Σελ. 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 42
 1. #1
  Εγγραφή
  31-07-2004
  Περιοχή
  ΛΑΡΙΣΑ
  Μηνύματα
  5.077
  Downloads
  13
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  300/30 mbps
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Router
  ASUS RT68U
  HELLAS
  Το Πρόγραμμα «SMART READINESS» επιχορηγεί την πραγματοποίηση εργασιών που αφορούν στην εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο», αλλά και τη διασύνδεση του με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο) μέσω νέων «έξυπνων» μετρητών. Για το σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Smart Readiness» θα παρέχει επιταγές (Vouchers) που θα διατεθούν για την κάλυψη μέρους του κόστους των ανωτέρω εργασιών, η ονομαστική αξία των οποίων θα καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τα ειδικά χαρακτηριστικά των κτιρίων. Στόχος του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση της «έξυπνης ετοιμότητας» του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας μέσω
  της δημιουργίας σύγχρονων ψηφιακών υποδομών που θα διευκολύνουν τόσο την μετατροπή των κτιρίων σε «έξυπνα», όσο και τη διασύνδεση τους με «έξυπνους» μετρητές των δικτύων κοινής ωφέλειας.

  Επιλέξιμα κτίρια
  1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «SMART READINESS» επιχορηγούνται εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε κτίρια και ειδικότερα σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Βρίσκονται εντός της Περιοχής Παρέμβασης και
  • Δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση.
  Εφόσον κάποιος εκ των ιδιοκτητών μίας πολυκατοικίας
  ή μονοκατοικίας συνιστά επιχείρηση, θα πρέπει να διατεθούν οι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) όλων των ως άνω ιδιοκτητών προκειμένου να ελεγχθεί η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει.
  Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων του κανονισμού από οποιαδήποτε εκ των επιχειρήσεων, το κτίριο δεν θα είναι επιλέξιμο.
  2. Δεν είναι επιλέξιμα και εξαιρούνται από το Πρόγραμμα τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
  3. Προκειμένου να επιχορηγηθούν εργασίες σε ένα κτίριο που είναι επιλέξιμο θα πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί αίτηση Έκδοσης Voucher σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

  Περιοχή Παρέμβασης
  1. Η Περιοχή Παρέμβασης του Προγράμματος περιλαμβάνει όλα τα κτίρια από τα οποία διέρχεται ή πρόκειται να διέρχεται έως το 2026, δίκτυο που αναπτύσσεται μέσω ιδιωτικών ή δημόσιων επενδύσεων που μπορεί να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps καθώς και οποιοδήποτε άλλο κτίριο βρίσκεται σε απόσταση έως 1000 μέτρα από τα ως άνω κτίρια.
  2. Τα ως άνω κτίρια θα προκύπτουν με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλλονται από τους Παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

  Επιλέξιμες εργασίες
  1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «SMART READINESS» επιχορηγούνται εργασίες που αφορούν στη εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο». Ειδικότερα, επιχορηγούνται εργασίες που περιλαμβάνουν:
  • την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών εντός του κτιρίου με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλους τους χώρους του κτιρίου (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα κ.λπ.),
  • την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση των μετρητών των δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου) με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου,
  • την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης και του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου.
  Τεύχος B’ 942/23.02.2023 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8419
  2. Ειδικότερα, οι κατηγορίες επιλέξιμων εργασιών αφορούν στα ακόλουθα:
  Α. Κατασκευή της κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτιρίου που περιλαμβάνει την εγκατάσταση BEP (Βuilding Entry Point), ενός FB (Floor Box) ανά όροφο και της κάθετης καλωδίωσης που συνδέει το BEP με τα FBs καθώς και τις σωληνώσεις που συνδέουν το BEP με το σημείο αναμονής του παρόχου πρόσβασης στο όριο της ρυμοτομικής γραμμής ή πλησίον αυτού. Η κάθετη καλωδίωση οπτικών ινών θα πρέπει να υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ταχύτητας τουλάχιστον 1
  Gbps χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργασιών πλέον των εργασιών κατασκευής της οριζόντιας καλωδίωσης οπτικών ινών για τη διασύνδεση της οριζόντιας ιδιοκτησίας.
  Η μελέτη, κατασκευή και τεκμηρίωση της κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτιρίου θα πρέπει να συμμορφώνεται με την υπ’ αρ. οικ. 41020/819/25.09.2012 (Β’ 2776) κοινής υπουργικής απόφασης.
  B. Διασύνδεση των μετρητών κατανάλωσης ρεύματος που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).
  Γ. Διασύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών φυσικού αερίου με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).
  Δ. Διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του χώρου στέγασης του λέβητα κεντρικής θέρμανσης με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).
  Ε. Διασύνδεση του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).
  Οι σωληνώσεις που αφορούν στις εργασίες Β,Γ, Δ και Ε θα πρέπει να συμμορφώνονται με το κεφάλαιο Α4 του Προσαρτήματος Α του Παραρτήματος της υπ’ αρ. οικ. 41020/819/25.09.2012 (Β’ 2776) κοινής υπουργικής απόφασης.
  3. Εξαιρούνται της χρηματοδότησης τα μέρη του δικτύου που αφορούν σε:
  • Εργασίες σε δημόσιο χώρο (εκτός του οικοπέδου του κτιρίου), εκτός αν πρόκειται για τη σύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου του ωφελούμενου κτιρίου που βρίσκονται τοποθετημένοι στην πρόσοψη του κτιρίου ή της εξωτερικής μάντρας του οικοπέδου καθώς και εργασίες προκειμένου το σημείο απόληξης της σωλήνωσης εισαγωγής προς το BEP να ταυτίζεται με το σημείο αναμονής του παρόχου πρόσβασης (τυπικά στο ρείθρο του πεζοδρομίου έμπροσθεν του κτιρίου).
  • Σύνδεση του FB με την οπτική πρίζα (OTO - Optical Terminal Outlet) εντός οριζόντιων ιδιοκτησιών.
  • Εργασίες εκτός των κοινόχρηστων χώρων των κτιρίων.
  4. Προκειμένου ένα κτίριο να λάβει χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πρέπει να πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά εργασίες που αντιστοιχούν στο στοιχείο Α και, επιπλέον, τουλάχιστον μία από τις εργασίες που αντιστοιχούν σε οποιοδήποτε εκ των στοιχείων Β έως Ε.

  Ποσό Ενίσχυσης
  Στο πλαίσιο του Προγράμματος προβλέπεται η επιχορήγηση μέρους ή του συνόλου του κόστους των εργασιών που αντιστοιχούν στις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες. Το συνολικό ποσό του Voucher ανά κτίριο προκύπτει με βάση τις κατηγορίες των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν (υποχρεωτικά εργασίες που αντιστοιχούν στο στοιχείο Α και, επιπλέον, τουλάχιστον μία από τις εργασίες που αντιστοιχούν σε οποιοδήποτε εκ των στοιχείων Β έως Ε). Πιο συγκεκριμένα, το ποσό του
  Voucher καθορίζεται ως ακολούθως:
  Επιλέξιμες εργασίες Μονάδα μέτρησης Ποσό Voucher
  Α Κτίριο (εφόσον τοποθετηθεί BEP στο κτίριο) 200 €
  Α Όροφος (εφόσον τοποθετηθεί FB στον όροφο) 140 €
  Β Κτίριο 60 €
  Γ Κτίριο 60 €
  Δ Κτίριο 60 €
  Ε Κτίριο 60 €
  2. Η επιχορήγηση δίνεται μόνο μία φορά σε κάθε κτίριο.
  3. Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

  Αιτήσεις Έκδοσης Voucher
  1. Προκειμένου να επιχορηγηθούν εργασίες σε ένα κτίριο που είναι επιλέξιμο, ο Διαχειριστής του κτιρίου εξουσιοδοτεί τον Εγκαταστάτη της επιλογής του να υποβάλει αίτηση Έκδοσης Voucher στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020.
  Η επιλογή του Εγκαταστάτη γίνεται ελεύθερα μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εγκαταστατών του Προγράμματος το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του Εγκαταστάτη με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του taxisnet με τη χρήση της Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων (oAuth2.0) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  2. Ο έλεγχος της αίτησης έκδοσης Voucher γίνεται με βάση
  (1) τα δηλωθέντα από τον Διαχειριστή και Εγκαταστάτη στοιχεία, 8420 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 942/23.02.2023
  (2) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με στοιχεία τρίτων υπηρεσιών και μητρώων του δημοσίου και ειδικότερα του Π.Σ. Taxisnet της ΑΑΔΕ συμπεριλαμβανομένου του Φορολογικού Μητρώου νομικών προσώπων και του Π.Σ. Σώρευσις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  3. Η επεξεργασία πραγματοποιείται κυρίως με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω διασταυρώσεων, με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, και αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας του κτιρίου για την πραγματοποίηση εργασιών στο πλαίσιο του Προγράμματος.
  4. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, η αίτηση Έκδοσης Voucher μπορεί να εγκριθεί ή να απορριφθεί με κατάλληλη αιτιολόγηση. Σε περίπτωση απόρριψης παρέχεται δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης, εφόσον προσκομιστούν αποδεικτικά που τεκμηριώνουν πλήρως την επιλεξιμότητα του κτιρίου, αναφορικά με τα σημεία αρχικής απόρριψης.
  5. Με την έγκριση της αίτησης έκδοσης Voucher, μετά και την πιθανή άσκηση δικαιώματος επανεξέτασης, εκδίδεται ηλεκτρονικά το Voucher και μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες οι οποίες αντιστοιχούν σε αυτό.
  6. Η αίτηση έκδοσης Voucher επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 τόσο για τον Διαχειριστή όσο και τον Εγκαταστάτη ως προς την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων. Επιπλέον, πριν την υποβολή της αίτησης έκδοσης Voucher απαιτείται η γνωστοποίηση και ρητή αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος από την πλευρά του Διαχειριστή και η εξουσιοδότηση του Εγκαταστάτη να υποβάλει την αίτηση.
  7. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έκδοσης Voucher, καθώς και οι διενεργούμενοι έλεγχοι εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης, καθορίζονται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Πρόσκληση του Προγράμματος του άρθρου 18, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλεξιμότητας των άρθρων 3, 4 και 5 της παρούσας απόφασης.

  Υλοποίηση εργασιών και εξαργύρωση Voucher
  1. Μετά την έκδοση του Voucher, ο Εγκαταστάτης προχωρά στην υλοποίηση των εργασιών ενημερώνοντας τον Διαχειριστή του κτιρίου και το Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, σχετικά με το χρονοπρογραμματισμό των εργασιών.
  2. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Εγκαταστάτης εκδίδει το νόμιμο παραστατικό για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες (απόδειξη παροχής υπηρεσιών, απόδειξη πώλησης εξοπλισμού/υλικών). Εφόσον, το συνολικό κόστος εργασιών υπερβαίνει την αξία του Voucher τότε η διαφορά καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του κτιρίου απευθείας στον Εγκαταστάτη.
  3. Ακολούθως ο Εγκαταστάτης υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος όλα τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και των σχετικών παραστατικών.
  4. Το σύνολο των ως άνω διαδικασιών θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία έκδοσης του Voucher, όπως αυτό θα καθοριστεί στην προκήρυξη του Προγράμματος του άρθρου 18 της παρούσας απόφασης, ειδάλλως το Voucher ακυρώνεται και δεν μπορεί να εκδοθεί νέο Voucher για το ίδιο κτίριο από τον ίδιο Εγκαταστάτη.
  5. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε ένα κτίριο, οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών εφόσον το επιθυμούν αποκτούν δικαίωμα ελέγχου της εγκατάστασης σύμφωνα με την διαδικασία που θα καθοριστεί στη προκήρυξη του προγράμματος του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.
  6. Τυχόν εκκρεμότητες/ευρήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του ελέγχου από την πλευρά των παρόχων θα αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος και έχουν επικουρικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα για τις ενέργειες του Φορέα Υλοποίησης.
  7. Μετά την ολοκλήρωση των τυχόν ελέγχων των παρόχων, ή αν κανένας πάροχος δεν δηλώσει επιθυμία να κάνει έλεγχο με βάση τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου, ο Φορέας Υλοποίησης πραγματοποιεί έλεγχο των υποβληθέντων τεκμηρίων και παραστατικών καθώς και των τυχόν ευρημάτων που προέκυψαν κατά τον έλεγχο παρόχου.
  8. Η πραγματοποίηση ελέγχου από πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν αποκλείει την πραγματοποίηση ελέγχου από το Φορέα Υλοποίησης στο ίδιο κτίριο.
  9. Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να προβεί δειγματοληπτικά σε επιτόπιο έλεγχο της εγκατάστασης. Στη συνέχεια, είτε ζητά τη συμπλήρωση εκκρεμοτήτων με κατάλληλη αιτιολόγηση, είτε επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των εργασιών, ενέργεια που συνεπάγεται:
  (1) εξαργύρωση του voucher προς τον Εγκαταστάτη
  (2) έκδοση του «Σήματος Έξυπνης Ετοιμότητας» του κτιρίου που περιλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία του κτιρίου και τις κατηγορίες των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν.
  10. Σε περίπτωση εκκρεμοτήτων από τον έλεγχο του Φορέα Υλοποίησης, ο Εγκαταστάτης οφείλει να προβεί στις διορθωτικές ενέργειες και να υποβάλει εκ νέου τη δήλωση ολοκλήρωσης.
  11. Η διαδικασία υλοποίησης εργασιών, δήλωσης ολοκλήρωσης αυτών, τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και τα σχετικά παραστατικά, καθορίζονται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Πρόσκληση του Προγράμματος του άρθρου 18 της παρούσας απόφασης.

  Μητρώο Εγκαταστατών του Προγράμματος
  1. Για τους σκοπούς υλοποίησης του Προγράμματος συγκροτείται Μητρώο Εγκαταστατών του Προγράμματος στο οποίο εγγράφονται οι Εγκαταστάτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. Οι Εγκαταστάτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση Συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr- ΕΨΠ). Η δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Εγκαταστατών θα παραμείνει ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

  Εγγύηση καλής λειτουργίας
  1. Ο Εγκαταστάτης παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών για το σύνολο του εξοπλισμού και των εργασιών που περιλήφθηκαν στο έργο με ρητή δέσμευση για την ατελώς επίλυση τυχόν βλαβών και κακοτεχνιών υπαιτιότητάς του, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του.
  2. Οι Διαχειριστές καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας υποχρεούνται να διατηρήσουν προς επίδειξη τα παραστατικά που εκδόθηκαν από τον Εγκαταστάτη.

  Χρηματοδότηση
  Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα από το έργο με κωδικό 2022ΤΑ06300055 της συλλογικής απόφασης ΣΑΤΑ 063 με πόρους του Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι Ευρώ (110.419.856,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (όπου έχει εφαρμογή). Ποσό ύψους 100.000.000,00 € θα διατεθεί για την πληρωμή των επιταγών (vouchers), ενώ ποσό ύψους έως 10.419.856,00 € θα καλύψει υπηρεσίες για την υποστήριξη του Προγράμματος. Το ύψος των εγκεκριμένων αιτήσεων δε δύναται να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος.

  ΦΕΚ

 2. #2
  Εγγραφή
  31-05-2006
  Περιοχή
  Στο σπίτι του Θόδωρα
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  3.197
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  200/200
  ISP
  INALAN
  Router
  ASUS DSL-Ν68U
  Όλα καλά. Ο ανελκυστήρας όμως που κολλάει;
  You thought there would be a funny slogan here.
  You just fell for one of my classical pranks.
  Bazinga

 3. #3
  Το avatar του μέλους sdikr
  sdikr Guest
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Φιλόσοφος_Στ@ρχίδας Εμφάνιση μηνυμάτων
  Όλα καλά. Ο ανελκυστήρας όμως που κολλάει;
  Νομίζω πως και τώρα έχει υποχρέωση να υπάρχει σύνδεση τηλεφωνίας στον ανελκυστήρα, υποθέτω το άλλο θα είναι για να έχει και διασύνδεση IoT

 4. #4
  Εγγραφή
  02-09-2003
  Μηνύματα
  1.261
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Περιλαμβάνει και κατασκευή εσωτερικής καλωδίωσης εντός του σπιτιού για ενσύρματη παροχή ιντερνετ;
  Σκαψίματα, πρίζες, βαψίματα κλπ.;
  Δεν νομίζω.

 5. #5
  Εγγραφή
  31-05-2006
  Περιοχή
  Στο σπίτι του Θόδωρα
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  3.197
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  200/200
  ISP
  INALAN
  Router
  ASUS DSL-Ν68U
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sdikr Εμφάνιση μηνυμάτων
  Νομίζω πως και τώρα έχει υποχρέωση να υπάρχει σύνδεση τηλεφωνίας στον ανελκυστήρα, υποθέτω το άλλο θα είναι για να έχει και διασύνδεση IoT
  Α ΟΚ, απλά και πάλι δεν κατάλαβα το γιατί. Για τηλεχειρισμό IoT; Για βλαβοληψία; Ή μήπως για τα τηλέφωνα άμεσης ανάγκης που έχουν μέσα;
  You thought there would be a funny slogan here.
  You just fell for one of my classical pranks.
  Bazinga

 6. #6
  Εγγραφή
  12-06-2011
  Μηνύματα
  5.620
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  Other / Άλλο
  Ταχύτητα
  200 + 300 / 20 + 100
  ISP
  Vodafone / Ote
  Router
  PfSense plus
  SNR / Attn
  Ftth(dB) / 5G(dB)
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Φιλόσοφος_Στ@ρχίδας Εμφάνιση μηνυμάτων
  Α ΟΚ, απλά και πάλι δεν κατάλαβα το γιατί. Για τηλεχειρισμό IoT; Για βλαβοληψία; Ή μήπως για τα τηλέφωνα άμεσης ανάγκης που έχουν μέσα;
  Για ολα αυτα μαζι.

 7. #7
  Εγγραφή
  09-02-2006
  Περιοχή
  Χολαργός
  Μηνύματα
  2.172
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  10240/1024
  ISP
  OTE
  Router
  pfSense+
  Path Level
  Fastpath
  Το έκαναν πολύπλοκο για να δείξουν οτι είναι έξυπνοι;

 8. #8
  Το avatar του μέλους konenas
  Το μέλος konenas δεν είναι συνδεδεμένο Πρόβατα μην αυτοκτονείτε. Όλα στη σειρά. Ερχόμαστε
  Εγγραφή
  14-08-2007
  Περιοχή
  PIIGS
  Μηνύματα
  4.438
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  300 bps ή 300Mbps
  ISP
  Το άλλο Πάσχα
  Router
  OpenWrt
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Φιλόσοφος_Στ@ρχίδας Εμφάνιση μηνυμάτων
  Α ΟΚ, απλά και πάλι δεν κατάλαβα το γιατί. Για τηλεχειρισμό IoT; Για βλαβοληψία; Ή μήπως για τα τηλέφωνα άμεσης ανάγκης που έχουν μέσα;
  Μέχρι σήμερα οι παροχείς θέλουν να περάσουν εύκολα τις οπτικές από τους ανελκυστήρες, οι μηχανικοί ανελκυστήρων αντιδρούν λέγοντας πως δεν θέλουν παρεμβάσεις μέσα λόγω ασφαλείας.
  Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται,ζυγόν δουλείας ας έχωσι, θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Ανδρέας Κάλβος
  There is some shit, I will not eat. e.e.cummings
  30 Hours per Week

 9. #9
  Εγγραφή
  14-11-2009
  Μηνύματα
  1.853
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  12288/1024
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor TG788v v3
  SNR / Attn
  14.2(dB) / 27(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Ευχαριστώ αλλά δεν θα πάρω 24/7 surveillance στο σπίτι μου με έξυπνους μετρητές όπου θα έχουν πρόσβαση τα κεντρικά και θα μπορούν να κόβουν το ρεύμα όποτε θέλουν αυτοί
  όπως έλεγαν οι πρόγονοι μας τα εν οίκω μη εν δήμω.

  Απο τους κακούς black & Grey & Elite hat χάκερς που θα θελήσουν να χακάρουν τα infrastructures ποιος θα μας προστατέψει οεο;
  Και βάζω στοίχημα ότι το σπίτι του κ. Πιερακάκη ΔΕΝ είναι ΕΞΥΠΝΟ !!
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος xaris2335 : 01-03-23 στις 03:02.
  ἀναφαίρετον ὅπλον ἡ ἀρετή

 10. #10
  Εγγραφή
  01-11-2005
  Μηνύματα
  2.958
  Downloads
  41
  Uploads
  0
  ειναι αυτο καποιο voucher για να ερθει η οπτική σε ενα διαμέρισμα?

 11. #11
  Εγγραφή
  09-02-2006
  Περιοχή
  Χολαργός
  Μηνύματα
  2.172
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  10240/1024
  ISP
  OTE
  Router
  pfSense+
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xaris2335 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ευχαριστώ αλλά δεν θα πάρω 24/7 surveillance στο σπίτι μου με έξυπνους μετρητές όπου θα έχουν πρόσβαση τα κεντρικά και θα μπορούν να κόβουν το ρεύμα όποτε θέλουν αυτοί
  Ενώ τώρα που σου στέλνουν τους εναντι λογαριασμούς με ποσά που βγάζουν από το μυαλό τους και κάνουν μέτρηση όποτε βαριούνται είναι καλύτερα;

 12. #12
  Εγγραφή
  31-05-2006
  Περιοχή
  Στο σπίτι του Θόδωρα
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  3.197
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  200/200
  ISP
  INALAN
  Router
  ASUS DSL-Ν68U
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas2005 Εμφάνιση μηνυμάτων
  ειναι αυτο καποιο voucher για να ερθει η οπτική σε ενα διαμέρισμα?
  Αν δεν έχει υποδομή η οικοδομή, τότε με αυτό το voucher μπορεί να ζητήσει η οικοδομή να γίνει η εσωτερική εγκατάσταση και να είναι έτοιμη όταν έρθει κάποιος πάροχος στη διεύθυνση.
  You thought there would be a funny slogan here.
  You just fell for one of my classical pranks.
  Bazinga

 13. #13
  Εγγραφή
  26-08-2003
  Περιοχή
  Beyond the Coast
  Ηλικία
  39
  Μηνύματα
  8.490
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  109999/10999
  ISP
  Wind
  Router
  UniFi Dream Machine
  SNR / Attn
  17(dB) / 1(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fadasma Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ενώ τώρα που σου στέλνουν τους εναντι λογαριασμούς με ποσά που βγάζουν από το μυαλό τους και κάνουν μέτρηση όποτε βαριούνται είναι καλύτερα;
  Καλή τύχη.

 14. #14
  Εγγραφή
  01-11-2005
  Μηνύματα
  2.958
  Downloads
  41
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Φιλόσοφος_Στ@ρχίδας Εμφάνιση μηνυμάτων
  Αν δεν έχει υποδομή η οικοδομή, τότε με αυτό το voucher μπορεί να ζητήσει η οικοδομή να γίνει η εσωτερική εγκατάσταση και να είναι έτοιμη όταν έρθει κάποιος πάροχος στη διεύθυνση.
  η διπλα πολυκατοικία εβαλε οπτική σε ενα διαμερισμα απο cosmote.
  είχα ρωτήσει και μου ειχαν πει οτι αναλαμβάνουν δωρεάν το σκάψιμο εγκατάσταση κλπ (μιας και η καμπινα ειναι στα 10 μετρα) αν κανω διετές συμβόλαιο με περίπου 33 ευρω για 100 Mbit και απεριόριστα

  Εγω ειχα ήδη στην wind συμβόλαιο και ειχα διαβάσει οτι κατι θα έβγαινε σε voucher και τους είχα πει θα το περιμένω

  Ειναι αυτο που περίμενα να γλιτώσω κανα ταλιρο τον μήνα?

  Απο την άλλη διαβάζω οτι δίνει προσφορές με 27 ευρω και απεριόριστα η cote τωρα τελευταία.

 15. #15
  Εγγραφή
  26-08-2003
  Περιοχή
  Beyond the Coast
  Ηλικία
  39
  Μηνύματα
  8.490
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  109999/10999
  ISP
  Wind
  Router
  UniFi Dream Machine
  SNR / Attn
  17(dB) / 1(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas2005 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ειναι αυτο που περίμενα να γλιτώσω κανα ταλιρο τον μήνα?
  Όχι.

  Αυτό είναι το Smart Readiness, θα βγει Fiber Readiness και Giga Voucher

Σελ. 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας