Εμφάνιση 1-3 από 3
 1. #1
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  74.055
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  EETT
  Δελτίο Τύπου:
  Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την προταθείσα από τον ΟΤΕ τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και Σχετικές Υπηρεσίες σε θέματα υπηρεσιών Τοπικού Υποβρόχου και Συναφών Ευκολιών.

  Το κείμενο διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:
  Διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε την προταθείσα από τον ΟΤΕ τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς ΑΠΤοΒ σε θέματα τοπικού υποβρόχου και συναφών ευκολιών

  Ως ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 7η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη, και λήξης η 27η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις απόψεις τους επωνύμως, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική γλώσσα, μέχρι και την ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

  Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό παράρτημα, προκειμένου να µην δημοσιευθούν.

  Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:

  «∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε την πρόταση του ΟΤΕ για τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και Σχετικές Υπηρεσίες σε θέματα υπηρεσιών Τοπικού Υποβρόχου και Συναφών Ευκολιών»

  Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται τόσο

  Α) στην ακόλουθη διεύθυνση:
  ΕΕΤΤ
  Λ. Κηφισίας 60,
  15125 Μαρούσι
  Αττική
  Όσο και

  Β) στη διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : ruο@eett.gr.

  Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: ruο@eett.gr

  Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει.

  Πηγή : ΕΕΤΤ

 2. #2
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  14.561
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Όποιος θέλει να δει τις αλλαγές μην τρομάξει από τις 416 σελίδες. Οι αλλαγές είναι συγκεκριμένες και αφορούν τον υποβρόχο λόγω Vectoring. Δείτε στην αρχή τον πρόλογο.
  Spoiler:
  Η παρούσα δημόσια διαβούλευση αφορά στην πρόταση που υπέβαλε η εταιρεία ΟΤΕ τον Νοέμβριο του 2016, σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και Υποβρόχο, ως ισχύει τροποποιηθείσα, σε θέματα υπηρεσιών Τοπικού Υποβρόχου και Συναφών Ευκολιών.
  Οι προτεινόμενες από τον ΟΤΕ αλλαγές αφορούν την παροχή υπηρεσιών τοπικού υποβρόχου καθώς και των σχετικών ευκολιών των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, η Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση ΤοΥΒ (ΑΣ ΥΒ) διαφοροποιείται στο πλαίσιο της αναμενόμενης εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL-VECTORING, για την οποία θα υπάρχει μόνο 1 πάροχος που να λαμβάνει ΥΒ από το συγκεκριμένο ΤΚΜ, όπου δεν απαιτείται πλέον η κατασκευή φρεατίου (ανάμεσα στο ΤΚΜ και στην καμπίνα του παρόχου) και ο ΤΠ τερματίζει το συνδετικό καλώδιο μέσα στο ΤΚΜ του ΟΤΕ με επίβλεψη ΟΤΕ. Επιπλέον περιγράφεται η διαδικασία αλλαγής του κατανεμητή του ΤΚΜ λόγω μη εύρεσης κατάλληλου χώρου για τον τερματισμό 100 ή 200 ζευγών του συνδετικού καλωδίου και πρόβλεψη για το αντίστοιχο τέλος που συνδέεται με την υπηρεσία. Τέλος επιταχύνεται ο ρυθμός των παραδόσεων.
  Ως προς την υπηρεσία πρόσβαση σε αγωγούς & παροχή σκοτεινής ίνας προτείνονται από τον ΟΤΕ αλλαγές στη διαδικασία πρόσβαση σε αγωγό ή/και σκοτεινή ίνα. Σύμφωνα με την πρόταση του ΟΤΕ οι υπηρεσίες αυτές θα διατίθενται από το οικείο Α/Κ μέχρι φρεάτιο του δικτύου του ΟΤΕ, το οποίο βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο του ΤΠ, εφόσον υπάρχει υφιστάμενη συνεχόμενη υποδομή σωληνώσεων/σκοτεινής ίνας.
  Οι προτεινόμενες από τον ΟΤΕ αλλαγές έχουν γίνει στα παρακάτω παραρτήματα:
  ΠΑΡ.1 Νέος λόγος απόρριψης για παράδοση Ενεργού βρόχου, λόγω εισαγωγής της
  υποχρέωσης μετρήσεων (κατ’ αντιστοιχία ανάλογης αλλαγής που έγινε στον ΤοΥΒ).
  ΠΑΡ.2 Απάλειψη περίπτωσης ΜΤοΥΒ.
  ∆ιαδικασία αίτησης ΤοΥΒ με σχετική παροχή πληροφορίας του ΤΚΜ από τον ΟΤΕ.
  ∆ιορθώσεις σε ΤοΥΒ κατ' αντιστοιχία αλλαγών που έγιναν στο RUO 2015 στον ΤοΒ (π.χ. διαδικασία και στοιχεία μετρήσεων, έλεγχος διαθεσιμότητας κυρίου δικτύου σε μετάβαση σε ΤοΒ).
  ΠΑΡ.3 Αλλαγή διαδικασίας παράδοσης ΕΝΤοΒ/ΕΝΤοΥΒ
  ΠΑΡ.4 Νέα πρόταση για SLA ΤοΥΒ
  ΠΑΡ.5 ∆ιαδικασία ελέγχου βλάβης στο ΕΞΚΤ-ΤοΥΒ (περίπτωση vectoring).
  ∆ιαδικασία ραντεβού για άρση βλάβης στο ΕΞΚΤ-ΤοΥΒ (περίπτωση vectoring).
  ΠΑΡ.12 Απομακρυσμένη συνεγκατάσταση για περίπτωση vectoring και βελτίωση λεκτικού
  για μεμονωμένα αιτήματα.
  ∆υνατότητα του Παρόχου, εφόσον το επιθυμεί, να αιτείται αντικατάσταση του ΤΚΜ (για να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών)
  ΠΑΡ.14 Αλλαγή διαδικασίας για παροχή αγωγών/σωληνώσεων ή/και οπτικών ινών.
  ΠΑΡ.15 SLA ΑΣ ΥΒ περίπτωση vectoring
  ΠΑΡ.19 Πληροφορίες ΤοΥΒ
  ΠΑΡ.21 Κατάργηση οπισθόζευξης διεπαφής Ethernet
  ΠΑΡ.25 Επικαιροποίηση των τελών που αφορούν τον Τοπικό Υποβρόχο, σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές
  Επιπρόσθετα, έχει πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση των αριθμητικών αναφορών του κειμένου στα παραρτήματα 21-26, μετά τη διαγραφή του παραρτήματος 21.

 3. #3
  Εγγραφή
  25-09-2012
  Μηνύματα
  571
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Wind
  Router
  Fritz!Box 7590
  Path Level
  Interleaved
  Mπηκε και το super vectoring τελικά μέσα;
  I'm getting low on beans and marmalade..

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 5
  Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-16, 20:01
 2. Μηνύματα: 10
  Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-16, 18:58
 3. Μηνύματα: 5
  Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-16, 18:41
 4. Carrier grade NAT από τον ΟΤΕ;
  Από netric στο φόρουμ COSMΟΤΕ
  Μηνύματα: 4
  Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-16, 14:50

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας