Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 17
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  76.715
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  EETT
  Δελτίο Τύπου:
  ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΟΥ
  Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 «Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, Όροι παροχής της τεχνολογίας VDSL vectoring» της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) και ειδικότερα την ενότητα « Γ. VDSL Vectoring & διαθεσιμότητα υπηρεσιών ΤοΥΒ», παρ. 8 « Στις υπαίθριες καμπίνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA, ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει υπηρεσίες ΤοΥΒ, σύμφωνα με τα αιτήματα των παρόχων. Αντίθετα, στις υπαίθριες καμπίνες που ανατίθενται στον ΟΤΕ ή σε πάροχο για υλοποίηση τεχνολογίας VDSL vectoring, οι πάροχοι –πλην του παρόχου vectoring- δεν μπορούν να προμηθεύονται υπηρεσίες ΤοΥΒ και χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τα χονδρικά προϊόντα τύπου VULA/VPU light, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας».

  Σε συνέχεια της ως άνω διατύπωσης παρακαλούμε να μας αποσαφηνίσετε εάν στην έννοια « ανάπτυξης του δικτύου πρόσβασης NGA» και ακολούθως στον περιορισμό διάθεσης υπηρεσιών ΤοΥΒ από ΟΤΕ, εμπίπτει και οποιαδήποτε άλλη αρχιτεκτονική/τεχνολογία τυχόν αναπτυχθεί από έναν πάροχο, πέραν του Vectoring (πχ FTTH). Ειδικότερα δε εάν στην παραπάνω έννοια του «παρόχου vectoring» εμπίπτει και ο πάροχος που στο αρχικά υποβληθέν αίτημα ανάθεσης έχει δηλώσει ανάπτυξη τεχνολογίας/αρχιτεκτονικής FTTH.

  ΘΕΣΗ ΕΕΤΤ
  Σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 της ενότητας «Γ. VDSL Vectoring & διαθεσιμότητα υπηρεσιών ΤοΥΒ» του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016):

  « 8. Στις υπαίθριες καμπίνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA, ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει υπηρεσίες ΤοΥΒ, σύμφωνα με τα αιτήματα των παρόχων. Αντίθετα, στις υπαίθριες καμπίνες που ανατίθενται στον ΟΤΕ ή σε πάροχο για υλοποίηση τεχνολογίας VDSL vectoring, οι πάροχοι –πλην του παρόχου vectoring- δεν μπορούν να προμηθεύονται υπηρεσίες ΤοΥΒ και χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τα χονδρικά προϊόντα τύπου VULA/VPU light, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

  9. Σε όλες τις αναθέσεις (πρώτη ανάθεση, ετήσια ανάθεση), σε περίπτωση που κάποιος πάροχος, συμπεριλαμβανομένου του ΟΤΕ, εκδηλώσει πρόθεση να υλοποιήσει VDSL vectoring σε υπαίθρια καμπίνα στην οποία είτε ο ΟΤΕ έχει αναπτύξει VDSL είτε ένας ή περισσότεροι πάροχοι έχουν πάρει υπηρεσίες ΤοΥΒ, ο εν λόγω πάροχος θα πρέπει να υλοποιήσει τεχνολογία/αρχιτεκτονική η οποία να είναι συμβατή με την τεχνολογία VDSL, ώστε ο ΟΤΕ ή ο πάροχος που διαθέτει ΤοΥΒ να μπορεί να συνεχίσει να παρέχει σχετικές υπηρεσίες VDSL, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αναβαθμίσει τις συγκεκριμένες καμπίνες ώστε να παρέχουν υπηρεσίες VDSL Vectoring. Οι συγκεκριμένες καμπίνες ελευθερώνονται και οι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένου του ΟΤΕ, μπορούν να τις αιτηθούν στο πλαίσιο των ετήσιων αναθέσεων. Αναφορικά με τη διάρκεια απαγόρευσης αναβάθμισης των καμπινών σε vectoring ισχύουν όσα αναφέρονται στο σημείο 3 της πρώτης ανάθεσης.»

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στις υπαίθριες καμπίνες οι οποίες έχουν ανατεθεί σε κάποιον πάροχο στο πλαίσιο της διαδικασίας vectoring όπως αυτή προσδιορίζεται στο Παράρτημα 3 της Απόφασης 792/07 της ΕΕΤΤ, δεν παρέχονται από τον ΟΤΕ χονδρικά προϊόντα ΤοΥΒ. Η απαγόρευση αυτή ισχύει, ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική ή τεχνολογία που επιλέγει να υλοποιήσει ο πάροχος. Η απαγόρευση παροχής υπηρεσιών ΤοΥΒ στις συγκεκριμένες καμπίνες λήγει όταν ολοκληρωθεί η σχετική ανάθεση (αρχική ή ετήσια).

  Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 11 του Παραρτήματος 3 της εν λόγω Απόφασης:

  «11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί. Αιτιολογημένα αιτήματα παράτασης της περιόδου υλοποίησης υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής μιας καμπίνας και αμελλητί στην περίπτωση όπου η ανάγκη παράτασης προκύπτει αργότερα για λόγους μη υπαιτιότητας του παρόχου. Η ΕΕΤΤ εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της καμπίνας κρίνει ανά περίπτωση και αποφασίζει σχετικά.»

  Από το ανωτέρω κείμενο καθίσταται σαφές ότι ο πάροχος στον οποίο έχει ανατεθεί μία καμπίνα, έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την επιλεχθείσα αρχιτεκτονική/τεχνολογία υλοποίησης εντός του χρόνου της εν λόγω ανάθεσης (πρώτη ή ετήσια), σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που προσδιορίζονται στην παράγραφο 11 και με τον περιορισμό που θέτει η παράγραφος 9. Αν ο πάροχος αρχικά είχε επιλέξει την υλοποίηση αρχιτεκτονικής FTTH ή FTTB και στη συνέχεια αιτιολογημένα επιθυμεί να αλλάξει την αρχικώς δηλωθείσα αρχιτεκτονική/τεχνολογία σε FTTC, δεν θα πρέπει να έχει καταστεί στο μεταξύ αυτό αδύνατον λόγω μεταγενέστερης υλοποίησης ΤοΥΒ στη συγκεκριμένη καμπίνα. Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε αίτημα αλλαγής σε δηλωθείσα αρχιτεκτονική/τεχνολογία υλοποίησης πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένο βάσει αντικειμενικών λόγων.

 2. #2
  Εγγραφή
  04-04-2005
  Περιοχή
  ΚΑΤΕΡΙΝΗ
  Μηνύματα
  1.012
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  10996/10999 kbps
  ISP
  Nova
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ
  Router
  ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η267Ν
  SNR / Attn
  10.1(dB) / 1.6(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Τι είναι το ΤοΥΒ?

 3. #3
  Εγγραφή
  24-12-2006
  Περιοχή
  Νότια Φινλανδία
  Μηνύματα
  47.081
  Downloads
  22
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  17640/1020
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΒΥΖΑΝΤΙΟ
  Router
  Asus DSL-N17U
  SNR / Attn
  1.0(dB) / 20.2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Τοπικός ΥποΒρόχος.
  Δές εδώ.
  Runtime Erro
  Τον Ken Lee, τον ξέρετε ;
  Με τη βοήθεια του θεού, λεφτά υπάρχουν.

 4. #4
  Εγγραφή
  18-08-2003
  Περιοχή
  3491
  Μηνύματα
  4.829
  Downloads
  18
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  16000/800
  ISP
  Conn-x OTE/Otenet
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΡΗΣ
  Router
  C876
  SNR / Attn
  9(dB) / 8(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Τοπικός υποβρόχος, το κομμάτι του δικτύου από την καμπίνα/KV μέχρι το σπίτι.

  EDIT : Με πρόλαβε ο Cranky
  In theory, practice is the same as theory.
  In practice, it isn't.

 5. #5
  Εγγραφή
  08-07-2006
  Περιοχή
  Πέραμα
  Ηλικία
  38
  Μηνύματα
  1.194
  Downloads
  22
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100/10
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΕΡΑΜΑ
  Router
  AVM Fritz! Box 7590
  SNR / Attn
  12(dB) / 14(dB)
  Κατά την άποψή μου είναι δίκαιη η τοποθέτηση. Πρέπει όλοι οι πάροχοι στις εναπομείναντες καμπίνες για την Γ'Φάση να υλοποιήσουν επενδύσεις που να είναι συμβατές τεχνολογικά "προς τα πίσω" με ενδεχόμενους ανταγωνιστικούς παρόχους. Θα τους κοστίσει ενδεχομένως περισσότερο αυτό θεωρώ όμως ότι είχαν κάθε δικαίωμα να προτιμήσουν και αυτές τις καμπίνες διαδοχικα κατά την Α & Β Φάση...

 6. #6
  Εγγραφή
  09-12-2006
  Περιοχή
  Αθήνα
  Ηλικία
  34
  Μηνύματα
  2.270
  Downloads
  28
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  COSMOTE
  Router
  Speedport Plus
  Με λίγα λόγια τι σημαίνει; το καφαο που συνδέομαι Δεν θα αναβαθμιστεί. Τώρα με αυτήν την ανακοίνωση, τι αλλάζει;
  Case:Nemesis NZXT PSU: HEC WinPower 550UB Mobo: ASUS P5K PREMIUM WiFi/AP CPU: C2D E6750 2.66Ghz RAM: 4x1GB DDR2 @ 1066Mhz GPU: ALBATRON ATi RADEON HD4870 1GB [PCI-E] HDD: 1x320GB WD3200YS 2x640GB WD6400AAKS 1x750GB Seagate ST3750330AS 2x1TB SAMSUNG HD103UJ 1x2TB Seagate ST32000542AS Other: Logitech X-530 Sound

 7. #7
  Εγγραφή
  08-07-2006
  Περιοχή
  Πέραμα
  Ηλικία
  38
  Μηνύματα
  1.194
  Downloads
  22
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100/10
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΕΡΑΜΑ
  Router
  AVM Fritz! Box 7590
  SNR / Attn
  12(dB) / 14(dB)
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Andreaslar Εμφάνιση μηνυμάτων
  Με λίγα λόγια τι σημαίνει; το καφαο που συνδέομαι Δεν θα αναβαθμιστεί. Τώρα με αυτήν την ανακοίνωση, τι αλλάζει;
  Αν "είμαι στο πνεύμα" της ανακοίνωσης, λέει ότι σε περίπτωση που εκτός από πελάτες ΟΤΕ υπάρχουν και πελάτες κάποιου άλλου πάροχου στο KV σου και μελλοντικά ο ΟΤΕ ή ο άλλος πάροχος αποφασίσει τη μετατροπή του σε VDSL Vectoring θα πρέπει να φροντίσει ότι οι μεταβολές που θα κάνει να μην επηρεάζουν την παροχή VDSL του άλλου παρόχου.

 8. #8
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  15.194
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Andreaslar Εμφάνιση μηνυμάτων
  Με λίγα λόγια τι σημαίνει; το καφαο που συνδέομαι Δεν θα αναβαθμιστεί. Τώρα με αυτήν την ανακοίνωση, τι αλλάζει;
  Για σένα, τίποτα.

 9. #9
  Εγγραφή
  01-11-2003
  Περιοχή
  Athens
  Ηλικία
  41
  Μηνύματα
  1.483
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100.000/10.000
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  HOL - Ν. ΙΩΝΙΑ
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cyberten Εμφάνιση μηνυμάτων
  Αν "είμαι στο πνεύμα" της ανακοίνωσης, λέει ότι σε περίπτωση που εκτός από πελάτες ΟΤΕ υπάρχουν και πελάτες κάποιου άλλου πάροχου στο KV σου και μελλοντικά ο ΟΤΕ ή ο άλλος πάροχος αποφασίσει τη μετατροπή του σε VDSL Vectoring θα πρέπει να φροντίσει ότι οι μεταβολές που θα κάνει να μην επηρεάζουν την παροχή VDSL του άλλου παρόχου.
  Μάλλον κάτι άλλο εννοεί.

  Αν πχ η Vodafone πάρει μια περιοχή και αναπτύξει FTTH αντί για FTTC δεν θα χρήσημοποιηθουν τα KV.
  Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν θα δίνει Vectoring από KV ότι θα μπορεί άλλος πάροχος η ο ΟΤΕ να δώσει υπηρεσία VDSL από ΚV.
  Θα πρέπει υποχρεωτικά να νοικιάσει ίνα από την Vodafone.
  mac rulez

 10. #10
  Εγγραφή
  25-10-2012
  Μηνύματα
  849
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100000/10000
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  MS350-24X,MR53,Speedport+
  SNR / Attn
  (dB) / 1.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ATG Εμφάνιση μηνυμάτων
  Μάλλον κάτι άλλο εννοεί.

  Αν πχ η Vodafone πάρει μια περιοχή και αναπτύξει FTTH αντί για FTTC δεν θα χρήσημοποιηθουν τα KV.
  Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν θα δίνει Vectoring από KV ότι θα μπορεί άλλος πάροχος η ο ΟΤΕ να δώσει υπηρεσία VDSL από ΚV.
  Θα πρέπει υποχρεωτικά να νοικιάσει ίνα από την Vodafone.
  Όχι. Αναφέρει ότι υποχρεωτικά οι γραμμές στον υποβρόγχο θα είναι vectored. Εάν κάποιος αναπτύξει υπηρεσίες FTTH δεν χρησιμοποιεί το δίκτυο χαλκού, ούτε καν vectoring.

 11. #11
  Εγγραφή
  08-07-2006
  Περιοχή
  Πέραμα
  Ηλικία
  38
  Μηνύματα
  1.194
  Downloads
  22
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100/10
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΕΡΑΜΑ
  Router
  AVM Fritz! Box 7590
  SNR / Attn
  12(dB) / 14(dB)
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anderm Εμφάνιση μηνυμάτων
  Όχι. Αναφέρει ότι υποχρεωτικά οι γραμμές στον υποβρόγχο θα είναι vectored. Εάν κάποιος αναπτύξει υπηρεσίες FTTH δεν χρησιμοποιεί το δίκτυο χαλκού, ούτε καν vectoring.
  Και το πιο σημαντικό, ίσως, είναι ότι δεν παρεμβάλει με κανέναν τρόπο τα κυκλώματα των υπολοίπων.

  Άκυρο...συγνώμη!
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος cyberten : 06-04-17 στις 23:06. Αιτία: Λάθος απάντηση

 12. #12
  Εγγραφή
  01-11-2003
  Περιοχή
  Athens
  Ηλικία
  41
  Μηνύματα
  1.483
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100.000/10.000
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  HOL - Ν. ΙΩΝΙΑ
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anderm Εμφάνιση μηνυμάτων
  Όχι. Αναφέρει ότι υποχρεωτικά οι γραμμές στον υποβρόγχο θα είναι vectored. Εάν κάποιος αναπτύξει υπηρεσίες FTTH δεν χρησιμοποιεί το δίκτυο χαλκού, ούτε καν vectoring.
  Δεν χρησιμοποιεί χαλκό αλλά δεν μπορεί να τον πάρει άλλος.

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στις υπαίθριες καμπίνες οι οποίες έχουν ανατεθεί σε κάποιον πάροχο στο πλαίσιο της διαδικασίας vectoring όπως αυτή προσδιορίζεται στο Παράρτημα 3 της Απόφασης 792/07 της ΕΕΤΤ, δεν παρέχονται από τον ΟΤΕ χονδρικά προϊόντα ΤοΥΒ. Η απαγόρευση αυτή ισχύει, ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική ή τεχνολογία που επιλέγει να υλοποιήσει ο πάροχος. Η απαγόρευση παροχής υπηρεσιών ΤοΥΒ στις συγκεκριμένες καμπίνες λήγει όταν ολοκληρωθεί η σχετική ανάθεση (αρχική ή ετήσια).
  mac rulez

 13. #13
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  15.194
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Δεν χρησιμοποιεί χαλκό και δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει άλλος για υπηρεσίες υποβρόχου για όσο καιρό τρέχει η ανάθεση. Μπορεί να τον χρησιμοποιήσει από το αστικό. Απαράδεκτος περιορισμός αλλά τι να κάνεις, στην Ελλάδα είμαστε.

 14. #14
  Εγγραφή
  01-11-2003
  Περιοχή
  Athens
  Ηλικία
  41
  Μηνύματα
  1.483
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100.000/10.000
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  HOL - Ν. ΙΩΝΙΑ
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από emeliss Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δεν χρησιμοποιεί χαλκό και δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει άλλος για υπηρεσίες υποβρόχου για όσο καιρό τρέχει η ανάθεση. Μπορεί να τον χρησιμοποιήσει από το αστικό. Απαράδεκτος περιορισμός αλλά τι να κάνεις, στην Ελλάδα είμαστε.
  Σωστός περιορισμός αν θελουμε να προωθηθεί το FTTH.

  Απλά δε συμφέρει τον ΟΤΕ.
  mac rulez

 15. #15
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  15.194
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Λάθος, όπως επεσήμανε και η ευρωπαϊκή ένωση. Λάθος γιατί περνάμε σε προστατευμένο μονοπώλιο στις υποδομές ανά περιοχή και θα περιοριστεί ο αληθινός ανταγωνισμός και άλλο.

  Δεν με ενδιαφέρει τι συμφέρει και τι όχι τον ΟΤΕ.

Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

 1. Διευκρίνιση σχετικά με την υπογραφή
  Από bouhc στο φόρουμ Η Γνώμη σας
  Μηνύματα: 4
  Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-17, 20:08
 2. Μηνύματα: 0
  Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-16, 13:36
 3. Μηνύματα: 10
  Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-16, 13:00
 4. Μηνύματα: 11
  Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-16, 13:51
 5. Μηνύματα: 0
  Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-16, 10:49

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας