Εμφάνιση 1-1 από 1
 1. #1
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  72.349
  Downloads
  217
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  130/30
  ISP
  Wind
  Router
  ZTE
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  OTE
  Δελτίο Τύπου:
  • Αύξηση Εσόδων Ομίλου κατά 0,3%, η καλύτερη επίδοση από το 2008
  • Αύξηση Εσόδων στην Ελλάδα από την ανάπτυξη Broadband, VDSL, TV, 4G
  • Ανθεκτικά Έσοδα από Υπηρεσίες στην κινητή Ελλάδας
  • Ολοκλήρωση του πρόσφατου Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης - πάνω από €30 εκατ. η ετήσια εξοικονόμηση
  • Σταθερά ισχυρές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές: €159 εκατ. το A’ εξάμηνο του 2015 (+82,7% σε σχέση με το περσινό εξάμηνο)
  • Καθαρός Δανεισμός κάτω από €1,1 δισ. ή 0,8 φορές το EBITDA, παρά τις επενδύσεις €368 εκατ. για ανάπτυξη & φάσμα το A’ εξάμηνο του 2015


  Αθήνα,6 Αυγούστου 2015 – ΟΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα ενοποιημέναοικονομικά αποτελέσματα για το Β’τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2015, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:


  (Εκατ.€ )
  B’τρίμηνο 2015
  B’τρίμηνο 2014
  +/- %
  Α΄εξάμηνο 2015
  Α΄εξάμηνο 2014
  +/- %
  Κύκλος Εργασιών
  953,5
  950,6
  +0,3%
  1.894,3
  1.914,3
  -1,0%
  EBITDA
  235,2
  342,5
  -31,3%
  555,2
  673,7
  -17,6%
  Προσαρμοσμένο EBITDA*
  318,4
  346,2
  -8,0%
  644,4
  679,6
  -5,2%
  Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %
  33,4%
  36,4%
  -3μον
  34,0%
  35,5%
  -1,5μον
  Καθαρά Κέρδη/(ζημίες)
  (3,6)
  69,3
  -
  36,8
  125,1
  -70,6%
  Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη**
  47,2
  72,1
  -34,5%
  100,9
  129,6
  -22,1%
  Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)
  (0,0074)
  0,1422
  -
  0,0753
  0,2571
  -70,7%
  Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες***
  237,3
  252,9
  -6,2%
  450,1
  361,3
  +24,6%
  Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία***
  131,1
  153,3
  -14,5%
  291,0
  274,2
  +6,1%
  Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές***
  106,1
  99,6
  +6,5%
  159,1
  87,1
  +82,7%
  Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία
  1.092,3
  1.000,4
  +9,2%
  1.092,3
  1.000,4
  +9,2%
  Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)
  1.055,8
  1.547,6
  -31,8%
  1.055,8
  1.547,6
  -31,8%
  *Εξαιρουμένηςτης επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιαςαποχώρησης και αναδιοργάνωσης


  1. ΕΛΛΑΔΑ  ΣΥΝΟΨΗΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
  30 Ιουνίου
  2015
  30 Ιουνίου
  2014
  +/- %
  PSTN συνδέσεις
  2.369.831
  2.463.617
  -3,8%
  ISDN συνδέσεις (BRA & PRA)
  322.027
  345.158
  -6,7%
  Άλλες συνδέσεις (MSAN & VοB)
  20.400
  11.702
  +74,3%
  Σύνολο Συνδέσεων γραμμής πρόσβασης ΟΤΕ (με WLR)
  2.712.258
  2.820.477
  -3,8%
  Εκ των οποίων Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (WLR)
  22.146
  40.907
  -45,9%
  Συνδέσεις Λιανικής ΟΤΕ εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ex-WLR)
  2.690.112
  2.779.570
  -3,2%
  Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων OTE
  1.449.371
  1.335.120
  +8,6%
  Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις ΟΤΕ λιανικής
  1.428.560
  1.309.679
  +9,1%
  Συνδρομητές ΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση)
  377.548
  295.845
  +27,6%
  Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργή)
  2.040.721
  1.969.577
  +3,6%


  Το Β’ τρίμηνο του 2015, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) περιορίστηκε κατά 11.000 γραμμές. Η σταθερή τηλεφωνία του ΟΤΕ στην Ελλάδα κατέγραψε καθαρή απώλεια μόνο 9.000 γραμμών πρόσβασης, μία μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τις πρόσφατες περιόδους (απώλεια 29.000 γραμμών το Β’ τρίμηνο του 2014 και 27.000 το Α’ τρίμηνο του 2015).

  Το Β’ τρίμηνο του 2015, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 35.000 νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 70% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους 1.429.000 πελάτες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL του ΟΤΕ, είχαν προσελκύσει πάνω από 122.000 συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου. Ο ΟΤΕ συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την ενεργοποίηση νέων αστικών κέντρων και την εγκατάσταση υπαίθριων καμπινών, με στόχο να διατηρήσει και να ενισχύσει την πελατειακή του βάση και το μέσο έσοδο ανά πελάτη. Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα προγράμματα VDSL και η σταθερή προσπάθεια βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη, είναι το όχημα για την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς του ΟΤΕ στις καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις.

  Επιπλέον, και το Β’ τρίμηνο του 2015, ο ΟΤΕ συνέχισε να καταγράφει σταθερή αύξηση πελατών στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 30 Ιουνίου 2015, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 378.000, με την προσέλκυση 11.000 νέων πελατών στο τρίμηνο. Η απόκτηση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης για τρία χρόνια των αθλητικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου UEFA Champions League και UEFA Europa League αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τους συνδρομητές OTE TV στο δεύτερο μισό του 2015.

  ΣΥΝΟΨΗΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ &ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝΚΙΝΗΤΗΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
  30 Ιουνίου
  2015
  30 Ιουνίου
  2014
  +/- %
  Συνδρομητές κινητής
  7.386.271
  7.397.302
  -0,1%


  (Εκατ. € )
  Β’τρίμηνο 2015
  Β’τρίμηνο 2014
  +/- %
  Α΄εξάμηνο 2015
  Α΄εξάμηνο 2014
  +/- %
  Έσοδα υπηρεσιών
  243,6
  255,3
  -4,6%
  472,5
  496,1
  -4,8%
  Σύνολο Εσόδων
  303,1
  312,8
  -3,1%
  596,8
  607,5
  -1,8%
  Σύνολο λειτουργικών εξόδων(πλην αποσβέσεων,απομειώσεων,επίδρασης προγρ. εθελ. αποχώρησης & αναδιοργάνωσης)
  (193,4)
  (196,9)
  -1,8%
  (387,3)
  (386,3)
  +0,3%
  Προσαρμοσμένο EBITDA*
  109,9
  116,1
  -5,3%
  210,3
  221,7
  -5,1%
  Περιθώριο EBITDA %
  36,3%
  37,1%
  -0,8μον
  35,2%
  36,5%
  -1,3μον
  *Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδωναναδιοργάνωσης

  Στο τέλος του Β’ τριμήνου 2015, η Cosmote παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,4 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, με τη συνδρομητική βάση να παραμένει σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2014.

  Το Β’ τρίμηνο 2015, η πτώση των εσόδων από υπηρεσίες ήταν 4,6%, παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση από το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ τρίμηνο του 2015: -4,9%), παρά τις πιέσεις στο μέσο έσοδο ανά πελάτη λόγω του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

  Εφαρμόζοντας τη στρατηγική της για τη διατήρηση και ανάπτυξη της πελατειακής της βάσης, εστιάζοντας στην εμπειρία του πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote έχει επενδύσει στη διατήρηση της υπεροχής του δικτύου της σε κάλυψη και ταχύτητα. Το Β’ τρίμηνο 2015, η Cosmote επέκτεινε περαιτέρω το 4G δίκτυό της, το οποίο σήμερα καλύπτει περίπου το 77% του πληθυσμού της χώρας, υπερέχοντας σημαντικά του ανταγωνισμού. Η εταιρεία διαθέτει ήδη κινητό ευρυζωνικό δίκτυο 4G+, τεχνολογίας LTE Advanced, σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλες πόλεις και τουριστικούς προορισμούς.

  Η χρήση δεδομένων μέσω κινητών τηλεφώνων συνέχισε να ενισχύεται με ταχύ ρυθμό το Β’ τρίμηνο του 2015 με αποτέλεσμα η ανάπτυξη στην κίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Cosmote να αγγίξει το 80% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, κυρίως λόγω των υψηλών ταχυτήτων που προσφέρει το δίκτυο, καθώς και της αυξημένης διείσδυσης των smartphones.

  Το Β’ τρίμηνο 2015, ο δείκτης μικτού AMOU της Cosmote Ελλάδας μειώθηκε κατά 7,1% σε 291 λεπτά. Ο δείκτης μικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €11,8, μειωμένος κατά 3,8% από το Β’ τρίμηνο του 2014.

  Πηγή : ΟΤΕ
  Attached Files Attached Files

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 9
  Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-15, 23:42
 2. Μηνύματα: 0
  Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-15, 10:01
 3. Μηνύματα: 13
  Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-15, 21:52
 4. Μηνύματα: 8
  Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-14, 21:12
 5. Αποτελέσματα ομίλου ΟΤΕ Β' Τριμήνου 2014
  Από nnn στο φόρουμ Ειδήσεις
  Μηνύματα: 3
  Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-14, 21:06

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας