Δελτίο Τύπου:
H εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι από 6 Ιουλίου 2021, παύει η εμπορική διάθεση της υπηρεσίας Wind Business WEB SMS στους υφιστάμενους συνδρομητές που χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

Σε όλους τους συνδρομητές που επηρεάζονται από την ανωτέρω αλλαγή παρέχεται δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως εντός διαστήματος δύο μηνών από την ημερομηνία κατάργησης της υπηρεσίας.

Πηγή : Wind