Καλό!
Για κάτι τέτοια μέτρα αξίζει κάποιος να αισθάνεται Ευρωπαίος.