · Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 0,8% λόγω δραστικής μείωσης των λειτουργικών εξόδων


  · Μείωση εσόδων στην Ελλάδα κατά 3,8% o Το lockdown οδήγησε σε μείωση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής κατά 8,8%, σχεδόν το μισό από αυτό λόγω υπηρεσιών roaming o Μείωση εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής κατά 0,9%, με συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών o Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στα €285 εκατ., μειωμένο μόνο κατά 1,7%, χάρη στην αποτελεσματική διαχείριση του κόστους
  · Μείωση εσόδων στη Ρουμανία κατά 1,0% o Ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης εσόδων ICT o Σημαντική αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 25,7%, μερικώς οφειλόμενη στην ευνοϊκή βάση σύγκρισης · Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές στα €185 εκατ. στο τρίμηνο, αυξημένες κατά 7,0% · Διατήρηση του στόχου για Ελεύθερες Ταμειακές Ροές στα €350 εκατ. το 2020.
  (Εκατ. €)
  Β’ τρίμηνο
  2020
  Β’ τρίμηνο
  2019
  +/- %
  Εξάμηνο
  2020
  Εξάμηνο
  2019
  +/- %
  Κύκλος Εργασιών
  918,2
  946,9
  -3,0%
  1.859,3
  1.855,5
  +0,2%
  Προσαρμοσμένο EBITDA
  343,5
  345,0
  -0,4%
  690,6
  679,9
  +1,6%
  Περιθώριο %
  37,4%
  36,4%
  +1,0μον
  37,1%
  36,6%
  +0,5μον
  Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)
  321,3
  318,8
  +0,8%
  643,4
  627,1
  +2,6%
  Περιθώριο %
  35,0%
  33,7%
  +1,3μον
  34,6%
  33,8%
  +0,8μον
  Λειτουργικά/λειτουργικές Κέρδη/(ζημιές) προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων
  137,7
  19,6
  -
  295,2
  152,9
  +93,1%
  Κέρδη/(ζημιές) κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας
  77,8
  37,6
  +106,9%
  181,0
  99,5
  +81,9%
  Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας
  118,4
  98,5
  +20,2%
  230,9
  161,4
  +43,1%
  Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)
  0,1664
  0,0788
  +111,2%
  0,3861
  0,2080
  +85,6%
  Σύνολο Ενεργητικού
  6.687,0
  6.861,8
  -2,5%
  6.687,0
  6.861,8
  -2,5%
  Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
  151,1
  178,1
  -15,2%
  317,5
  354,2
  -10,4%
  Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)
  184,8
  172,7
  +7,0%
  317,7
  208,3
  +52,5%
  Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)
  125,0
  128,5
  -2,7%
  255,4
  157,9
  +61,7%
  Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία
  1.534,0
  1.129,4
  +35,8%
  1.534,0
  1.129,4
  +35,8%
  Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων)
  453,2
  601,6
  -24,7%
  453,2
  601,6
  -24,7%
  Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός
  847,7
  1.012,4
  -16,3%
  847,7
  1.012,4
  -16,3%
  Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης. Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εξαιρουμένης της χρηματοοικονομικής θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας το 2019 αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

  - Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2020 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου του 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: « Το β’ τρίμηνο της χρονιάς φέρει τα σημάδια της πανδημίας, η οποία, όπως αναμενόταν, έχει επηρεάσει σημαντικά ορισμένες γραμμές εσόδων. Οι δραστικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις επηρεάζουν τα έσοδα, τόσο άμεσα λόγω χαμηλότερης κίνησης roaming, όσο και έμμεσα λόγω του αντικτύπου σε πολλές επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τον τουρισμό και από πελάτες που παρέμειναν στα σπίτια. Ως αποτέλεσμα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής και συνδρομητικής τηλεόρασης επηρεάστηκαν αρνητικά. Σταθήκαμε δίπλα στους πελάτες μας που επηρεάστηκαν από την κρίση, με ενέργειες αλληλεγγύης και υποστήριξης, αλλά και διατηρώντας ψηλά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα σπίτια και στους χώρους εργασίας. Ευχαριστώ κάθε μέλος της οικογένειας του Ομίλου ΟΤΕ για τη σκληρή δουλειά, αλλά και την αυταπάρνηση που επέδειξαν, όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο».

  Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία, με μέτρα πρόληψης που υποστηρίζουν την ανάκαμψη των λειτουργιών μας, εργαζόμαστε εντατικά για να περιορίσουμε τη μείωση εσόδων στο ελάχιστο και να μετριάσουμε την επίδραση στην κερδοφορία, ενώ, παράλληλα, διατηρούμε και εντατικοποιούμε τις επενδύσεις μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας για την πολιτική αμοιβών των μετόχων που έχουμε επικοινωνήσει».

  Προοπτικές
  Η πανδημία αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ σε Ελλάδα και Ρουμανία το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι τομείς που αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να επηρεάζονται είναι το B2B, οι υπηρεσίες κινητής, οι πωλήσεις συσκευών και το roaming. Το εύρος των επιπτώσεων του κορωνοϊού στις λειτουργίες της εταιρείας τα επόμενα τρίμηνα θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της Πολιτείας. Η πιθανότητα επανεισαγωγής αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, να μειώσει τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, να περιορίσει προσωρινά τη δυνατότητα της εταιρείας να εισπράξει λογαριασμούς και να επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπρόσθετα, η πανδημία θα έχει σημαντική επίδραση στην παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά και στην ελληνική οικονομία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό.

  Σε αυτό το αβέβαιο πλαίσιο, η εταιρεία θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα περιορισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, με σκοπό να διατηρήσει το 2020 την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει το στρατηγικό πλάνο ψηφιακοποίησης και μετασχηματισμού, με σκοπό να γίνει ακόμα πιο ευέλικτος, αποδοτικός και προσανατολισμένος στον πελάτη. Η διοίκηση αναμένει για το 2020, προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία €600 εκατ., προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές περίπου €610 εκατ. και Ελεύθερες Ταμειακές Ροές €350 εκατ.

  Η αμοιβή των μετόχων για το 2020 αναμένεται να ανέλθει σε €400 εκατ., σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά τα επίπεδα ρεκόρ των εκτιμώμενων πληρωμών για άδειες φάσματος και τα έξοδα αναδιάρθρωσης.

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

  Το Β’ τρίμηνο του 2020 τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν μείωση 3,0% και διαμορφώθηκαν σε €918,2 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 3,8%, στα €692,3 εκατ. λόγω του αντικτύπου του COVID-19 στην κινητή. Στη Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,0% και διαμορφώθηκαν στα €228,9 εκατ.

  Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €586,2 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας μείωση κατά 3,8% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2019, αποτυπώνοντας πρωτοβουλίες εξορθολογισμού του κόστους.

  Το Β’ τρίμηνο του 2020, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 0,8% σε €321,3 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να ανέρχεται σε 35,0%, αυξημένο κατά 130 μονάδες βάσης. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) σημείωσε μείωση 1,7%, σε €285,1 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να ανέρχεται σε 41,2%, βελτιωμένο κατά 90 μονάδες βάσης. Στη Ρουμανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ενισχύθηκε κατά 25,7%, στα €36,2 εκατ. και το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) βελτιώθηκε κατά 330 μονάδες βάσης σε 15,8%.

  Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ύψους €137,7 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2020. Το Β’ τρίμηνο του 2019, τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων είχαν ανέλθει σε €19,6 εκατ., που σχετίζονταν με απομειώσεις υπεραξίας που σχετίζονται με λειτουργίες της κινητής στη Ρουμανία.

  Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €29,5 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2020, αυξημένη σε σχέση με τα €17,5 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2019, αποτυπώνοντας έκτακτες θετικές φορολογικές επιδράσεις στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

  Τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν το Β’ τρίμηνο του 2020 σε €118,4 εκατ., σε σύγκριση με €98,5 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2019.

  Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β’ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε €151,1 εκατ., μειωμένες κατά 15,2%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €118,0 εκατ. και €33,1 εκατ. αντίστοιχα.

  Το Β’ τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) €184,8 εκατ. σε σύγκριση με €172,7 εκατ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο αντανακλώντας χαμηλότερες επενδύσεις και τους χαμηλότερους καταβληθέντες τόκους.

  Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2020, ήταν €847,7 εκατ., μειωμένος κατά 16,3% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2019. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

  Κύκλος Εργασιών
  (Εκατ. € )
  Β’τρίμηνο
  2020
  Β’τρίμηνο
  2019
  +/- %
  Εξάμηνο 2020
  Εξάμηνο 2019
  +/- %
  Ελλάδα
  692,3
  719,6
  -3,8%
  1.399,1
  1.416,6
  -1,2%
  Ρουμανία
  228,9
  231,2
  -1,0%
  466,0
  447,8
  +4,1%
  Ενδοομιλικές απαλοιφές
  (3,0)
  (3,9)
  -23,1%
  (5,8)
  (8,9)
  -34,8%
  Όμιλος ΟΤΕ
  918,2
  946,9
  -3,0%
  1.859,3
  1.855,5
  +0,2%  Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)
  (Εκατ. € )
  Β’τρίμηνο
  2020
  Β’τρίμηνο
  2019
  +/- %
  Εξάμηνο 2020
  Εξάμηνο 2019
  +/- %
  Ελλάδα
  285,1
  290,0
  -1,7%
  573,4
  572,6
  +0,1%
  Περιθώριο %
  41,2%
  40,3%
  +0,9μον
  41,0%
  40,4%
  +0,6μον
  Ρουμανία
  36,2
  28,8
  +25,7%
  70,0
  54,5
  +28,4%
  Περιθώριο %
  15,8%
  12,5%
  +3,3μον
  15,0%
  12,2%
  +2,8μον
  Όμιλος ΟΤΕ
  321,3
  318,8
  +0,8%
  643,4
  627,1
  +2,6%
  περιθώριο (%)
  35,0%
  33,7%
  +1,3μον
  34,6%
  33,8%
  +0,8μον
  Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

  ΕΛΛΑΔΑ  Λειτουργικά στοιχεία
  Β’ τρίμηνο
  2020
  Β’ τρίμηνο
  2019
  +/- %
  Β’ τρίμηνο
  2020
  +/-(000)
  Συνδέσεις Λιανικής
  2.670.242
  2.647.850
  +0,8%
  19.379
  Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής
  2.080.113
  1.950.765
  +6,6%
  44.003
  εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών*
  840.383
  645.614
  +30,2%
  52.938
  Συνδρομητές τηλεόρασης
  563.197
  543.683
  +3,6%
  6.501
  Συνδρομητές κινητής
  7.208.393
  7.629.576
  -5,5%
  (135.026)
  *ΣυμπεριλαμβανομένωνVDSL, FTTH, Vectoring & Super Vectoring


  Το Β’ τρίμηνο του 2020, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 30 χιλιάδων γραμμών, αντανακλώντας εν μέρει την αναστολή των αποσυνδέσεων κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, με τον Όμιλο ΟΤΕ να καταγράφει καθαρή αύξηση 19 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

  Ο ΟΤΕ σημείωσε στο τρίμηνο 44 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 2.080 χιλιάδες. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών ανέρχεται πλέον στο 78% της συνδρομητικής βάσης σταθερής. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών οπτικής ίνας συνέχισε να σημειώνει πρόοδο, καθοδηγούμενη από την αυξανόμενη ζήτηση από τους οικιακούς πελάτες, προσελκύοντας 53 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, χάρη στη συνεχή επέκταση και την ποιότητα του δικτύου καθώς και την επιβράδυνση των αποσυνδέσεων κατά την περίοδο του lockdown. Στο τέλος του τριμήνου, οι υπηρεσίες οπτικών ινών είχαν υιοθετηθεί από 840 χιλιάδες συνδρομητές αυξημένους κατά 30% σε σχέση με έναν χρόνο πριν χάρη στη συνεχή αναβάθμιση των ταχυτήτων του δικτύου. Η διείσδυση των οπτικών ινών ανέρχεται πλέον στο 40% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών σταθερής, μία αύξηση 7 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση, υποδηλώνοντας ότι υπάρχει αρκετός χώρος για περαιτέρω ανάπτυξη.

  Έχοντας ολοκληρώσει το πλάνο υλοποίησης των καμπινών FTTC (πάνω από 16 χιλιάδες ενεργές καμπίνες), ο ΟΤΕ προχωρά με την υλοποίηση των υποδομών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH). Στο τέλος του τριμήνου, πάνω από 190 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες FTTH. Η αυξημένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών οπτικής ίνας και η σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για μεγαλύτερες ταχύτητες υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου.

  Σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, ο ΟΤΕ σημείωσε στο τρίμηνο καθαρές προσθήκες 6,5 χιλιάδων συνδρομητών στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 30 Ιουνίου 2020, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης ήταν 563 χιλιάδες, ενισχυμένος κατά 3,6% σε ετήσια βάση. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί τις νέες υπηρεσίες Over-the-Top, για να ενισχύσει το πακέτο υπηρεσιών προς τους συνδρομητές και να προσφέρει πολύ ανταγωνιστικές προτάσεις.

  Στις 30 Ιουνίου του 2020, η COSMOTE στην Ελλάδα παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,2 εκατ. πελάτες, μειωμένους κατά 5,5% σε ετήσια βάση, λόγω ενοποίησης πολλαπλών καρτών sim στην καρτοκινητή.

  Η ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων κινητής συνέχισε να αυξάνεται, αποτυπώνοντας τη συνεχή αύξηση της διείσδυσης των smartphones, καθώς και την αυξημένη ζήτηση που προκλήθηκε από την πανδημία και τις εμπορικές προσφορές που ανταποκρίνονται σε ανάγκες κοινωνικής δικτύωσης. Το Β’ τρίμηνο, η κίνηση δεδομένων ήταν αυξημένη πάνω από 70% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς η μέση μηνιαία χρήση έφτασε τα 3,8 GB ανά συνδρομητή, μια αύξηση 60% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι προσφορές δωρεάν data κατά τη διάρκεια του τριμήνου ήταν καθοριστικής σημασίας για την παροχή υπηρεσιών ίντερνετ στους πελάτες, ενώ οδήγησαν την χρήση δεδομένων σε υψηλότερα επίπεδα. Η διείσδυση της mobile εφαρμογής εξυπηρέτησης πελατών, My COSMOTE app, ενισχύθηκε περαιτέρω στο τρίμηνο, καθώς αναδείχθηκε σε βασικό μέσο ψηφιακής επαφής κατά το lockdown.

  Και αυτό το τρίμηνο, τα δίκτυα σταθερής και κινητής χειρίστηκαν άριστα την αυξημένη ζήτηση λόγω της πανδημίας, για υπηρεσίες φωνής και ιδιαίτερα την κίνηση δεδομένων. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αναδείχθηκε ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» σύμφωνα με τα πρόσφατα Speedtest AwardsTM της Ookla.


  (Εκατ. €)
  Β’ τρίμηνο
  2020
  Β’ τρίμηνο
  2019
  +/- %
  Εξάμηνο 2020
  Εξάμηνο 2019
  +/- %
  Κύκλος Εργασιών
  692,3
  719,6
  -3,8%
  1.399,1
  1.416,6
  -1,2%
  Έσοδα λιανικής σταθερής
  231,3
  233,4
  -0,9%
  465,7
  464,7
  +0,2%
  Έσοδα από υπηρεσίες κινητής
  217,7
  238,6
  -8,8%
  440,1
  453,8
  -3,0%
  Έσοδα χονδρικής
  138,2
  137,4
  +0,6%
  276,2
  278,1
  -0,7%
  Λοιπά Έσοδα
  105,1
  110,2
  -4,6%
  217,1
  220,0
  -1,3%
  Προσαρμοσμένο EBITDAμετά από μισθώσεις(AL)
  285,1
  290,0
  -1,7%
  573,4
  572,6
  +0,1%
  Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA(AL)%
  41,2%
  40,3%
  +0,9μον
  41,0%
  40,4%
  +0,6μον

  Στην Ελλάδα, το Β’ τρίμηνο του 2020, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €692,3 εκατ. μειωμένα κατά 3,8%. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 0,9%. Η πτώση οφείλεται εν μέρει στην πίεση στα έσοδα της τηλεόρασης, καθώς ο ΟΤΕ προχώρησε σε ειδικές εκπτώσεις για ορισμένες επιχειρήσεις (καφετέριες, ξενοδοχεία, καταστήματα στοιχηματισμού) οι οποίες, λόγω της κρίσης, είτε παρέμειναν κλειστές είτε επηρεάστηκαν λόγω έλλειψης αθλητικού περιεχομένου.
  Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 0,6% το Β’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της αυξημένης διείσδυσης των υπηρεσιών οπτικής ίνας από άλλους παρόχους.

  Τα έσοδα από έργα ICT συνέχισαν τη θετική πορεία στο τρίμηνο με αύξηση 5%. Αν και ο COVID-19 ενδέχεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη αυτού του τομέα στα αμέσως επόμενα τρίμηνα, η ανάγκη για ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας έχει πλέον εδραιωθεί και η ζήτηση εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί.

  Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 8,8% στο τρίμηνο, αντανακλώντας τη σημαντική μείωση στα έσοδα από εισερχόμενη και εξερχόμενη περιαγωγή λόγω των περιορισμών σε μετακινήσεις και ταξίδια. Τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου και καρτοκινητής μειώθηκαν κατά 3,3% και 6,9% αντίστοιχα, αποτέλεσμα εν μέρει της παροχής δωρεάν data κατά τη διάρκεια της κρίσης, που περιόρισαν τα έσοδα από επιπλέον χρεώσεις εκτός πακέτου. Εξαιρουμένων των υπηρεσιών roaming, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής θα είχαν μειωθεί λιγότερο από 5%.

  Τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων κινητής αυξήθηκαν κατά 18%, συνεχίζοντας τις ισχυρές επιδόσεις, λόγω των ελκυστικών προσφορών σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

  Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα, μετά από μισθώσεις (ΑL), μειώθηκε στο τρίμηνο κατά 1,7%, στα €285,1 εκατ. με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται στο ισχυρό 41,2%.

  Περικοπές σε γραμμές εξόδων, ιδιαίτερα στα έξοδα marketing, έξοδα ταξιδίων και άλλες κατηγορίες, υποστήριξαν την επίδοση του EBITDA αυτό το τρίμηνο. Επιπρόσθετα, πρωτοβουλίες μετασχηματισμού των λειτουργιών ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, είναι σε εξέλιξη και θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την επίδοση του EBITDA το 2ο εξάμηνο 2020 και μετά.

  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

  Έκδοση Ομολόγων
  Στις 19 Ιουνίου 2020, η ΟΤΕ plc εξέδωσε Ομόλογα ύψους €150 εκατ. λήξεως 10 Δεκεμβρίου 2020 και €200 εκατ. λήξεως 10 Ιουνίου 2021. Το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 0,960% ετησίως και 0,977% ετησίως αντίστοιχα. Τα νέα ομόλογα εκδόθηκαν από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (GMTN Programme). Τα νέα Ομόλογα αναλήφθηκαν πλήρως από την Deutsche Telekom AG. Τα έσοδα από τα νέα Ομόλογα χρησιμοποιήθηκαν για τη μερική αναχρηματοδότηση του Ομολόγου ποσού €628 εκατ. της OTE plc λήξεως Ιουλίου 2020.

  Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης
  Το Β’ τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος υλοποίησε πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης στο πλαίσιο του οποίου
  περίπου 450 άτομα αποχώρησαν από τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα.

  Διαδικασία Αποσχίσεων
  Στις 18 Ιουνίου 2020, τα Διοικητικά Συμβούλια των ΟΤΕ & COSMOTE αποφάσισαν την έναρξη διαδικασίας απόσχισης των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) με απορρόφηση από εταιρείες που ανήκουν κατά 100% στον Όμιλο ΟΤΕ. Με την εν λόγω απόφαση επιδιώκεται η ορθολογικότερη λειτουργική δομή, η ευελιξία και η εξειδίκευση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου ΟΤΕ.

  Μέρισμα
  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 24.06.2020, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €258,6 εκατ. ή €0,55 ανά μετοχή με ημερομηνία πληρωμής την 15η Ιουλίου 2020.

  ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

  Cosmote Payments
  Την 21 Ιουλίου 2020, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στην εταιρεία COSMOTE PAYMENTS από την Τράπεζα της Ελλάδος.

  Αποπληρωμή Ομολόγου
  Την 9 Ιουλίου 2020, το Ομόλογο σταθερού επιτοκίου ύψους €700 εκατ. κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας, με εναπομείναν υπόλοιπο €627,9 εκατ. αποπληρώθηκε πλήρως στη λήξη του.

 2. #2
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  7.856
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  - 420.000 συνδρομητές στην κινητή σε 1 χρόνο !!!
  - Α/Κ Πατήσια : 26 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. πάει και αυτή η παράταση!!

  - FTTH : A/K Πατήσια - Wind (Πλ. Αμερικής - Κυψέλη)

 3. #3
  Εγγραφή
  10-10-2004
  Μηνύματα
  3.745
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  100 Mbps
  ISP
  Inalan
  Κλασσικος ΟΤΕ με μπερδεμενα στατιστικα για να κερδισει τις εντυπωσεις.

  Αναφερουν οτι εχουν 840.383 συνδεσεις οπτικων ινων, συμπεριλαμβανομενου του VDSL, Vectoring και Super Vectoring.
  Μα το VDSL δεν ειναι οπτικη ινα.
  Ποσες οπτικες ινες να εχει περασει ο ΟΤΕ σε οικιακους πελατες; Δεν το γνωριζουμε.
  Η Inalan παιζει να εχει περισσοτερους συνδρομητες οπτικων ινων απο τον ΟΤΕ.

 4. #4
  Εγγραφή
  09-02-2006
  Περιοχή
  Κορυδαλλός
  Μηνύματα
  1.241
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  Synology MR2200AC
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  - 420.000 συνδρομητές στην κινητή σε 1 χρόνο !!!
  Έχει 7 εκατομμύρια συνδέσεις σε μια χώρα 11 εκατομυρίων κατοίκων, που σημαίνει ότι πολλές από τις 420.000 συνδέσεις ήταν το 2ο και 3ο νούμερο κάποιων. Ίσως ήταν επαγγελματικά νούμερα που δεν τα χρειάζονται πλέον.
  ----------------------------
  Accept no substitutes.

 5. #5
  Εγγραφή
  12-12-2007
  Μηνύματα
  567
  Downloads
  11
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Cosmote
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fadasma Εμφάνιση μηνυμάτων
  Έχει 7 εκατομμύρια συνδέσεις σε μια χώρα 11 εκατομυρίων κατοίκων, που σημαίνει ότι πολλές από τις 420.000 συνδέσεις ήταν το 2ο και 3ο νούμερο κάποιων. Ίσως ήταν επαγγελματικά νούμερα που δεν τα χρειάζονται πλέον.
  420.000 είναι μεγάλο νούμερο , όπως και να το δεις...
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος vaskor : 06-08-20 στις 14:45.
  Ελεύθερος.

 6. #6
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  7.856
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Και δεν είναι φετινό μόνο το αποτέλεσμα..

  Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου ΟΤΕ Γ’ Τριμήνου 2019 - 2018..
  Κινητή.. 7.532.621 - 8.122.602 -7,3%

  Άμα συνεχίσει και άλλο έτσι..
  - Α/Κ Πατήσια : 26 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. πάει και αυτή η παράταση!!

  - FTTH : A/K Πατήσια - Wind (Πλ. Αμερικής - Κυψέλη)

 7. #7
  Εγγραφή
  01-07-2003
  Περιοχή
  Θεσσαλλλλονίκη
  Μηνύματα
  72.625
  Downloads
  39
  Uploads
  14
  Τύπος
  Cable
  Ταχύτητα
  120000/120000
  ISP
  HCN - OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΡΟΣΤΑΝ
  Router
  asus,vigor
  SNR / Attn
  11.5(dB) / 30.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Και δεν είναι φετινό μόνο το αποτέλεσμα..

  Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου ΟΤΕ Γ’ Τριμήνου 2019 - 2018..
  Κινητή.. 7.532.621 - 8.122.602 -7,3%

  Άμα συνεχίσει και άλλο έτσι..
  Θα κλείσει;

  Αυτό που βλέπουμε και στους άλλους είναι πως οι συνδέσεις κινητής πέφτουν, πχ και η vodafone πέρυσι είχε μειώσεις στους χρήστες κινητής
  Σίγουρα έχουν χάσει πολλούς που είχανε μια και δυο (ή και 10 sim) να κάθονται σε κάποιο συρτάρι τώρα που ζητάνε κάθε 2 μήνες ανανέωση για καρτοκινήτη

 8. #8
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  7.856
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Απλά, δεν θα τρίβουν πολύ τα χέρια τους!!

  με αποτέλεσμα, όπως λέει και η ανακοίνωση..
  .. η εταιρεία θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα περιορισμού του κόστους σε όλους τους τομείς,

  * Ελπίζω τουλάχιστον να αλλάξει όλες τις σαβούρες τα καφάο που έχουμε ακόμη στην περιοχή μας..
  μπας και δουλέψει μετά το ρημάδι το VDSL της Wind, που περιμένουμε!
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Iris07 : 06-08-20 στις 16:19.
  - Α/Κ Πατήσια : 26 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. πάει και αυτή η παράταση!!

  - FTTH : A/K Πατήσια - Wind (Πλ. Αμερικής - Κυψέλη)

 9. #9
  Εγγραφή
  05-06-2017
  Μηνύματα
  872
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  30720/3072
  ISP
  HOL
  DSLAM
  HOL - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Router
  TP-Link Archer VR600
  SNR / Attn
  10(dB) / 15(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Hetfield Εμφάνιση μηνυμάτων
  Κλασσικος ΟΤΕ με μπερδεμενα στατιστικα για να κερδισει τις εντυπωσεις.

  Αναφερουν οτι εχουν 840.383 συνδεσεις οπτικων ινων, συμπεριλαμβανομενου του VDSL, Vectoring και Super Vectoring.
  Μα το VDSL δεν ειναι οπτικη ινα.
  Ποσες οπτικες ινες να εχει περασει ο ΟΤΕ σε οικιακους πελατες; Δεν το γνωριζουμε.
  Η Inalan παιζει να εχει περισσοτερους συνδρομητες οπτικων ινων απο τον ΟΤΕ.
  ~200.000 σπίτια μπορούν να βάλουν FTTH με ΟΤΕ. Που βλέπεις να την περνάει η Inalan;;
  Scuderia Ferrari MissionWinNow
  "Του χρόνου θα είμαστε πρωταθλητές"
  Since 2009

 10. #10
  Εγγραφή
  20-12-2011
  Περιοχή
  ►Planet Earth◄
  Ηλικία
  28
  Μηνύματα
  4.367
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  45000/6200
  ISP
  ►WIND◄
  DSLAM
  Wind - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
  Router
  ZTE H288A
  SNR / Attn
  6(dB) / 12(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Περίεργο. Έλεγα ότι ειδικά η σταθερή θα είχε μεγάλα κέρδη, γιατί πλέον με τα online μαθήματα και την τηλεργασια, θα έτρεχαν όλοι να βάλουν VDSL.

  - - - Updated - - -

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sdikr Εμφάνιση μηνυμάτων
  Θα κλείσει;

  Αυτό που βλέπουμε και στους άλλους είναι πως οι συνδέσεις κινητής πέφτουν, πχ και η vodafone πέρυσι είχε μειώσεις στους χρήστες κινητής
  Σίγουρα έχουν χάσει πολλούς που είχανε μια και δυο (ή και 10 sim) να κάθονται σε κάποιο συρτάρι τώρα που ζητάνε κάθε 2 μήνες ανανέωση για καρτοκινήτη
  Σωστά. Με τη 2μηνη ανανέωση, πολλοί κατάργησαν 2ους και 3ους αριθμούς που είχαν.

 11. #11
  Εγγραφή
  10-10-2004
  Μηνύματα
  3.745
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  100 Mbps
  ISP
  Inalan
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Black3539 Εμφάνιση μηνυμάτων
  ~200.000 σπίτια μπορούν να βάλουν FTTH με ΟΤΕ. Που βλέπεις να την περνάει η Inalan;;
  Κι αλλες τοσες μπορει να βαλει η Inalan με τις περιοχες που καλυπτει.
  Απο το "μπορουν" μεχρι την εγκατασταση ειναι μεγαλη αποσταση.
  Το νουμερο εγκατεστημενων ινων απο τον ΟΤΕ ειναι τοσο τραγικο που ακομα κι οι ιδιοι ντρεπονται να το ανακοινωσουν.

 12. #12
  Εγγραφή
  05-06-2017
  Μηνύματα
  872
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  30720/3072
  ISP
  HOL
  DSLAM
  HOL - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Router
  TP-Link Archer VR600
  SNR / Attn
  10(dB) / 15(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Hetfield Εμφάνιση μηνυμάτων
  Κι αλλες τοσες μπορει να βαλει η Inalan με τις περιοχες που καλυπτει.
  Απο το "μπορουν" μεχρι την εγκατασταση ειναι μεγαλη αποσταση.
  Το νουμερο εγκατεστημενων ινων απο τον ΟΤΕ ειναι τοσο τραγικο που ακομα κι οι ιδιοι ντρεπονται να το ανακοινωσουν.
  Αν μπεις στο SFBB, θα δεις οτι το νούμερο live είναι στα 150.000 σπίτια, όχι διαμερίσματα, και αυτά μπορούν να βάλουν FTTH.
  Στο subforum θα δεις πολλά μέλη που έχουν ήδη βάλει, καθώς και σε μένα έχει γίνει η εγκατάσταση μέσα στην πολυκατοικία, αλλά περιμένω να τελειώσει το συμβόλαιο.
  Είμαστε πολλοί και αυτό φαίνεται, σε σχέση με την InaLan
  Scuderia Ferrari MissionWinNow
  "Του χρόνου θα είμαστε πρωταθλητές"
  Since 2009

 13. #13
  Εγγραφή
  10-10-2004
  Μηνύματα
  3.745
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  100 Mbps
  ISP
  Inalan
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Black3539 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Αν μπεις στο SFBB, θα δεις οτι το νούμερο live είναι στα 150.000 σπίτια, όχι διαμερίσματα, και αυτά μπορούν να βάλουν FTTH.
  Στο subforum θα δεις πολλά μέλη που έχουν ήδη βάλει, καθώς και σε μένα έχει γίνει η εγκατάσταση μέσα στην πολυκατοικία, αλλά περιμένω να τελειώσει το συμβόλαιο.
  Είμαστε πολλοί και αυτό φαίνεται, σε σχέση με την InaLan
  Και σου ξαναλεω, αλλο το "μπορουν" να βαλουν οπτικη ινα, κι αλλο το "εχω" οπτικη ινα.
  Εγω σχολιασα το γεγονος οτι ο ΟΤΕ αποκρυπτει τις ενεργες συνδεσεις οπτικων ινων κι εσυ μου απαντας με το ποσοι μπορουν να βαλουν.
  Εντελως αστοχος ο συσχετισμος σου.
  Ασε που το κοστος για να βαλεις οπτικη ινα απο τον ΟΤΕ ειναι ασυμφορο (ας μην μιλησουμε και για τιμες πακετων).

  Στο δια ταυτα, εγω μπηκα στο sfbb.gr και δεν βρηκα πουθενα live στατιστικα ενεργων γραμμων οπτικων ινων του ΟΤΕ.
  Εν τελει, ποσοι εχουν οπτικη ινα απο τον ΟΤΕ; Γιατι ντρεπονται να το πουν;

  ΥΓ: Το οτι "ειστε πολλοι κι αυτο φαινεται" μονο γελιο μου προξενησε. Που φαινεται; Μαλλον αχνοφαινεται.

 14. #14
  Εγγραφή
  29-06-2005
  Μηνύματα
  7.448
  Downloads
  56
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  49998/4997
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Router
  Speedport W724V
  SNR / Attn
  25,3(dB) / 6,3(dB)
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MitsosDaBest13 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Περίεργο. Έλεγα ότι ειδικά η σταθερή θα είχε μεγάλα κέρδη, γιατί πλέον με τα online μαθήματα και την τηλεργασια, θα έτρεχαν όλοι να βάλουν VDSL.

  - - - Updated - - -  Σωστά. Με τη 2μηνη ανανέωση, πολλοί κατάργησαν 2ους και 3ους αριθμούς που είχαν.
  Και αυτό έγινε και β τρίμηνο που είχαμε και οικονομική πίεση λόγω covid. Ίσως κι επαγγελματικά σε εταιρείες που έστειλαν κόσμο σπίτι του.

 15. #15
  Εγγραφή
  05-06-2017
  Μηνύματα
  872
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  30720/3072
  ISP
  HOL
  DSLAM
  HOL - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Router
  TP-Link Archer VR600
  SNR / Attn
  10(dB) / 15(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Hetfield Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ασε που το κοστος για να βαλεις οπτικη ινα απο τον ΟΤΕ ειναι ασυμφορο (ας μην μιλησουμε και για τιμες πακετων).
  Εννοείς τα 2€ να φανταστώ ασύμφορο ποσό;;
  Γιατί και τα πακέτα είναι 30€ το 100άρι. Δεν πρέπει να τα σιγοντάρουμε όλα πλέον σε αυτή την χώρα...
  Scuderia Ferrari MissionWinNow
  "Του χρόνου θα είμαστε πρωταθλητές"
  Since 2009

Σελ. 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας