Εμφάνιση 1-11 από 11
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  76.114
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  E.U.
  Αναδημοσίευση από το Lawspot.gr

  «Όχι» στην προνομιακή μεταχείριση εφαρμογών και υπηρεσιών, μέσω προσφορών στο πλαίσιο των οποίων οι εν λόγω εφαρμογές και υπηρεσίες υπόκεινται σε «μηδενικό τέλος»

  Με μία απόφαση - ορόσημο για το ανοιχτό διαδίκτυο (υποθέσεις C-807/18 και C-39/19), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύει για πρώτη φορά τον κανονισμό με τον οποίο κατοχυρώνεται η «ουδετερότητα του διαδικτύου».Η απόφαση αφορά την πρακτική πολλών παρόχων να διαθέτουν πακέτα προτιμησιακής πρόσβασης (αποκαλούμενα «μηδενικού τέλους»), η ιδιαιτερότητα των οποίων έγκειται στο ότι η κίνηση δεδομένων συνεπεία της χρήσης ορισμένων συγκεκριμένων υπηρεσιών και εφαρμογών δεν συνυπολογίζεται στην κατανάλωση του όγκου δεδομένων που έχουν αγοράσει οι πελάτες.

  Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, οι απαιτήσεις περί προστασίας των δικαιωμάτων των χρηστών του διαδικτύου και περί άνευ διακρίσεων μεταχείρισης της κίνησης αντιτίθενται στην προνομιακή μεταχείριση, εκ μέρους παρόχου πρόσβασης στο διαδίκτυο, ορισμένων εφαρμογών και ορισμένων υπηρεσιών, μέσω προσφορών στο πλαίσιο των οποίων οι εν λόγω εφαρμογές και υπηρεσίες υπόκεινται σε «μηδενικό τέλος», για τη δε χρήση των λοιπών εφαρμογών και υπηρεσιών εφαρμόζονται μέτρα παρεμπόδισης ή επιβράδυνσης.Ιστορικό της υπόθεσηςΗ εταιρία Telenor, η οποία εδρεύει στην Ουγγαρία, παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο.

  Μεταξύ των υπηρεσιών που προτείνει στους πελάτες της περιλαμβάνονται δύο πακέτα προτιμησιακής πρόσβασης (αποκαλούμενα «μηδενικού τέλους»), η ιδιαιτερότητα των οποίων έγκειται στο ότι η κίνηση δεδομένων συνεπεία της χρήσης ορισμένων συγκεκριμένων υπηρεσιών και εφαρμογών δεν συνυπολογίζεται στην κατανάλωση του όγκου δεδομένων που έχουν αγοράσει οι πελάτες.
  Επιπλέον, άπαξ και εξαντληθεί ο προμνησθείς όγκος δεδομένων, οι πελάτες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν άνευ περιορισμών τις συγκεκριμένες αυτές εφαρμογές και υπηρεσίες, ενώ η κίνηση δεδομένων επιβραδύνεται ή παρεμποδίζεται όσον αφορά τις λοιπές διαθέσιμες εφαρμογές και υπηρεσίες.

  Ο ουγγρικός φορέας μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, αφού κίνησε δύο διαδικασίες προκειμένου να ελέγξει αν τα δύο αυτά πακέτα υπηρεσιών ήταν συμβατά προς τον κανονισμό 2015/2120 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο1, εξέδωσε δύο αποφάσεις με τις οποίες έκρινε ότι τα εν λόγω πακέτα δεν συμβιβάζονταν με τη γενική υποχρέωση περί ισότιμης και χωρίς διακρίσεις μεταχείρισης της κίνησης την οποία επιβάλλει το άρθρο 3, παράγραφος 3, του κανονισμού αυτού και ότι η Telenor όφειλε να παύσει να τα διαθέτει.

  Επιληφθέν δύο προσφυγών που άσκησε η Telenor, το Fővárosi Törvényszék (πρωτοδικείο περιφέρειας πρωτευούσης, Ουγγαρία) αποφάσισε να υποβάλει στο Δικαστήριο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως προκειμένου να διευκρινισθεί η ερμηνεία και η εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του κανονισμού 2015/2120 –διατάξεων που εγγυώνται ορισμένα δικαιώματα2 στους τελικούς χρήστες υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και απαγορεύουν στους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών να συνάπτουν συμφωνίες ή να εφαρμόζουν εμπορικές πρακτικές που περιορίζουν την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών– καθώς και της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου 3, που επιβάλλει γενική υποχρέωση περί ισότιμης και χωρίς διακρίσεις μεταχείρισης της κίνησης.

  Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕΣτην απόφαση που εξέδωσε στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, το τμήμα μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου ερμήνευσε για πρώτη φορά τον κανονισμό 2015/2120, με τον οποίο κατοχυρώνεται η βασική αρχή του ανοικτού διαδικτύου (κοινώς γνωστή ως «ουδετερότητα του δικτύου»).Όσον αφορά, πρώτον, την ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 2, του κανονισμού 2015/2120, σε συνδυασμό με το άρθρο 3, παράγραφος 1, του ίδιου κανονισμού, το Δικαστήριο παρατήρησε ότι η δεύτερη από τις διατάξεις αυτές προβλέπει ότι τα δικαιώματα τα οποία εγγυάται στους τελικούς χρήστες υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ασκούνται «μέσω της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο που διαθέτουν», και ότι η πρώτη από τις διατάξεις αυτές απαιτεί να μην συνεπάγεται η υπηρεσία αυτή περιορισμό της άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων.

  Εξάλλου, από το άρθρο 3, παράγραφος 2, του εν λόγω κανονισμού προκύπτει ότι οι υπηρεσίες ενός παρόχου πρόσβασης στο διαδίκτυο πρέπει να αξιολογούνται υπό το πρίσμα της προμνησθείσας απαιτήσεως από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές3 και υπό τον έλεγχο των αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων, λαμβανομένων υπόψη τόσο των συμφωνιών που συνάπτει ο πάροχος με τους τελικούς χρήστες όσο και των εμπορικών πρακτικών που εφαρμόζει ο εν λόγω πάροχος.Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο, αφού παρέσχε ορισμένες γενικές διευκρινίσεις ως προς τις έννοιες των «συμφωνιών», των «εμπορικών πρακτικών» και των «τελικών χρηστών»4 του κανονισμού 2015/2120, έκρινε ότι η σύναψη συμφωνιών με τις οποίες συγκεκριμένος πελάτης επιλέγει πακέτο υπηρεσιών το οποίο συνδυάζει «μηδενικό τέλος» και μέτρα παρεμπόδισης ή επιβράδυνσης της κίνησης, σε συνάρτηση με τη χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών διαφορετικών από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και εφαρμογές που υπόκεινται στο εν λόγω «μηδενικό τέλος», είναι δυνατόν να περιορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2, του κανονισμού αυτού, σε σημαντικό τμήμα της αγοράς.

  Πράγματι, τέτοια πακέτα υπηρεσιών είναι ικανά να αυξήσουν τη χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών που τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης και, συνακόλουθα, να μειώσουν τη χρήση των λοιπών διαθέσιμων εφαρμογών και υπηρεσιών, λαμβανομένων υπόψη των μέτρων με τα οποία ο πάροχος υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο καθιστά τη χρήση αυτή τεχνικά δυσχερέστερη ή ακόμη και αδύνατη.

  Επιπλέον, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των πελατών που συνάπτουν τέτοιες συμφωνίες, τόσο ο σωρευτικός αντίκτυπος των συμφωνιών αυτών, λόγω της κλίμακάς του, είναι δυνατόν να προκαλέσει σημαντικό περιορισμό στην άσκηση των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών, ή ακόμη και να θίξει την ίδια την ουσία των δικαιωμάτων αυτών.Δεύτερον, όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 3, του κανονισμού 2015/2120, το Δικαστήριο σημείωσε ότι, για να διαπιστωθεί ασυμβατότητα προς τη διάταξη αυτή, δεν απαιτείται καμία αξιολόγηση του αντικτύπου που έχουν τα μέτρα παρεμπόδισης ή επιβράδυνσης της κίνησης στην άσκηση των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών.

  Πράγματι, η ανωτέρω διάταξη δεν προβλέπει τέτοια απαίτηση προκειμένου να εκτιμηθεί η τήρηση της προβλεπόμενης από αυτήν γενικής υποχρέωσης ισότιμης και χωρίς διακρίσεις μεταχείρισης της κίνησης.

  Επιπλέον, το Δικαστήριο έκρινε ότι, εφόσον τα μέτρα παρεμπόδισης ή επιβράδυνσης της κίνησης δεν βασίζονται σε αντικειμενικά διαφορετικές απαιτήσεις τεχνικής ποιότητας των υπηρεσιών για συγκεκριμένες κατηγορίες κίνησης, αλλά σε εμπορικούς λόγους, τα εν λόγω μέτρα πρέπει να θεωρηθούν, αυτά καθαυτά, ασύμβατα προς την προμνησθείσα διάταξη.Κατά συνέπεια, πακέτα υπηρεσιών όπως τα εξεταζόμενα από το αιτούν δικαστήριο είναι, κατά γενικό κανόνα, δυνατόν να αντιβαίνουν τόσο στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του κανονισμού 2015/2120, όσο και στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, διευκρινιζόμενου του ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές και τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια μπορούν να τα εξετάζουν κατ’ αρχάς υπό το πρίσμα της δεύτερης από τις διατάξεις αυτές.

  Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA

 2. #2
  Εγγραφή
  10-10-2004
  Μηνύματα
  3.552
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  600 Mbps
  ISP
  Telekom
  Router
  TP-Link Archer C2
  Αναρωτιεμαι αν η συγκεκριμενη αποφαση μπορει να χρησιμοποιηθει εναντιων των εδω παροχων, για τα διαφορα πακετα που διαφημιζουν που δινουν unlimited δεδομενα για streaming υπηρεσιες.

 3. #3
  Εγγραφή
  16-02-2005
  Ηλικία
  41
  Μηνύματα
  4.561
  Downloads
  13
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  14000/1024
  ISP
  Net One
  DSLAM
  Cyta Hellas - ΦΑΛΗΡΟ
  Router
  Speedtouch 780WL
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Hetfield Εμφάνιση μηνυμάτων
  Αναρωτιεμαι αν η συγκεκριμενη αποφαση μπορει να χρησιμοποιηθει εναντιων των εδω παροχων, για τα διαφορα πακετα που διαφημιζουν που δινουν unlimited δεδομενα για streaming υπηρεσιες.
  Πρακτικά αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι. Πχ οπως λενε καποιοι παροχοι οτι χρηση FB και λοιπων social media τυπου ινστα, τουιτερ καθως και messanging viber, whatsapp κτλ δεν μετραει στα data που εχες διαθεσιμα.Το εχω δει πχ στη Σερβια.
  Θεωρω οτι αντιστοιχη προνομιακη μεταχειριση ειναι και αυτη καθως στριμινγκ τυπου youtube εξαιρειται της καταναλωσης.

  Το ερωτημα ειναι αυτο πως προστατευει και προαγει την ουδετεροτητα του διαδικτυου?

  Με δεδομενο οτι ενας παροχος δεν θα δωσει ποτε φουλ δωρεαν χρηση ιντερνετ, δεν ειναι θετικο το οτι καποιες υπηρεσιες ειδικα με μεγαλη καταναλωση data (πχ youtube) εξαιρουνται των διαθεσιμων mb/gb που εχεις και αρα εχεις παραπανω για αλλους σκοπους?

 4. #4
  Εγγραφή
  09-09-2005
  Μηνύματα
  436
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Wind
  DSLAM
  Forthnet - ΔΑΦΝΗ
  Router
  Fritzbox 7530
  SNR / Attn
  27(dB) / 15(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Hetfield Εμφάνιση μηνυμάτων
  Αναρωτιεμαι αν η συγκεκριμενη αποφαση μπορει να χρησιμοποιηθει εναντιων των εδω παροχων, για τα διαφορα πακετα που διαφημιζουν που δινουν unlimited δεδομενα για streaming υπηρεσιες.
  Ξεκάθαρα μπορεί. Όπως επίσης και για κάτι πακέτα τύπου "social media pass"

  - - - Updated - - -

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sebu Εμφάνιση μηνυμάτων
  Το ερωτημα ειναι αυτο πως προστατευει και προαγει την ουδετεροτητα του διαδικτυου?

  Με δεδομενο οτι ενας παροχος δεν θα δωσει ποτε φουλ δωρεαν χρηση ιντερνετ, δεν ειναι θετικο το οτι καποιες υπηρεσιες ειδικα με μεγαλη καταναλωση data (πχ youtube) εξαιρουνται των διαθεσιμων mb/gb που εχεις και αρα εχεις παραπανω για αλλους σκοπους?
  Σου λέει ότι "δε δέχομαι καμία διάκριση στις κινήσεις δεδομένων".
  Ούτε πχ σου κάνω τα (νόμιμα) torrents πιο αργά ή τα εξαιρώ και εντελώς από πακέτα μου
  Ούτε όμως κι από την άλλη κάποια υπηρεσία να έχει προνομιακή μεταχείριση.

  Αν επιτρέψεις το ένα, μοιραία επιτρέπεις και το αλλο

  Αν σε μια πόρτα που θέλεις να είναι απλά κλειστή πας και βάλεις κλειδαριά, μοιραία κάποιοι θα την κλειδώνουν και κάποιος θα την ξεκλειδώνουν

 5. #5
  Εγγραφή
  30-09-2005
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  6.301
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Πολύ σωστή απόφαση. Το προφανές είπε το δικαστήριο αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμα και το προφανές είναι μια επιτυχία.

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sebu Εμφάνιση μηνυμάτων
  Το ερωτημα ειναι αυτο πως προστατευει και προαγει την ουδετεροτητα του διαδικτυου?

  Με δεδομενο οτι ενας παροχος δεν θα δωσει ποτε φουλ δωρεαν χρηση ιντερνετ, δεν ειναι θετικο το οτι καποιες υπηρεσιες ειδικα με μεγαλη καταναλωση data (πχ youtube) εξαιρουνται των διαθεσιμων mb/gb που εχεις και αρα εχεις παραπανω για αλλους σκοπους?
  Γιατί σου δίνει δωρεάν youtube και οχι π.χ. vimeo άρα σε σπρώχνει προς τη χρήση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας. Δε σου λέει ποτέ δωρεάν streaming απο οποιαδήποτε πλατφόρμα.
  If the facts don't fit the theory, change the facts.
  Albert Einstein


 6. #6
  Εγγραφή
  12-06-2011
  Ηλικία
  43
  Μηνύματα
  2.832
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  HOL
  DSLAM
  HOL - ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  Router
  Linux pppoe/Huawei HG612
  SNR / Attn
  19,6(dB) / 11,9(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Θα πρέπει να καταργηθούν αμεσα ολα τα πακετακια τυπου music pass, social media κλπ. Καιρος ηταν.
  Ουδέτερο δεν σημαίνει ουτε φτηνο, ουτε δωρεαν.βεβαια.

 7. #7
  Εγγραφή
  09-02-2006
  Περιοχή
  Κορυδαλλός
  Μηνύματα
  1.134
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  Synology MR2200AC
  Path Level
  Fastpath
  Τα πακέτα τύπου music pass θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις εταιρείες streaming ακόμη και τις πιο μικρές και όχι μόνο το Spotify, Apple Music κλπ. Τότε μόνο θα είναι ουδέτερα.
  ----------------------------
  Accept no substitutes.

 8. #8
  Εγγραφή
  20-07-2005
  Μηνύματα
  96
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  24576/1024
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από netblues Εμφάνιση μηνυμάτων
  Θα πρέπει να καταργηθούν αμεσα ολα τα πακετακια τυπου music pass, social media κλπ. Καιρος ηταν.
  Ουδέτερο δεν σημαίνει ουτε φτηνο, ουτε δωρεαν.βεβαια.
  Σωστά, η απόφαση αφορά μόνο την ουδετερότητα. Είχαμε μια συγκεκριμένη απόφαση που ξεκίνησε από συγκεκριμένη προσφυγή και αφορούσε αυτό το θέμα μόνο.

 9. #9
  Εγγραφή
  12-06-2011
  Ηλικία
  43
  Μηνύματα
  2.832
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  HOL
  DSLAM
  HOL - ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  Router
  Linux pppoe/Huawei HG612
  SNR / Attn
  19,6(dB) / 11,9(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fadasma Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τα πακέτα τύπου music pass θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις εταιρείες streaming ακόμη και τις πιο μικρές και όχι μόνο το Spotify, Apple Music κλπ. Τότε μόνο θα είναι ουδέτερα.
  τσου. Σηκωνω ενα ραδιοφωνο. Πως θα το συμπεριλαβω? Με τι διαδικασια? Οποιδηποτε τετοιου ειδους πακετου ειναι πλεον παρανομο,

 10. #10
  Εγγραφή
  30-09-2005
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  6.301
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από netblues Εμφάνιση μηνυμάτων
  τσου. Σηκωνω ενα ραδιοφωνο. Πως θα το συμπεριλαβω? Με τι διαδικασια? Οποιδηποτε τετοιου ειδους πακετου ειναι πλεον παρανομο,
  Ναι στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει οπότε η πρακτική λύση είναι να μην υπάρχουν καθόλου 0 rate πακέτα.
  If the facts don't fit the theory, change the facts.
  Albert Einstein


 11. #11
  Εγγραφή
  17-09-2005
  Περιοχή
  Athens, GR
  Μηνύματα
  1.723
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  ISP
  4G+
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από netblues Εμφάνιση μηνυμάτων
  τσου. Σηκωνω ενα ραδιοφωνο. Πως θα το συμπεριλαβω? Με τι διαδικασια? Οποιδηποτε τετοιου ειδους πακετου ειναι πλεον παρανομο,
  θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να κάνει αίτηση στο πάροχο για να τον συμπεριλάβει, αν αρνηθεί (πλέον) θα παρανομει ο πάροχος.

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας