Login Form
IPv6 Ready
Εμφάνιση 1-14 από 14
 1. #1
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  70.431
  Downloads
  217
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  30/3
  ISP
  Cyta Hellas
  Router
  Pirelli, DGN2200
  SNR / Attn
  6(dB) / 13(dB)
  Path Level
  Interleaved
  E.U.
  Σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η επιβολή μειωμένου Φ.Π.Α. μόνο στις έντυπες εκδόσεις και όχι στις ψηφιακές (που επιβαρύνονται με κανονικό συντελεστή), δεν συνιστά παραβίαση της ίσης μεταχείρισης.

  Αναλυτικά.

  Δελτίο Τύπου:
  Η εξαίρεση από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ των ηλεκτρονικώς παραδιδόμενων ψηφιακών βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών είναι συμβατή με την αρχή της ίσης μεταχείρισης

  Η οδηγία περί ΦΠΑ είναι έγκυρη από την άποψη αυτή

  Κατά την οδηγία περί ΦΠΑ1, τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ2 σε έντυπες εκδόσεις όπως βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά3. Αντιθέτως, οι ψηφιακές εκδόσεις υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή με την εξαίρεση των ψηφιακών βιβλίων που παραδίδονται επί υλικού υποθέματος, όπως παραδείγματος χάριν το CD-ROM4.

  Το πολωνικό συνταγματικό δικαστήριο, επιληφθέν κατόπιν αιτήσεως του Πολωνού συνηγόρου του πολίτη5, αμφισβητεί το κύρος της ανωτέρω ρυθμίσεως. Οι αμφιβολίες του αφορούν αφενός το ζήτημα εάν η διαφορετική φορολόγηση είναι συμβατή με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και αφετέρου το κατά πόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετέσχε επαρκώς στη νομοθετική διαδικασία6.

  Με τη σημερινή απόφασή του το Δικαστήριο διαπιστώνει κατ’ αρχάς ότι, καθόσον η οδηγία περί ΦΠΑ αποκλείει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην ηλεκτρονική παράδοση ψηφιακών βιβλίων, ενώ ταυτοχρόνως επιτρέπει την εφαρμογή τέτοιου μειωμένου συντελεστή στις παραδόσεις ψηφιακών βιβλίων επί κάθε υλικού υποθέματος, πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι διατάξεις της εισάγουν διαφορετική μεταχείριση μεταξύ καταστάσεων οι οποίες είναι παρόμοιες υπό το πρίσμα του σκοπού προώθησης της ανάγνωσης τον οποίο επεδίωκε ο νομοθέτης της Ένωσης, επιτρέποντας την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ορισμένα είδη βιβλίων.

  Εν συνεχεία, το Δικαστήριο εξετάζει το κατά πόσον η διαφορετική αυτή μεταχείριση είναι δικαιολογημένη. Υπενθυμίζει ότι η διαφορετική μεταχείριση δικαιολογείται εφόσον σχετίζεται με σκοπό που επιδιώκεται νομίμως από το μέτρο με το οποίο αυτή εισάγεται και εφόσον είναι ανάλογη προς τον σκοπό αυτόν. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις μέτρων φορολογικής φύσης, ο νομοθέτης της Ένωσης καλείται να προβεί σε επιλογές πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής φύσης και να σταθμίσει αντιτιθέμενα συμφέροντα ή να κάνει σύνθετες εκτιμήσεις. Κατά συνέπεια, στο πεδίο αυτό πρέπει να του αναγνωριστεί ευρεία εξουσία εκτίμησης και, επομένως, ο δικαστικός έλεγχος της τήρησης των ως άνω προϋποθέσεων πρέπει να περιορίζεται στο κατά πόσον συντρέχει πρόδηλη πλάνη. Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο αποκλεισμός της εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές παραδόσεις ψηφιακών βιβλίων αποτελεί συνέπεια του ιδιαίτερου καθεστώτος ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, λόγω των συνεχών εξελίξεων στον τομέα των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθούν οι υπηρεσίες αυτές σε σαφείς, απλούς και ομοιόμορφους κανόνες προκειμένου να μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο εφαρμοστέος ΦΠΑ στις υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά και να διευκολυνθεί έτσι η διαχείριση του φόρου αυτού από τους φορολογουμένους και τις εθνικές φορολογικές διοικήσεις.

  Ο νομοθέτης της Ένωσης, αποκλείοντας την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά, απαλλάσσει τους υποκειμένους στον φόρο και τις εθνικές φορολογικές διοικήσεις από την υποχρέωση να εξετάζουν, για κάθε είδος ηλεκτρονικά παρεχόμενης υπηρεσίας, αν εμπίπτει στις υπηρεσίες για τις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί τέτοιος συντελεστής δυνάμει της οδηγίας περί ΦΠΑ. Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτό ότι το μέτρο αυτό είναι κατάλληλο για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκει το ιδιαίτερο καθεστώς ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου. Εξάλλου, αν γινόταν δεκτή, ως προς το ζήτημα αυτό, η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές παραδόσεις ψηφιακών βιβλίων, όπως και για τις παραδόσεις τέτοιων βιβλίων επί κάθε υλικού υποθέματος, θα θιγόταν κατ’ αποτέλεσμα η συνολική συνοχή του θεσπισθέντος από τον νομοθέτη της Ένωσης μέτρου που συνίσταται στον αποκλεισμό της δυνατότητας εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

  Όσον αφορά την υποχρέωση διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη νομοθετική διαδικασία, το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι υφίσταται υποχρέωση νέας διαβούλευσης στην περίπτωση που το τελικώς εγκριθέν κείμενο, εξεταζόμενο στο σύνολό του, αποκλίνει ουσιωδώς από εκείνο επί του οποίου το Κοινοβούλιο έχει ήδη γνωμοδοτήσει, πλην των περιπτώσεων εκείνων που οι τροποποιήσεις ανταποκρίνονται, κατ’ ουσίαν, στις επιθυμίες που εξέφρασε το ίδιο το Κοινοβούλιο. Το Δικαστήριο εξετάζει στη συνέχεια αν ήταν αναγκαία νέα διαβούλευση με το Κοινοβούλιο όσον αφορά τη διάταξη της οδηγίας η οποία προβλέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ μόνο στις παραδόσεις βιβλίων επί υλικού υποθέματος . Το Δικαστήριο κρίνει ως προς το ζήτημα αυτό ότι το οριστικό κείμενο της επίμαχης διάταξης δεν είναι κάτι περισσότερο από απλή φραστική απλοποίηση του κειμένου της πρότασης οδηγίας, του οποίου η ουσία διατηρήθηκε πλήρως. Το Συμβούλιο συνεπώς δεν είχε υποχρέωση νέας διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο. Το Δικαστήριο συνάγει εξ αυτού ότι η ως άνω διάταξη της οδηγίας δεν είναι άκυρη.

  1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ 2006, L 347, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/47/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ 2009, L 116, σ. 18).
  2 Εκτός εάν το έντυπο αυτό υλικό προορίζεται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για διαφημιστικούς σκοπούς.
  3 Ή και δύο μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ.
  4 Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η επιβολή μειωμένου συντελεστή επί ψηφιακών βιβλίων. Αντιθέτως, σε περίπτωση που αυτά διαβιβάζονται μέσω τηλεφόρτωσης ή μετάδοσης συνεχούς ροής (streaming) ισχύει ο κανονικός συντελεστής. Για τις ψηφιακές εφημερίδες και περιοδικά ισχύει πάντοτε ο κανονικός συντελεστής, ανεξαρτήτως του τρόπου παραδόσεώς τους.
  5 Rzecznik Praw Obywatelskich. Ο Πολωνός συνήγορος του πολίτη υπέβαλε ενώπιον του συνταγματικού δικαστηρίου της Πολωνίας αίτηση ελέγχου της συνταγματικότητας των διατάξεων της πολωνικής νομοθεσίας περί μειωμένου φορολογικού συντελεστή για τις εκδόσεις.
  6 Συγκεκριμένα, το κείμενο του σημείου 6 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2006/112, όπως τροποποιήθηκε, διαφέρει από το κείμενο της πρότασης οδηγίας επί τη βάσει της οποίας έγινε η διαβούλευση με το Κοινοβούλιο.

  Συγκεκριμένα, το σημείο 6 του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/112, όπως τροποποιήθηκε, προβλέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην «παράδοση βιβλίων, περιλαμβανομένων και των χρησιδανειζόμενων από βιβλιοθήκες (καθώς και παντός είδους φυλλαδίων και παρομοίων εντύπων, εικονογραφημένων βιβλίων και βιβλίων ιχνογραφίας και χρωματισμού για παιδιά, μουσικής τυπωμένης ή χειρόγραφης, χαρτών και στοιχείων υδρογραφικών και άλλων), εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από έντυπα εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο διαφημιστικά». Αντιθέτως, η πρόταση οδηγίας αναφερόταν στην «προμήθεια, συμπεριλαμβανομένου του χρησιδανεισμού από βιβλιοθήκες, βιβλίων (στα οποία περιλαμβάνονται τα παντός είδους φυλλάδια, έντυπα και παρόμοιο έντυπο υλικό, τα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία και τετράδια ιχνογραφίας και χρωματισμού, οι έντυπες ή χειρόγραφες μουσικές παρτιτούρες, οι χάρτες και οι υδρογραφικοί ή παρόμοιοι χάρτες, καθώς και ακουστικά βιβλία, CD, CD-ROM ή κάθε άλλο παρόμοιο υλικό υπόστρωμα, που αναπαράγουν βασικά το ίδιο πληροφοριακό περιεχόμενο με τα έντυπα βιβλία), εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από υλικό που προορίζεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για διαφημιστικούς σκοπούς».

  Attached Thumbnails Attached Thumbnails cp170022el.pdf  


 2. #2
  Εγγραφή
  09-02-2006
  Περιοχή
  Κορυδαλλός
  Μηνύματα
  982
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  Apple airport
  Path Level
  Fastpath
  Ένα κίνητρο για να καταστρέφουμε τα δάση
  ----------------------------
  Accept no substitutes.

 3. #3
  Εγγραφή
  03-05-2007
  Περιοχή
  127.0.0.1
  Μηνύματα
  3.137
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  30720/2560
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
  Router
  ZXDSL 931VII
  SNR / Attn
  12.7(dB) / 0(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fadasma Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ένα κίνητρο για να καταστρέφουμε τα δάση


  η τελικη τιμη των ebooks ειναι φθηνοτερη απο του hardback και ας εχει υψηλοτερο φπα. μειωνεται το κοστος λογω ψηφιακης εκδοσης
  Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος

 4. #4
  Εγγραφή
  02-04-2010
  Μηνύματα
  3.197
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Η αλήθεια είναι ότι η τιμή του ebook δεν σε "σπρώχνει" στην αγορά του. Αν με +3 ευρώ αγοράζεις έντυπη μορφή να το βράσω.
  Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε ταΐζουν με έθνος και φυλή..

  Εθνικισμός και μετανάστες

  Μία τάξη, φυλετικά διαχωρισμένη

 5. #5
  Εγγραφή
  18-06-2008
  Περιοχή
  Παγκράτι
  Μηνύματα
  796
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  8192/1024
  ISP
  Cyta Hellas
  DSLAM
  Cyta Hellas - ΜΟΙΡΕΣ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Zus Εμφάνιση μηνυμάτων
  Η αλήθεια είναι ότι η τιμή του ebook δεν σε "σπρώχνει" στην αγορά του. Αν με +3 ευρώ αγοράζεις έντυπη μορφή να το βράσω.
  Δεν νομίζω πάντως να είναι το ΦΠΑ η αιτία γι' αυτό, περισσότερο η πολιτική των εκδοτικών οίκων είναι.

 6. #6
  Εγγραφή
  02-04-2010
  Μηνύματα
  3.197
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anonymos1982 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δεν νομίζω πάντως να είναι το ΦΠΑ η αιτία γι' αυτό, περισσότερο η πολιτική των εκδοτικών οίκων είναι.
  Ίσως, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα στο να επιλέξεις την ηλεκτορνική μορφή. Ίσως η μεταφερσιμότητα εάν έχεις δεκάδες τίτλους, αλλά για τα δεδομένα μου τουλάχιστον, που συνήθως κουβαλάω 1-2 βιβλία, δεν έχει νόημα ούτε κι αυτό. Οπότε η επιλογή του ηλεκτρονικού για το kindle, αποτελεί λύση μόνο σε γεναία έκπτωση της τιμής.
  Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε ταΐζουν με έθνος και φυλή..

  Εθνικισμός και μετανάστες

  Μία τάξη, φυλετικά διαχωρισμένη

 7. #7
  Εγγραφή
  21-03-2008
  Ηλικία
  31
  Μηνύματα
  9.449
  Downloads
  7
  Uploads
  2
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  49998/4998
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  Speedport 2i & Debian
  SNR / Attn
  14,3(dB) / 8,5(dB)
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Zus Εμφάνιση μηνυμάτων
  Η αλήθεια είναι ότι η τιμή του ebook δεν σε "σπρώχνει" στην αγορά του. Αν με +3 ευρώ αγοράζεις έντυπη μορφή να το βράσω.
  Και με την έντυπη μορφή το «αγοράζεις» έχει την πραγματική του σημασία. Πληρώνεις και σου ανήκει το αντίγραφο. Κάτι που συνήθως δεν ισχύει στα e-book, όπου πληρώνεις για να εξαρτάσαι για πάντα από το DRM του καταστήματος, το οποίο μπορεί και να σου διαγράψει τα «αγορασμένα» (όπως έχει συμβεί με το Kindle).
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Simpleton : 08-03-17 στις 20:55.
  - Κάνετε τη δουλειά σας γρήγορα, αξιόπιστα, με ασφάλεια, χωρίς τεχνητούς περιορισμούς και δωρεάν με το Linux.
  - Οι δίσκοι χαλάνε! Σκεφτείτε τα αρχεία σας πριν την πατήσετε. Κάνετε τακτικά backup.

 8. #8
  Εγγραφή
  27-10-2005
  Περιοχή
  ΚΕΡΚΥΡΑ
  Ηλικία
  51
  Μηνύματα
  337
  Downloads
  24
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  49996/4998
  ISP
  OTEnet
  DSLAM
  Ο.Τ.Ε. - ΚΕΡΚΥΡΑ
  Router
  Speedport 724V
  SNR / Attn
  31(dB) / 9(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Το έντυπο δεν μπορείς να το δανείσεις, να το πουλήσεις (εκτος και εισαι έμπορος), να το χαρίσεις (μόνο σε δανειστική βιβλιοθήκη 2 χρόνια μετα την κυκλοφορία του), ούτε να το αντιγράψεις εστω και χειρόγραφα.
  Αυτά απαγορεύονται και γράφονται καθαρά στις πρώτες σελίδες.
  Τα ψηφιακά έχουν περιορισμούς, σε πόσες συσκευές μπορει να διαβαστεί, ότι έχεις το αρχείο κλειδωμένο, και όλα τα προηγούμενα του έντυπου.
  Ειμαι σίγουρος ότι δεν δανείσατε, ούτε δανειστήκατε ποτέ έντυπο.
  Εγω προτιμώ τα ψηφιακά λόγω οικονομίας χώρου και εύκολης ανεύρεσης στο περιεχόμενό τους.

  Αν τελικά σταυρώνανε τον Βαραβά;

 9. #9
  Εγγραφή
  18-06-2008
  Περιοχή
  Παγκράτι
  Μηνύματα
  796
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  8192/1024
  ISP
  Cyta Hellas
  DSLAM
  Cyta Hellas - ΜΟΙΡΕΣ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NUTSIS Εμφάνιση μηνυμάτων
  Το έντυπο δεν μπορείς να το δανείσεις, να το πουλήσεις (εκτος και εισαι έμπορος), να το χαρίσεις (μόνο σε δανειστική βιβλιοθήκη 2 χρόνια μετα την κυκλοφορία του), ούτε να το αντιγράψεις εστω και χειρόγραφα.
  Αυτά απαγορεύονται και γράφονται καθαρά στις πρώτες σελίδες.
  Δεν βλέπω τίποτα από αυτά που λες,στις πρώτες σελίδες γράφεται συνήθως το παρακάτω ποίημα:

  "Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού νόμου (Ν. 4264/75 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση, και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρος του έργου"


  Αυτό που απαγορεύεται είναι η εμπορική εκμετάλλευση του και η αναμετάδοση του σε άλλους. Σαν ιδιώτης μου ανήκει και μπορώ εφ' όσον το επιθυμώ να το πουλήσω, χαρίσω και δανείσω όπως θα έκανα με οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που έχω στην κατοχή μου. Για το δανεισμό ειδικότερα πρέπει να το δούμε με την νομική έννοια και όχι με αυτή που μεταχειριζόμαστε στην καθημερινότητα μας. Δανειο σύμφωνα με τον αστικό κώδικα είναι Με τη σύμβαση του δανείου ο ένας από τους συμβαλλομένους μεταβιβάζει στον άλλον κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα, και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγματα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας. και όχι όπως το εννοούμε να δανείσω το βιβλίο μου σε έναν τρίτο.

 10. #10
  Εγγραφή
  02-04-2010
  Μηνύματα
  3.197
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NUTSIS Εμφάνιση μηνυμάτων
  Το έντυπο δεν μπορείς να το δανείσεις, να το πουλήσεις (εκτος και εισαι έμπορος), να το χαρίσεις (μόνο σε δανειστική βιβλιοθήκη 2 χρόνια μετα την κυκλοφορία του), ούτε να το αντιγράψεις εστω και χειρόγραφα.
  Αυτά απαγορεύονται και γράφονται καθαρά στις πρώτες σελίδες.
  Τα ψηφιακά έχουν περιορισμούς, σε πόσες συσκευές μπορει να διαβαστεί, ότι έχεις το αρχείο κλειδωμένο, και όλα τα προηγούμενα του έντυπου.
  Ειμαι σίγουρος ότι δεν δανείσατε, ούτε δανειστήκατε ποτέ έντυπο.
  Εγω προτιμώ τα ψηφιακά λόγω οικονομίας χώρου και εύκολης ανεύρεσης στο περιεχόμενό τους.
  Μία χαρά δανείζω και δανειζομαι. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς.
  Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε ταΐζουν με έθνος και φυλή..

  Εθνικισμός και μετανάστες

  Μία τάξη, φυλετικά διαχωρισμένη

 11. #11
  Εγγραφή
  30-04-2008
  Μηνύματα
  4.343
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Μεχρι στιγμης δεν υπαρχει κατι αναλογο του Steam για e-books... με sales κλπ.

 12. #12
  Εγγραφή
  18-06-2008
  Περιοχή
  Παγκράτι
  Μηνύματα
  796
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  8192/1024
  ISP
  Cyta Hellas
  DSLAM
  Cyta Hellas - ΜΟΙΡΕΣ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από uncharted Εμφάνιση μηνυμάτων
  Μεχρι στιγμης δεν υπαρχει κατι αναλογο του Steam για e-books... με sales κλπ.
  Τι ακριβώς εννοείς; Υπάρχουν ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία για να βρεις ότι θέλεις με πιο διάσημο αυτό της amazon φυαικά.

 13. #13
  Εγγραφή
  03-05-2007
  Περιοχή
  127.0.0.1
  Μηνύματα
  3.137
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  30720/2560
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
  Router
  ZXDSL 931VII
  SNR / Attn
  12.7(dB) / 0(dB)
  Path Level
  Fastpath
  το βιβλιο εχει φθορα κιτρινιζει και αλλα λογω του χρονου.

  το ψηφιακο ειναι παντα αναλοιωτο και μπορεις οποτε γουσταρεις να το κανεις βιβλιοδεσια και να ειναι τελειο

  - - - Updated - - -

  ειναι αντιστοιχο με ολα τα φυσικα αντικειμενα. η εκτυπωμενη φωτογραφια με την ψηφιακη, ο δισκος βινιλιου με το mp3

  το καθενα εχει πλεονεκτηματα και μειονεκτηματα
  Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος

 14. #14
  Εγγραφή
  02-12-2012
  Ηλικία
  41
  Μηνύματα
  1.850
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL
  Ταχύτητα
  1020/13556kbps
  ISP
  Wind
  SNR / Attn
  16.2(dB) / 12.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Προσωπικά προτιμώ έντυπα λόγω την ευκολίας στην πρόσβαση (δεν χρειάζεται να ανοίξω κάποια συσκευή η οποία θα πρέπει να είναι φορτισμένη κλπ κλπ) και θεωρώ λογικό να έχει πιο χαμηλό ΦΠΑ δεδομένου το κόστους.
  Ωστόσο αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να αποτελεί κίνητρο για αντι-οικολογικές συμπεριφορές. Σε όλα μπορεί να υπάρξει μέτρο και λογική - αν το θέλουμε.

Παρόμοια Θέματα

 1. Ερωτηση για αναλογίες εικόνας 16:9 και 4:3 σε σχέση με τα MP
  Από yiannis010 στο φόρουμ Audio, Video και Φωτογραφία
  Μηνύματα: 3
  Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-17, 13:07
 2. Μηνύματα: 17
  Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-16, 23:46
 3. Μηνύματα: 3
  Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-16, 23:20
 4. Μηνύματα: 1
  Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-16, 01:29
 5. Μηνύματα: 4
  Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-16, 16:08

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας