Δελτίο Τύπου:
Η παρούσα δημόσια διαβούλευση έχει συνταχθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και αφορά στη έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας Μητρώου Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Φιλοξενίας.

Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει προτεινόμενο κείμενο Κανονισμού Λειτουργίας Μητρώου Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Φιλοξενίας προκειμένου να λάβει απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται από 1.5.2024 μέχρι 30.5.2024 (διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών). Οι απαντήσεις υποβάλλονται επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30.5.2024 και ώρα 13:00. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μην δημοσιευθούν.

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές. Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και συναινούν ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με αυτήν.

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την έκδοση στη έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας Μητρώου Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Φιλοξενίας.

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: hsp@eett.gr.

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: hsp@eett.gr.

Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει.

Δείτε παρακάτω συνημμένη τη σχετική δημοσίευση.

Δημόσια διαβούλευση: Κανονισμός λειτουργίας Μητρώου Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Φιλοξενίας