Δελτίο Τύπου:
Στην τελευταία Σύνοδο Ολομέλειας, στις 30/09/2020, του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), εγκρίθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το πρόγραμμα εργασίας του BEREC για το 2021.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η νέα σύνθεση του Συμβουλίου του Σώματος για το έτος 2021 και εκλέχθηκε Πρόεδρος του BEREC για το 2022, η Annemarie Sipkes, από την Ολλανδική Αρχή Καταναλωτών και Αγορών (ACM). Η Annemarie Sipkes θα διετελέσει Αντιπρόεδρος του BEREC το 2021. Οι υπόλοιποι εκλεγμένοι Αντιπρόεδροι, είναι η Alejandra Iturriaga de Gandini (CNMC, Ισπανία) και ο Jesmond Bugeja (MCA, Μάλτα). Όλοι θα υποστηρίξουν, μαζί με τον Dan Sjöblom (PTS, Σουηδία), απερχόμενο Πρόεδρο του BEREC για το 2020 και Αντιπρόεδρο για το 2021, τον Michel Van Bellinghen (BIPT, Βέλγιο), τον νέο Πρόεδρο του BEREC για το 2021. Ο Δρ. Rainer Schnepfleitner (AK, Lichtenstein) εξελέγη εκπρόσωπος των συμμετεχόντων χωρίς δικαίωμα ψήφου και μαζί με τον Πρόεδρο του BEREC και τους Αντιπροέδρους, θα συνθέσουν το νέο Συμβούλιο για το 2021.

Αναφορικά με το σχέδιο προγράμματος εργασίας του BEREC για το 2021, αυτό επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: στην προώθηση της πλήρους συνδεσιμότητας, στην υποστήριξη βιώσιμων και ανοικτών ψηφιακών αγορών, καθώς και στην ενδυνάμωση των τελικών χρηστών. Κύριος στόχος της πολιτικής του BEREC για το 2021, είναι να διασφαλίσει την έγκαιρη διάθεση των δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και των υπηρεσιών 5G στην αγορά, ενώ θα συνεχίσει να προωθεί την ανάπτυξη οπτικών ινών και δικτύων νέας γενιάς. Μέσω της συνεργασίας του με άλλους φορείς και θεσμικά όργανα, το BEREC θα συμβάλει στη διασφάλιση ότι οι εμβληματικές αναδυόμενες τεχνολογίες δικτύων θα ευθυγραμμίζονται σταθερά με τις γενικές στρατηγικές προτεραιότητες και πολιτικές της ΕΕ, δηλαδή την ασφάλεια, την προστασία των τελικών χρηστών και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Το σχέδιο προγράμματος εργασίας του BEREC έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 5 Νοεμβρίου 2020 και θα παρουσιαστεί επίσης στο 8ο ετήσιο φόρουμ των ενδιαφερομένων μερών του BEREC, στις 19 Οκτωβρίου 2020, όπου μεταξύ άλλων θεμάτων, θα συζητηθεί και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Κατά τις εργασίες της τελευταίας Ολομέλειας του Σώματος, εγκρίθηκαν και οι κατευθυντήριες γραμμές για τα VHCN. Συγκεκριμένα, οι Οδηγίες αυτές καθοδηγούν τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα δίκτυο προκειμένου να θεωρηθεί δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας, ιδίως όσον αφορά στο εύρος ζώνης ανερχόμενης και κατερχόμενης ζεύξης, την ανθεκτικότητα, τις σχετικές με τα σφάλματα παραμέτρους, καθώς και στον χρόνο αναμονής και τη διακύμανσή του. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θέτουν τη βάση για την επίτευξη του νέου και σημαντικού στόχου του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σχετικά με την προώθηση της συνδεσιμότητας και την έγκαιρη πρόσβαση σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, παρέχοντας τα κριτήρια για το ποια δίκτυα θεωρούνται πολύ υψηλής χωρητικότητας.

Ένας πλήρης κατάλογος δημοσίων εγγράφων που εγκρίθηκαν κατά την 44η τακτική Σύνοδο Ολομέλειας, διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο του BEREC. Η 45η Σύνοδος Ολομέλειας του BEREC θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Δεκεμβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται εδώ.